Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 13/2024 (2.2.2024.), Pravilnik o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

245

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, broj 15/18 i 14/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O CRNOJ I BIJELOJ LISTI STRANIH VRSTA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se crna lista, bijela lista, kriteriji za uvrštavanje strane vrste na ove popise, provođenje revizije i ažuriranja popisa.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, broj 15/18 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1143/2014).

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa, uključujući odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) i njezinih provedbenih uredbi.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na genetski modificirane organizme kako su definirani posebnim propisom kojim se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima.

II. CRNA LISTA

Članak 4.

Invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj navedene su na crnoj listi u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Invazivna strana vrsta uvrštava se na crnu listu ako ispunjava svaki od sljedećih kriterija:

1. strana je na području Republike Hrvatske

2. može uspostaviti održivu populaciju i rasprostraniti se u okolišu u trenutačnim uvjetima te u predvidivim uvjetima klimatskih promjena

3. ima poznati ili procijenjeni budući značajan štetan učinak na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava, a može imati štetan učinak na zdravlje ljudi ili gospodarstvo;

4. vjerojatno je da će uvrštenje na crnu listu učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili ublažiti njezin štetan učinak.

(2) Invazivna strana vrsta uvrštava se na crnu listu i ako ispunjava jedan ili više od sljedećih dodatnih kriterija:

1. za vrstu postoji komercijalni interes u Republici Hrvatskoj pa se na nju može djelovati zabranama u skladu s člankom 10. Zakona

2. vrsta još nije prisutna u Republici Hrvatskoj ili ima vrlo malu populaciju u nekim područjima tako da je moguće njeno rano iskorjenjivanje

3. vrsta je morfološki slična i ima slične biološke i ekološke karakteristike vrstama koje su već uvrštene na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Unijin popis) ili crnu listu.

(3) Na crnu listu ne uvrštava se strana vrsta:

1. koja je na Unijinom popisu

2. kojom trenutno nije moguće učinkovito upravljati zbog putova unošenja i širenja i/ili specifičnih svojstava vrste bez obzira na opseg njezine rasprostranjenosti u Republici Hrvatskoj.

III. BIJELA LISTA

Članak 6.

(1) Strane vrste koje se mogu stavljati na tržište i/ili uzgajati u kontroliranim uvjetima bez ishođenja dopuštenja Ministarstva iz članka 12. i 17. Zakona navedene su na bijeloj listi u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo, ako ocijeni potrebnim, na bijelu listu uvrštava strane vrste koje ne predstavljaju ekološki rizik, a postoji interes za njihovo komercijalno korištenje.

(3) Uzgoj stranih vrsta navedenih na bijeloj listi pravna i fizička osoba dužna je provoditi u kontroliranim uvjetima kojima se onemogućuje bijeg ili širenje jedinki te prijenos patogena ili bolesti.

(4) Strane vrste u Prilogu II ovoga Pravilnika označene napomenom »dopušteno uvođenje u prirodu« mogu se i uvoditi u prirodu Republike Hrvatske bez ishođenja dopuštenja Ministarstva iz članka 14. Zakona.

(5) Strane vrste koje podliježu ograničenjima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima označene su u Prilogu II ovoga Pravilnika napomenom »CITES«.

(6) Fizička i pravna osoba koja stavlja na tržište jedinke strane vrste navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika mora na vidljivom mjestu istaknuti obavijest sljedećeg sadržaja: »Sukladno propisima iz područja zaštite prirode, zabranjeno je namjerno ili nenamjerno puštanje stranih vrsta u prirodu na području Republike Hrvatske te u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju zbog potencijalnog rizika za bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi.«

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Strani rodovi, vrste, podvrste, hibridi i varijeteti, navedeni u Prilogu I i II ovoga Pravilnika navode se znanstvenim nazivom reda i porodice te roda, vrste, podvrste, hibrida ili varijeteta.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na žive jedinke stranih vrsta navedenih u Prilogu I i II ovoga Pravilnika i sve njihove razvojne oblike, sve ostale niže kategorije (podvrste, varijetete, forme i kultivare), te međusobne hibride navedenih vrsta (osim ako drugačije nije označeno napomenom).

Članak 8.

Popisi stranih vrsta navedenih u Prilogu I i II revidiraju se barem svakih šest godina, a ažuriraju se po potrebi i/ili u slučaju novih saznanja.

Članak 9.

Prilozi I i II kao sastavni dio ovoga Pravilnika objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (»Narodne novine«, broj 17/2017).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-06/05 Urbroj: 517-10-1-1-24-9 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar Damir Habijan, v. r.

PRILOG I.

CRNA LISTA

 

 

PRILOG II.

BIJELA LISTA

 

 

Copyright © Ante Borić