NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

389

Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 93. sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21., 156/22., 37/23., 58/23. i 134/23.), Tablica 1 iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

 

R.b.

Šifra pregleda/postupka

Naziv pregleda/postupka

Cijena u EUR nova

0

1

2

 

1

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

36,12

2

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji

36,12

3

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

36,12

4

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

36,12

5

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

36,12

6

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

36,12

7

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

36,12

8

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

36,12

9

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

36,12

10

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

36,12

11

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju

36,12

12

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

36,12

13

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju

36,12

14

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu

36,12

15

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

36,12

16

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)

36,12

17

MR017

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

36,12

18

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru

36,12

19

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

36,12

20

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)

36,12

21

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

36,12

22

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

36,12

23

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

36,12

24

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

36,12

25

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu

36,12

26

MR026

Pregled radnika izloženihi organskim prašinama

36,12

27

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

36,12

28

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

36,12

29

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

36,12

30

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

36,12

31

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

36,12

32

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

36,12

33

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

36,12

34

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

36,12

35

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

36,12

36

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

36,12

37

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

36,12

38

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

36,12

39

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu

36,12

40

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)

36,12

41

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)

36,12

42

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima

36,12

43

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima

36,12

44

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena

11,94

45

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

36,12

46

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu

36,12

47

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

36,12

48

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima

36,12

49

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari

36,12

50

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

36,12

51

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari

36,12

52

MR052

Pregled radnika pomoraca

36,12

53

MR053

Pregled radnika ronioca

36,12

54

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi

36,12

55

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

21,67

56

MR056

Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)

28,89

57

MR057

Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa

12,84

58

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti

12,84

59

MR065

Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

36,12

60

MR089 *

Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika

43,35

61

MR090 *

Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti

43,35

62

MR091

Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika

12,84

63

MR092 *

Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca

48,17

64

MR093

Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda

75,47

 

 

 

 

* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postup­ka«.

Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

 

R.b.

Šifra pregleda/postupka

Naziv pregleda/postupka

Cijena u EUR nova

0

1

2

 

1

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

20,07

2

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji

20,07

3

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

20,07

4

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

20,07

5

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

20,07

6

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

20,07

7

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

20,07

8

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

20,07

9

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

20,07

10

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

20,07

11

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju

20,07

12

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

20,07

13

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju

20,07

14

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu

20,07

15

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

20,07

16

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)

20,07

17

MR017

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

20,07

18

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru

20,07

19

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

20,07

20

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)

20,07

21

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

20,07

22

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

20,07

23

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

20,07

24

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

20,07

25

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu

20,07

26

MR026

Pregled radnika izloženihi organskim prašinama

20,07

27

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

20,07

28

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

20,07

29

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

20,07

30

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

20,07

31

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

20,07

32

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

20,07

33

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

20,07

34

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

20,07

35

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

20,07

36

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

20,07

37

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

20,07

38

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

20,07

39

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu

20,07

40

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)

20,07

41

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)

20,07

42

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima

20,07

43

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima

20,07

44

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena

11,94

45

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

20,07

46

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu

20,07

47

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

20,07

48

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima

20,07

49

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari

20,07

50

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

20,07

51

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari

20,07

52

MR052

Pregled radnika pomoraca

20,07

53

MR053

Pregled radnika ronioca

20,07

54

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi

20,07

55

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

20,07

56

MR056

Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)

28,89

57

MR057

Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa

12,84

58

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti

12,84

59

MR065

Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

36,12

60

MR089

Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika*

43,35

61

MR090

Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti*

43,35

62

MR091

Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika

12,84

63

MR092

Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca*

48,17

64

MR093

Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda

75,47

 

 

 

 

* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 11.184,80 eura ukupno za sva tri označena postupka «.

U stavku 4. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.

U stavku 5. riječi »80.149,84 eura« zamjenjuju se riječima »87.459,51 euro«.

U stavku 6. riječi »10.250,00 eura« zamjenjuju se riječima »11.184,80 eura«.

Članak 2.

Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

1

PS001

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti

13,66

2

PS002

Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti

17,66

3

PS003

Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe

13,66

4

PS004

Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca

48,17

5

PS005

Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda

75,47

 

 

«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/56 Urbroj: 338-01-01-24-01 Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić