Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 147/2023 (12.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2060

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, br. 128/17, 114/18, 124/19, 2/20 i 155/22, dalje: Pravilnik) u članku 3. stavak 4. Pravilnika riječi »srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke« zamjenjuju se riječima »referentnih tečajeva Europske središnje banke.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi »članka 9. stavaka 5., 6. i 8.« dodaju se riječi »članka 9.a stavak 2.,« a iza riječi »članka 12. stavka 3. i 8.« dodaju se riječi »članka 12.a stavak 2.,«.

U stavku 4. iza riječi »članka 9. stavka 4.« dodaju se riječi »članak 9.a stavak 3.,«, a iza riječi »članak 12. stavaka 6. i 7.« dodaju se riječi »12.a stavak 2.,«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza UCITS fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u eursku protuvrijednost primjenom referentnih tečajeva Europske središnje banke važećih za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ako valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Europske središnje banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja ili srednji tečajevi za valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljena na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u eursku protuvrijednost po referentnim tečajevima Europske središnje banke za dan vrednovanja. Za valute za koje Europska središnja banka ne objavljuje referentne tečaje, društvo za upravljanje koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke važeći za dan vrednovanja.«.

Članak 4.

Iza članka 9. Pravilnika dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Ulaganja u depozite

Članak 9.a

(1) Ulaganja u depozite UCITS fonda, koja ne ispunjavaju uvjete navedene u 4.1.2 MSFI 9, društvo za upravljanje vrednuje po fer vrijednosti (točke od 61. do 66. MSFI 13) i u skladu s odredbama članka 11. ovoga Pravilnika, kada su iste primjenjive.

(2) Ako društvo za upravljanje vrednuje ulaganja u depozite sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka, dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o tehnikama procjene usklađene s odredbama Dodatka B od točke B10. do B30. MSFI 13.«

(3) U smislu stavaka 1. i 2. ovog članka, odredbe iz članka 11. ovoga Pravilnika primjenjive su na interne akte u dijelu opisa metode procjene i ulaznih podataka, zatim na sadržaj, izradu, oblik, ulazne podatke, revidiranje i dokumentiranje procjena fer vrijednosti, obavještavanje depozitara i obustavu izdavanja i otkupa udjela u UCITS fondu te na obvezu provjere postupanja društva za upravljanje od strane depozitara.«.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Vrednovanje novčanih fondova

Članak 12.a

(1) Imovinu novčanog UCITS fonda iz članka 3. stavak 1. točke a) i iz članka 3. stavak 1. točke c) koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 29. stavak 7. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (tekst značajan za EGP, Službeni list Europske unije L 169/8, 30. 6. 2017.; dalje: Uredba o novčanim fondovima) nije dozvoljeno vrednovati u skladu s odredbama iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje koje upravlja novčanim fondom osnovano u skladu s Uredbom o novčanim fondovima, dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o tehnikama procjene usklađene s odredbama članka 29. Uredbe o novčanim fondovima i odredbama iz članka 9.a stavak 2. ovoga Pravilnika te izrađivati procjene fer vrijednosti u skladu s člankom 9.a. stavak 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. iza riječi »umanjenje« dodaje se riječ »vrijednosti«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o tome ukazuje li navedena procjena na potrebu umanjenja vrijednosti imovine te uz istu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dostupne podatke ne temelju kojih je donesena.«

U stavku 10. iza riječi »umanjenja« dodaje se riječ »vrijednosti«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi »srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke« zamjenjuje se riječima »referentnih tečajeva Europske središnje banke«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-02/05 Urbroj: 326-01-70-72-23-1 Zagreb, 5. prosinca 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić