Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 3/2024 (5.1.2024.), Pravilnik o normativima i standardima za turističku ambulantu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

74

Na temelju članka 39.c stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA TURISTIČKU AMBULANTU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju minimalni normativi i standardi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme koje mora ispunjavati turistička ambulanta.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Građevina u kojoj je organiziran rad turističke ambulante tijekom svoga trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu i druge uvjete uređene propisima o prostornom uređenju i gradnji, koji se odnose osobito na:

– mehaničku otpornost i stabilnost

– sigurnost u slučaju požara

– higijenu, zdravlje i okoliš

– sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

– zaštitu od buke

– gospodarenje energijom i očuvanje topline

– održivu uporabu prirodnih izvora

– udovoljavanje minimalnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu sukladno propisima o zaštiti na radu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rad turističke ambulante može biti organiziran i u drugom prostoru i mobilnom objektu.

Članak 3.

(1) Prostor u kojem je organiziran rad turističke ambulante mora biti osvijetljen prirodnim i umjetnim izvorom svjetlosti.

(2) Ako nije moguće osigurati prirodni izvor svjetlosti u ­ukupnoj površini prostora, prostor treba osvijetliti umjetnom rasvjetom određene jačine izražene u luksima i to: u prostorima turističke ambulante od 250 do 500 i na drugim radnim mjestima od 70 do 100 luksa.

Članak 4.

(1) Vrata, zidovi i stropovi u prostoru u kojem je organiziran rad turističke ambulante moraju biti ravne i glatke površine otporne na učestalo i temeljito čišćenje sukladno važećim propisima.

(2) Podovi moraju biti izvedeni na način da se mogu brzo i lako čistiti, održavati i dezinficirati.

(3) Prozori moraju biti izvedeni na način da se osigura mogućnost zračenja i čišćenja prozora, osim ako to drugim propisima nije drukčije uređeno.

Članak 5.

(1) Građevina, drugi prostor i mobilni objekt iz članka 2. ovoga Pravilnika u kojem se nalaze prostori u kojima je organiziran rad turističke ambulante moraju udovoljavati uvjetima određenim posebnim propisom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građevina koja se nalazi u urbanističkoj cjelini upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a koja ne može osigurati propisani uvjet pristupačnosti, kako se ne bi narušilo utvrđeno spomeničko svojstvo kulturnog dobra, za odstupanje od propisanih uvjeta mora ishoditi suglasnost ministarstva nadležnog za kulturu.

Članak 6.

Prostor za pregled i sanitarni čvor moraju imati umivaonik s toplom i hladnom vodom, tekući sapun, dezinficijens te ručnike za jednokratnu uporabu, odnosno sušilo za ruke.

Članak 7.

Prostor namijenjen radu turističke ambulante ne može se koristiti za stambene potrebe ili za druge namjene.

Članak 8.

(1) Lako zapaljive tvari i kemikalije moraju biti čuvane u originalnoj ambalaži u zatvorenom prostoru ili u posebnom ormaru sukladno odgovarajućim propisima.

(2) Komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i ampulirani lijekovi moraju biti smješteni u ambulanti uz izvještajni postupnik, a lijekovi koji sadrže droge moraju se čuvati u metalnom ormaru s ključem uz vođenje evidencije.

(3) Lijekovi i medicinski proizvodi moraju se čuvati odvojeno u prostoru ili u ormarima koji se mogu zaključati, u skladu sa zahtjevima proizvođača i farmakopejskim uvjetima.

Članak 9.

(1) Medicinska oprema i uređaji moraju odgovarati bitnim zahtjevima vodeći računa o predviđenoj namjeni sukladno propisima koji uređuju medicinske proizvode.

(2) Priključenja medicinske opreme na pojedine instalacijske sustave moraju se izvesti prema normi HRN EN ISO11197.

Članak 10.

(1) Turistička ambulanta mora imati:

– prostor za pregled od najmanje 12 m²

– prostor za medicinsku sestru od najmanje 12 m²

– prostor za čekanje/čekaonica od najmanje 9 m²

– dostupan sanitarni čvor za korisnike usluga i dostupan sanitarni čvor za radnike.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prostor mobilnog objekta u kojem je organiziran rad turističke ambulante, sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika, ne mora udovoljavati uvjetu kvadrature prostora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Medicinsko-tehnička oprema turističke ambulante jest:

– računalo s pisačem, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolica za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolica za osobu u prostoru za pregled i prostoru za medicinsku sestru, garderobne vješalice, telefon, ležaj za pregled, paravan, odgovarajući ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, hladnjak, tlakomjer s različitim širinama manžeta (3 veličine manžeta), pulsni oksimetar, autoklav/suhi sterilizator, toplomjere (2 kom., od kojih je jedan beskontaktni), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, reflektor, otoskop, oftalmoskop, rinoskop, štrcaljka ili pulsni aparat za ispiranje ušiju, platneni metar, ručna baterijska lampa, perkusijski čekić, metalni bubnjevi, posude za instrumente s poklopcem, posuda s poklopcem za vatu, bubrežaste zdjelice koje se mogu sterilizirati (3 kom.)/jednokratne bubrežaste zdjelice, komprese, zavojni materijal/jednokratni setovi za previjanje, štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu različitih dimenzija, stalak za infuziju, setovi za infuziju, bebi sistemi, jednokratni uro-kateteri različitih promjera, automatski biokemijski analizator, glukometar, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, elastična traka za podvezivanje, pribor za ispiranje želuca, udlage različitih dimenzija, hvataljka za instrumente i posuda za držanje hvataljke, plastična posuda za medicinski otpad, posuda za ostali otpad

– komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebna oprema za mjerenje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), infuzijske otopine sukladno potrebama, boca s kisikom s dozatorom i raspršivačem i ampulirani lijekovi sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ambulanti

– EKG uređaj s pisačem, dostupnost defibrilatora s ekranom ili automatskog vanjskog defibrilatora (AED) u roku od tri minute, set za reanimaciju: samošireći balon za ventilaciju sa spremnikom za kisik s pripadajućim maskama za ventilaciju u najmanje dvije veličine za odrasle i djecu, nosni kateter i maska za primjenu kisika, boca s kisikom, rezervna boca kisika, liječnička torba

– osobna zaštitna oprema (jednokratne rukavice, medicinska maska za zaštitu usta i nosa, oprema za zaštitu očiju – zaštitne naočale ili vizir, zaštitni ogrtač ili pregača i sl.) u skladu s potrebama i procjeni rizika određene djelatnosti.

(2) Liječnička torba/kovčeg mora biti izrađena od materijala otpornog na mehanička oštećenja, težine primjerene čestom prijenosu, odgovarajuće veličine s unutarnjim prostorom primjerenim smještaju opreme i pribora, sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama. Liječnička torba mora sadržavati:

– opremu za dijagnostiku (tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, slušalice, neurološki čekić, svjetiljku za pregled pupile, termometar)

– ampulirane lijekove (ampularij za pregledan, siguran smještaj i brzo vađenje 40 – 50 ampula)

– pribor za primjenu ampuliranih lijekova (štrcaljke za jednokratnu uporabu, igle, povesku, komprese od gaze, dezinfekcijsko sredstvo i sl.)

– lijekove za peroralnu uporabu

– instrumente (škare, anatomska i kirurška pinceta, pean, skalpel)

– punkcijske igle (nekoliko dimenzija)

– sterilne katetere (14, 16, 18)

– zavojni materijal (sterilne gaze, zavoji, elastični zavoj, vata)

– mikroporne trake (nekoliko dimenzija)

– pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale)

– lijekove za parenteralnu primjenu: adrenalin, aminofilin, amiodaron, atropin, deksametazon, diazepam, diklofenak, flumazenil, furosemid, glukoza 40 %, haloperidol, hioscin butilbromid, ketoprofen, kloropiramin, kratkodjelujući inzulin, metilprednizolon, metoklopramid, morfin – klorid, nalokson, promazin, propafenon, tietilperazin, tramadol, urapidil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje

– ostale lijekove: acetilsalicilna kiselina tbl, medicinski ugljen, gliceriltrinitrat sprej, salbutamol sprej, antipiretici/analgetici u obliku supozitorija, diazepam mikroklizme

– infuzijske otopine: natrijev klorid (0,9 % a 500 ml; 10 % a 20 ml), glukoza (5 % i 10 % a 500 ml),

– setovi za infuziju, setovi za postavljanje venskog puta.

Članak 12.

Radnici u turističkoj ambulanti su: 1 doktor medicine i 1 medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar.

Članak 13.

Na građevini, drugom prostoru i mobilnom objektu iz članka 2. ovoga Pravilnika, u kojem se organizira rad turističke ambulante potrebno je, u roku od 8 dana od dana zaprimanja rješenja ministarstva nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o ispunjavanju normativa i standarda u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme na vidljivom mjestu istaknuti naziv turističke ambulante, radno vrijeme te razdoblje rada tijekom godine.

Članak 14.

(1) Zbog potrebe osiguranja provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, za svaku sljedeću turističku sezonu utvrđuje minimalni broj turističkih ambulanti za svoje područje na temelju broja dolazaka turista u prethodnoj godini.

(2) O utvrđenom minimalnom broju turističkih ambulanti iz stavka 1. ovoga članka jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, izvješćuje Ministarstvo najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Članak 15.

Turistička ambulanta koja ima rješenje Ministarstva iz članka 13. ovoga Pravilnika, zbog organizacije i potrebe praćenja rada, koristi funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog informatičkog sustava Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/39

Urbroj: 534-07-1-1/10-23-7

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić