Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 28/2024 (8.3.2024.), Uredba o Nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

Vlada Republike Hrvatske

425

Na temelju članka 55.ć stavka 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O NACIONALNOM PLANU TRAGANJA I SPAŠAVANJA OSOBA U POGIBELJI NA MORU

Članak 1.

Uredbom o Nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se način i detaljniji uvjeti obavljanja poslova službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, operativni postupci i službeni zapisi službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, stjecanje stručne izobrazbe i osposobljavanje osoba koje obavljaju službu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, jedinice traganja i spašavanja na moru i obalne promatračke jedinice, uređivanje prava i obveza dobrovoljaca i uvjeta sklapanja i raskidanja ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru.

Članak 2.

Ovim Planom ispunjava se obveza Republike Hrvatske u pogledu uspostavljanja nacionalne službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, utvrđeno Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, 1979. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/96.).

Članak 3.

Pojedini pojmovi i kratice u smislu ovoga Plana imaju sljedeća značenja:

1) akcija traganja i spašavanja na moru je usklađena akcija traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

2) dobrovoljac je fizička ili pravna osoba koja poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru obavlja na dobrovoljnoj osnovi temeljem ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru

3) izvanredni događaj je svaki događaj koji zahtijeva uzbunjivanje i izvještavanje službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru te koji može zahtijevati pokretanje akcije traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

4) jedinica traganja i spašavanja na moru je pomorska, zrakoplovna ili kopnena jedinica s osposobljenom i ovlaštenom posadom, uključujući dobrovoljce, i opremljena za obavljanje poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

5) jednostavna akcija traganja i spašavanja je akcija koju nadležna podsredišnjica obavlja samostalno

6) koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta je osoba odgovorna za usklađivanje pojedine akcije traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru na području traganja i spašavanja

7) koordinator akcije traganja i spašavanja na moru je djelatnik Nacionalne središnjice ili podsredišnjice za usklađivanje traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru odgovoran za usklađivanje djelovanja po pojedinom izvanrednom događaju odnosno za sastavljanje i provedbu plana traganja i spašavanja osoba u pogibelji po izvanrednom događaju

8) Nacionalna središnjica je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

9) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

10) obalna promatračka jedinica je obalna ili kopnena jedinica s osposobljenim i ovlaštenim djelatnicima koja obavlja nadzor sigurnosti plovidbe ili pruža usluge pomorskih komunikacija te koja je dužna obavljati poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

11) podpodručje nadležnosti je morsko područje unutar područja nadležnosti, pridruženo pojedinoj podsredišnjici za usklađivanje akcija traganja i spašavanja na moru

12) područje nadležnosti je morsko područje koje obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske, morski prostor između vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske i crte razgraničenja područja nadležnosti za traganje i spašavanje na moru utvrđene međunarodnim ugovorima sklopljenim između Republike Hrvatske i susjednih država te rijeke hrvatskog jadranskog sliva do granice do koje su plovne s morske strane, kao i nepristupačnu morsku obalu na kojoj je osoba u pogibelji našla utočište uslijed izvanrednog događaja

13) područje akcije traganja i spašavanja na moru je morsko područje na kojem se odvija akcija traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

14) područje traganja je dio područja nadležnosti utvrđeno za provedbu traganja od strane koordinatora akcije na moru te koje može biti podijeljeno u više manjih podpodručja traganja s ciljem dodjeljivanja posebnih zadataka jedinicama traganja i spašavanja na moru

15) podsredišnjica je podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – lučka kapetanija

16) sigurno mjesto je mjesto na kojem se spašavanje na moru smatra završenim, na kojem osobe više nisu u pogibelji i na kojem mogu biti primjereno zbrinute

17) SITREP izvješće je standardizirano izvješće o statusu akcije traganja i spašavanja na moru koje koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta dostavlja koordinatoru akcije traganja i spašavanja na moru i / ili koje koordinator akcije traganja i spašavanja na moru dostavlja uključenim sudionicima akcije traganja i spašavanja na moru te kojeg je forma propisana Službenom priručniku službe traganja i spašavanja

18) složena akcija traganja i spašavanja na moru je ona akcija u kojoj podsredišnjica treba stručnu i tehničku potporu nacionalne središnjice pri vođenju akcije ili cjelokupno preuzimanje vođenja i/ili usklađivanja akcije

19) spašavanje je usklađena akcija spašavanja osoba u pogibelji na moru, pružanja hitne medicinske ili druge pomoći i premještanja osoba na sigurno mjesto, koja akcija ne uključuje spašavanje imovine, osim kada je to nužno radi spašavanja osobe u pogibelji na moru, kao ni djelovanje po bilo kojem izvanrednom događaju uslijed kojeg osoba nije u pogibelji na moru

20) traganje je usklađena akcija lociranja osoba u pogibelji na moru korištenjem raspoloživih resursa.

Članak 4.

Služba traganja i spašavanja na moru sastoji se od Nacionalne središnjice, podsredišnjica, obalnih promatračkih jedinica i jedinica traganja i spašavanja na moru.

Članak 5.

Pripadnici službe traganja i spašavanja na moru obvezni su postupati u skladu s:

– odredbama ovoga Plana

– odredbama Službenog priručnika

– nalozima i uputama Nacionalne središnjice i podsredišnjica

– nalozima i uputama koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru i koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta.

Članak 6.

Nacionalna središnjica obavlja poslove:

– službe traganja i spašavanja na moru

– praćenja i unaprjeđenja rada djelatnika službe traganja i spašavanja

– predlaganja programa dopunske izobrazbe za djelatnike službe traganja i spašavanja na moru

– pripreme i provođenja uvježbavanja traganja i spašavanja, samostalno, u suradnji s podsredišnjicama te u suradnji s nacionalnim središnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja na moru drugih država

– predlaganja i praćenja primjene sporazuma o suradnji glede traganja i spašavanja na moru

– obalne postaje kao dojavni centar za pomorske nezgode i onečišćenja okoliša s pomorskih objekata

– sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka

– suradnje sa Spasilačkim koordinacijskim centrom u akcijama traganja i spašavanja zrakoplova

– praćenja primjene, unaprjeđivanja i predlaganja izmjena i dopuna ovoga Plana.

Članak 7.

(1) Nacionalna središnjica je tijelo nadležno za usklađivanje akcija traganja i spašavanja na moru na području nadležnosti traganja i spašavanja na moru Republike Hrvatske izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, ukoliko odredbama ovoga Plana nije drugačije određeno.

(2) Nacionalna središnjica pruža stručnu i tehničku potporu podsredišnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja na moru radi provedbe traganja i spašavanja na moru unutar područja nadležnosti pojedine lučke kapetanije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju preopterećenosti, nedostatka kadrovskih ili materijalnih resursa za potrebe uspješnog provođenja akcije, Nacionalna središnjica može zatražiti od podsredišnjice preuzimanje i usklađivanje akcije i unutar područja nadležnosti Nacionalne središnjice.

(4) Zahtjev za preuzimanje usklađivanja akcija traganja i spašavanja na moru podnosi koordinator akcije traganja i spašavanja na moru Nacionalne središnjice.

(5) Obveza Nacionalne središnjice za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru, ostaje do trenutka dok podsredišnjica ne prihvati obvezu usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru.

(6) Prijenos obveze usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru mora biti potvrđen snimanim razgovorom na hitnom broju 195, izvršen u pismenom obliku u formi SITREP izvješća, evidentiran u dnevniku traganja i spašavanja na moru Nacionalne središnjice te obznanjen svim uključenim jedinicama traganja i spašavanja na moru.

Članak 8.

Voditelj Nacionalne središnjice dužan je imenovati voditelje dežurne službe bdijenja koji su mu izravno odgovorni za svoj rad.

Članak 9.

Nacionalna središnjica dužna je održavati 24-satnu službu bdijenja.

Članak 10.

Voditelj Nacionalne središnjice i voditelj dežurne službe:

– dopušta prelazak državne granice spasilačkim jedinicama druge države za potrebe traganja i spašavanja na moru nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova ili odgovorne osobe Ministarstva obrane ako su u sastavu spasilačkih jedinica druge države i ratni brodovi te države

– poziva u pomoć spasilačke jedinice drugih država u operacijama koje usklađuje Nacionalna središnjica ili podsredišnjica

– odobrava upućivanje spasilačkih jedinica Republike Hrvatske u pomoć operacijama koje usklađuje Nacionalna središnjica druge države nakon pribavljenog odobrenja takvog postupka od odgovorne osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 11.

Nacionalna središnjica prilikom provođenja akcije traganja i spašavanja na moru:

– izravno uključuje jedinice traganja i spašavanja na moru u akcije traganja i spašavanja na moru uz prethodnu, a iznimno i naknadnu obavijest odgovornim osobama

– izvješćuje druga ministarstva i državne službe i traži pomoć spasilačkih jedinica i drugih službi u nadležnosti tih ministarstava i državnih službi

– koordinira uključivanje u spašavanje jedinica traganja i spašavanja na moru tijela javne vlasti koje se spašavanjem osoba u pogibelji bave u svojoj redovitoj djelatnosti ili koje svojom djelatnošću mogu doprinijeti unaprjeđenju poslova traganja i spašavanja na moru, kao i fizičkih i pravnih osoba koje poslove traganja i spašavanja na moru obavljaju na dobrovoljnoj osnovi temeljem ugovora s Ministarstvom, kao i fizičkih i pravnih osoba koje su uključene u akciju spašavanja s obzirom na sposobnosti i blizinu mjesta nesreće

– određuje koordinatora zrakoplovnih jedinica u suradnji sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na kopnu te surađuje s istim u slučaju zrakoplovne nesreće ne moru u skladu s posebnim propisom

– redovito izvješćuje sve uključene sudionike akcija traganja i spašavanja na moru o statusu istih

– odobrava ulazak jedinica traganja i spašavanja na moru drugih država u područje nadležnosti za traganje i spašavanje na moru utvrđenih međunarodnim ugovorima sklopljenim između Republike Hrvatske i susjednih država

– usklađuje akcije traganja i spašavanja na moru u suradnji s nacionalnim središnjicama drugih država

– prema potrebi posreduje u ostvarivanju komunikacijske veze pomorskog objekta s telemedicinskom službom te usklađuje akcije traganja i spašavanja na moru – medicinske evakuacije osoba u pogibelji kopnom, morem ili zrakom

– izvješćuje tijelo nadležno za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o pomorskim nesrećama iz njihove nadležnosti.

Članak 12.

Nacionalna središnjica:

– pruža stručnu pomoć službama i djelatnostima čiji rad izravno utječe na službu traganja i spašavanja

– upućuje izvješća i upozorenja pomorskim objektima u plovidbi sukladno međunarodnim aktima, ugovorima i konvencijama te promovira odgovorno ponašanje pomoraca i nautičara na moru

– pruža stručnu pomoć brodu i kompaniji pri sastavljanju Planova o suradnji putničkih brodova sa službom traganja i spašavanja, organizira godišnje vježbe s ciljem utvrđivanja efikasnosti njihove provedbe te održava bazu Planova o suradnji s putničkim brodovima koji plove kroz više područja nadležnosti za koje kompanija podnese zahtjev

– obavlja poslove službe podrške pomorskim objektima

– nadzire tehničku ispravnost komunikacijske opreme službe traganja i spašavanja te održava nacionalnu bazu podataka o raspoloživosti, tehničkim karakteristikama, opremljenosti, najmanjem vremenu pripravnosti te razmještaju jedinica traganja i spašavanja na moru

– priprema analize i stručna izvješća o radu službe traganja i spašavanja, uz prijedlog mjera i izradu stručnih podloga za unaprjeđenje službe

– prati primjenu te sudjeluje u izradi i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz područja traganja i spašavanja na moru s naglaskom na ovaj Plan i pripadajući Službeni priručnik službe traganja i spašavanja na moru

– održava nacionalne baze podataka o radiofarovima za označavanje položaja u nuždi (EPIRB) i radiofarova za osobnu uporabu (PLB) kodiranih hrvatskim pomorskim kodom

– vodi i usklađuje s podsredišnjicama elektroničku bazu podataka dnevnika traganja i spašavanja na moru o svim akcijama traganja i spašavanja na moru poduzetim na području nadležnosti.

Članak 13.

(1) Podsredišnjice se uspostavljaju pri lučkim kapetanijama Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik kao tijelo nadležno za provedbu traganja i spašavanja na moru, na vlastitom podpodručju nadležnosti, unutar područja nadležnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(2) U slučaju da iz bilo koga razloga podsredišnjica nema 24 satno radno vrijeme, poslove podsredišnjice, za vrijeme kada podsredišnjice ne rade, preuzima Nacionalna središnjica.

Članak 14.

Lučkoj kapetaniji područno podređene ispostave lučke kapetanije smatraju se sastavnim dijelom podsredišnjica.

Članak 15.

Radom podsredišnjice rukovodi lučki kapetan.

Članak 16.

(1) Podsredišnjica je dužna održavati 24-satnu službu bdijenja.

(2) U slučaju da iz bilo koga razloga podsredišnjica nema 24 satno radno vrijeme, bdijenje preuzima Nacionalna središnjica.

Članak 17.

(1) Podsredišnjica može zatražiti preuzimanje usklađivanja pojedine akcije traganja i spašavanja na moru od strane Nacionalne središnjice ukoliko procijeni da bi to doprinijelo učinkovitosti akcije traganja i spašavanja na moru.

(2) Zahtjev za preuzimanje se može podnijeti zbog nedostatka kadrovskih i materijalnih resursa, te potrebe specifičnih znanja za potrebe uspješnog provođenja akcije.

(3) Obveza podsredišnjica za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru, ostaje do trenutka dok središnjica ne prihvati obvezu usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru.

(4) Prijenos obveze usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru iz stavka 1. ovoga članka mora biti potvrđen snimanim razgovorom na hitnom broju 195, izvršen u pismenom obliku u formi SITREP izvješća, evidentiran u dnevniku traganja i spašavanja na moru Nacionalne središnjice te obznanjen svim uključenim jedinicama traganja i spašavanja na moru.

Članak 18.

Podsredišnjica:

– osigurava tehničku ispravnost komunikacijske opreme i jedinica traganja i spašavanja na moru osigurava stalnu raspoloživost dežurnih djelatnika lučke kapetanije za sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru

– izvještava Nacionalnu središnjicu o svakoj promjeni u raspoloživosti, tehničkim karakteristikama, opremljenosti, razmještaju i vremenima pripravnosti jedinica traganja i spašavanja na moru u vlastitom ili pod upravljanjem područno podređenih ispostava lučkih kapetanija

– vodi dnevnik traganja i spašavanja na moru o svim akcijama traganja i spašavanja na moru poduzetim na svojem podpodručju nadležnosti kojima je izravno usklađivala.

Članak 19.

U suradnji s Nacionalnom središnjicom podsredišnjica:

– predlaže Ministarstvu sklapanje ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru na svojem podpodručju nadležnosti

– sudjeluje u provedbi stručne izobrazbe i osposobljavanja osoba koje obavljaju službu traganja i spašavanja na moru

– priprema analizu i stručna izvješća

– prati i unaprjeđuje rad djelatnika službe traganja i spašavanja.

Članak 20.

(1) Obalnim promatračkim jedinicama u smislu ovoga Plana smatraju se:

– Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

– čuvani svjetionici s posadom

– obalne radijske postaje

– postaje obalnog motrenja Hrvatske ratne mornarice.

(2) Temeljna dužnost djelatnika obalnih promatračkih jedinica je zaprimanje i prijenos točnih i potpunih informacija o izvanrednom događaju Nacionalnoj središnjici odmah po saznanju o nastupanju ili vjerojatnosti nastupanja istog.

(3) Po izvršenom prijenosu informacija o izvanrednom događaju Nacionalnoj središnjici, daljnje postupanje i obveze djelatnika obalnih promatračkih jedinica određuje Nacionalna središnjica ovisno o okolnostima pojedinog izvanrednog događaja.

Članak 21.

(1) Jedinice traganja i spašavanja na moru mogu biti pomorske, zrakoplovne i kopnene.

(2) Nacionalna središnjica ili podsredišnjica prije uključivanja jedinica traganja i spašavanja na moru u akciju traganja i spašavanja na moru uzima u obzir stručnost i osposobljenost njihovog osoblja te opremljenost i tehničke karakteristike jedinica traganja i spašavanja na moru.

(3) Jedinica traganja i spašavanja na moru koja izravno zaprimi dojavu o izvanrednom događaju i koja je u mogućnosti pružiti pomoć, odmah pristupa traganju i spašavanju te bez odlaganja izvještava Nacionalnu središnjicu radi organizacije usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru.

(4) Jedinice traganja i spašavanja na moru postupaju po utvrđenom planu traganja i spašavanja na moru te kontinuirano izvještavaju koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru odnosno koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta o svim okolnostima poput pretraženog područja traganja, ograničenjima, vremenskim i drugim uvjetima, rezultatima traganja, detekciji i gubitku radio i drugih signala osoba u pogibelji, poduzetim radnjama, stanju jedinica traganja i spašavanja na moru i preostalom vremenu raspoloživosti istih na području akcije traganja i spašavanja na moru i drugim okolnostima.

(5) Odgovorne osobe tijela javne vlasti koje se spašavanjem osoba u pogibelji bave u svojoj redovitoj djelatnosti, Nacionalnoj središnjici dostavljaju informaciju o svakoj promjeni jedinica traganja i spašavanja na moru u vlasništvu ili posjedu, odmah po saznanju promjena.

Članak 22.

(1) Pomorsku jedinicu traganja i spašavanja na moru čini:

– plovni objekt s osposobljenom posadom na čelu sa zapovjednikom

– komunikacijska oprema za brzo i pouzdano ostvarivanje veze s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru, koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta, drugim jedinicama traganja i spašavanja na moru i osobama u pogibelji

– tehnička oprema za učinkovito provođenje akcija traganja i spašavanja na moru.

(2) Spasilačke jedinice službe traganja i spašavanja na moru Ministarstva označavaju se oznakom »SAR«.

Članak 23.

(1) Zapovjednik pomorske jedinice traganja i spašavanja na moru:

– osobno zapovijeda pomorskom jedinicom traganja i spašavanja na moru, dok iznimno, zapovjedništvo može preuzeti njegov zamjenik

– obavlja dužnosti koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta, ako je kao takav određen od koordinator akcije traganja i spašavanja na moru

– postupa na način kojim neće ugroziti sigurnost jedinice traganja i spašavanja na moru i sudionika akcije traganja i spašavanja na moru ili izazvati onečišćenje mora

– brine o spašenim osobama do njihovog konačnog zbrinjavanja

– održava stalnu ispravnost i pripravnost jedinice traganja i spašavanja na moru

– izvještava Nacionalnu središnjicu o stanju jedinice traganja i spašavanja na moru, njezinoj raspoloživosti, tehničkim karakteristikama, opremljenosti, lokaciji i vremenu pripravnosti.

(2) Zapovjednik svakog pomorskog objekta koji se zatekne na području izvanrednog događaja, uslijed kojega su osobe u pogibelji na moru, i bez posebnog naloga Nacionalne središnjice ili podsredišnjice, pristupa traganju i spašavanju osoba u pogibelji, ako time ne ugrožava sigurnost vlastitog pomorskog objekta, posade i putnika te o namjeravanim i/ili poduzetim aktivnostima izvještava Nacionalnu središnjicu.

Članak 24.

Zrakoplovnu jedinicu traganja i spašavanja na moru čini:

– letjelica s osposobljenom posadom na čelu sa zapovjednikom

– komunikacijska oprema za brzo i pouzdano ostvarivanje veze s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru, koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta, osobama u pogibelji i pomorskim jedinicama traganja i spašavanja na moru na radijskim frekvencijama namijenjenim komunikaciji zrakoplov-brod

– tehnička oprema za učinkovito provođenje akcija traganja i spašavanja na moru.

Članak 25.

(1) Zapovjednik zrakoplovne jedinice traganja i spašavanja na moru:

– osobno zapovijeda jedinicom traganja i spašavanja na moru

– postupa na način kojim neće ugroziti sigurnost letjelice i sudionika akcije traganja i spašavanja na moru

– naznačuje mjesto lociranih osoba u pogibelji, ukoliko je prisiljen prijevremeno napustiti područje akcije traganja i spašavanja na moru

– brine o spašenim osobama do njihovog konačnog zbrinjavanja

– održava stalnu ispravnost i pripravnost jedinice traganja i spašavanja na moru

– izvještava Nacionalnu središnjicu o stanju zrakoplovne jedinice traganja i spašavanja na moru, njezinoj raspoloživosti, tehničkim karakteristikama, opremljenosti, lokaciji i vremenu pripravnosti.

(2) Zrakoplovnom jedinicom traganja i spašavanja na moru u smislu odredbi ovoga Plana smatra se i sustav bespilotnih zrakoplova.

Članak 26.

(1) Kopnenu jedinicu traganja i spašavanja na moru čini:

– osposobljena posada na čelu s odgovornom osobom

– komunikacijska oprema za brzo i pouzdano ostvarivanje veze s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru, koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta, drugim jedinicama traganja i spašavanja na moru i osobama u pogibelji

– oprema za učinkovito provođenje akcija traganja i spašavanja na moru.

(2) Kopnenom jedinicom traganja i spašavanja na moru smatra se i osoba ili grupa osoba tijela javne vlasti ili dobrovoljačkih udruga koje se spašavanjem osoba u pogibelji bave u svojoj redovitoj djelatnosti i koja:

– sudjeluje u akciji traganja i spašavanja na moru prema uputama koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru odnosno koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta

– raspolaže komunikacijskom opremom za brzo i pouzdano ostvarivanje veze s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru, koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta, drugim jedinicama traganja i spašavanja na moru i osobama u pogibelji

– prema potrebi raspolaže opremom za učinkovito provođenje akcija traganja i spašavanja na moru.

Članak 27.

Odgovorna osoba kopnene jedinice traganja i spašavanja na moru:

– osobno zapovijeda jedinicom traganja i spašavanja

– postupa na način kojim neće ugroziti sigurnost vozila i sudionika akcije traganja i spašavanja na moru

– brine o spašenim osobama do njihovog konačnog zbrinjavanja

– održava stalnu ispravnost i pripravnost jedinice traganja i spašavanja

– izvještava Nacionalnu središnjicu o stanju kopnene jedinice traganja i spašavanja na moru, njezinoj raspoloživosti, tehničkim karakteristikama, opremljenosti, lokaciji i vremenu pripravnosti.

Članak 28.

(1) Dobrovoljne jedinice traganja i spašavanja na moru čine fizičke i pravne osobe koje poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru obavljaju na dobrovoljnoj osnovi (u daljnjem tekstu: dobrovoljci).

(2) Dobrovoljci poslove traganja i spašavanja obavljaju temeljem ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji u moru.

(3) Dobrovoljne jedinice traganja i spašavanja na moru čine i materijalno-tehnički resursi pravnih osoba koje poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru obavljaju na dobrovoljnoj osnovi temeljem ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru.

Članak 29.

(1) Fizička osoba dobrovoljac mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora imati navršenih 18 godina starosti

– ako u jedinici traganja i spašavanja na moru sudjeluje s brodicom, mora biti osposobljen za upravljanje brodicom, u skladu s posebnim propisom.

(2) Pravna osoba dobrovoljac mora raspolagati odgovarajućim ispravnim materijalno-tehničkim resursima, kvalificiranom posadom ili drugim stručnim osobljem temeljem ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru.

Članak 30.

(1) Dobrovoljci mogu obavljati jednu ili više vrsta usluga u sklopu poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, s ili bez materijalno tehničkih sredstava, u skladu s potrebama na području nadležnosti Nacionalne središnjice i podsredišnjica.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka primjerice mogu uključivati:

– traganje i spašavanje na moru vlastitim plovnim objektom

– ukrcaj na plovni objekt službe traganja i spašavanja na moru i pružanje pomoći članovima posade u poslovima traganja i spašavanja na moru prema uputama zapovjednika plovnog objekta

– ronilačke operacije u akcijama traganja i spašavanja na moru

– plivačke operacije u akcijama traganja i spašavanja na moru

– letačke operacije u akcijama traganja i spašavanja na moru

– usluge snimanja iz zraka

– usluge podvodnog snimanja

– ukrcaj na plovni objekt službe traganja i spašavanja na moru u svojstvu liječnika dobrovoljca

– sudjelovanje u aktivnostima podizanja vidljivosti, osvješćivanja i javne prisutnosti, te javno promicanje službe traganja i spašavanja na moru

– i druge usluge prema potrebi koju utvrđuje Ministarstvo.

(3) Točan opseg usluga koje pruža dobrovoljac utvrđuje se u ugovoru o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru.

Članak 31.

Osobe koje imaju sklopljen ugovor o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru, za vrijeme valjanosti ugovora te ukoliko je ugovor sklopljen na razdoblje valjanosti od najmanje 12 mjeseci stječu pravo na:

– izuzeće od plaćanja naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (članak 51. Pomorskog zakonika), kao i naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (članak 52. Pomorskog zakonika)

– izuzeće od plaćanja naknade tehničkog nadzora i troškova baždarenja za brodove, jahte i brodice koji su kao pomorske jedinice utvrđene ugovorom o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru (članak 93.a stavak 1. Pomorskog zakonika)

– izuzeće od plaćanja naknade za polaganje ispita i izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti.

Članak 32.

(1) Dobrovoljci u akcijama traganja i spašavanja na moru sudjeluju na vlastiti trošak i rizik.

(2) Dobrovoljcima se za usluge pružene temeljem ugovora o dobrovoljnom traganja i spašavanja na moru ne isplaćuje novčana naknada, pa ni naknada za povrat troškova sudjelovanja u akcijama traganja i spašavanja.

(3) Dobrovoljci nemaju pravo na nagradu za spašavanje osoba u pogibelji na moru.

(4) Dobrovoljci nemaju pravo na nagradu za imovinu spašenu u akcijama traganja i spašavanja na moru.

Članak 33.

(1) Dobrovoljac se ni u kojem smislu ne smatra zaposlenikom Ministarstva ni članom posade plovnog objekta lučke kapetanije te s osnova ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru ne ostvaruje pravo na plaću, zaštitu na radu, socijalno ni zdravstveno osiguranje ni bilo kakva druga zakonska prava iz radnog odnosa.

(2) Ministarstvo u odnosu na dobrovoljca nije u statusu poslodavca te nema obveze koje poslodavci imaju prema svojim zaposlenicima po važećim zakonskim propisima.

(3) Ministarstvo u odnosu na dobrovoljca nije u statusu brodara te nema obveze koje brodari imaju prema svojim članovima posade po važećim zakonskim propisima ili međunarodnim pomorskim konvencijama.

Članak 34.

(1) Ugovore o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru s dobrovoljcima sklapa ministar.

(2) Za sklapanje pojedinačnih ugovora o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru potrebna je suglasnost, zahtjev ili preporuka nadležnog lučkog kapetana ili kapetana ispostave lučke kapetanije.

(3) Ugovorom o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru detaljno se uređuju uvjeti za sklapanje i raskid ugovora, prava i obveze dobrovoljca, uključujući razdoblje raspoloživosti dobrovoljca, najduže vrijeme mobilizacije, sadržaj i opseg usluga traganja i spašavanja, način i rokovi obavještavanja Nacionalne središnjice odnosno nadležne podsredišnjice o eventualnoj nedostupnosti dobrovoljca, obveze sudjelovanja u programu edukacije, obuke i vježbi u organizaciji Ministarstva.

(4) Kada je to primjenjivo, ugovor o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru obvezno sadrži podatke o plovnom objektu ili zrakoplovu kojim se obavljaju poslovi traganja i spašavanja ako je dobrovoljac njihov vlasnik ili korisnik, kao i podatke o opremi i drugim tehničko-materijalnim resursima koje dobrovoljac stavlja na raspolaganje za potrebe obavljanja poslova traganja i spašavanja na moru.

Članak 35.

(1) Dobrovoljac djeluje na zahtjev i pod nadzorom Nacionalne središnjice, odnosno nadležne podsredišnjice.

(2) Dobrovoljac sudjeluje u akcijama traganja i spašavanja u opsegu utvrđenom ugovorom o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru onoliko dugo koliko za to postoji potreba prema prosudbi Nacionalne središnjice, odnosno nadležne podsredišnjice.

(3) Dobrovoljci sudjeluju u akcijama traganja i spašavanja na moru isključivo po direktnom pozivu koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru ili koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta i u skladu s njihovim uputama.

(4) Nacionalna središnjica ili podsredišnjica dužna je prije uključivanja dobrovoljaca u akciju traganja i spašavanja na moru razmotriti opravdanost njihovog uključivanja i zadužiti ih isključivo za one poslove traganja i spašavanja koje mogu obaviti ne ugrožavajući pritom vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika akcije traganja i spašavanja na moru.

Članak 36.

Dobrovoljac ostvaruje pravo sudjelovati u programu stručne izobrazbe za pripadnike službe traganja i spašavanja na radnoj razini.

Članak 37.

(1) Fizičke osobe dobrovoljci kao i fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koja ima status dobrovoljca te fizičke osobe koje rade po nalogu takve pravne osobe u statusu dobrovoljca imaju pravo na osiguranje za slučaj smrti i tjelesne ozljede do kojih bi moglo doći tijekom akcija traganja i spašavanja na moru.

(2) Ministarstvo će u korist fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovoriti osiguranje pod jednakim uvjetima i u osiguranoj svoti kojima se osiguravaju državni službenici koji sudjeluju u akcijama traganja i spašavanja.

Članak 38.

(1) Nacionalna središnjica vodi popis dobrovoljaca koji mora sadržavati najmanje ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno naziv i adresu sjedišta dobrovoljca, geografsko područje djelovanja, nadležnu podsredišnjicu, popis materijalno-tehničkih resursa koje dobrovoljac stavlja na raspolaganje te način uključivanja u traganje i spašavanje.

(2) Dobrovoljac je dužan za svaku promjenu u evidencijama odmah obavijestiti nadležnu podsredišnjicu ili Nacionalnu središnjicu.

Članak 39.

(1) Stupnjevi opasnosti proglašavaju se temeljem procjene koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru o stupnju opasnosti po život osoba te sigurnost pomorskih objekata i zrakoplova u kojima se iste nalaze.

(2) Po zaprimljenoj informaciji o izvanrednom događaju, koji može zahtijevati pokretanje akcije traganja i spašavanja na moru, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru proglašava jedan od tri stupnja opasnosti: neizvjesnost, pripravnost ili pogibelj.

(3) Kao smjernice za usklađeno postupanje pripadnika službe traganja i spašavanja na moru u pojedinom stupnju opasnosti, za svaki od njih u Službenom priručniku službe traganja i spašavanja na moru utvrđena je posebna lista provjere koju vrši Nacionalna središnjica odnosno podsredišnjica.

(4) Nastavno na daljnji razvoj pojedinog izvanrednog događaja, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru može naknadno izmijeniti stupanj opasnosti prvotno dodijeljen pojedinom izvanrednom događaju.

(5) S važećim stupnjem opasnosti dodijeljenim pojedinom izvanrednom događaju koordinator akcije traganja i spašavanja na moru upoznaje sve sudionike akcije traganja i na moru.

Članak 40.

(1) Stupanj neizvjesnosti koordinator akcije traganja i spašavanja na moru proglašava kada postoje saznanja o izvanrednom događaju koji može zahtijevati pojačan nadzor i prikupljanje dodatnih informacija, ali koji ne zahtijeva uključivanje jedinica traganja i spašavanja na moru, odnosno kada postoji sumnja da je ugrožen život osoba ili sigurnost pomorskog objekta ili zrakoplova u kojima se iste nalaze.

(2) Stupanj neizvjesnosti u pravilu se proglašava kada:

– je zaprimljena informacija o nestanku osobe

– je zaprimljena informacija o kašnjenju pomorskog objekta ili zrakoplova na odredište

– nije zaprimljen očekivani redovni izvještaj od strane osobe, pomorskog objekta ili zrakoplova.

(3) Po proglašenju stupnja neizvjesnosti koordinator akcije traganja i spašavanja na moru usklađuje postupak opsežne provjere s ciljem utvrđivanja stvarne ugroze osobe, pomorskog objekta ili zrakoplova ili proglašava stupanj pripravnosti.

Članak 41.

(1) Stupanj pripravnosti proglašava se kada osobe ili pomorski objekt i zrakoplov u kojima se one nalaze, imaju određenih poteškoća i pretpostavlja se da trebaju pomoć, ali nisu u neposrednoj pogibelji.

(2) Stupanj pripravnosti se u pravilu proglašava kada:

– nakon stupnja neizvjesnosti, uzastopni pokušaji ostvarivanja komunikacije s osobama ili pomorskim objektom i zrakoplovom u kojima se iste nalaze, budu neuspješni, kao i upiti prema izvorima koji su mogli pružiti više informacija

– za pomorski objekt ili zrakoplov koji kasni na odredište postoji kontinuirani manjak informacija u vezi njegovog napretka ili pozicije

– su zaprimljene informacije koje potvrđuju da je operativna sposobnost zrakoplova ili pomorskog objekta umanjena, ali ne do mjere pogibelji

– je pomorski objekt ili zrakoplov pod napadom ili prijetnjom od oružanog napada.

(3) Po proglašenju stupnja pripravnosti koordinator akcije traganja i spašavanja na moru produbljuje pokrenuti postupak opsežne provjere statusa nestalih osoba ili pomorskog objekta i zrakoplova koji kasni na odredište odnosno uzbunjuje nadležne službe, ovisno o prirodi izvanrednog događaja.

Članak 42.

(1) Stupanj pogibelji proglašava se kada su osobe ili pomorski objekt i zrakoplov u kojima se iste nalaze, u neposrednoj opasnosti i zahtijevaju žurnu i neodgodivu pomoć.

(2) Stupanj pogibelji u pravilu se proglašava kada:

– je zaprimljena potvrdna informacija da je osoba ili pomorski objekt i zrakoplov u kojem se ista nalazi u pogibelji i treba neposrednu, žurnu i neodgodivu pomoć

– nakon stupnja pripravnosti, daljnji pokušaji ostvarivanja veze s osobom, pomorskim objektom ili zrakoplovom ostaju neuspješni i kada sveobuhvatni upiti prema relevantnim izvorima informacija ostaju bez odgovora i ukazuju na vjerojatnost pogibeljne situacije

– za pomorski objekt ili zrakoplov koji kasni na odredište uspostava komunikacijske veze i drugi oblici istrage nisu urodili lociranjem ili ažuriranjem njegova procijenjenog vremena dolaska na odredište, tako da se za istog više ne može smatrati da kasni na odredište

– je zaprimljena informacija koja ukazuje da je operativna sposobnost pomorskog objekta ili zrakoplova umanjena do mjere da je pogibeljna situacija stvarna.

(3) Po proglašenju stupnja pogibelji koordinator akcije traganja i spašavanja na moru pokreće akciju traganja i spašavanja na moru u skladu s utvrđenim planom traganja i spašavanja te odredbama ovoga Plana i Službenog priručnika službe traganja i spašavanja na moru.

Članak 43.

(1) Koordinator akcije traganja i spašavanja na moru nadležan je za opće usklađivanje pojedine akcije traganja i spašavanja na moru koja se odvija pod njegovim stalnim nadzorom.

(2) Ukoliko akciju traganja i spašavanja na moru usklađuje Nacionalna središnjica, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru je voditelj dežurne službe bdijenja Nacionalne središnjice ili službujući djelatnik Nacionalne središnjice određen od strane voditelja službe.

(3) Ukoliko akciju traganja i spašavanja na moru usklađuje podsredišnjica, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru je voditelj službe lučke kapetanije nadležne za traganje i spašavanje ili službujući djelatnik podsredišnjice određen od strane voditelja službe.

(4) U slučaju kada podsredišnjica nema 24 satne dežurne službe koordinator akcije traganja i spašavanja na moru je djelatnik Nacionalne središnjice.

(5) U slučaju složenih ili dugotrajnih akcija traganja i spašavanja na moru, djelatnici dežurne službe bdijenja Nacionalne središnjice odnosno podsredišnjice moraju se pravovremeno zamijeniti novim djelatnicima, uključujući novog koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru.

(6) Koordinator akcije traganja i spašavanja na moru:

– određuje stupanj opasnosti pojedinog izvanrednog događaja

– prikuplja i procjenjuje raspoložive informacije u vezi s pojedinim izvanrednim događajem, uključujući ostvarivanje kontakta s bližnjima osoba u pogibelji i/ili vlasnikom pomorskog objekta ili zrakoplova

– sastavlja i provodi plan traganja i spašavanja (određivanje područja traganja, metoda potrage, komunikacije i drugo) po pojedinom izvanrednom događaju te, prema potrebi, njegovu naknadnu izmjenu i dopunu

– uključuje jedinice traganja i spašavanja na moru u akciju traganja i spašavanja na moru i usklađuje njihovo djelovanje

– izvještava osobe u pogibelji da je za njima pokrenuta akcija traganja i spašavanja na moru

– određuje koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta

– usklađuje akcije traganja i spašavanja na moru s nacionalnim središnjicama drugih država

– detaljno informira sudionike akcije traganja i spašavanja na moru, u pravilu prije upućivanja na područje akcije traganja i spašavanja na moru

– pravovremeno i redovno odašilje SITREP izvješća sudionicima akcije traganja i spašavanja na moru

– sastavlja pomorske sigurnosne informacije

– određuje privremeni odnosno trajni prekid akcije traganja i spašavanja na moru

– obavještava lučkog kapetana o tijeku akcije traganja i spašavanja

– određuje sigurno mjesto za prihvat spašenih osoba

– otpušta jedinice traganja i spašavanja na moru kada njihova usluga više nije potrebna.

Članak 44.

(1) Ukoliko u istoj akciji traganja i spašavanja na moru sudjeluju dvije ili više jedinica traganja i spašavanja na moru, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru može odrediti koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta koji zadržava svoju ulogu do završetka akcije traganja i spašavanja na moru ili dok ga koordinator akcije traganja i spašavanja na moru ne oslobodi dužnosti.

(2) Koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta može biti isključivo zapovjednik pomorske, zrakoplovne ili kopnene jedinice traganja i spašavanja na moru koja sudjeluje u određenoj akciji traganja i spašavanja na moru i koja je u vlasništvu ili posjedu Ministarstva ili tijela javne vlasti koja se traganjem i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

(3) Zapovjednik jedinice traganja i spašavanja na moru koja prva stigne na područje akcije traganja i spašavanja na moru automatski preuzima ulogu koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta dok je koordinator akcije traganja i spašavanja na moru ne potvrdi ili oslobodi te dužnosti imenovanjem drugog koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta.

(4) U slučaju velikog područja traganja, ukoliko koordinator akcije traganja i spašavanja na moru odluči podijeliti isto u nekoliko manjih podpodručja traganja, tada on može odrediti više koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta od kojih će svaki biti odgovoran za ono podpodručje traganja koje mu dodijeli koordinator akcije traganja i spašavanja na moru.

(5) Koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta je u pravilu najstručnija osoba koja se zatekne na području akcije traganja i spašavanja na moru, s najviše znanja i iskustva u traganju i spašavanju na moru, razvijenim komunikacijskim vještinama te koja zapovijeda jedinicom traganja i spašavanja na moru sposobnom da se čim dulje zadrži na području akcije traganja i spašavanja na moru.

(6) Ukoliko iz razloga više sile koordinator akcije traganja i spašavanja na moru nije u mogućnosti usklađivati akciju traganja i spašavanja na moru, zapovjednici jedinica traganja i spašavanja na moru koje se nalaze na području akcije traganja i spašavanja na moru, međusobnim dogovorom utvrđuju koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta.

(7) Ukoliko je koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta neposredno upoznat s postojanjem izvanrednog događaja, a komunikacija s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru se ne može ostvariti, koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta preuzima odgovornosti koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru te samostalno sastavlja i provodi plan traganja i spašavanja, kao i druga prava i obveze koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru utvrđene ovim Planom i Službenim priručnikom službe traganja i spašavanja na moru, u mjeri u kojoj su primjenjive.

(8) Koordinator akcije traganja i spašavanja na licu mjesta:

– usklađuje djelovanje jedinica traganja i spašavanja na moru na području akcije traganja i spašavanja na moru i dodjeljuje zadaće novopridošlim jedinicama traganja i spašavanja na moru

– provodi plan traganja i spašavanja zaprimljenog od strane koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru, a ukoliko vezu s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru nije moguće uspostaviti, samostalno planira traganje i spašavanje

– mijenja zaprimljeni plan traganja i spašavanja ukoliko situacija na području akcije traganja i spašavanja na moru nije onakva kakvom ju je koordinator akcije traganja i spašavanja na moru pretpostavio, u suradnji s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na moru

– usklađuje komunikacije na području akcije traganja i spašavanja na moru te prema koordinatoru akcije traganja i spašavanja na moru

– brine o sigurnosti svih sudionika akcije traganja i spašavanja na moru

– izrađuje i dostavlja SITREP izvješća prema koordinatoru akcije traganja i spašavanja na moru

– vodi dnevnik traganja i spašavanja, u mjeri u kojoj je moguće

– savjetuje koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru da otpusti jedinice traganja i spašavanja na moru čija usluga u akciji traganja i spašavanja na moru više nije potrebna

– izvještava koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru o broju, identitetu te sigurnom mjestu zbrinjavanja preživjelih

– prema potrebi, zahtijeva dodatnu pomoć od strane koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru (pokretanja medicinske evakuacije, osiguravanje potrepština i slično).

Članak 45.

(1) Kad Nacionalna središnjica zaprimi informaciju o izvanrednom događaju izvan područja nadležnosti, odmah će izvijestiti nacionalnu središnjicu druge države i preuzeti usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru ukoliko nacionalna središnjica druge države nije spremna preuzeti odgovornost usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru.

(2) Kad su i nacionalne središnjice drugih država zaprimile informaciju o izvanrednom događaju, Nacionalna središnjica preuzima odgovornost usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru sve dok se u koordinaciji s nacionalnim središnjicama drugih država ne utvrdi stvarna nadležnost.

(3) Kad je pozicija osobe u pogibelji unutar područja nadležnosti, odgovornost za pokretanje akcije traganja i spašavanja na moru i određivanje koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru i koordinatora akcije traganja i spašavanja na licu mjesta je na Nacionalnoj središnjici ili područno nadležnoj podsredišnjici, ovisno o utvrđenoj ili procijenjenoj lokaciji osobe u pogibelji.

(4) Kad Nacionalna središnjica samostalno ili po dojavi podsredišnjice procijeni da bi osoba u pogibelji uskoro mogla napustiti područje nadležnosti, koordinator akcije traganja i spašavanja na moru treba poduzeti sljedeće:

– uzbuniti nacionalne središnjice drugih država odgovorne za područja prema kojima se osoba u pogibelji kreće te im proslijediti sve raspoložive informacije

– nastaviti usklađivati akciju traganja i spašavanja na moru sve dok nacionalna središnjica druge države ne potvrdi ulazak osobe u pogibelji u njeno područje nadležnosti te dok ne preuzme usklađivanje

– biti spremna pružiti pomoć nacionalnoj središnjici druge države sve dok je ona ne izvijesti da to više nije potrebno.

(5) Kad je pozicija osobe u pogibelji nepoznata, Nacionalna središnjica preuzima odgovornost za pokretanje akcije traganja i spašavanja na moru te se savjetuje s nacionalnim središnjicama drugih država na pretpostavljenoj ruti osobe u pogibelji radi određivanja nacionalne središnjice koja će preuzeti usklađivanje.

(6) Nacionalna središnjica koja će preuzeti odgovornost za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru, a čija je pozicija nepoznata, treba biti određena na temelju sljedećih smjernica:

– nacionalna središnjica odgovorna za područje nadležnosti u kojem je osoba u pogibelji bila u trenutku njezine posljednje sigurno dojavljene pozicije, preuzima odgovornost za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru

– ako posljednja sigurno dojavljena pozicija osobe u pogibelji pada na crtu razgraničenja između dvaju susjednih područja nadležnosti, nacionalna središnjica odgovorna za područje nadležnosti prema čijem se smjeru osoba u pogibelji, prema zadnje dostupnim podacima kretala, preuzima odgovornost za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru

– ako osoba u pogibelji, odnosno pomorski objekt ili zrakoplov u kojem se nalazi, nije bila opremljena prikladnom dvosmjernom radiokomunikacijskom vezom ili nije u obvezi da održava radiokomunikaciju, nacionalna središnjica odgovorna za područje nadležnosti unutar kojeg se nalazi namjeravano odredište osobe u pogibelji, preuzima odgovornost za usklađivanje akcije traganja i spašavanja na moru.

(7) Prijenos odgovornosti usklađivanja akcije traganja i spašavanja na moru s Nacionalne središnjice na nacionalnu središnjicu druge države mora biti izvršen u pismenom obliku u SITREP formi, potvrđen snimanim razgovorom između dva koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru, evidentiran u dnevniku traganja i spašavanja Nacionalne središnjice te obznanjen svim uključenim jedinicama traganja i spašavanja na moru.

(8) Detalji koji najmanje moraju, u mjeri u kojoj je to moguće, biti uključeni u postupak prijenosa odgovornosti između Nacionalne središnjice i nacionalne središnjice druge države jesu:

– datum i vrijeme prijenosa odgovornosti s naznakom nacionalnih središnjica

– vrsta, opis i lokacija izvanrednog događaja

– broj osoba u pogibelji

– vremenske prilike na području akcije traganja i spašavanja na moru

– poduzete radnje

– pretražena područja

– uključene jedinice traganja i spašavanja na moru

– trenutna podpodručja traganja

– autonomnost postojećih jedinica traganja i spašavanja na moru na području akcije traganja i spašavanja na moru

– daljnja raspoloživost jedinica traganja i spašavanja na moru na području akcije traganja i spašavanja na moru (sati/dana)

– komunikacijski plan

– potvrdu da su sve jedinice traganja i spašavanja na moru izvještene o prijenosu usklađivanja.

(9) Nacionalna središnjica koja je započela usklađivati akciju traganja i spašavanja na moru može u svakom trenutku pozvati nacionalnu središnjicu druge države da preuzme odgovornost usklađivanja ili se nacionalna središnjica druge države može sama ponuditi da preuzme odgovornost usklađivanja od Nacionalne središnjice.

(10) Kad Nacionalna središnjica na zahtjev nacionalne središnjice druge države istoj osigura jedinice traganja i spašavanja na moru kao doprinos u akciji traganja i spašavanja na moru, njihovi koordinatori akcije traganja i spašavanja na moru se trebaju dogovoriti o poziciji, komunikaciji, operativnim ograničenjima, načinu upoznavanja jedinica traganja i spašavanja na moru sa zadaćama, vremenu dolaska na područje akcije traganja i spašavanja na moru, očekivanom vremenu boravka na području akcije traganja i spašavanja na moru i vremenu preuzimanja koordinacijske odgovornosti nad jedinicama traganja i spašavanja na moru od strane nacionalne središnjice druge države koja je zahtijevala pomoć i koja treba izvještavati Nacionalnu središnjicu o tijeku napredovanju akcije traganja i spašavanja na moru.

Članak 46.

(1) Kada Nacionalna središnjica i Spasilački koordinacijski centar na kopnu zaprime istu poruku uzbunjivanja o izvanrednom događaju ili zrakoplovu u opasnosti, žurno se zajednički koordiniraju i međusobno savjetuju o akcijama koje su poduzete ili će se poduzeti po zaprimljenoj dojavi.

(2) U slučaju dojave o nestanku zrakoplova, a kada se prema posljednjoj poziciji zrakoplova ne može utvrditi nadležnost za pokretanje akcije na kopnu, unutarnjim vodama ili moru, Nacionalna središnjica i Spasilački koordinacijski centar na kopnu poduzimaju odgovarajuće akcije iz svoje nadležnosti, te razmjenjuju informacije o pokretanju traganja i spašavanja zrakoplova.

(3) Kada se u potrazi utvrdi lokacija zrakoplova, nadležnost za provedbu akcije spašavanja na kopnu, unutarnjim vodama ili moru, preuzima onaj centar na čijem je području nadležnosti pronađen zrakoplov.

Članak 47.

(1) Akcija traganja i spašavanja na moru traje sve dok postoji i najmanja vjerojatnost da su osobe u pogibelji žive.

(2) Akcija traganja i spašavanja na moru može biti privremeno obustavljena kad su sva stvarna i/ili pretpostavljena područja mjesta izvanrednog događaja temeljito pretražena ili kad prevladavajuće dnevne i vremenske prilike onemogućavaju djelovanje službe traganja i spašavanja na moru.

(3) Odluku o privremenoj obustavi akcije traganja i spašavanja na moru i definiranje vremena nastavka akcije traganja i spašavanja na moru donosi koordinator akcije traganja i spašavanja na moru nakon savjetovanja sa koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta.

(4) U slučaju zajedničkog djelovanja više nacionalnih središnjica, odluku o privremenoj obustavi akcije traganja i spašavanja na moru i definiranje vremena nastavka akcije traganja i spašavanja na moru zajednički donose koordinatori akcije traganja i spašavanja na moru uključenih nacionalnih središnjica te o toj odluci izvješćuju sve uključene sudionike.

Članak 48.

(1) Uvjeti za trajni prekid akcije traganja i spašavanja na moru jesu:

– potvrđena informacija da pomorski objekt ili zrakoplov više nije u opasnosti i/ili da su sve osobe u pogibelji pronađene i zbrinute na sigurno mjesto

– pronalazak nestale osobe

– kad su sve mogućnosti traganja na području akcije traganja i spašavanja na moru iscrpljena

– kad nisu pronađeni ostaci pomorskog objekta ili zrakoplova ili ne postoji mogućnost da se pronađu preživjeli

– kad koordinator akcije traganja i spašavanja na moru, uzimajući u obzir sve relevantne faktore, procijeni da ne postoji nikakva mogućnost da su osobe preživjele odnosno utvrdi da bi nastavak traganja bio bez izgleda za uspjeh

– potvrđena informacija da je pomorski objekt ili zrakoplov u kašnjenju sigurno prispio na svoje odredište.

(2) Odluku o trajnom prekidu akcije traganja i spašavanja na moru donosi koordinator akcije traganja i spašavanja na moru nakon savjetovanja s koordinatorom akcije traganja i spašavanja na licu mjesta.

(3) U slučaju zajedničkog djelovanja više nacionalnih središnjica, odluku o trajnom prekidu akcije traganja i spašavanja na moru zajednički donose koordinatori akcije traganja i spašavanja na moru uključenih nacionalnih središnjica te o toj odluci izvješćuju sve uključene sudionike.

Članak 49.

(1) Službeni priručnik službe traganja i spašavanja na moru je skup pisanih i od strane Ministarstva odobrenih smjernica sastavljenih na temelju smjernica Međunarodnog aeronautičkog i pomorskog priručnika traganja i spašavanja (IAMSAR Priručnik) koji sadrži najmanje:

– operativne postupke, prava i dužnosti pripadnika službe traganja i spašavanja na moru

– popis odgovornih osoba pripadnika službe traganja i spašavanja na moru

– popis jedinica traganja i spašavanja na moru

– komunikacijske postupke s osobama, pomorskim objektima i zrakoplovima u pogibelji

– komunikacijske postupke s jedinicama traganja i spašavanja na moru

– zemljopisni prikaz područja nadležnosti i podpodručja nadležnosti

– način i obrasce izvješćivanja.

(2) Zemljovid područja nadležnosti, podpodručja nadležnosti i crta razgraničenja područja nadležnosti za traganje i spašavanje na moru utvrđenih međunarodnim ugovorima sklopljenim između Republike Hrvatske i susjednih država sastavni je dio Službenog priručnika službe traganja i spašavanja na moru.

Članak 50.

(1) Tijekom traganja i spašavanja koristi se:

– sustav pomorskih komunikacija, uključujući radijske frekvencije namijenjene komunikaciji zrakoplov-brod

– sustav javnih komunikacija

– tehnički i informacijski sustavi sigurnosti plovidbe.

(2) U slučaju potrebe korištenja obalne radio postaje, izbor najprikladnije vrši koordinator akcije traganja i spašavanja na moru, dok su se pripadnici službe traganja i spašavanja na moru i djelatnici obalnih radio postaja pri korištenju usluga obalnih radio postaja dužni pridržavati odredbi Radijskog pravilnika Međunarodne telekomunikacijske unije.

(3) Tijekom akcije traganja i spašavanja na moru koristi se, prema odluci koordinatora akcije traganja i spašavanja na moru, najbrže i najpouzdanije sredstvo komunikacije koje će najviše doprinijeti učinkovitosti akcije traganja i spašavanja na moru i sigurnosti svih sudionika.

Članak 51.

(1) Stručna izobrazba za pripadnike službe traganja i spašavanja ustrojava se kao specijalizirana dopunska izobrazba radi održavanja spremnosti, sposobnosti i ujednačenosti postupanja u akcijama traganja i spašavanja na moru.

(2) Stručna izobrazba iz stavka 1. ovoga članka organizira se na upravljačkoj, organizacijskoj i radnoj razini.

(3) Stručnu izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka organizira i/ili provodi Ministarstvo.

Članak 52.

(1) Financijska sredstva kojima se osigurava provedba ovoga Plana osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Financijska sredstva za redovito pružanje javne usluge traganja i spašavanja na moru planiraju se s proračunskih stavki tijela državne uprave koja u sustavu službe traganja i spašavanja na moru djeluju s vlastitim jedinicama traganja i spašavanja na moru u skladu s odredbama ovoga Plana.

(3) Financijska sredstva potrebna za uspostavljanje i održavanje ugovornog odnosa sa dobrovoljcima planira Ministarstvo s vlastitih proračunskih stavki.

Članak 53.

Tijela javne vlasti koja se traganjem i spašavanjem osoba u pogibelji bave u svojoj redovitoj djelatnosti, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Plana Nacionalnoj središnjici dostavljaju pregled materijalno-tehničkih i drugih resursa za traganje i spašavanje na moru te popis odgovornih, stalno dostupnih, kontakt osoba zaduženih za suradnju s Nacionalnom središnjicom i podsredišnjicama u provođenju poslova traganja i spašavanja na moru utvrđenih ovim Planom.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (»Narodne novine«, broj 164/98.).

Članak 55.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/25

Urbroj: 50301-05/14-24-2

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić