Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 148/2023 (13.12.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Ministarstvo poljoprivrede

2099

Na temelju članka 43. stavka 12. i članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (»Narodne novine«, br. 113/19., 45/20. i 66/20.) u članku 11. stavku 2. riječi: »potvrde o ulovu i« zamjenjuju se riječima: »potvrde o ulovu, potvrde o ulovu za Japan i«.

Članak 2.

U članku 12. u stavku 3. riječi: »3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »800,00 eura«.

U stavku 4. riječ »ulovu« zamjenjuje se riječju »naporu«, a riječ »povratku« zamjenjuje se riječima »povratku/iskrcaju«.

U stavku 5. riječi »najkasnije 24 sata od evidentiranog povratka putem elektronskog očevidnika ili autorizirane aplikacije za mobilni uređaj« mijenjaju se i glase: »sukladno posebnom propisu koji uređuje oblik i način dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u proglašenim izvanrednim situacijama ili u slučaju elementarne nepogode koje onemogućavaju ili otežavaju uobičajenu prodaju ribe i drugih morskih organizama dozvoljena je prodaja ukupno prijavljenog dnevnog ulova, za vrijeme trajanja navedenog proglašenja.«.

Članak 3.

Dosadašnji Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/17-01/51 Urbroj: 525-12/781-23-33 Zagreb, 4. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG III.

POTVRDA O ULOVU

POJEDNOSTAVLJENA POTVRDA O ULOVU

POTVRDA O ULOVU ZA JAPAN

 

 

 

Copyright © Ante Borić