NN 153/2023 (20.12.2023.), Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2251

Na temelju članka 104. stavka 2. i članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) te članka 22. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 18. prosinca 2023., donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), utvrđuju:

1. podaci koji se vode u matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima doprinosa za mirovinsko osiguranje i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

2. prijave za vođenje matične evidencije

3. obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije

4. osnove osiguranja, dokumentacija za priznanje / prestanak svojstva osiguranika i obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka

5. obveznici doprinosa i dokumentacija za evidentiranje podataka o početku i prestanku poslovanja

6. izmjena i ispravak podataka unesenih u matičnu evidenciju

7. podnošenje prijava za vođenje matične evidencije Zavoda elektroničkim putem

8. staž osiguranja.

Članak 2.

Matična evidencija vodi se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 3.

(1) Matična evidencija vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifara.

(2) Matična evidencija vodi se unošenjem podataka s tiskanica i obrazaca propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Matična evidencija vodi se preuzimanjem i obradom podataka koje Zavodu dostavljaju Središnji registar osiguranika (REGOS), Porezna uprava i druga nadležna tijela.

(4) Podaci iz stavka 2. i 3. ovog članka čuvaju se na odgovarajućem informatičkom mediju.

II. PODACI KOJI SE UNOSE U MATIČNU EVIDENCIJU

Članak 4.

U matičnu evidenciju unose se podaci o:

(1) OSIGURANICIMA

1. osobni broj – OB

2. osobni identifikacijski broj osiguranika – OIB

3. datum rođenja i spol

4. registarski broj obveznika doprinosa

5. matični broj poslovnog subjekta

6. grad / općina mjesta rada ili prebivališta osiguranika

7. prezime i ime

8. zanimanje

9. stvarna stručna sprema / vrsta i razina obrazovanja

10. potrebna stručna sprema / vrsta i razina obrazovanja

11. osnova osiguranja

12. datum stjecanja svojstva osiguranika

13. datum prestanka svojstva osiguranika

14. razlog prestanka svojstva osiguranika

15. radno vrijeme osiguranika

16. podaci o radnom mjestu, zanimanju i o osiguranicima – osobama s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i podaci o stupnju povećanja

17. podaci o mirovinskom stažu

■ prema vrstama staža

■ razdoblje mirovinskog staža

■ trajanje mirovinskog staža

■ oznaka trajanja rada

18. podaci o utvrđenom stažu osiguranja i osnovicama ostvarenim za kalendarsku godinu

19. podaci o naknadama plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

20. podaci o naknadama plaće na teret Republike Hrvatske

21. podaci o naknadama plaće na teret centara za socijalnu skrb

22. podaci o naknadi plaće s osnove profesionalne rehabilitacije

23. podaci o statusu osobe s invaliditetom

24. podaci o korisnicima mirovine u osiguranju

25. podaci o svoti osnovice osiguranja za dio staža korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad / djelomičnog gubitka radne sposobnosti

26. datum početka osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje

27. ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom

28. sati rada

29. sati bolovanja

30. vrsta osnovice

31. datum zaprimanja prijave.

(2) OBVEZNICIMA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1. registarski broj obveznika doprinosa

2. osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa – OIB

3. matični broj poslovnog subjekta

4. obveznik doprinosa

5. grad / općina sjedišta ili prebivališta obveznika doprinosa

6. naziv obveznika doprinosa

7. vrsta obveznika doprinosa

8. radno vrijeme poslodavca (tjedno), mjesec i godina važenja

9. šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD

10. šifra grane djelatnosti

11. datum rođenja, spol ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave za obveznika doprinosa

12. sjedište obveznika doprinosa ili podružnice

13. ulica

14. kućni broj

15. pošta (broj i naziv)

16. e-mail adresa obveznika doprinosa

17. datum početka poslovanja

18. datum prestanka poslovanja

19. dostava obavijesti (adresa A ili adresa B)

20. razdoblje sezonskog obavljanja djelatnosti

21. datum zaprimanja prijave.

(3) KORISNICIMA PRAVA

1) Osim podataka iz stavka 1. točke 1. do 3., i točke 6. do 9. ovog članka, u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima prijevremene starosne, starosne i invalidske mirovine i prava na profesionalnu rehabilitaciju:

1. vrsta mirovine

2. pravna osnova koja je služila za utvrđivanje mirovine

3. smanjenje, odnosno povećanje mirovine

4. datum stjecanja prava na mirovinu

5. datum početka isplate mirovine

6. datum obustave isplate mirovine

7. datum uspostave isplate obustavljene mirovine

8. razlog obustave isplate mirovine

9. datum prestanka prava na mirovinu

10. vrsta i uzroci nesposobnosti za rad

11. postoci utjecaja pojedinog uzroka invalidnosti na ukupnu invalidnost

12. dijagnoza bolesti

13. polazni faktor za određivanje mirovine

14. mirovinski faktor

15. osobni bodovi

16. svota mirovine

17. dio mirovine ostvaren na temelju staža osiguranja iz članka 25. ZOMO-a

18. dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu

19. svota osnovne mirovine

20. svota najniže mirovine

21. svota najviše mirovine

22. svota minimalne mirovine

23. datum promjene opsega prava

24. datum usklađivanja svote mirovine

25. datum svote usklađene mirovine

26. datum stjecanja prava na zaštitni dodatak uz mirovinu

27. svota zaštitnog dodatka

28. datum stjecanja prava na doplatak za pomoć i njegu

29. svota doplatka za pomoć i njegu.

30. podaci o korištenju dijela obiteljske mirovine

2) o korisnicima obiteljske mirovine

1. prezime i ime

2. osobni identifikacijski broj korisnika – OIB

3. dan, mjesec i godina rođenja

4. datum smrti umirovljenika/osiguranika

5. uzrok smrti umirovljenika/osiguranika

6. srodstvo s umrlim osiguranikom, odnosno s korisnikom mirovine od kojeg se izvodi pravo na obiteljsku mirovinu

7. podaci iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 3., točke 7. do 9. ovog Pravilnika za umrlog osiguranika

8. podaci iz članka 4. stavka 3. točke 1. ovog Pravilnika za umrlog korisnika mirovine od kojega se izvodi pravo na obiteljsku mirovinu

9. datum stjecanja prava na mirovinu

10. datum početka isplate mirovine

11. datum obustave isplate mirovine

12. datum uspostave isplate obustavljene mirovine

13. razlog obustave isplate mirovine

14. datum prestanka prava na mirovinu

15. mirovinski faktor za članove obitelji koji koriste obiteljsku mirovinu

16. svota obiteljske mirovine

17. svota osnovne mirovine

18. datum promjene opsega prava

19. datum usklađivanja svote mirovine

20. datum svote usklađene mirovine.

3) Osim podataka iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 3., točke 6. do 9. ovog Pravilnika, u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja:

1. vrsta, uzroci i stupanj tjelesnog oštećenja

2. dijagnoze bolesti

3. svota novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja

4. datum stjecanja prava na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja

5. datum od kada se novčana naknada isplaćuje

6. osobni bodovi.

4) o korisnicima prava na profesionalnu rehabilitaciju

1. svota naknade plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije

2. datum početka isplate naknade plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije

3. datumu prestanka prava na naknadu plaće na teret Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije.

Članak 5.

(1) U matičnu evidenciju, osim podataka iz članka 4. ovog Pravilnika, mogu se unositi i drugi podaci.

(2) U matičnu evidenciju unose se i sve izmjene podataka iz članka 4. ovog Pravilnika. Izmjene podataka iz članka 4. stavka 1. točke 9. do 11., 15., 16., 23., 24., 27. i 30., izmjene podataka iz stavka 2. točke 8. i izmjene podataka iz stavka 3. podstavka 1. točke 5., 16. i 19. podstavka 2. točke 9. do 17. i podstavka 3. točke 3. ovog Pravilnika sadrže i datum izmjene.

III. PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

Članak 6.

Prijave za vođenje matične evidencije podnose se na sljedećim tiskanicama:

1. Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

2. Prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

3. Prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

4. Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

5. Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

6. Prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa (tiskanica M-13P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

7. Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

8. Prijava – promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (tiskanica M-SEZ) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

IV. OBVEZNICI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Prijave za vođenje matične evidencije iz članka 6. ovog Pravilnika uspostavljaju Zavodu:

1. obveznici doprinosa – pravne i fizičke osobe

2. roditelji iz članka 14. ZOMO-a

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

4. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

5. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO)

6. Hrvatski zavod za socijalni rad

7. ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

8. ostali obveznici podnošenja prijava prema posebnim propisima.

(2) Obveznici iz stavka 1. točke 1. ovog članka (poslodavci pravne osobe) obvezni su uspostaviti Zavodu prijavu iz članka 6. točke 4. (prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa – tiskanica M-11P) i članka 15. točke 4. (prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa – obrazac eM-11P) ovog Pravilnika uspostavom prve prijave o početku osiguranja (tiskanica M-1P) za radnika s kojim su zasnovali radni odnos.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prijavu – promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) iz članka 6. točke 7. ovog Pravilnika ne uspostavljaju Zavodu obveznici iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

(4) Prijavu – promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) iz članka 6. točke 7. ovog Pravilnika obveznici iz stavka 1. točke 1. i 3. do 8. ovog članka uspostavljaju Zavodu:

1. ako se u postupku kontrole pravilnosti podataka i prikupljanja nedostajućih podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, kao i u postupku ostvarivanja prava na mirovinu, utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi podaci o osnovicama i stažu osiguranja u evidencijama Zavoda;

2. radi ispravka podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti utvrđenih u postupku kontrole.

(5) Obveznici iz stavka 1. točke 1. ovog članka koji zapošljavaju radnike na sezonskim poslovima uspostavljaju prijavu – promjenu o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (tiskanica M-SEZ) za osiguranike iz članka 22. ovog Pravilnika.

(6) Prijava iz članka 6. točke 8. ovog Pravilnika uspostavlja se istovremeno s prijavom o prestanku osiguranja iz članka 6. točke 2. ovog Pravilnika.

(7) Obveznik iz stavka 1. točke 1. ovog članka (poslodavac pravna i fizička osoba), može uspostaviti Zavodu za osiguranika iz članka 9. stavka 1. točke 1. do 6. ZOMO-a prijavu iz članka 6. točke 2. (prijava o prestanku osiguranja tiskanica M-2P) i članka 15. točke 3. (prijava o prestanku osiguranja – obrazac eM-2P) ovoga Pravilnika s datumom prestanka svojstva osiguranika koji prethodi datumu priznanja svojstva osiguranika evidentiranog u Zavodu kod sljedećeg obveznika – poslodavca s kojim je osiguranik – radnik tijekom trajanja prethodnog radnog odnosa s punim radnim vremenom zasnovao novi radni odnos, te se tada smatra da je prijava o prestanku osiguranja podnesena u roku propisanom u ZOMO-u.

(8) Obveznici iz stavka 1. točke 1. ovog članka u izvršenju obveza iz članka 112. stavka 2. ZOMO-a dužni su Zavodu uspostaviti prijavu iz članka 6. točke 2. (prijava o prestanku osiguranja – tiskanica M-2P) i članka 15. točke 2. (prijava o prestanku osiguranja – obrazac eM-2P) ovog Pravilnika na način objašnjen u tablici 1., pod rednim brojem 11., koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Zavod je obvezan uspostaviti prijave o početku odnosno prestanku osiguranja iz članka 6. točke 1. i 2. ovog Pravilnika za:

1. osiguranike koji su stekli pravo na profesionalnu rehabilitaciju od dana stupanja na profesionalnu rehabilitaciju do završetka profesionalne rehabilitacije (osiguranici iz članka 9. stavka 1., članka 10. i 12. i za osigurane osobe iz članka 19. do 21. ZOMO-a)

2. osiguranike za koje donosi rješenje o priznanju / prestanku svojstva osiguranika (članak 119. ZOMO-a)

3. samostalne umjetnike kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna i kojima je obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa ministarstvo mjerodavno za kulturu.

(2) Zavod je obvezan uspostaviti prijavu iz članka 6. točke 7. ovog Pravilnika, kada prijavu za potrebe postupka koji se vodi u Zavodu nije uspostavio obveznik iz članka 7. stavka 1. točke 1. i 3., te točke 5. do 8. ovog Pravilnika.

(3) Zavod, kao korisnik osobnog identifikacijskog broja (OIB), koji u službenoj evidenciji evidentira podatak o prestanku poslovanja obveznika doprinosa – pravne osobe, na temelju usuglašenog protokola s Ministarstvom financija Poreznom upravom, može preuzeti i evidentirati podatak o prestanku pravne osobe ako to obveznik doprinosa, pravna osoba iz članka 7. ovog Pravilnika, nije učinio.

Članak 9.

HZZO je obvezan Zavodu uspostaviti prijave iz članka 6. točke 1. i točke 2. do 7. ovog Pravilnika, u skladu s odredbama zakona koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, za:

1. osiguranika kojemu je za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, a koji je primao naknadu plaće još najviše 30 dana, računajući od dana prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom, i to uz uvjet da mu je izabrani doktor privremenu nesposobnost utvrdio najmanje 8 dana prije prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom te da je u vrijeme prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti imao pravo na naknadu plaće u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

2. osiguranike kojima je za vrijeme privremene nesposobnosti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, odnosno posljedica priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, a pripada im naknada plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ponovo ne budu radno sposobni, odnosno dok im se nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja ne utvrdi invalidnost.

3. osiguranike za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, korištenjem prava na rodiljni dopust i prava na rad u polovici punog radnog vremena te prava na dopust za slučaj smrti djeteta, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom do isteka korištenja tog prava.

V. IZMJENA I ISPRAVAK PODATAKA UNESENIH U MATIČNU EVIDENCIJU

Članak 10.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu za potrebe vođenja matične evidencije odgovorni su obveznici iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Podaci uneseni u matičnu evidenciju na način propisan ZOMO-om i ovim Pravilnikom mogu se naknadno izmijeniti u sljedećim slučajevima:

1. ako naknadno, u propisanom postupku, nadležno tijelo utvrdi promjenu podataka

2. ako su podaci o mirovinskom stažu, svojstvu osiguranika, stažu osiguranja i osnovici uneseni u matičnu evidenciju na temelju lažnih isprava

3. ako se naknadno, provjerom podataka u postupku kontrole ili na drugi način, utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netočni ili nepotpuni podaci

4. u slučajevima u kojima se u propisanom postupku mogu upotrijebiti izvanredna pravna sredstva

5. u povodu zahtjeva osiguranika prema članku 107. stavku 3. ZOMO-a.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka mijenjaju se u matičnoj evidenciji prijavama o promjeni podataka propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.

(1) Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava utvrđuje Zavod u skladu s odredbama ZOMO-a i podzakonskim propisima.

(2) Zavod je ovlašten kod obveznika provjeravati točnost podataka zaprimljenih neposredno od obveznika ili zaprimljenih od drugih nadležnih tijela unesenih u matičnu evidenciju, i to uvidom u evidenciju o radnicima koju vodi obveznik i uvidom u druge odgovarajuće evidencije.

Članak 13.

(1) Ako se u propisanom postupku ili u postupku kontrole utvrdi da su podaci u evidencijama Zavoda netočni i nepotpuni ili se posumnja u njihovu vjerodostojnost, Zavod će zatražiti od obveznika da prijavama propisanim ovim Pravilnikom ispravi netočne podatke, dopuni nepotpune podatke, odnosno provjeri vjerodostojnost podataka na temelju evidencije o radnicima koju vodi obveznik i drugih odgovarajućih evidencija.

(2) Ako obveznik ne postupi prema zahtjevu Zavoda iz stavka 1. ovog članka ili je brisan iz odgovarajućeg registra ili je nedostupan, Zavod može pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti do donošenja rješenja o određivanju svote mirovine i rješenjem utvrditi nove činjenice bitne za rješavanje upravne stvari.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE ZAVODA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 14.

(1) Obveznici iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su uspostavljati prijave u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: ­e-prijava) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika.

(2) Obveznik iz stavka 1. ovog članka u slučaju opravdane nemogućnosti uspostave e-prijave iznimno može Zavodu uspostaviti prijave u papirnatom obliku iz članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Obveznici iz stavka 1. ovog članka dužni su osigurati kvalificirani certifikat kojim se naprednim elektroničkim potpisom potpisuju obrasci iz članka 15. Pravilnika, u skladu s propisima kojima se uređuje elektronička identifikacija i usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu.

(4) Obveznici iz stavka 3. ovoga članka koriste e-usluge Zavoda sukladno procedurama i uputama javno objavljenim na mrežnim stranicama Zavoda.

Članak 15.

Izrada prijava iz članka 6. ovog Pravilnika elektroničkim putem omogućava se na sljedećim obrascima elektroničke prijave (u daljnjem tekstu: obrazac):

1. prijava o početku osiguranja (obrazac eM-1P)

2. prijava o prestanku osiguranja (obrazac eM-2P)

3. prijava o promjeni tijekom osiguranja (obrazac eM-3P)

4. prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (obrazac eM-11P)

5. prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (obrazac eM-12P)

6. prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa (obrazac eM-13P)

7. prijava – promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima (obrazac eM-SEZ)

8. prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (obrazac eMPP-1).

Članak 16.

(1) Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-prijave odgovoran je obveznik iz članka 14. ovog Pravilnika koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava e-prijavu i potpisuje ju naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Obveznik može na zakonom utvrđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun uspostavlja i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom e-prijave iz članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 2. ovog članka može sadržavati tvrtku obveznika ili tvrtku neke treće osobe poslovnog subjekta.

Članak 17.

Ovlaštena osoba obveznika, potpisivanjem e-prijava iz članka 15. ovog Pravilnika, naprednim elektroničkim potpisom potvrđuje podatke iz prijave i odgovorna je za istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

Članak 18.

(1) Smatra se da je e-prijava primljena u Zavodu kada je verificiran napredni elektronički potpis ovlaštene osobe obveznika.

(2) Primitak e-prijave Zavod potvrđuje na e-prijavi iz članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Smatra se da je e-prijava iz stavka 1. ovog članka obrađena u Zavodu kada je verificiran potpis osobe Zavoda koja je ovlaštena za obradu e-prijave (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba Zavoda).

Članak 19.

(1) Zavod je obvezan e-prijavu obraditi najkasnije u roku od tri dana od datuma kada je e-prijava zaprimljena u Zavodu, u skladu s člankom 18. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(2) Ako je e-prijava u Zavodu primljena u dane blagdana ili na dan kad Zavod ne radi ili ako obradu primljene e-prijave nije moguće obaviti zbog drugih opravdanih razloga, tada se rok iz stavka 1. ovog članka računa od prvog sljedećeg radnog dana Zavoda, odnosno od dana kad su nestali razlozi koji onemogućuju obradu primljene e-prijave.

(3) Zavod će odbiti e-prijavu i obavijestiti obveznika iz članka 14. ovog Pravilnika o razlozima odbijanja e-prijave ako ovlaštena osoba Zavoda tijekom postupka obrade e-prijave utvrdi da:

1. obveznik nije Zavodu dostavio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju odgovarajuću za uporabu

2. je podatak u e-prijavi neispravno popunjen ili je netočan.

(4) Kada ovlaštena osoba Zavoda odbije e-prijavu, obveznik je dužan otkloniti nedostatke i dostaviti novu e-prijavu u zakonom propisanom roku od 24 sata od dana obrade odbijene e-prijave u Zavodu, te će se tada kao datum primanja e-prijave računati datum primanja odbijene e-prijave.

(5) Ako obveznik nije Zavodu dostavio novu e-prijavu u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da prijava nije podnesena u roku propisanom ZOMO-om.

VII. UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA

Članak 20.

(1) Staž osiguranja u pojedinoj godini utvrđuje se na osnovi razdoblja osiguranja, dnevnog radnog vremena osiguranika i tjednog radnog vremena obveznika, odnosno prosječnog dnevnog radnog vremena obveznika.

(2) Razdoblje osiguranja je vrijeme provedeno u osiguranju koje se računa kao kalendarsko vrijeme od datuma stjecanja svojstva osiguranika do datuma prestanka svojstva osiguranika, odnosno cijela godina.

(3) Dnevno radno vrijeme osiguranika je prosječno dnevno radno vrijeme osiguranika iskazano na prijavi na osiguranje.

(4) Tjedno radno vrijeme obveznika je radno vrijeme obveznika iskazano na prijavi o početku poslovanja obveznika. Prosječno dnevno radno vrijeme obveznika izračunava se na način da se tjedno radno vrijeme podijeli s pet radnih dana.

Članak 21.

(1) Smatra se da osiguranik radi puno radno vrijeme ako mu je dnevno radno vrijeme jednako prosječnom dnevnom radnom vremenu obveznika, a ako mu je dnevno radno vrijeme kraće od prosječnog dnevnog radnog vremena obveznika, smatra se da radi s nepunim radnim vremenom.

(2) Za osiguranika koji radi puno radno vrijeme kao staž osiguranja uzima se kalendarsko razdoblje za koje se staž osiguranja utvrđuje.

(3) Za osiguranika koji radi nepuno radno vrijeme, staž osiguranja utvrđuje se na način da se prethodno izračuna staž osiguranja kao da je radio puno radno vrijeme. Tako obračunati staž osiguranja iskazan u danima množi se sa stvarnim dnevnim radnim vremenom osiguranika i dijeli s prosječnim dnevnim radnim vremenom obveznika.

Članak 22.

Za osiguranika koji je u razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja radio na sezonskim poslovima na kojima je ostvaren veći broj sati od punog radnog vremena, staž osiguranja utvrđuje se na način da se stažu osiguranja izračunatom za puno radno vrijeme dodaje broj dana koji se dobije kad se broj sati za koje je radnik ostvario u tom razdoblju podijeli s prosječnim dnevnim radnim vremenom obveznika.

Članak 23.

(1) U staž osiguranja računa se i razdoblje rada putem digitalne radne platforme ako se ugovara rad po pozivu poslodavca.

(2) Staž osiguranja po osnovi iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu, tako da se bruto plaća radnika podijeli s minimalnom bruto plaćom u istoj godini prema podatku o visini minimalne bruto plaće za tu godinu koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1 / obrazac eMPP-1) primjenjuje se za evidentiranje i izmjenu podataka o stažu osiguranja, plaći ili osnovici osiguranja za ostvarivanje prava na mirovinu, te naknadi plaće za razdoblje od 1. siječnja 1970. i nadalje.

(2) Na tiskanici MPP-1 / obrascu eMPP-1 svote plaće, osnovice osiguranja i naknada plaće do 31. prosinca 1990. iskazuju se u dinarima i parama, za 1991. i 1992. u hrvatskim dinarima na način da se na mjestu upisa para upišu dvije ništice (»00«), za 1993. u hrvatskim dinarima bez para (HRD), a za 1994. do 2022. u kunama i lipama, a za 2023. i na dalje u eurima i centima.

Članak 25.

(1) Tiskanice iz članka 6. i obrasci iz članka 15. ovog Pravilnika njegov su sastavni dio.

(2) Tiskanice iz članka 6. ovog Pravilnika tiskaju se na samokopirajućem papiru sa zaštitom.

(3) Drugi i treći primjerak tiskanica iz stavka 2. ovog Pravilnika mogu se tiskati na papiru različitih boja.

Članak 26.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su i tablice koje se nalaze u prilogu:

1. osnove osiguranja, dokumentacija za priznanje / prestanak svojstva osiguranika i obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka (tablica 1.)

2. obveznici doprinosa i dokumentacija za evidentiranje podataka o početku i prestanku poslovanja (tablica 2.).

(2) Pravni učinak i vjerodostojnost prikupljenih podataka koje pribavlja Zavod po službenoj dužnosti putem državne informacijske infrastrukture i razmjenom podataka s drugim tijelima koja vode registre, za potrebe priznanja i prestanka svojstva osiguranika i početka i prestanka poslovanja, isti je kao i kad dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka Zavodu dostavlja obveznik.

Članak 27.

(1) Podaci iz članka 4. stavka 1. točke 17. ovog Pravilnika koji se odnose na razdoblja do 31. prosinca 1969. evidentiraju se u matičnu evidenciju na način i u postupku utvrđenom općim aktima Zavoda koji su se primjenjivali do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Podaci iz članka 4. stavka 1. točke 21., 28. i 29. ovog Pravilnika evidentiraju se u matičnoj evidenciji prijavom – promjenom podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1 / obrazac eMPP-1), i to:

1. podaci o naknadi plaće na teret centara za socijalnu skrb (stavak 1. točka 21.) za razdoblje od 1999. do 2008.

2. podaci o satima rada i satima bolovanja (stavak 1. točka 28. i 29.) za razdoblje od 1970. do 1998.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17, 22/19, 145/20 i 151/22).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Klasa: 041-01/23-02/11

Urbroj: 341-99-01/01-23-5

Zagreb, 18. prosinca 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća Melita Čičak, v. r.

OSNOVE OSIGURANJA

DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE/PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA I OBVEZNICI PODNOŠENJA PRIJAVNO-ODJAVNIH PODATAKA

Tablica 1.

 

Redni broj

Članak ZOMO-a

Kratak opis Osnove osiguranja

Dokumentacija za priznanje svojstva osiguranika

Dokumentacija za prestanak svojstva osiguranika

Obveznici podnošenja prijavno-odjavnih podataka

Stavak/točka

1.

članak 9. stavak 1. točka 1., 2., 4. i 5.

radnici, službenici, namještenici

osobe izabrane ili imenovane na dužnosti ako za taj rad primaju plaću

osobe zaposlene kod stranih predstavništava, međunarodnih organizacija i ustanova, u osobnoj službi kod stranih državljana

državljani trećih zemalja i osobe bez državljanstva zaposlene na području RH

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

poslodavac pravna ili fizička osoba

točka 3.

osobe koje se stručno osposobljavaju za rad prema posebnim propisima

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

poslodavac pravna ili fizička osoba

točka 6.

izaslani radnici

prijava o početku osiguranja (M-1P)- ako se radi o trenutačnom izaslanju

prijava o promjeni tijekom osiguranja (M-3P) – ako je radnik već zatečen u radnom odnosu kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

prijava o prestanku osiguranja (M-2P) – ako nakon završetka izaslanja izaslanoj osobi prestaje i radni odnos kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

prijava o promjeni tijekom osiguranja (M-3P) – ako izaslani radnik nakon završetka izaslanja nastavlja raditi kod poslodavca koji ga je izaslao na rad

poslodavac pravna ili fizička osoba

točka 7.

sezonski radnici u poljoprivredi

prijava o početku osiguranja (M-1P) uspostavlja se istekom sezonskog rada u poljoprivredi istovremeno s prijavom o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi

sezonski radnik u poljoprivredi

stavak 2.

nezaposlene osobe prema propisima o zapošljavanju

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

Hrvatski zavod za zapošljavanje

stavak 3.

osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

stavak 4.

osobe zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u državi članici u kojoj se primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u RH nemaju registrirano trgovačko društvo ili podružnicu i na koje se, u skladu s pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo RH

prijava o početku osiguranja (M-1P)

dokaz o zasnovanom radnom odnosu

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

dokaz o prestanku radnog odnosa

poslodavac (ako ima sjedište u državi članici EU, a nema registriranu podružnicu u RH) ili

opunomoćenik (radnik, odvjetnik, odvjetničko društvo, knjigovodstveni servis) na osnovi punomoći radnika

2.

članak 10.

točka 1.

obrtnici

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

obrtnik

 

točka 2.

samostalne profesionalne djelatnosti (odvjetnici, privatni zdravstveni radnici, umjetnici, novinari, lektori, prevoditelji, predstavnik obiteljskog doma, fizička osoba koja samostalno prof. djelatnošću obavlja poslove savjetovališta i usluge pomoći i njege u kući i dr.)

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje o upisu u imenik odvjetnika / rješenje o odobrenju obavljanja privatne prakse zdravstvenih radnika / potvrda centra za socijalnu skrb o datumu početka rada obiteljskog doma, datumu početka obavljanja poslova pružanja usluge pomoći i njege u kući, odnosno o datumu početka obavljanja poslova savjetovališta kao prof. djelatnosti

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

dokaz o prestanku obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti

osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost

 

točka 3.

vrhunski sportaši ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih o razvrstavanju u kategoriju vrhunskog sportaša

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

rješenje nadležnog tijela o prestanku statusa vrhunskog sportaša

vrhunski sportaš i šahist

 

točka 4.

osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

obavijest o upisu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

obavijest (obrazac RPO) o ispisu iz registra poreznih obveznika

osoba sama za sebe

 

točka 5.

osobe koje obavljaju djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije i po osnovi tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

obavijest o upisu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

obavijest (obrazac RPO) o ispisu iz registra poreznih obveznika

osoba sama za sebe

 

točka 6.

osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje nadležnog tijela o upisu obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja u evidenciju odobrenja

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

rješenje nadležnog tijela o brisanju obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja iz evidencije odobrenja

osoba koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje

3.

članak 11.

osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik OPG-a u svojstvu nositelja ili člana OPG-a

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili člana OPG-a u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

za osobe do navršene 26. godine života – izjava da nisu na redovitom školovanju

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

rješenje nadležnog tijela o brisanju nositelja ili člana OPG-a

nositelj ili član OPG-a

 

članak 11.a

osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku

poslovanja obveznika doprinosa

(M-11P)

rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa

(M-12P)

rješenje o brisanju iz Upisnika poljoprivrednika

osoba koja se upisuje u Upisnik poljoprivrednika

4.

članak 12.

članovi uprave, izvršni direktori i likvidatori trgovačkih društava i upravitelji zadruge

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

član uprave, izvršni direktor i likvidator trgovačkog društva i upravitelj zadruge

5.

članak 13.

svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

potvrda vjerske zajednice da osiguranik obavlja posao za vjersku zajednicu

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

svećenik ili drugi vjerski službenik vjerske zajednice

6.

članak 14.

stavak 1.

roditelji koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

izjava roditelja djeteta dana na zapisnik ili ovjerena kod javnog bilježnika o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju na osnovi članka 14. ZOMO-a, ako oba roditelja nisu osigurana na mirovinsko osiguranje

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti

 

stavak 3.

roditelji njegovatelji, njegovatelji djeteta s poteškoćama u razvoju i njegovatelji osobe s invaliditetom prema propisima o socijalnoj skrbi za vrijeme trajanja tog statusa

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

Hrvatski zavod za socijalni rad

 

stavak 4.

udomitelji koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje (standardno udomiteljstvo) i udomitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

Hrvatski zavod za socijalni rad

7.

članak 15.

stavak 1.

osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

pisani dokument o zaposlenju u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

potvrda inozemnog nositelja socijalnog osiguranja da to zaposlenje ne podliježe obveznom osiguranju koje obuhvaća ugovor o socijalnom osiguranju sklopljen između RH i države zaposlenja

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

pisani dokument o prestanku zaposlenja u inozemstvu kod nadležnih međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca

osoba zaposlena u inozemstvu kod međunarodne organizacije i stranog poslodavca

 

stavak 2.

osobe zaposlene u institucijama Europske unije ako nisu obvezno osigurane prema propisima EU

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

pisani dokument o zaposlenju u institucijama EU-a

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

pisani dokument o prestanku zaposlenja u institucijama EU-a

osoba zaposlena u institucijama EU-a

 

stavak 3.

osobe zaposlene na državnom području RH kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u RH

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

ugovor o radu s poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

dokument o prestanku ugovora o radu s poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

osoba (radnik) koji ima sklopljen ugovor o radu s poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u RH

8.

članak 16. stavak 1.

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba ako pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija

stavak 3.

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brod

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

prijava o promjeni tijekom osiguranja (M-3P) – za evidentiranje staža osiguranja s povećanim trajanjem

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

prijava o promjeni tijekom osiguranja (M-3P)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija

9.

članak 17.

osobe koje ostvaruju drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje

za spomenute osobe u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje razdoblja osiguranja po osnovi drugog dohotka na koji su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje ne evidentiraju se uspostavom prijavno-odjavnih podataka

 

 

10.

članak 18. stavak 2. i 3.

produženo osiguranje

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

osoba koje se osigurava na produženo osiguranje

stavak 4.

produženo osiguranje stalnog sezonskog radnika

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

poslodavac

stavak 5.

produženo osiguranje bračnog druga osiguranika – profesionalnog ugovornog diplomata za vrijeme boravka u inozemstvu

prijava o početku osiguranja (M-1P)

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

mjerodavno ministarstvo

11.

članak 112.

stavak 2.

 

 

u tiskanici M-2P / obrascu eM-2P obavezno popuniti:

– obilježje pod br. 14. (datum prestanka svojstva osiguranika) na način da taj podatak bude istovjetan podatku u tiskanici M-1P / obrascu eM-1P, pod br. 8 (datum stjecanja svojstva osiguranika) prethodno uspostavljenoj za osiguranika koji nije započeo raditi na taj datum

– obilježje pod br. 8. (razlog prestanka svojstva osiguranika) na način da se u prostor za odgovor upiše tekst: »čl. 112. st. 2. ZOMO«.

poslodavac pravna ili fizička osoba

12.

članak 9.

stavak 1. točka 1. do 7. i stavak 4.

članak 10. do 13.

osobe s invaliditetom – iz članka 3. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članka 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

 

 

poslodavac pravna ili fizička osoba ili samozaposlena osoba

13.

članak 119.a

samostalni obveznici – privremena obustava ili mirovanje obavljanja djelatnosti

 

rješenje nadležnog tijela o odobrenoj privremenoj obustavi ili o mirovanju obavljanja djelatnosti

prijava o prestanku osiguranja (M-2P)

osiguranik

 

 

 

 

OBVEZNICI DOPRINOSA I DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O POČETKU I PRESTANKU POSLOVANJA

Tablica 2.

 

Redni broj

Obveznik doprinosa

Dokumentacija za evidentiranje početka poslovanja

Dokumentacija za evidentiranje prestanka poslovanja

Obveznik podnošenja prijavno-odjavnih podataka

1.

poslodavac (pravna ili fizička osoba)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) – na uvid

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

rješenje/izvadak o brisanju u odgovarajućem registru – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

poslodavac

2.

samostalni obveznik doprinosa (npr. osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, nositelji i članovi OPG-a itd.)

prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (M-11P)

rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (M-12P)

rješenje/izvadak o brisanju u odgovarajućem registru – na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)

samostalni obveznik doprinosa

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić