Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

147

Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu predsjednicima vijeća nacionalnih manjina, zamjenicima predsjednika vijeća, članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika.

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, o visini naknada za terenski dodatak i za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te o visini naknade za odvojeni život od obitelji.

Predsjednik vijeća nacionalne manjine, zamjenik predsjednika vijeća, članovi vijeća nacionalne manjine i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po svakoj održanoj sjednici vijeća ili njegovog radnog tijela.

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava redoviti dolazak, predsjednik vijeća, zamjenik predsjednika vijeća, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u visini cijene godišnje karte.

Članak 3.

Predsjednik vijeća nacionalne manjine, zamjenik predsjednika vijeća i članovi vijeća nacionalne manjine te predstavnik nacionalne manjine ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu najviše do visine od 75% iznosa sredstava određenog za mjesečne naknade člana predstavničkog tijela te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 31.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Članak 4.

Ukupan iznos sredstava za mjesečne nagrade predsjedniku vijeća nacionalne manjine, zamjeniku predsjednika vijeća i članovima vijeća nacionalne manjine utvrđuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Iznos mjesečne nagrade predsjedniku vijeća, zamjeniku predsjednika vijeća i ostalim članovima vijeća određuje vijeće nacionalne manjine odlukom.

Članak 6.

Iznos mjesečne nagrade predstavniku nacionalne manjine utvrđuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 24/2006).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/23-01/61

Urbroj: 514-09-02/1-24-04

Zagreb, 12. siječnja 2024.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić