NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o provedbi intervencije 73.02. »Obnova poljoprivrednog potencijala« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2321

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJE 73.02. »OBNOVA POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se provedba intervencije 73.02. »Obnova poljoprivrednog potencijala« (u daljnjem tekstu: intervencija 73.02.) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), postupci koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se provedba intervencije 73.02. u skladu s uredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredbom (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. – 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi EUR (SL L 435, 6. 12. 2021.)

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20/131, 31. 1. 2022.)

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 2021/2290 оd 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o metodama izračuna zajedničkih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 458, 22. 12. 2021.)

– Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

– Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br.1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 200/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/2031)

– Uredba (EU) br. 2021/690 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi programa za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program jedinstvenog tržišta) i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014 i (EU) br. 652/2014 (SL L 153, 3. 5. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/690)

– Provedbena uredba (EU) 2022/129 оd 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o vrstama intervencija koje se odnose na uljarice, pamuk i nusproizvode proizvodnje vina u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća te o zahtjevima u vezi s informiranjem, promotivnim aktivnostima i vidljivošću u pogledu potpore Unije i strateških planova u okviru ZPP-a (SL L 197, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba (EU) 2022/129)

– Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 1379/2013).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta

2. natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar intervencije 73.02.

3. projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, ako je primjenjivo

4. ulaganje je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora iz Strateškog plana

5. prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

6. neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

7. postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od korisnika do sklapanja ugovora o financiranju korisnika s Agencijom za plaćanja

8. postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate sredstava

9. ex post razdoblje obuhvaća petogodišnje razdoblje od konačne isplate sredstava

10. javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente (u daljnjem tekstu: potpora)

11. intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta

12. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je korisnik u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije

13. dopuna je naknadno dostavljanje dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

14. obrazloženje je naknadno dostavljanje informacija radi pojašnjenja određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna

15. nepravilnost znači povreda odredaba prava Europske unije koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Europske unije ili proračune kojima Europska unija upravlja, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno uime Europske unije, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica odnosno članka 2., točke a) Uredbe (EU) br. 2021/2116

16. sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (u skladu s člankom 2. točkom (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

17. financijska korekcija je instrument kojim se, nakon što je Agencija za plaćanja utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku

18. traženi iznos potpore je iznos koji korisnik upisuje u zahtjev za potporu pri popunjavanju zahtjeva u AGRONET-u, poglavlje »Izračun potpore«, grupa pitanja »Iznosi«, podatak »Iznos potpore za dodjelu«

19. maksimalni iznos potpore predstavlja najviši prihvatljiv iznos potpore koju Agencija za plaćanja može odobriti korisniku

20. minimalni iznos potpore predstavlja najniži prihvatljiv iznos potpore koju Agencija za plaćanja može odobriti korisniku

21. povezana poduzeća su poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

22. AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je, između ostalog, namijenjena i za upis u Evidenciju korisnika potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR), elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda/Obavijesti/Rješenja, povezanih uz EPFRR (u daljnjem tekstu: AGRONET)

23. geotagirana fotografija (GTF) – fotografija koja sadrži geografsku lokaciju, koja nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije

24. prirodnom nepogodom se smatraju iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu. Prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području

25. katastrofalan događaj je nepredviđena pojava biotičke ili abiotičke naravi nastala ljudskim djelovanjem koja dovodi do značajnih poremećaja u sustavu poljoprivredne proizvodnje uzrokujući s vremenom značajnu gospodarsku štetu u sektorima poljoprivrede. Katastrofalnim događajem se smatra i pojava biljnih bolesti i mjera koje se provode prema Uredbi (EU) br. 2016/2031 i životinjskih bolesti prema popisu iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 2021/690

26. Registar šteta od prirodnih nepogoda je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar šteta)

27. relevantni poljoprivredni potencijal je poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske građevine, poljoprivredni gospodarski strojevi, mehanizacija i oprema, osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica i višegodišnji nasadi), koji je oštećen/uništen prirodnom nepogodom/katastrofalnim događajem

28. primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

29. pčelinja zajednica je roj pčela u košnici s pripadajućim saćem, koji se sastoji od jedne matice, radilica i trutova tijekom proizvodne sezone

30. osnovno stado obuhvaća rasplodne i radne domaće životinje (dugotrajna biološka imovina)

31. matično jato peradi je matično jato čiste pasmine ili hibrid upisan u središnji popis matičnih jata

32. poljoprivredna mehanizacija su svi poljoprivredni pogonski i kombinirani strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, sakupljanje uroda poljoprivrednih kultura, utovar, istovar, prijevoz i/ili primjenu u provođenju agrotehničkih radova u poljoprivredi, uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove

33. građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, osim redovnog održavanja građevine

34. izvanredno održavanje je izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.)

35. rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

36. obnova višegodišnjih nasada je provođenje niza agrotehničkih mjera unutar postojećih površina višegodišnjih nasada kojima se obnavlja postojeći nasad ili dio nasada oštećenog/uništenog prirodnom nepogodom ili katastrofalnim događajem

37. maksimalni iznos troška predstavlja najviši prihvatljiv iznos troška za pojedino ulaganje za koji Agencija za plaćanja može odobriti potporu korisniku, bez obzira na njegovu specifičnost

38. viša sila i izvanredna okolnost su pojmovi definirani člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116

39. jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

40. EONA je Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja putem kojeg korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16 i 114/22) provode postupke nabave

41. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih usluga

42. sukob interesa između korisnika koji su obveznici javne nabave kao javnih naručitelja i gospodarskih subjekata (ponuditelja) utvrđuje se u skladu s propisima iz područja javne nabave.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/2115 i Uredbi Komisije (EU) br. 2022/2472.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 4.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Zaštita financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom, u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju provjere u postupku dodjele potpore kao i provjere tijekom provedbe projekta i nakon konačne isplate kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

(2) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljava uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(3) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru u postupku dodjele potpore, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva ostalih korisnika i izraditi rang listu bez korisnika kojemu je izdana obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Kada u postupku provedbe projekta Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o odgodi odobrenja isplate i obustaviti sve postupke Agencije za plaćanja u provedbi projekta.

(5) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana Obavijest iz stavka 2. ovoga članka i koji udovoljava uvjetima natječaja obavijestiti o odbacivanju sumnje, s korisnikom će sklopiti ugovor o financiranju i nastavit će postupke u provedbi projekta da se nastavlja postupak dodjele potpore.

(6) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana obavijest iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti da se nastavlja postupak u provedbi projekta.

(7) Kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će:

a) odbiti sve zahtjeve koji su u tijeku postupka administrativne kontrole

b) raskinuti sve važeće ugovore o financiranju, u slučajevima kada se ugovori o financiranju sklapaju

c) poništiti sve odluke koje je izdala, a kojima su stekli prava na potporu

d) obustaviti sva plaćanja

e) zatražiti povrat sredstava za sve projekte/zahtjeve koji već nisu konačno isplaćeni.

(8) Korisnik iz stavka 7. ovoga članka i njegova povezana poduzeća, kako su definirana u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine stavljaju se na listu isključenja Agencije za plaćanja i isključuju iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR i EFJP.

(9) Korisnik ne smije biti na listi isključenja Agencije za plaćanja te mu ne smije trajati razdoblje isključenja iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR za razdoblje 2014. – 2022. godine.

(10) U slučaju sumnje na prijevaru, neovisno postoje li ili ne razlozi za odbijanje zahtjeva korisnika, Agencija za plaćanja će o navedenom obavijestiti nadležne institucije sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS) te proslijediti prijavu po sumnji na prijevaru izravno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (SL L 283, 31. 10. 2017.).

(11) Posljedica u slučaju utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je odbijanje zahtjeva korisnika ili ukidanje pogodnosti za koje su uvjeti umjetno stvoreni.

(12) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom pet godina nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, ako korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(13) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore Agencija za plaćanja uzima u obzir utvrđene nepravilnosti i odredbe ovoga Pravilnika o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(14) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprečavanja pokušaja prevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=hr) te poduzimati daljnje radnje u skladu s dobivenim rezultatima.

Rodno značenje

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, POTPORA I KRITERIJI ODABIRA

POGLAVLJE I. PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I ULAGANJA, TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 7.

(1) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i druge službene registre u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja, a koji se bave proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Uvjeti prihvatljivosti korisnika tijekom postupka dodjele potpore su:

a) korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

b) fizička osoba koja je bila nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora ostati nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti

c) korisnik ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s propisima kojima se uređuje stečaj potrošača

d) korisnik ne smije davati lažne podatke pri podnošenju zahtjeva i dostavi dokumentacije.

(3) Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore, dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(4) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. do 2. ovoga članka korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 39. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjeti prihvatljivosti korisnika tijekom postupka provedbe projekta su:

a) korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i druge službene registre

b) korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) fizička osoba koja je bila nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mora ostati nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti

d) korisnik ne smije biti u postupku stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje stečaj potrošača

e) korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(6) Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku provedbe projekta, dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(7) Ako Agencija za plaćanja tijekom podnošenja zahtjeva za isplatu utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika.

(8) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i ulaganju i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta na zahtjev Agencije za plaćanja.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja

Članak 8.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje, u postupku dodjele potpore moraju biti ispunjeni sljedeći opći uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ili nadležno javno tijelo mora propisati i odrediti mjere i aktivnosti koje se poduzimaju u slučaju katastrofalnog događaja

c) uništenje relevantnog poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %

d) šteta na relevantnom poljoprivrednom potencijalu koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentirana u Registru šteta do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

e) relevantni poljoprivredni potencijal mora biti upisan u Upisniku poljoprivrednika i Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugim službenim registrima kao poljoprivredni i proizvodni resurs u trenutku nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja

f) u slučaju obnove višegodišnjih nasada, korisnik je u obvezi izraditi tehnološki elaborat, koji mora biti u skladu s pravilima struke i predloškom koji će biti objavljen uz natječaj, poštujući relevantne tehnološke smjernice (gdje je primjenjivo) te koji mora biti odobren od stručnih službi koje će biti propisane natječajem

g) za projekte obnove poljoprivrednog potencijala zbog katastrofalnog događaja uzrokovanog pojavom biljnih i životinjskih bolesti korisnik mora imati rješenje/potvrdu ili drugi odgovarajući dokument izdan od nadležne institucije o pojavi ili nastanku katastrofalnog događaja

h) projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) na temelju kriterija odabira iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

i) poljoprivredni potencijal koji se obnavlja i predmet je potpore mora biti istovjetan poljoprivrednom potencijalu koji je uništen kako slijedi: poljoprivredno zemljište iste ili slične površine (prihvatljivo je i zemljište veće površine, ali sufinanciraju se samo troškovi za ukupnu površinu zemljišta koja je zabilježena kao nastradala); višegodišnji nasadi/višegodišnje bilje u istom broju koji je zabilježen kao nastradao, iste kulture, iste ili druge sorte iste namjene; poljoprivredna mehanizacija istih ili sličnih tehničkih specifikacija (navedeno može biti manjih/slabijih ili maksimalno 10 % većih/jačih karakteristika); priključci i oprema istih ili sličnih tehničkih specifikacija (navedeno može biti manjih/slabijih ili maksimalno 10 % većih/jačih karakteristika); građevine iste površine koje svojom svrhom služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, istih vanjskih dimenzija, iste građevinske bruto površine i istog volumena; domaće životinje (osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica) u istom broju koji je zabilježen kao nastradao i iste vrste namijenjene istoj vrsti proizvodnje

j) ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno provedene su mjere zaštite okoliša ili mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ako su propisane

k) obnavlja se relevantni poljoprivredni potencijal narušen zbog prirodnih nepogoda i katastrofalnih događaja koje su nastale nakon 1. 1. 2023. godine.

(2) Uvjeti prihvatljivosti projekta dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(3) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju, ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu prihvatljivosti projekta/ulaganja.

(4) Kako bi se ulaganje smatralo prihvatljivim, ovisno o predmetu ulaganja, u postupku provedbe projekta moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) tijekom provedbe projekta aktivnosti za koje se traži sufinanciranje moraju biti u skladu s odobrenim troškovima/aktivnostima

c) provedba projekta od sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu može trajati najduže do 36 mjeseci, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

d) korisnik mora realizirati prihvatljive troškove iz ugovora o financiranju u vrijednosti većoj od 50 %. Ako korisnik realizira prihvatljive troškove iz ugovora o financiranju u vrijednosti manjoj od 50 %, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika i odluku o povratu sredstava, ako su sredstva isplaćena u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika. Ako korisnik realizira prihvatljive troškove projekta u vrijednosti od 50 % do 80 % u odnosu na odobrene troškove iz ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjeti prihvatljivosti projekta, dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu prihvatljivosti projekta/ulaganja.

(7) Ulaganje mora biti stavljeno u funkciju/uporabu ili biti spremno za uporabu, u suprotnom će Agencija za plaćanja korisniku izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

(8) Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu, u suprotnom će Agencija za plaćanja izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

(9) Projekt mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s Prilogom 3. ovoga Pravilnika.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet prihvatljivosti iz stavka 9. ovoga članka, korisniku će se ostaviti rok od 30 dana da ispuni uvjet.

(11) U slučaju da korisnik u ostavljenom roku iz stavka 10. ovoga članka ne ispuni uvjet iz stavka 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika ili mu se neće odobriti potpora za trošak koji nije vidljivo i propisno označen.

Posebni uvjeti prihvatljivosti za poljoprivredno zemljište

Članak 9.

(1) Korisnik, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, mora biti vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ulaganja odnosno na kojem se obavlja ulaganje ili isto mora imati u zakupu/plodouživanju/koncesiji/pravu služnosti te upisano u zemljišne knjige u trenutku nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju da zakup/plodouživanje/koncesija/pravo služnosti nije bilo upisano u zemljišne knjige u trenutku nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja, a za isto postoji ugovor o zakupu/plodouživanju/koncesiji/pravu služnosti, ovjeren od javnog bilježnika s datumom prije nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja, isto mora biti upisano u zemljišne knjige do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) Obnova poljoprivrednog potencijala može se provoditi na poljoprivrednom zemljištu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koji je u trenutku nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja bilo upisano u ARKOD sustav.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka sadnja je moguća na drugom poljoprivrednom zemljištu iste površine (prihvatljivo je i zemljište veće površine, ali sufinanciraju se samo troškovi za ukupnu površinu zemljišta koja je zabilježena kao nastradala), na području na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda, ako sudski vještak nalazom izda mišljenje da sadnja na dosadašnjoj ARKOD parceli nije moguća. Navedeno nije primjenjivo u slučaju katastrofalnog događaja uzrokovanog pojavom biljne bolesti na višegodišnjem nasadu/bilju.

(5) Poljoprivredno zemljište iz stavka 4. ovoga članka po završetku projekta korisnik mora upisati u ARKOD sustav, ako je primjenjivo.

(6) Ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka korisnik nema u svom vlasništvu drugo poljoprivredno zemljište na području na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda i na kojem je moguća sadnja, prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta na području jedinice regionalne samouprave na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda i na kojem će se provoditi sadnja u proporcionalnoj vrijednosti/površini koju je korisnik imao upisanu u ARKOD sustavu.

(7) U slučaju obnove poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati sklopljen ugovor o zakupu/koncesiju/plodouživanje/pravu služnosti na rok od najmanje 10 godina računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

(8) U ugovoru iz stavka 7. ovoga članka mora biti jasno naznačeno da je vlasnik suglasan s provedbom projekta te da neće dovesti projekt u pitanje idućih pet godina od konačne isplate.

(9) Uvjeti iz ovoga članka dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu ako se navedeno odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

(11) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

Posebni uvjeti prihvatljivosti za obnovu poljoprivrednih gospodarskih građevina

Članak 10.

(1) Korisnik, nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, mora biti vlasnik poljoprivredne gospodarske građevine te poljoprivredna gospodarska građevina mora biti upisana u zemljišnim knjigama u trenutku prirodne nepogode/katastrofalnog događaja.

(2) Objekt za držanje životinja u trenutku nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja mora biti evidentiran u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja (Jedinstvenom registru domaćih životinja, u daljnjem tekstu: JRDŽ) u skladu s propisima o veterinarstvu.

(3) Poljoprivredna gospodarska građevina koja je zahvaćena prirodnom nepogodom/katastrofalnog događaja mora biti izgrađena u skladu s propisima kojima se uređuje građenje.

(4) Ako se radi o obnovi objekta za držanje životinja, korisnik mora dokazati da je u godini nastanka i prije nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja imao proizvodnju vezanu uz držanje životinja u tom objektu.

(5) Ako se radi o obnovi objekta za držanje poljoprivredne mehanizacije/opreme, korisnik se u godini nastanka i prije nastanka prirodne nepogode morao baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je potrebna predmetna mehanizacija/oprema i koja je upisana u nadležne registre Ministarstva poljoprivrede (JRDŽ, Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava) ili na odgovarajući način evidentirana u AGRONET-u.

(6) Ako se radi o obnovi objekta za skladištenje stočne hrane, korisnik je u godini nastanka i prije nastanka prirodne nepogode morao imati životinje.

(7) U slučaju gradnje sva potrebna dokumentacija mora biti u skladu s propisima koji uređuju građenje i prostorno uređenje i izdana na ime korisnika.

(8) Uvjeti iz ovoga članka dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(9) Ako Agencija za plaćanja tijekom dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu ako se navedeno odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 7. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

Posebni uvjeti prihvatljivosti koji se odnose na mehanizaciju i opremu

Članak 11.

(1) Poljoprivredna mehanizacija mora biti registrirana i u vlasništvu korisnika u trenutku nastanka prirodne nepogode, ako je primjenjivo.

(2) Ako je u Registru šteta stupanj oštećenja poljoprivredne mehanizacije ili opreme manji od 100 %, a iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka se nepobitno može zaključiti da nije isplativ ili moguć popravak, korisnik može nabaviti novu poljoprivrednu mehanizaciju ili opremu.

(3) U slučaju uništenja traktora maksimalna potpora i nominalna snaga za nabavu traktora propisana je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom i) ovoga Pravilnika.

(4) Po završetku projekta poljoprivredna mehanizacija/oprema mora biti registrirana i u vlasništvu korisnika, ako je primjenjivo.

(5) Uvjeti iz ovoga članka dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu ako se navedeno odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

(7) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

Posebni uvjeti prihvatljivosti koji se odnose na osnovno stado i matično jato/pčelinja zajednica

Članak 12.

(1) Osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica nastradala u prirodnoj nepogodi ili katastrofalnom događaju mora u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja biti upisano u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te drugim službenim registrima (JRDŽ-u, Evidencija pčelara i pčelinjaka, Upisnik matičnih jata, Upisnik kokoši nesilica, Registar farmi) i biti u posjedu korisnika.

(2) Šteta na osnovnom stadu/matičnom jatu/pčelinjoj zajednici (uginuća ili drugi gubici nastali provedbom naređenih mjera ovlaštene institucije) mora biti evidentirana potvrdom o zbrinjavanju uginule životinje i/ili nalazom i mišljenjem veterinara.

(3) Prihvatljiva je nabava osnovnog stada/matičnog jata/pčelinje zajednice kojima se nadomještaju izlučene životinje zbog posljedica prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja najkasnije tri mjeseca od datuma proglašenja prirodne nepogode/katastrofalnog događaja.

(4) Osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica koja je predmet ulaganja, po završetku projekta mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i JRDŽ-u i/ili ostale propisane upisnike, a korisnik, nositelj ili član obiteljskog gospodarstva mora biti upisan u JRDŽ-u kao posjednik domaćih životinja koje su predmet ulaganja.

(5) Uvjeti iz ovoga članka dokazuju se dokumentacijom koja se propisuje natječajem te provjerama podataka od Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija, ako je primjenjivo.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

(7) Ako Agencija za plaćanja tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu ako se odnosi na cjelokupan projekt ili će se umanjiti iznos tražene potpore u slučaju da navedeni kriteriji nisu ispunjeni u dijelu projekta/ulaganja.

Posebni uvjeti prihvatljivosti prijave šteta od prirodne nepogode i katastrofalnog događaja

Članak 13.

(1) Štete od prirodne nepogode prihvatljive su samo ako je korisnik prijavio štetu nadležnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje su unesene u Registar šteta u skladu s propisom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

(2) Štete od katastrofalnog događaja prihvatljive su samo ako korisnik ima rješenje/potvrdu ili drugi odgovarajući dokument nadležne institucije o pojavi ili nastanku katastrofalnog događaja.

(3) Korisnik, osim prijave štete iz stavka 1. ovoga članka i izdavanja dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, podnosi zahtjev za izlazak na teren nadležnoj ustrojstvenoj jedinci Ministarstva poljoprivrede, Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ili drugoj javnoj ustanovi koja obavlja djelatnost iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane, koja mu po izlasku na teren izdaje odgovarajući obrazac iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik ne može započeti s aktivnostima obnove poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnom nepogodom ili katastrofalnim događajem prije izlaska na teren službenika institucija iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Korisnik ovjereni obrazac 1. i obrazac 3. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika dostavlja nadležnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

(6) Korisnik ovjereni obrazac 1. i/ili 2. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika učitava u AGRONET pri podnošenju zahtjeva za potporu.

(7) Ako Agencija za plaćanja tijekom dodjele potpore utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Vrste troškova

Članak 14.

Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi i

b) materijalni troškovi.

Opći troškovi

Članak 15.

(1) Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka

b) studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

c) troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR

d) troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu prihvatljivi su u iznosu do 1 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR

e) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, tehnološki elaborat i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a), b), c) i d) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

(2) Troškovi sudskog vještaka iz stavka 1. točke d) ovoga članka su prihvatljivi samo u slučaju prirodne nepogode.

Materijalni troškovi

Članak 16.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) ulaganja povezana sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta: nabava mineralnog i organskog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu gnojiva, nabava sjemena – poljoprivredne vrste za zelenu gnojidbu (sideracija), usluga sjetve, nabava materijala potrebnog za poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta i usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu preparata za poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, analiza tla

b) usluge korištenja građevinskih i poljoprivrednih strojeva uključujući: uklanjanje pijeska/mulja s odvozom, uključujući građevinske radove potrebne za čišćenje odvodnih kanala i cijevi, ako nije moguće čišćenje cijevi prihvatljivi su troškovi nabave novih cijevi, troškovi građevinskih radova potrebnih za njihovu zamjenu, podrivanje, ravnanje, krčenje uništenog višegodišnjeg nasada te uklanjanje krčevina

c) građenje/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih građevina za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i pripadajuću infrastrukturu:

– građenje i/ili opremanje objekata za domaće životinje s pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva: objekt za držanje životinja, objekt za skladištenje stočne hrane i spremanje, nadstrešnica za skladištenje stočne hrane/spremanje mehanizacije/sklanjanje životinja, tunelska nadstrešnica za skladištenje stočne hrane i spremanje mehanizacije, silos za spremanje silaže, spremište za kruti stajski gnoj, spremište za tekući stajski gnoj (laguna), troškovi uklanjanja uništenog objekta

– građenje i/ili opremanje objekata za uzgoj bilja u zaštićenom prostoru s pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva: građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu, opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu, građenje zaštićenog prostora – plastenika/staklenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica, opremanje zaštićenog prostora – plastenika/staklenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica, radni stol, objekt za skladištenje, oprema za navodnjavanje i fertirigaciju, oprema za grijanje/kotao za grijanje/termogeni, oprema za zasjenjivanje – energetske zavjese, pogonski motori za otvaranje/zatvaranje prozora, objekt za spremanje mehanizacije, tunelska nadstrešnica za skladištenje i spremanje mehanizacije, troškovi uklanjanja uništenog objekta

– građenje i/ili opremanje objekata za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda s pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva građenje i/ili opremanje ostalih poljoprivrednih gospodarskih objekata s pripadajućom opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (objekt za skladištenje i spremanje mehanizacije, nadstrešnica za skladištenje i spremanje mehanizacije, tunelska nadstrešnica za skladištenje i spremanje mehanizacije, troškovi uklanjanja uništenog objekta)

d) nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju: traktori, ostala mehanizacija, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, oprema za gnojidbu, oprema za košnju, oprema za sjetvu i sadnju, oprema za zaštitu bilja, oprema za berbu i žetvu, oprema za transport i ostala poljoprivredna oprema

e) oprema za pčelarenje

f) nabava domaćih životinja (osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica)

g) ulaganja koja se odnose na podizanje višegodišnjih nasada/višegodišnjeg bilja: usluga uklanjanja opreme višegodišnjeg nasada, nabava opreme za višegodišnje nasade i višegodišnje bilje uključujući konstrukciju nasada, nabava oprema za armaturu višegodišnjih nasada i usluga postavljanja, nabava opreme protugradne zaštite i usluga montaže, nabava opreme protukišne zaštite i usluga montaže, nabava sustava za navodnjavanje i usluga postavljanja, nabava ograde i usluga postavljanja oko višegodišnjih nasada, pripremu terena, nabavu mineralnog/organskog/dehidriranog gnojiva, usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu gnojiva, usluga krčenja uništenog višegodišnjeg nasada te usluga uklanjanja krčevina, nabava sjetvenog ili sadnog materijala i usluga sjetve/sadnje višegodišnjeg bilja, nabava sadnog materijala za višegodišnje nasade, nabava travne smjese i usluga zatravljivana za višegodišnje nasade, usluga sjetve za višegodišnje bilje, usluga iskopa rupa i sadnja za višegodišnje nasade/vinovu lozu i višegodišnje bilje

h) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) i

i) analiza tla.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 17.

(1) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) kupnja životinja za klanje/tov

e) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

f) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

g) troškovi vlastitog rada

h) operativni troškovi

i) kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

j) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

k) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

l) novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka

m) plaćanje u gotovini

n) potpora za gubitak prihoda/obrtnih sredstava koja su posljedica prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja

o) trošak kupnje zemljišta i trošak sudskog vještaka u slučaju katastrofalnog događaja

p) ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz naknade štete po ugovorenoj polici osiguranja

q) ako su isti prihvatljivi troškovi predmet drugog financiranja iz fondova/instrumenata/sredstava Europske unije

r) redovito održavanje

s) rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

t) nastali troškovi koji nisu u skladu s uvjetima propisanim u članku 18. ovoga Pravilnika.

(2) Za neobveznike javne nabave neprihvatljivi su za sufinanciranje troškovi nabave roba (uključujući kupnju zemljišta u slučaju prirodnih nepogoda), izvođenje radova i pružanje usluga:

a) od srodnika po krvi u pravoj liniji do prvog stupnja ili u pobočnoj liniji do drugog stupnja, srodnika po tazbini do prvog stupnja te bračnih i izvanbračnih drugova korisnika i konzultanta korisnika, ako su korištene usluge konzultanta u postupcima nabave

b) od poduzeća koja povezanost ostvaruju na način da je poduzeće ponuditelja/podugovaratelja/korisnika ili konzultanta korisnika vlasnik udjela ili član društva ili jedan od prvih deset imatelja kontrolnih računa poduzeća korisnika/ponuditelja/podugovaratelja ili konzultanta korisnika neovisno o udjelu vlasničkih prava

c) od poduzeća koja posredstvom fizičkih osoba ili posredstvom srodnika definiranih u točki a) ovoga stavka ostvaruju povezanost na način da su vlasnici obrta, nositelji/članovi OPG-a, osnivači/članovi društva ili prvih deset imatelja kontrolnih računa ili osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja/podugovaratelja/korisnika ujedno vlasnici obrta, nositelji/članovi OPG-a, osnivači/članovi društva ili prvih deset imatelja kontrolnih računa ili osobe ovlaštene za zastupanje korisnika/ponuditelja/podugovaratelja ili konzultanta korisnika, neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 18.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga

d) dokazivost računom ili dokumentom jednake dokazne vrijednosti i usporedivost s odobrenim troškovima iz ugovora o financiranju

e) usklađenost s odredbama članka 36. Uredbe (EU) br. 2021/2116 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja

f) računi moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

g) dokument na osnovu kojeg je izvršeno plaćanje računa (ponuda, predračun ili drugi dokument) ne smije biti datiran prije nastanka dokumenta na temelju kojeg je odobren trošak iz ugovora o financiranju

h) trošak mora nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta, nabave dobara i usluga te aktivnost za koje se traži isplata potpore mora biti realizirana

i) korisnik u zahtjevu za isplatu mora dostaviti račune ili dokumente jednake dokazne vrijednosti za troškove za koje traži isplatu potpore, a koji su usporedivi s odobrenim troškovima/odobrenom ponudom iz ugovora o financiranju

j) za korisnike obveznike javne nabave provođenje postupaka javne nabave u skladu s propisima kojima se uređuje područje javne nabave te provođenje postupaka jednostavne nabave u skladu s Pravilima o provođenju postupaka jednostavne nabave iz Priloga 7. ovoga Pravilnika, a za korisnike neobveznike javne nabave provođenje nabave u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja za korisnike koji nisu obveznici javne nabave iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

(2) Troškovi koji ne ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti troškova nisu prihvatljivi za sufinanciranje.

(3) Prihvatljivost troškova projekta utvrđuje se odlukom o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i ugovorom o financiranju u skladu s uvjetima propisanim u ovome Pravilniku.

(4) Troškovi ne smiju nastati prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i izlaska na teren službenika institucija iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Opći troškovi, analiza tla i trošak kupnje zemljišta (samo u slučaju prirodne nepogode) prihvatljivi su i prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Za sufinanciranje nabave gnojiva i materijala za popravljanje kvalitete tla potrebno je prethodno obaviti analizu tla koja ne smije biti starija od godine dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu i trošak za analizu tla ne smije nastati prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Korisnik je u obvezi osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima te ima obvezu poduzeti sve potrebne mjere kako bi utvrdio i ispravio sukobe interesa koji se odnose na situacije iz stavka 9. ovoga članka u vezi s postupkom nabave, kad se takvi slučajevi pojave kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa.

(8) Korisnik je u obvezi kod odabira ponuditelja pridržavati se načela nepristranosti i neovisnosti u okviru postupka nabave te izbjegavati situacije u kojima odabir ponuditelja može upućivati na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(9) Za neobveznike javne nabave trošak nabave robe (uključujući kupnju zemljišta u slučaju prirodnih nepogoda), izvođenja radova i pružanje usluga prihvatljiv je za sufinanciranje kada se predmet nabave odnosi na kupovinu:

a) između srodnika u pravoj liniji od drugog do četvrtog stupnja, pobočnoj liniji u trećem i četvrtom stupnju i srodnika po tazbini u drugom stupnju te kada takvu povezanost poduzeća ponuditelja/podugovaratelja i korisnika/konzultanta korisnika ako su korištene usluge konzultanta u postupcima nabave ostvaruju posredstvom fizičkih osoba

b) od ponuditelja/podugovaratelja koji zajedno s korisnikom ima vlasnička/glasačka ili upravljačka prava u bilo kojem poduzeću ili takvu povezanost ponuditelj/podugovaratelj i korisnik/konzultant korisnika ako su korištene usluge konzultanta u postupcima nabave ostvaruju posredstvom fizičkih osoba

c) korisnik mora dokazati da je osigurao jednak pristup i sudjelovanje na tržištu svim ponuditeljima s jasno definiranim i dostupnim podacima o postupku nabave, da je osigurao objektivan i nepristran tretman svih ponuditelja pri pregledu i ocjeni ponuda te poštivao sva načela provođenja postupka nabave kako bi spriječio situacije u kojima odabir ponuditelja upućuje na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja ili

d) korisnik mora dokazati da je unatoč poduzetim svim potrebnim mjerama za sprečavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa odabrano poduzeće jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja.

(10) Nove kategorije troškova dodane revizijom Strateškog plana prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Strateškog plana Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 86. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(11) Troškovi koji su nastali u cijelosti prije objave natječaja a nakon nastanka prirodne nepogode/katastrofalnog događaja prihvatljivi su ako su provedeni u skladu s propisanim uvjetima u članku 19. (neobveznici javne nabave) ili članku 21. (obveznici javne nabave) ovoga Pravilnika uz poštivanje uvjeta iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(12) Troškovi koji su nastali u cijelosti nakon objave natječaja prihvatljivi su ako su provedeni u skladu s propisanim uvjetima u članku 20. (neobveznici javne nabave) ili članku 22. (obveznici javne nabave) ovoga Pravilnika uz poštivanje uvjeta iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(13) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke a), e) i j) i stavaka 4. do 12. ovoga Pravilnika, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(14) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz stavka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., i 9. ovoga članka, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(15) Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika ili izdaje odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava, ako su bila isplaćena sredstva, u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

Postupci nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) kada trošak u cijelosti nastaje prije objave natječaja

Članak 19.

(1) Ako korisnik započne s ulaganjem nakon izlaska na teren službenika institucija iz članka 13. stavka 3., ovoga Pravilnika te prije objave natječaja, uz poštivanje uvjeta iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika, dužan je u zahtjevu za potporu uz račun i pripadajuću ponudu učitati još jednu usporedivu ponudu, istih tehničkih specifikacija, različitog ponuditelja koji nije u sukobu interesa kako je propisano u članku 17. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prikupljanje usporedive ponude iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se za troškove kupnje zemljišta te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti.

(3) U slučaju da je iznos računa prihvatljivog nastalog troška veći od iznosa iz prikupljene sadržajno usporedive ponude, Agencija za plaćanja će odobriti iznos iz prikupljene sadržajno usporedive ponude.

(4) U slučaju da je iznos računa prihvatljivog nastalog troška manji od iznosa iz prikupljene sadržajno usporedive ponude, Agencija za plaćanja će odobriti iznos iz računa prihvatljivog nastalog troška.

(5) Korisnik ne smije s odabranim ponuditeljima sklapati obvezujuće odnose te započeti s realizacijom nabave prije izlaska na teren službenika institucija iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Postupci nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) kada trošak u cijelosti nastaje nakon objave natječaja

Članak 20.

(1) Korisnik je za sve prihvatljive troškove obvezan provesti postupak nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: EONA-e) nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Prilogom 5. ovoga Pravilnika.

(2) Postupak nabave putem EONA-e ne provodi se za troškove kupnje zemljišta te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti te za troškove koji su nastali u cijelosti prije objave natječaja.

(3) Za troškove iz stavka 1. ovoga članka korisnik je obvezan pri provođenju postupka nabave u EONA-i odabrati ispravnu intervenciju/podintervenciju i natječaj za koji podnosi zahtjev za potporu, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(4) Za troškove iz stavka 1. ovoga članka korisnik je obvezan u EONA-i ocijeniti ponude i završiti postupak nabave kreiranjem obavijesti o rezultatu postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(5) Korisnik ne smije s odabranim ponuditeljima sklapati obvezujuće odnose (poput sklapanja ugovora, izdavanja narudžbenice, izjave o prihvaćanju ponude, plaćanje akontacije, davanje kapare) niti započeti s realizacijom nabave (poput kupovine opreme, početka građenja) prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, analize tla i troškova kupnje zemljišta (samo u slučaju prirodne nepogode).

Postupci nabave za obveznike javne nabave (OJN) kada trošak u cijelosti nastaje prije objave natječaja

Članak 21.

(1) Korisnici koji su obveznici javne nabave i provode postupke javne i/ili jednostavne nabave mogu provesti postupke nabave nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a prije objave natječaja, u skladu s odredbama iz članka 13. i članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Ako korisnik provede postupak javne i/ili jednostavne nabave prije objave natječaja, u zahtjevu za potporu se dostavlja kao dokaz opravdanosti procjene visine prihvatljivih troškova sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili u slučaju jednostavne nabave ugovor o nabavi/narudžbenicu sklopljen s odabranim ponuditeljem.

(3) Administrativna kontrola provedenog postupka javne nabave će se izvršiti u fazi kontrole provedbe projekta, a u skladu s odredbama iz članaka 44. i 45. ovoga Pravilnika.

(4) Za opće troškove Agencija za plaćanja ocjenjuje opravdanost visine troškova na temelju odabranih ponuda/računa/narudžbenica/sklopljenih ugovora.

Postupci nabave za obveznike javne nabave (OJN) kada trošak u cijelosti nastaje nakon objave natječaja i nakon prirodne nepogode/katastrofalnog događaja

Članak 22.

(1) Administrativna kontrola provedenih postupaka javne i/ili jednostavne nabave koje korisnici koji su obveznici javne nabave provode nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nakon objave natječaja, u skladu s odredbama iz članka 13. i članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika, izvršit će se u fazi kontrole provedbe projekta, a u skladu s odredbama iz članaka 44. i 45. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik u zahtjevu za potporu kao dokaz opravdanosti procjene visine prihvatljivih troškova (osim nastalih općih troškova) dostavlja nacrt dokumentacije o nabavi sa svim prilozima (troškovnik/tehnička specifikacija predmeta nabave/troškovnik ovlaštenog projektanta s procijenjenim cijenama radova ili dokumentacije prikupljene istraživanjem tržišta/informativnih ponuda i sl. za nabavu roba i usluga) ili u slučaju jednostavne nabave dokumentaciju prikupljenu istraživanjem tržišta i/ili informativne ponude za nabavu roba i/ili usluga i/ili troškovnik ovlaštenog projektanta s procijenjenim cijenama radova.

(3) Za nastale opće troškove Agencija za plaćanja ocjenjuje opravdanost visine troškova na temelju odabranih ponuda/računa/narudžbenica/sklopljenih ugovora.

Dvostruko financiranje

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja osigurava da troškovi koji se financiraju u okviru intervencije iz ovoga Pravilnika nisu predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije.

(2) Projekt može primiti potporu i iz drugih izvora te fondova Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore primjenjiv na tu vrstu intervencije iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 te uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istog prihvatljivog troška.

(3) Isti prihvatljivi troškovi ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz fondova/instrumenata/sredstava Europske unije.

(4) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova iz ostalih fondova/instrumenata/sredstava Europske unije i iz drugih javnih izvora, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(5) Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, tj. od tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore, na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova prelazi intenzitet javne potpore ili najviši iznos javne potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovoga Pravilnika, iznos potpore za dodjelu/isplatu se umanjuje na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora ne prelazi intenzitet javne potpore niti najviši iznos javne potpore.

(6) Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz proračuna Europske unije i/ili drugih izvora potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi za sufinanciranje te će korisnikov zahtjev biti odbijen.

(7) Korisnik je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja sve podatke i/ili dokumente koji se odnose na dodatno javno financiranje prihvatljivih troškova projekta.

Kriteriji odabira

Članak 24.

(1) Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115 i Prilogom I. Uredbe (EU) 2021/2289.

(2) Kriteriji odabira imaju za cilj osigurati jednako postupanje prema podnositeljima prijave i korisnicima, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije 73.02.

(3) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a propisani su Prilogom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Projekt mora ostvariti (minimalni broj bodova) prag prolaznosti na temelju kriterija odabira iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da projekt tijekom postupka dodjele potpore ne ostvari minimalni broj bodova, zahtjev za potporu bit će odbijen.

POGLAVLJE II. BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU, VISINA I INTENZITET POTPORE I PRERAČUN U EURE

Broj projekata po korisniku i intenzitet potpore

Članak 25.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu, unutar intervencije 73.02., tijekom jednog natječaja ako:

a) je nadležno javno tijelo proglasilo više prirodnih nepogoda

b) korisnik ima na više lokacija primarnu poljoprivrednu djelatnost koja je zahvaćena prirodnom nepogodom/katastrofalnim događajem.

(2) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu za isti projekt, u obzir će se uzeti najranije podneseni zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000 EUR.

(4) Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

(5) Intenzitet potpore iznosi do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

(6) Broj zahtjeva za potporu po pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2023. – 2027. nije ograničen.

Preračun u eure

Članak 26.

(1) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja korisnik preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu.

(2) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja Agencija za plaćanja preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o rezultatu administrativne kontrole.

(3) Kad su iznosi troškova na dostavljenoj dokumentaciji u razdoblju provedbe projekta iskazani u valutama koje nisu euro, preračun u eure obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je Agencija za plaćanja sklopila ugovor o financiranju s korisnikom, osim u slučaju kad korisnik kupi strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je sklopljen ugovor o financiranju.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE O NATJEČAJU

Priprema i objava natječaja

Članak 27.

(1) Dodjela potpore provodi se na temelju otvorenog natječaja.

(2) Natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu, a sastoji se od teksta natječaja te priloga i obrazaca.

(3) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(4) Natječaj se može ograničiti po vrstama projekata, lokaciji, vrsti prirodne nepogode/katastrofalnog događaja, visini i intenzitetu potpore.

(5) Natječajem se propisuje obvezna dokumentacija za koju je moguća dopuna i obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna.

(6) Rokovi koji se obavezno propisuju natječajem su rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(7) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 6. ovoga članka, izdat će se odluka o odbijanju.

(8) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr, Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju www.ruralnirazvoj.hr i Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

(9) Agencija za plaćanja može uz natječaj objaviti na svojoj mrežnoj stranici i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata, najkasnije deset dana prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr, Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju www.ruralnirazvoj.hr i Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

(10) Odredbe natječaja su pravno obvezujuće.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 28.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

(2) Ispravak natječaja radi uočene pogreške i/ili izmjene nacionalnih propisa moguć je i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.

Poništenje natječaja

Članak 29.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje čelnika Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za potporu korisnika, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način kao i objava natječaja propisana člankom 27. stavkom 8. ovoga Pravilnika.

Pravila o uporabi jezika i pisma

Članak 30.

Korisnik svu dokumentaciju propisanu natječajem dostavlja na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija dostavljena na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu mora biti prevedena na hrvatski ili engleski jezik, odnosno na latinično pismo te ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača.

Računanje rokova

Članak 31.

(1) Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok određen na dane, dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg dana.

(3) Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onoga dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u danu koji se ne radi ili u subotu i nedjelju, rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika i odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje

Članak 32.

(1) Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika (zahtjeva za potporu, zahtjeva za promjenu, zahtjeva za odustajanje, zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu) je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) bit će propisan natječem.

(2) Vrijeme dostave odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) koje je zabilježeno na poslužitelju za primanje elektroničke pošte Agencije za plaćanja.

Dostava akata Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva

Članak 33.

(1) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET isključivo je adresa elektroničke pošte koja je predviđena za takvu namjenu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika).

(2) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti akt odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja akta odnosno rješenja Ministarstva poljoprivrede na AGRONET i zaprimanja obavijesti u elektronički pretinac.

(3) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo akt odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.

(4) U slučaju dostave preporučenom pošiljkom s povratnicom dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku, što se dokazuje datumom i potpisom na povratnici.

(5) U slučaju neuspjele dostave akata preporučenom pošiljkom zbog promjene adrese prebivališta, boravišta ili sjedišta korisnika o čemu korisnik nije obavijestio Agenciju za plaćanja, akt će se objaviti na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču.

(6) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte.

(7) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Korisnicima se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Provedba postupka dodjele potpore

Članak 34.

(1) Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od korisnika do sklapanja ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanja.

(2) Postupak dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza:

a) podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

b) rangiranje zahtjeva za potporu

c) administrativne kontrole zahtjeva za potporu

d) sklapanje ugovora o financiranju.

Podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

Članak 35.

(1) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika.

(2) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi obnoviti zahtjevom za promjenu podataka u Evidenciji korisnika u skladu s člankom 52. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će korisniku elektroničkom poštom poslati obavijest da su promjene izvršene ili nisu izvršene.

(3) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Zahtjev za potporu mora sadržavati svu dokumentaciju propisanu natječajem na jeziku propisanom u članku 30. ovoga Pravilnika. Pri popunjavanju zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke u elektronički obrazac zahtjeva i učitava traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(4) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, u zahtjevu za potporu dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(5) Način i vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.

(6) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za potporu kao i za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva s izvornom dokumentacijom.

(7) Zahtjev za potporu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u natječaju.

(8) Svi podaci navedeni u zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija do isteka pet godina nakon konačne isplate potpore.

(9) Traženi iznos potpore je iznos koji korisnik upisuje u zahtjev za potporu pri popunjavanju zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Izračun potpore«.

(10) Broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova naveden u zahtjevu za potporu predstavljaju zatražene bodove od korisnika po pojedinom kriteriju odabira i ukupno, a koje je korisnik zatražio pri popunjavanju zahtjeva za potporu u AGRONET-u, poglavlje »Kriteriji odabira«.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 36.

(1) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira inicijalnu rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih iznosa potpore te traženog broja bodova na temelju odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od korisnika, u skladu s kriterijima odabira iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka ažurira se na temelju podataka utvrđenih u administrativnoj kontroli zahtjeva za potporu.

(3) Prednost na rang-listi ima zahtjev za potporu s utvrđenim većim brojem bodova nakon završene administrativne kontrole.

(4) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki ukupni broj bodova, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

a) potpuni zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra trenutak (datum, sat, minuta, sekunda) zapisa u AGRONET-u kada je korisnik potvrdio elektroničko podnošenje zahtjeva

b) zahtjevi za potporu za koje je Agencija za plaćanja izdala zahtjev za dopunu, pri čemu prednost imaju zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova prema gore navedenim kriterijima po kojima se određuje prednost pri odabiru i jednako vrijeme podnošenja dopune odnosno zahtjeva za potporu, a navedeno uvjetuje da zahtjev bude odabran, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(6) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru u postupku dodjele potpore u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu ostalih korisnika i izraditi rang-listu bez korisnika kojemu je izdana obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore iz članka 39. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika.

(7) Konačnu rang-listu zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici www.apprrr.hr, nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima koji se nakon provedene administrativne kontrole nalaze iznad praga dostatnih sredstava.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu i dokumentacije učitane u zahtjev za potporu i to:

a) administrativnu kontrolu kriterija odabira

b) administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

c) administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta

d) administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

e) administrativnu kontrolu postupka nabave za neobveznike javne nabave.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu onih zahtjeva koji se na temelju traženih bodova nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na rang listi.

(3) Administrativna kontrola zahtjeva za potporu provodi se prema redoslijedu na inicijalnoj rang listi.

(4) Agencija za plaćanja pri administrativnim kontrolama može koristiti sve dostupne registre i baze podataka nadležnih institucija.

(5) U slučaju da korisnik u zahtjev za potporu nije učitao obavezne dokumente propisane natječajem za koje je u natječaju izrijekom navedeno da ih nije dopušteno dostaviti u dopuni, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju.

(6) Administrativnom kontrolom prihvatljivosti korisnika provjerava se pravovremenost i potpunost zahtjeva te ispunjava li korisnik uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom i postoje li razlozi za odbijanje i/ili isključenje korisnika.

(7) Administrativnom kontrolom prihvatljivosti projekta, ulaganja i troškova provjerava se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog ulaganja, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti projekta, ulaganja i troškova, opravdanosti visine troškova te postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem. Tijekom administrativne kontrole provjerava se postoje li razlozi za odbijanje, isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, intenzitet potpore te maksimalni iznos potpore za dodjelu.

(8) Administrativnom kontrolom kriterija odabira provjerava se usklađenost zahtjeva za potporu s kriterijima odabira i ostvaruje li korisnik prag prolaznosti s minimalnim brojem bodova na temelju propisanih kriterija odabira.

(9) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po kriteriju odabira, kao ni iznos potpore veći od navedenoga u obrascu zahtjeva za potporu.

(10) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi manji broj bodova po kriteriju odabira i/ili iznos potpore i/ili intenzitet potpore od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje broja bodova i/ili iznosa potpore te će razloge obrazložiti u odluci o rezultatu administrativne kontrole.

(11) Agencija za plaćanja kontrolu opravdanosti visine troškova provodi:

a) administrativnom kontrolom postupaka nabave putem EONA-e u skladu s odredbama Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5. ovoga Pravilnika i/ili

b) usporedbom prijavljenih troškova s maksimalnim iznosima troškova objavljenim uz natječaj.

(12) U slučaju nepoštivanja Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja može umanjiti iznos troška prihvatljivog za sufinanciranje prije primjene financijske korekcije.

(13) U slučaju da je natječajem propisan maksimalni iznos troškova, a iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda je veći od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobriti maksimalni iznos. Ako je iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda manji od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobriti iznos iz odabranih ponuda.

(14) U slučaju ulaganja u kupnju zemljišta u svrhu realizacije projekta, Agencija za plaćanja uspoređuje iznos za kupnju zemljišta u svrhu realizacije projekta s iznosom navedenim u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka. Ako je iznos iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine niži od iznosa navedenog u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji nekretnina, prihvatljiv iznos za sufinanciranje za kupnju zemljišta je iznos naveden u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

(15) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja, putem zahtjeva za dopunu/obrazloženje može zatražiti izvode o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je u obvezi dostaviti traženi dokument.

(16) Pri administrativnoj kontroli Agencija za plaćanja može primijeniti sankcije, administrativne kazne, financijske korekcije i umanjenja u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(17) Ako postoji sumnja da je cijena s odabrane ponude neopravdano visoka, Agencija za plaćanja ima pravo zatražiti dodatne popratne dokumente i pojašnjenja od korisnika kako bi se otklonila sumnja da je cijena neopravdano visoka. Agencija za plaćanja može odbiti iznos troškova koji neopravdano prelaze iznos prijavljenih prihvatljivih troškova za pripadajuću stavku i ima pravo taj iznos svrstati u neprihvatljive troškove u postupku kontrole prihvatljivosti troškova.

Dopuna/obrazloženje

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopune i/ili obrazloženja, a korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu.

(2) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dopuniti.

(3) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(4) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje korisniku se dostavlja elektroničkim putem u elektronički pretinac koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(5) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 5. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(7) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 5. ovoga članka ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta, izdat će se odluka o odbijanju.

(8) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 5. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju/obrazloženje, a isto se odnosi isključivo na prihvatljivost određenog troška, korisniku za trošak na koji se odnosi dopuna i/ili obrazloženje neće biti odobrena potpora.

(9) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 5. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju/obrazloženje, a isto se odnosi isključivo na kriterije odabira, korisniku za kriterij odabira na koji se odnosi dopuna/obrazloženje neće biti dodijeljeni zatraženi bodovi.

(10) Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni/obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju administrativnu kontrolu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(11) Ako korisnik samoinicijativno dostavi dopune i/ili obrazloženja, navedeno se neće uzeti u razmatranje.

Izdavanje akata tijekom provedbe postupka dodjele potpore

Članak 39.

(1) Agencija za plaćanja može korisniku izdati sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Odluku o odbijanju

c) Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d) Potvrdu o odustajanju

e) Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(2) Agencija za plaćanja donosi odluku o rezultatu administrativne kontrole za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da je pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(3) Izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole ne podrazumijeva da će s tim korisnikom Agencija za plaćanja sklopiti ugovor o financiranju. Ugovor o financiranju Agencija za plaćanja sklopit će isključivo s korisnicima koji se na rang-listi, nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu i dalje nalaze iznad praga raspoloživih sredstava.

(4) Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(5) Na odluke iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 59. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja izdaje obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu, jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(7) Agencija za plaćanja izdaje potvrdu o odustajanju u slučaju da je korisnik nakon podnošenja zahtjeva za potporu podnio zahtjev za odustajanje.

(8) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore u skladu sa stavkom 1. točkom e) ovoga članka.

(9) Na obavijesti iz stavka 1. točkama c) i e) i potvrdu iz stavka 1. točke d) ovoga članka nije dopuštena žalba. Protiv navedenih akata može se pokrenuti upravni spor.

(10) Akte iz stavka 1. ovoga članka korisnik preuzima putem AGRONET-a na način propisan člankom 33. ovoga Pravilnika.

(11) U slučaju administrativne pogreške pri administrativnoj kontroli, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore.

Sklapanje ugovora o financiranju

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju na temelju odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu s korisnicima za koje su sredstva dostatna.

(2) Ugovorom o financiranju određuju se opći i posebni uvjeti, ugovor o financiranju mora sadržavati najmanje podatke o ugovornim stranama rokove, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore, uvjete za isplatu sredstava, uvjete za raskid ugovora i popis priloga ugovoru o financiranju.

(3) Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti dva primjerka ugovora o financiranju na potpisivanje.

(4) Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od ovlaštene osobe korisnika.

(5) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik je u obvezi potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u središnji ured Agencije za plaćanja.

(6) Neispravno potpisanim ugovorom o financiranju smatra se ugovor kojeg je potpisala neovlaštena osoba.

(7) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju ili navede pogrešan datum, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja, ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi dodatak ugovoru o financiranju radi ispravljanja administrativnih pogrešaka učinjenih omaškom pri izradi ugovora o financiranju i/ili bilo kojeg akta iz ovoga Pravilnika koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(9) Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju se na jednak način primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o financiranju.

(10) Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena te obveze koje mora ispunjavati u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

POGLAVLJE IV. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA

Provedba postupka dodjele potpore

Članak 41.

(1) Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od sklapanja ugovora o financiranju pa do konačne isplate potpore.

(2) Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena te preuzimanje obveza koje mora ispunjavati/ispuniti u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

Obveze korisnika

Članak 42.

(1) Korisnik je u obvezi provesti projekt, za koji je sklopljen ugovor o financiranju u roku od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

(2) U postupku provedbe projekta odnosno pri odobrenju isplata uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta, troškova i ostali uvjeti te posljedice neispunjavanja istih propisani su člancima 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 18., 23., 25. i 26. ovoga Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi navedeni su u članku 17. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je u obvezi bez odgode, obavijestiti Agenciju za plaćanja te po potrebi svako odstupanje od rokova provedbe te svim promjenama vezanim uz projekt koje nastanu na strani korisnika postupiti u skladu s člankom 51. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik je u obvezi podnositi redovna izvješća o provedbi projekta u rokovima i na način propisan natječajem, ako je primjenjivo.

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjev za isplatu

Članak 43.

(1) Korisnici, u skladu s Strateškim planom i natječajem, mogu tražiti isplatu sredstava u jednoj ili više rata.

(2) Korisnici, u skladu s Strateškim planom i natječajem, mogu tražiti isplatu predujma.

(3) Rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem te ako je primjenjivo ugovorom o financiranju ili drugim aktom kojim se dodjeljuje potpora.

(4) Rok za dostavu zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka može se promijeniti natječajem u skladu s člankom 28. ovoga Pravilnika ili na osnovu zahtjeva za produženjem rokova u skladu s člankom 51. ovoga Pravilnika.

(5) U slučajevima izmjena natječaja u skladu s člankom 28. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju odnosno donijeti odluku o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva za isplatu.

Postupci nabave za obveznike javne nabave prije podnošenja zahtjeva za isplatu

Članak 44.

(1) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(2) Korisnici koji su obveznici javne nabave pri podnošenju zahtjeva za isplatu dostavljaju dokumentaciju iz provedenog postupka nabave i vezanu za izvršenje ugovora o (javnoj) nabavi/narudžbenice koja je propisana natječajem.

(3) Postupak nabave ne smije biti pokrenut prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i izlaska na teren službenika institucija iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim za opće troškove.

(4) Korisnici su obvezni provesti javnu nabavu i pri podnošenju zahtjeva za isplatu dostaviti svu dokumentaciju propisanu natječajem vezanu uz provedene postupke javne nabave i vezanu uz provedbu ugovora (izvršenje ugovora).

(5) Kontrola postupka javne nabave koju provodi Agencija za plaćanja ne smatra se kontrolnim mehanizmom u smislu propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(6) U slučaju da se pri kontroli dokumentacije utvrdi da korisnik nije poštivao propise koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju dostave nepotpune/neprihvatljive dokumentacije korisniku se upućuje zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje te se postupa u skladu s člankom 49. ovoga Pravilnika.

Postupci jednostavne nabave

Članak 45.

(1) Korisnici koji su obveznici javne nabave provode postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga u skladu s Pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave iz Priloga 7. ovoga Pravilnika, osim postupaka za opće troškove.

(2) Postupak jednostavne nabave ne smije biti pokrenut prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i izlaska na teren službenika institucija iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim za opće troškove.

(3) Korisnici su obvezni dostaviti svu dokumentaciju vezanu uz provedene postupke jednostavne nabave i vezanu uz provedbu ugovora (izvršenje ugovora/narudžbenice) propisanu u natječaju pri podnošenju zahtjeva za isplatu.

(4) Postupak jednostavne nabave se provodi javnom objavom poziva na dostavu ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Korisnici su obvezni čuvati i omogućiti pristup dokazima o objavi postupaka jednostavne nabave i svoj ostaloj popratnoj dokumentaciji pet godina od datuma konačne isplate.

(5) Korisnik provodi postupak jednostavne nabave uvažavajući temeljena načela nabave. Uvjeti i zahtjevi u pozivu na dostavu ponuda i/ili dokumentaciji o nabavi ne smiju biti diskriminatorni te moraju biti propisani u minimalnim razinama za potencijalne ponuditelje kako bi se u potpunosti ostvarilo načelo tržišnog natjecanja i nediskriminacije. Komunikacija i razmjena podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

(6) Detaljnija pravila i uvjeti provedbe postupka jednostavne nabave su navedeni u Prilogu 7. ovoga Pravilnika, što uključuje i mogućnost primjene financijskih korekcija navedenih u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju dostave nepotpune/neprihvatljive dokumentacije korisniku se upućuje zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje te se postupa u skladu s člankom 49. ovoga Pravilnika.

Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu

Članak 46.

(1) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi obnoviti zahtjevom za promjenu podataka u Evidenciji korisnika. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će korisniku poslati elektroničkom poštom poslati obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

(3) Način i vrijeme podnošenja zahtjeva za predujam/isplatu bit će propisani natječajem.

(4) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju na jeziku propisanom u članku 30. ovoga Pravilnika. Pri popunjavanju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu, korisnik popunjava tražene podatke u elektronički obrazac zahtjava i učitava traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(5) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(6) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu kao i za za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva kao privitak s izvornom dokumentacijom.

(7) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u članku 32. ovoga Pravilnika.

(8) Svi podaci navedeni u zahtjevu za isplatu predujma/zahtjevu za isplatu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate potpore iz EPFRR u razdoblju od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Isplata predujma

Članak 47.

(1) Svi korisnici mogu zahtjevom za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(2) Bankarska garancija je valjana ako je izdana od financijske institucije ovlaštene za izdavanje garancija i ako je na garanciji navedeno da će garant (banka) isplatiti traženi iznos korisniku jamstva, Agenciji za plaćanja, neopozivo, bez prigovora i na prvi pisani poziv korisnika jamstva.

(3) Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu navedenog u ugovoru o financiranju.

Pravdanje predujma

Članak 48.

(1) Korisnik je obvezan iskoristiti predujam u skladu s ugovorom o financiranju.

(2) Nakon isplate predujma, korisnik je pri podnošenju zahtjeva za isplatu dužan opravdati isplaćeni predujam. Isplaćeni predujam opravdava se prilaganjem plaćenih računa za odobrene troškove i to s najmanje 50 % od iznosa prihvatljive potpore po predmetnom zahtjevu te će se iznos za isplatu umanjiti za iznos kojim se pravda predujam sve dok korisnik u potpunosti ne opravdava isplaćeni predujam.

(3) U slučaju kada je 50 % prihvatljive potpore po predmetnom zahtjevu za isplatu veći od cjelokupnog iznosa predujma koji se mora pravdati, isplaćeni predujam će se korisniku opravdati na način da će mu se umanjiti iznos za isplatu za cjelokupan iznos preostalog neopravdanog predujma.

(4) U slučaju kada korisnik ima jednokratnu isplatu pri podnošenju zahtjeva za isplatu, isplaćeni predujam će se korisniku opravdati na način da će mu se umanjiti iznos za isplatu za cjelokupan iznos isplaćenog predujma.

(5) Bankarska garancija će biti vraćena korisniku na temelju odluke o jamstvu nakon što korisnik opravda predujam odnosno realizira troškove odobrene ugovorom o financiranju.

(6) Ako korisnici ne opravdaju isplaćeni predujam, u obvezi su na temelju odluke o jamstvu izvršiti plaćanje traženog iznosa u roku od 30 dana od dana zaprimanja navedene odluke. U protivnom se jamstvo aktivira.

Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu

Članak 49.

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva za isplatu na temelju podnesenog zahtjeva korisnika i dokumentacije učitane u zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja obavlja administrativnu kontrolu.

(2) U slučaju da je zahtjev za isplatu nepotpun ili su potrebne dodatne informacije, dokumentacija ili dio dokumentacije i/ili su potrebna dodatna pojašnjenja zbog određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima i/ili ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna, Agencija za plaćanja u bilo kojoj fazi administrativne kontrole može od korisnika tražiti dopunu i/ili obrazloženje.

(3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženju se korisniku dostavlja elektroničkim putem na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu.

(4) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženju te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(5) Za sve nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive dopune i/ili obrazloženja trošak za koji je tražen zahtjev za dopuna i/ili obrazloženje nije prihvatljiv za sufinanciranje.

(6) U slučaju da je dopuna i/ili obrazloženje vezano za uvjete prihvatljivosti korisnika, uvjete prihvatljivosti projekta ili je vezan za cjelokupni zahtjev za isplatu, a isti nije dostavljen u zadanom roku, predmetni zahtjev će biti odbijen te će se izdati odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(7) U slučaju da korisnik koji je obveznik javne nabave u propisanom roku u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju vezanu uz provedeni postupak nabave, Agencija za plaćanja može izreći financijske korekcije u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika.

(8) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu.

(9) Prije konačne isplate sredstava moguća je kontrola na terenu kako je propisano člankom 53. ovoga Pravilnika.

(10) Prije konačne isplate provodi se posjeta lokaciji ulaganja kao sastavni dio administrativne kontrole zahtjev za isplatu.

(11) Nakon obavljenog posjeta lokaciji ulaganja/kontrole na terenu prije isplate, utvrđuje se konačni iznos za isplatu sredstava uključujući financijske korekcije, ako je primjenjivo.

(12) Agencija za plaćanja može primijeniti sankciju ako iznos koji korisnik potražuje u zahtjevu za isplatu premašuje iznos utvrđen za isplatu, nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, za više od 10 %, u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika.

Isplata potpore

Članak 50.

(1) Potpora se isplaćuje korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu koji korisnik podnosi u Agenciju za plaćanja, osim ako natječajem nije drugačije propisano.

(2) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi:

a) Odluku o isplati/odluka o isplati predujma u slučaju da zahtjev ispunjava ili djelomično ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma kada zahtjev ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem

c) Odluku o jamstvu.

(3) Agencija za plaćanja će donijeti odluke iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(4) U rok od 90 dana iz stavka 3. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 2. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva ili presude ili rješenja nadležnog upravnog suda.

(5) U slučaju administrativne pogreške pri administrativnoj kontroli, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 2. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom.

(6) U slučaju izdavanja odluka o isplati predujma/odluke o isplati, odobrena sredstva korisniku će biti isplaćena na račun naveden u Evidenciji korisnika. Ako korisnik promijeni račun koji je evidentiran u Evidenciji korisnika dužan je podnijeti zahtjev za promjenu podataka (računa) kroz AGRONET sustav.

(7) Ako tijekom administrativne kontrole postupaka nabave Agencija za plaćanja utvrdi nepravilnost u postupku nabave te primijeni financijsku korekciju u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika, izračunati iznos potpore za prihvatljive troškove prije primjene financijske korekcije, umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije.

Zahtjev za produženje roka

Članak 51.

(1) Rok za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju može se produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka.

(2) Zahtjev za produženje roka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom, neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb (minimalno s naznakom »Zahtjev za produženje roka«) ili elektroničkom poštom na [email protected].

(3) Korisnik mora zahtjev za produženjem rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(4) Korisnik mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev za produženjem rokova.

(5) Nakon provjere korisnikovoga zahtjeva za produženje roka Agencija za plaćanja će:

a) u slučaju neprihvaćanja zahtjeva za produženjem roka, korisniku izdati pismo odbijanja zahtjeva za produženje roka

b) u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka, korisniku dostaviti dodatak ugovoru o financiranju kojim se utvrđuju novi rok za dostavu zahtjeva.

(6) Na akte iz stavka 5. ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu.

POGLAVLJE V. PROMJENE U POSTUPKU PROVEDBE PROJEKTA

Promjene u provedbi projekta

Članak 52.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik je dužan, u slučaju bitnih promjena vezanih uz prihvatljivost korisnika, troškova i ulaganja, podnijeti zahtjev za promjenu i tražiti od Agencije za plaćanja odobrenje svih promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu.

(2) Promjene naziva korisnika, adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, korisnik je dužan neposredno po nastanku promjene i bez odgađanja prijaviti u Evidenciji korisnika.

(3) Razlozi promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu i za koje korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu su sljedeći:

a) izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole dostavljene u zahtjevu za potporu

b) izmjena i/ili dopuna dostavljenog glavnog projekta u zahtjevu za potporu u slučaju gradnje za koju prema propisima kojima se uređuje gradnja nije potrebna građevinska dozvola

c) izmjena troškovnika dostavljenog u zahtjevu za potporu za koju je potrebno ponovno provesti postupak nabave u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka

d) izmjena tehnološkog elaborata nasada

e) promjena (tehničkih) karakteristika/modela/tipa opreme/strojeva/mehanizacije odobrene ugovorom o financiranju

f) promjena odabranog ponuditelja/provedba novog postupka nabave

g) promjena lokacije ulaganja

h) promjena nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika korisnika uz zadržavanje MIBPG-a iz zahtjeva za potporu

i) promjena vlasničke strukture kod korisnika koji je pravna osoba u udjelima od 25 % i više.

(4) Za izmjene navedene u stavku 3. točkama a), b) i d) ovoga članka korisnik je u obvezi tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja izmjene/dopune građevinske dozvole/izrade izmjene/dopune glavnog projekta, izrade i izmjene troškovnika i/ili tehnološkog elaborata/projekta.

(5) U slučaju da su izmjene/dopune građevinske dozvole i/ili izmjene/dopune glavnog projekta uzročno posljedično vezane uz izmjene/dopune odobrenog troškovnika (ponude) na način da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) korisnik mora ponovno provesti postupak nabave za stavke iz troškovnika (ponude) koje nisu izvršene/isporučene, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju u administrativnoj kontroli zahtjeva za promjenu u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka tj. izmjena odobrenog troškovnika za stavke koje nisu izvršene/isporučene, a udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) je veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) korisnik mora ponovno provesti postupak nabave za stavke iz troškovnika (ponude) koje nisu izvršene/isporučene, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju u administrativnoj kontroli zahtjeva za promjenu u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka za koju korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) Agencija za plaćanje primjenjuje financijsku korekciju u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene sorti i/ili promjene (tehničkih) karakteristika/modela/tipa opreme/strojeva/mehanizacije odobrene ugovorom o financiranju potrebno je ponoviti postupak prikupljanja ponuda.

(9) Ponavljanje postupka prikupljanja ponuda provodi se u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e u skladu s Prilogom 5. ovoga Pravilnika i ostalim odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na postupke nabave.

(10) Postupak ponovnog prikupljanja ponuda korisnik je u obvezi završiti prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

(11) Za ostale promjene iz stavka 3. ovoga članka korisnik je dužan tražiti odobrenje neposredno po nastanku promjene.

(12) Promjena lokacije ulaganja dozvoljena je unutar iste jedinice lokalne samouprave (JLS) odobrene lokacije ulaganja, u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti koje nisu bile predvidive u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i potrebna je za uredno izvršenje obveza korisnika iz ugovora o financiranju.

(13) Promjene nositelja/odgovorne osobe i organizacijskog oblika korisnika dozvoljene su u slučaju više sile i nastupa izvanrednih okolnosti te u slučajevima zakonske obveze i gospodarskog rasta korisnika, uz uvjet da u trenutku nastanka promjene korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom. Dozvoljena je zamjena odgovarajućom osobom koja ne utječe negativno na uvjete prihvatljivosti i dodijeljene bodove prema kriterijima odabira.

(14) U slučaju da je korisnik prijavio promjene koje nisu dopuštene, Agencija za plaćanja će izdati pismo odbijanja.

(15) Način podnošenja zahtjeva za promjenu bit će propisan natječajem.

(16) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, obavijest o promjeni zbog razloga navedenih u stavku 3. točkama h) i i) ovoga članka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na [email protected].

(17) Zahtjev za promjenu zbog razloga navedenih u stavku 3. točkama a) do f) ovoga članka korisnik može podnijeti najviše tri puta nakon sklapanja ugovora o financiranju.

(18) Zahtjev za promjenu moguće je podnijeti i nakon što je izvršena isplata po zahtjevu za isplatu predujma/prethodnom zahtjevu za isplatu u slučaju isplate u ratama. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već podnesen zahtjev za isplatu.

(19) Ako je korisnik tražio promjene, zahtjev za isplatu moći će podnijeti tek nakon zaprimanja odgovora od Agencije za plaćanja. Ako je obrada zahtjeva za isplatu u tijeku, korisnik neće biti u mogućnosti podnijeti zahtjev za promjenu.

(20) Zahtjev za promjenu korisnik je u obvezi podnijeti najmanje 45 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu, u protivnom Agencija za plaćanja izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(21) Korisnik u zahtjevu za promjenu mora obrazložiti i po potrebi opravdati potrebu za promjenama dokumentacijom kojom dokazuje vlastite navode te dostaviti dokumentaciju propisanu natječajem.

(22) Agencija za plaćanja će utvrditi usklađenost promjena sa zaključcima iz postupka dodjele potpore na temelju ponovne administrativne kontrole dijela ili cijelog zahtjeva za potporu, ovisno o zahtijevanoj promjeni.

(23) Odredbe provjere postupka nabave, prikupljanja ponuda i provjere opravdanosti visine troškova u postupku dodjele potpore primjenjuju se i na administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu, ako je primjenjivo.

(24) Korisnik koji provodi postupak javne nabave obvezan je pri provedbi bilo koje od promjena navedenih u ovom članku, uz poštivanje odredbi ovoga Pravilnika, postupati u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(25) U slučaju promjene ponuditelja u postupcima jednostavne nabave, korisnici koji su obveznici javne nabave, obvezni su ponoviti postupak nabave u skladu s Pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave iz Priloga 7. ovoga Pravilnika. U slučaju ostalih promjena u postupcima jednostavne nabave potrebno je postupiti u skladu s Pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave iz Priloga 7. ovoga Pravilnika.

(26) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopune i/ili obrazloženja.

(27) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu.

(28) Zahtjev za dopunu/obrazloženje korisniku se dostavlja elektroničkim putem u elektronički pretinac koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(29) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu/obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja elektroničkom poštom u roku od sedam dana od dana dostave zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(30) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 30. ovoga članka, izdat će se pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(31) Agencija za plaćanja će odobriti promjene ako se traženom promjenom ne dovodi u pitanje prihvatljivost korisnika i/ili projekta i/ili dodjele bodova po kriterijima odabira (ovisno o zahtijevanoj promjeni) te se promjenom ne narušava cilj i svrha projekta.

(32) Agencija za plaćanja nakon administrativne kontrole zahtjeva za promjenu može izdati sljedeće akte:

a) Odluku o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole – izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojima se mijenja ugovor o financiranju te sklopiti dodatak ugovora o financiranju

b) Pismo odobrenja zahtjeva za promjenu – izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojima se ne mijenja ugovor o financiranju ili

c) Pismo odbijanja zahtjeva za promjenu – izdaje se u slučaju neodobravanja zahtjeva za promjenu.

(33) Iznimno od stavka 29. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(34) Odlukom o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa koji je određen ugovorom o financiranju, odnosno po stavkama prihvatljivih troškova korisniku se ne može dodijeliti iznos potpore veći od iznosa koji je odobren u tablici troškova i izračuna potpore koja je prilog ugovora o financiranju. Rizik povećanja cijena je korisnikov rizik neovisno o okolnostima zbog kojih je došlo do povećanja cijena.

(35) U slučaju da Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik obavio nedopuštenu promjenu odnosno promjenu koja negativno utječe na zaključke postupka dodjele potpore, odnosno ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti korisnika i/ili troškova i/ili projekta i/ili dodjelu bodova po kriterijima odabira unatoč pismu odbijanja zahtjeva za promjenu, ugovor o financiranju se može raskinuti ili trošak svrstati u neprihvatljive troškove.

(36) Korisnik je ovlašten provesti promjene i prije zaprimanja pisma odobrenja/odluke o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole. Korisnik snosi rizik vezan uz predložene promjene, u slučaju neodobravanja promjena.

POGLAVLJE VI. KONTROLA NA TERENU I INFORMIRANJE JAVNOSTI

Kontrola na terenu

Članak 53.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(3) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je potrebno.

(4) Kontrolom na terenu utvrđuje se je li/ jesu li:

j) ulaganje stvarno provedeno

k) prijavljeni izdaci stvarno nastali

l) radovi izvršeni

m) materijali utrošeni

n) obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s ugovorom o financiranju

o) zahtjev za isplatu u skladu s propisima Europske unije i nacionalnim propisima

p) korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja

q) došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći i

r) ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu.

(5) Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA-e), revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF-a) te druge institucije koje za to imaju ovlasti prema posebnim propisima.

(6) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(7) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

a) izvršiti uvid u dokumentaciju korisnika koja se odnosi na stjecanje prava na potporu: račune, potvrde, bankovna izvješća, ugovore i dr. dokumente

b) pregledati objekte, uređaje i robu vezanu uz ulaganje

c) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

d) provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

e) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu

f) provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

g) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti

h) provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

i) provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje: Građevinski dnevnik, Građevinska knjiga, Glavni projekt i dr. i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Informiranje javnosti

Članak 54.

(1) Korisnik je u obvezi pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću. Korisnik se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt, a relevantne informacije u vezi s informiranjem i vidljivosti propisane su Prilogom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka, korisniku će se ostaviti rok od 30 dana da ispuni uvjet.

(3) U slučaju da korisnik u roku iz stavka 2. ovoga članka ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka, izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika ili neće odobriti isplatu potpore za trošak koji nije vidljivo i na propisan način označen.

POGLAVLJE VII. PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE POTPORE – EX POST KONTROLA

Obveze korisnika sljedećih pet godina nakon konačne isplate

Članak 55.

(1) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i druge službene registre.

(2) Fizička osoba koja je bila nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora ostati nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog, osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti.

(3) Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove.

(4) Korisnik se mora baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

(5) Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom.

(6) Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile i izvanrednih okolnosti.

(7) Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrolu na terenu, u suprotnom će Agencija za plaćanja izdati odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

(8) Ulaganje mora biti u uporabi, u suprotnom će Agencija za plaćanja korisniku izdati odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

(9) Ulaganje mora biti vidljivo i na propisan način označeno u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika.

(10) Korisnik ne smije biti u stečaju ili likvidaciji.

(11) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz točaka od 1. do 10. ovoga članka, korisniku će se izdati odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 57. ovoga Pravilnika.

Financijska korekcija

Članak 56.

(1) Financijska korekcija određuje se u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika.

(2) Financijska korekcija može se odrediti nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama postupka dodjele potpore, provedbe projekta te tijekom pet godina nakon konačne isplate.

(3) Nadležno tijelo ovlašteno je:

a) primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja

b) promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

Povrat sredstava i raskid ugovora o financiranju

Članak 57.

(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, donosi odluku o povratu sredstava, provodi poravnanje povrata sredstava pri sljedećim odobrenim isplatama te način i uvjeti plaćanja duga na rate propisani su člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 122/22; u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Odluka o povratu sredstava korisniku se upućuje putem AGRONET-a ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(3) Korisnik je u obvezi uplatiti sredstva propisana odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana njezine dostave korisniku.

(4) Korisnik može prije isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstva Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije tri godine od roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu duga.

(5) Na odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 59. ovoga Pravilnika, no žalba korisnika ne odgađa njezino izvršenje.

(6) Ako korisnik nije izvršio povrat sredstava u propisanom roku, na iznos duga nakon isteka roka za povrat obračunava se zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Agencija za plaćanja pokrenut će postupak ovrhe na računima dužnika u skladu s propisima kojima se uređuje područje ovršnog prava i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava nadležnom sudu.

(8) Razlozi za pokretanje postupka povrata sredstva mogu biti u sljedećim slučajevima:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi administrativna pogreška

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama Zakona o poljoprivredi i propisa donesenih na temelju istog

d) ako korisnik dostavi zahtjev za odustajanjem nakon isplate sredstava

e) uslijed izmjene/raskida ugovora i/ili nepridržavanja obveza propisanih ugovorom o financiranju

f) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

g) ako korisnik/projekt ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

h) ako korisnik ne opravda isplaćeni predujam

i) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru

j) ako korisnik ne podnese zahtjev za konačnu ratu u predviđenom roku, a sredstava su mu već djelomično isplaćena.

(9) S korisnikom se u svakom trenutku mogu raskinuti sve ugovorne obveze i to u razdoblju od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate potpore ili do isteka pet godina od konačne isplate potpore, u slučaju da:

a) je izdana odluka o povratu ukupno isplaćenih sredstava

b) je korisnik odustao od potpore u bilo kojem trenutku nakon sklapanja ugovora o financiranju ili drugog odgovarajućeg akta

c) je izdana odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, kada se ne radi o isplati u ratama

d) je utvrđeno da korisnik i/ili projekt i ulaganje ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz ovoga Pravilnika za koje je navedeno da ih mora ispunjavati tijekom postupka provedbe projekta i pet godina nakon datuma konačne isplate.

POGLAVLJE VIII. ODUSTAJANJE KORISNIKA

Odustajanje korisnika

Članak 58.

(1) Korisnik može na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za odustajanje.

(2) Način podnošenja zahtjeva za odustajanjem bit će propisan natječajem.

(3) Ako korisnik ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku ili dostavi neispravno potpisani ugovor o financiranju, smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu.

(4) U slučaju da korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne/jednokratne rate u propisanom roku smatrat će se da je odustao od zahtjeva za potporu.

(5) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje prije sklapanja ugovora o financiranju i/ili korisnik nije u propisanom roku dostavio potpisani ugovor o financiranju/nije uopće dostavio ugovor i/ili je dostavio neispravno potpisan ugovor o financiranju, Agencija za plaćanja izdat će potvrdu o odustajanju. U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje prije donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu i izdat će potvrdu o odustajanju.

(6) U slučaju da korisnik odustane od zahtjeva za potporu nakon sklapanja ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja izdat će potvrdu o odustajanju i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(7) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon što su mu sredstva djelomično ili u cijelosti isplaćena ili ne podnese zahtjev za isplatu konačne/jednokratne rate u propisanom roku, Agencija za plaćanja će izdati potvrdu o odustajanju, odluku o povratu i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

DIO ČETVRTI PRAVNI LIJEK

Podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja

Članak 59.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se podnosi putem AGRONET-a.

(3) O žalbi protiv odluke Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo poljoprivrede.

(4) Protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i potpis korisnika. U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

(6) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika uz žalbu se prilaže punomoć.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje žalbe može odreći prava na žalbu putem AGRONET-a prihvaćanjem zaprimljene odluke, kojeg se ne može opozvati.

(8) U slučaju da korisnik ne iskoristi pravo na žalbu i ne prihvati zaprimljenu odluku, akt se smatra prihvaćenim istekom roka za izjavljivanje žalbe.

(9) Žalba izjavljena na odluke Agencije ne odgađa izvršenje pobijane odluke.

Postupanje po žalbi od Agencije za plaćanja

Članak 60.

(1) Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja u sustavu upućuje žalbu korisnika Ministarstvu na odlučivanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

DIO PETI DRŽAVNA POTPORA

Državna potpora

Članak 61.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu u sklopu ugovora o financiranju spojivi su s unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu.

DIO ŠESTI ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 62.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. tiskani su dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/110

Urbroj: 525-07/253-23-8

Zagreb, 12. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

KRITERIJI ODABIRA ZA INTERVENCIJU 73.02. »OBNOVA POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA«

Tablica 1. Broj bodova prema kriterijima odabira koje korisnik može ostvariti

 

KRITERIJ ODABIRA 73.02.

1

Stupanj oštećenja određenog poljoprivrednog potencijala

Bodovi

1.1.

0,3 – 0,39

40

1.2.

0,4 – 0,49

50

1.3.

0,5 – 0,59

60

1.4.

0,6 – 0,69

70

1.5.

0,7 – 0,79

80

1.6.

0,8 – 0,89

90

1.7.

0,9 – 1,00

100

 

 

Napomena: Broj bodova određuje se na temelju izračunatog stupnja oštećenja poljoprivrednog potencijala.

Objašnjenje: Postotak je ovdje izražen kao stupanj npr. 30 % = 0,3.

Stupanj oštećenja utvrđuje se prema Obrascu izračuna vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala ili rješenju/potvrdi o pojavi ili nastanku katastrofalnog događaja.

Napomena: Za korisnike koji imaju štetu nastalu zbog katastrofalnog događaja – žutica vinove loze i više od 20 % zaraženog nasada te je obvezno krčenje cijelog vinograda, stupanj oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala je 1,00 i korisnik ostvaruje 100 bodova.

PRILOG 2.

MAKSIMALNA PRIHVATLJIVA SNAGA TRAKTORA

Tablica 1. Maksimalna prihvatljiva snaga traktora u sektoru stočarstva i peradarstva

 

Vrsta proizvodnje

Veličina poljoprivrednog potencijala u trenutku nastanka elementarne nepogode (grlo/kljun)

Maksimalna prihvatljiva snaga traktora (kW)

1 KS = 0.735 kW, 1 kW = 1.36 KS

Mljekarstvo i krave dojilje

do 50 muznih krava

110

od 50 do 150 muznih krava

150

od 150 do 300 muznih krava

200

od 300 do 500

240

više od 500

300

Ovce i koze

do 150 ovaca i koza

80

od 150 do 500 ovaca i koza

110

od 500 do 1.000 ovaca i koza

150

od 1.000 do 3.000 ovaca i koza

180

više od 3.000 ovaca i koza

240

Tov junadi

do 100 goveda

80

od 100 do 300

140

od 300 do 600

200

od 600 do 1.200

240

više od 1200

300

Kopitari

do 20

100

od 20 do 50

140

više od 50

180

Svinjogojstvo

do 50 krmača

80

od 50 do 100 krmača

110

od 100 do 300 krmača

140

do 400 tovljenika

100

od 400 do1.000 tovljenika

150

od 1.000 do 3.000 tovljenika

150

od 3.000 do 5.000 tovljenika

200

više od 5.000 tovljenika

300

Jaja

do 5.000 pilenki/nesilica

70

od 5.000 do 10.000 pilenki/nesilica

100

od 10.000 do 20.000 pilenki/nesilica

140

od 20.000 do 40.000 pilenki/nesilica

180

više od 40 000 pilenki/nesilica

240

Peradarstvo

do 5.000 pilića (za meso)

90

od 5.000 do 20.000 pilića (za meso)

130

od 20.000 do 40.000 pilića (za meso)

180

do 5.000 nesilica

90

od 5.000 do 10.000 nesilica

130

od 10.000 do 15.000 nesilica

160

više od 15.000 nesilica

240

OSTALO

 

70

 

 

 

– U slučaju kada korisnik ima više od jedne proizvodnje izračun maksimalne prihvatljive snage traktora radi se prema proizvodnji koja je povoljnija za korisnika.

– Maksimalni iznos potpore za traktor je 100.000 EUR.

 

Tablica 2. Maksimalna prihvatljiva snaga traktora u sektoru voća i povrća

 

Vrsta proizvodnje

Veličina poljoprivrednog potencijala

prije podnošenja zahtjeva za potporu (ha)

Maksimalna prihvatljiva snaga traktora (kW)

1 KS = 0.735 kW, 1 kW = 1.36 KS

Dugogodišnji nasadi

do 10

70

od 10 do 50

95

od 50 do 100

120

od 100 do 150

180

više od 150

220

Proizvodnja u staklenicima, plastenicima, tunelima

do 1

50

od 1 do 5

75

od 5 do 10

140

više od 10

170

Povrćarstvo

do 1

60

 

od 1 do 5

80

 

od 5 do10

100

 

od 10 do 50

170

 

više od 50

200

Jednogodišnje i višegodišnje bilje i sjeme

do 10

70

od 10 do 50

110

od 51 do 100

150

od 100 do 300

200

od 300 do 500

250

više od 500

300

Sadni materijal

do 2

70

od 2 do 5

95

od 5 do 20

110

više od 20

170

OSTALO

 

70

 

 

 

– U slučaju kada korisnik ima više od jedne proizvodnje izračun maksimalne prihvatljive snage traktora radi se prema proizvodnji koja je povoljnija za korisnika.

– Maksimalni iznos potpore za traktor je 100.000 EUR.

PRILOG 3.

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekti koji se provode u okviru Strateškog plana, a financiraju se iz EPFRR trebaju biti propisno označeni, a u skladu s Prilogom III., Provedbene Uredbe (EU) 2022/129. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika.

1.1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoje ulaganje tijekom provedbe projekta i po dovršetku projekta, poštujući osnovne elemente vidljivosti i to:

a) plakatom (minimalno formata A3) i/ili informativnom pločom i/ili elektroničkim zaslonom i/ili drugim prigodnim oglasnim medijem, korisnik osigurava da budu dostupne odgovarajuće informacije u kojima se naglašava potpora Unije

b) za ulaganja koja se sastoje od financiranja infrastrukturnih ili građevinskih projekata čiji su ukupni javni rashodi veći od 500.000 EUR, izlaganjem trajnih ploča ili reklamnih panoa na mjestima koja su jasno vidljiva javnosti s istaknutim amblemom Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2. čim započne fizička provedba projekta ili se ugradi kupljena oprema

c) za projekte koji se sastoje od ulaganja u fizičku imovinu koji nisu obuhvaćeni prethodnom točkom i čija ukupna javna potpora premašuje 50.000 EUR, postavljanjem informativne ploče ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o projektu uz naglašavanje financijske potpore Unije i isticanje amblema Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2.

d) mrežnom stranicom i/ili na službenoj stranici društvenih medija ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta razmjeran razini potpore, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu Unije.

1.2. Osnovni elementi vidljivosti

Tijekom ulaganja i/ili po dovršetku ulaganja, u skladu s obvezama iz točke 1.1., korisnik jasno ističe podatke o projektu i financijskom doprinosu Unije. Financirana građevina/oprema za poljoprivrednu proizvodnju/mehanizacija/poljoprivredni strojevi (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu i sl.) moraju biti označeni odgovarajućom trajnom informativnom pločom ili reklamnim panoom ili naljepnicom – pločicom. U iznimnim slučajevima, kada označavanje pojedinačnih komada nabavljene opreme naljepnicom ili pločicom nije praktično, dovoljno je na objekt u kojem se oprema nalazi postaviti trajnu informativnu ploču s podacima osnovnih elemenata vidljivosti.

Tehničke karakteristike vidljivosti spomenutih oglasnih medija poštuju načela:

a) uz ambleme EU ističe se i sljedeća izjava: »Financira Europska unija«

b) uz amblem EU ističe se i logotip Ministarstva poljoprivrede te logotip Strateškog plana

c) minimalno 25 % površine oglasnog medija zauzima logotip Ministarstva poljoprivrede i EU uz obvezni tekst »Financira Europska unija«.

Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU i ostalih elemenata vidljivosti dostupne su na stranicama:

− https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en

− https://ruralnirazvoj.hr/program/ostali-dokumenti-i-vodici//.

Primjer/slika osnovnih elemenata vidljivosti

PRILOG 4.

ZAPISNIK O ŠTETAMA OD PRIRODNE NEPOGODE/KATASTROFALNOG DOGAĐAJA ZA AKTIVNOSTI OBNOVE POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA

Obrazac 1. Aktivnosti obnove poljoprivrednog potencijala od prirodne nepogode

Tablica 1. Aktivnosti obnove za sanaciju poljoprivrednog zemljišta

 

Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada i/ili višegodišnjeg bilja u sklopu intervencije 73.02. »OBNOVA POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA« iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv korisnika

 

MIBPG

 

Upisati ARKOD ID i katastarsku općinu, broj katastarske čestice/parcele koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te koja je oštećena prirodnom nepogodom

 

 

 

 

Površina (m²/ha)

 

 

 

 

Korisnik je započeo s aktivnostima sanacije poljoprivrednog zemljišta

Pojašnjenje: Upisati DA/NE. Ako je odgovor DA, opisati aktivnosti sanacije poljoprivrednog zemljišta koje su već poduzete.

 

 

 

 

Limitirajuće karakteristike terena

Pojašnjenje: Upisati faktore koji bi mogli utjecati na otežanu provedbu obnove poljoprivrednog potencijala i dovesti do više cijene agrotehničkih zahvata npr. izražena stjenovitost, skeletnost, nagib tla, težak pristup terenu, terasiranost terena i sl.

 

 

 

 

SANACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

(Proračun štete na zemljištima)

Nagib terena (zaokružiti):

a) bez nagiba

b) nagib od 16 – 26 %

c) nagib preko 26 % (upisati nagib).

 

 

 

 

Agrotehnički zahvati koji su potrebni

Nabava mineralnog gnojiva (kg/ha ili ARKOD parceli)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju analize tla te preporuke za količinu i vrstu gnojiva.

 

 

 

 

Usluga rasipanja i unošenja u tlo mineralnog gnojiva (ha)

 

 

 

 

Nabava organskog gnojiva (kg/ha ili ARKOD parceli)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju analize tla te preporuke za količinu i vrstu gnojiva.

 

 

 

 

Usluga rasipanja i unošenja u tlo organskog gnojiva (ha)

 

 

 

 

Nabava sjemena – poljoprivredne vrste za zelenu gnojidbu (sideracija) (kg/ha ili kg/ARKOD parceli)

 

 

 

 

Usluga sjetve – poljoprivredne vrste za zelenu gnojidbu (sideracija) (ha)

 

 

 

 

Nabava materijala potrebnog za popravljanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta (zeolit-preparati sa zemljišnim bakterijama i mikroorganizmima, kalcijev karbonat, kalcijev i magnezijev karbonat i dr.) (kg/ha ili kg/ARKOD parceli)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju analize tla te preporuke za količinu i vrstu preparata za popravljanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta.

 

 

 

 

Usluga rasipanja i unošenja u tlo materijala potrebnog za popravljanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta (zeolit-preparati sa zemljišnim bakterijama i mikroorganizmima, kalcijev karbonat, kalcijev i magnezijev karbonat i dr.) (ha)

 

 

 

 

Uklanjanje mulja s odvozom (m³)

 

 

 

 

Usluga podrivanja (ha)

 

 

 

 

Usluga ravnanja (ha)

 

 

 

 

Usluga krčenja uništenog višegodišnjeg nasada te uklanjanje krčevina (ha)

 

 

 

 

Napomena (ako je potreban detaljniji opis lokacije ulaganja)

Svojim potpisom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem točnost/istinitost podataka navedenih u ovom obrascu.

Ime, prezime i potpis korisnika

 

Popunio djelatnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Potpis i ovjera djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Popunio djelatnik druge ustanove.*

 

Potpis i ovjera djelatnika druge ustanove.*

 

Datum izrade

 

 

 

 

 

* U slučaju da na teren izlazi druga javna ustanova koja obavlja djelatnost iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Tablica 2. Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta od prirodne nepogode

 

Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada i/ili višegodišnjeg bilja u sklopu intervencije 73.02. »OBNOVA POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv korisnika

 

MIBPG

 

Upisati ARKOD ID i katastarsku općinu, broj katastarske čestice/parcele koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te koja je oštećena prirodnom nepogodom

 

 

 

 

Korisnik je započeo s aktivnostima obnove višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja.

Pojašnjenje: Upisati DA/NE. Ako je odgovor DA, potrebno je popisati aktivnosti obnove višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja koje su započele prije popunjavanja ovoga obrasca. Troškovi koji se odnose na započete aktivnosti prije popunjavanja ovoga obrasca, neće biti prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.02.

 

 

 

 

Površina (m² ili ha)

 

 

 

 

Nagib terena (zaokružiti):

a) bez nagiba

b) nagib od 16 – 26%

c) nagib preko 26 % (upisati nagib).

 

 

 

 

Limitirajuće karakteristike terena

Pojašnjenje: Upisati faktore koji bi mogli utjecati na otežanu provedbu obnove poljoprivrednog potencijala i dovesti do više cijene agrotehničkih zahvata npr. izražena stjenovitost, skeletnost, nagib tla, težak pristup terenu, terasiranost terena i sl.

 

 

 

 

OBNOVA VIŠEGODIŠNJIH NASADA I VIŠEGODIŠNJEG BILJA (na temelju proglašene prirodne nepogode)

Prirodna nepogoda

Pojašnjenje: Upisati vrstu prirodne nepogode.

 

Upisati tip armature

Pojašnjenje: Metalna, drvena, betonska ili PVC.

 

 

 

 

Vrsta trajnog nasada ili višegodišnjeg bilja oštećenog prirodnom nepogodom

Pojašnjenje: Monokultura/mješoviti nasad – upisati višegodišnje kulture (npr. monokultura – jabuka).

 

 

 

 

Upisati ukupan broj stabala/trsova (oštećeno/neoštećeno) na području zahvaćenom prirodnom nepogodom (po ha ili ARKOD parceli)

Pojašnjenje: Ako je ukupan broj 100, a od toga je oštećeno 60 stabala, upisati 100 (60/40).

 

 

 

 

Ukupna količina (kom) sadnica (jagode, lavanda, smilje i sl.), (oštećeno/neoštećeno)

Pojašnjenje: Ako je ukupan broj 100, a od toga je oštećeno 60 sadnica, upisati 100 (60/40).

 

 

 

 

Površina koju je potrebno zasijati (ha/m²)

Pojašnjenje: Popuniti u slučaju prirodne nepogode na višegodišnjem bilju (lucerna, DTS i sl.).

 

 

 

 

Ukupna količina sjemena (kg/ha ili ARKOD parceli) za površinu oštećenu prirodnom nepogodom

Pojašnjenje: Popuniti u slučaju prirodne nepogode na višegodišnjem bilju (lucerna, DTS i sl.).

 

 

 

 

1. Agrotehnički zahvati koji su potrebni

1.1. Obrada i priprema tla (ha)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju realnih potreba za obradom. Ako je potrebno više od četiri tipa operacija obrade tla, potrebno je detaljno opisati specifičnost terena/tla čime se dokazuje specifičnosti terena, a time i dodatna obrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena (ako je potrebno detaljno opisati specifičnost terena/tla)

 

 

 

 

1.2. Meliorativna i startna gnojidba (kg/ha ili ARKOD parcela)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju analize tla te preporuka za količinu i vrstu gnojiva do trenutka sadnje nasada i u skladu s načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Ostali agrotehnički zahvati i usluge

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka u skladu s načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse.

Usluga krčenja uništenog višegodišnjeg nasada te uklanjanje krčevina (ha)

Pojašnjenje: Nije primjenjivo za višegodišnje zeljaste biljke (jagode i sl.) i višegodišnje grmove (lavandu, smilje i sl.).

 

 

 

 

Usluga obnove nasada masline i smokve (stablo, komad)

 

 

 

 

Usluga odvoza rezanog materijala iz nasada masline/smokve (m³)

 

 

 

 

Usluga iskopa rupa i sadnja masline/smokve, višegodišnje bilje/višegodišnji nasadi i vinova loza

Pojašnjenje: Navesti kulturu i broj komada.

 

 

 

 

Nabava travne smjesa za višegodišnje nasade (kg)

 

 

 

 

Usluga zatravljivanja za višegodišnje nasade (ha)

 

 

 

 

Usluga sjetve višegodišnjeg bilja (DTS, lucerna i sl.) (m²)

 

 

 

 

2. Oprema za višegodišnje nasade i višegodišnje bilje uključujući konstrukciju nasada

Napomena: Unos je dozvoljen samo za opremu koju je korisnik posjedovao prije nastupa prirodne nepogode.

Usluga uklanjanja opreme višegodišnjeg nasada (demontaža armature – kom/m², ograde – dužni metar, sustava za navodnjavanje – dužnih metara, protugradne zaštite – komad/m² i protukišne zaštite – komad/m²)

 

 

 

 

Usluga postavljanja opreme višegodišnjeg nasada (montaža armature – kom/m², ograde – dužni metar, sustava za navodnjavanje – dužnih metara, protugradne zaštite – komad/m² i protukišne zaštite – komad/m²)

 

 

 

 

Nabava opreme za armaturu višegodišnjih nasada (komad, kg)

 

 

 

 

Nabava ograde i postavljanje oko višegodišnjih nasada (m)

 

 

 

 

Protugradna zaštita – nabava opreme i usluga montaže (ha)

 

 

 

 

Protukišna zaštita – nabava opreme i usluga montaže (ha)

 

 

 

 

Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje (ha)

Pojašnjenje: Navesti svu pripadajuću opremu, kao npr. crpku, cijevi, rasprskivače i dodatnu opremu; navesti površinu navodnjavanja.

 

 

 

 

OBNOVA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSKIH GRAĐEVINA (na temelju proglašene prirodne nepogode)

3. Zaštićeni prostori – STAKLENICI/PLASTENICI/TUNELI

Upisati ARKOD ID i katastarsku općinu, broj katastarske čestice/parcele na kojoj se nalazi zaštićeni prostor oštećen u prirodnoj nepogodi

 

 

 

 

Vrsta zaštićenog prostora (staklenik/plastenik/visoki tunel/niski tunel)

 

 

 

 

Dimenzije staklenika/plastenika/tunela (duljina/širina/visina)

 

 

 

 

Konstrukcija plastenika/staklenika

Pojašnjenje: Navesti je li konstrukcija oštećena DA/NE. Ako je odgovor DA, navesti količinu oštećenja i od kojeg je materijala.

 

 

 

 

Folija/staklo/polikarbonatno staklo

Pojašnjenje: Navesti oštećenje, staklo/polikarbonatno staklo/folija, površinu oštećenog stakla/polikarbonatnog stakla/folije.

 

 

 

 

4. Oprema unutar staklenika/plastenika (nabroji i navedi glavne tehničke karakteristike)

Sustav za grijanje

Pojašnjenje: Opisati oštećeni sustav za grijanje, vrstu grijača (električni, infracrveni, sustav grijanja na bazi propana, grijanje na plin, grijanje zrak, solarno grijanje i glavne tehničke karakteristike pojedinih dijelova itd., kapacitet sustava za grijanje i snagu (kW).

 

 

 

 

Oprema za navodnjavanje

Pojašnjenje: Navesti duljinu oštećenih cijevi, vrstu materijala cijevi, rasprskivači – navesti broj oštećenih, sustave za kontrolu i upravljanje navodnjavanjem – detaljno navesti tehničku specifikaciju sustava.

 

 

 

 

Pumpa za navodnjavanje

Pojašnjenje: Detaljno navesti i opisati tehničku specifikaciju pumpe (jačina/snaga pumpe (kW)).

 

 

 

 

Oprema za fertirigaciju

Pojašnjenje: Detaljno opisati tehničku specifikaciju sustava za fertirigaciju.

 

 

 

 

Oprema za zasjenjivanje – energetske zavjese

Pojašnjenje: Detaljno opisati od kojeg su materijala zavjese, količinu, veličinu (m²).

 

 

 

 

Pogonski motori u staklenicima/plastenicima

Pojašnjenje: Detaljno opisati tehničku specifikaciju pogonskih motora (kW) koji se koriste u staklenicima/plastenicima za npr. zasjenjivanje, otvaranje/zatvaranje krovnih/bočnih prozora, itd.

 

 

 

 

Radni stol

Pojašnjenje: Navesti dimenzije (m²), vrstu materijala, pokretni/nepokretni.

 

 

 

 

5. Gospodarske poljoprivredne građevine (navesti glavne tehničke karakteristike i površinu/zapremninu)

Silos za silažu

Pojašnjenje: Navesti dimenzije, zapremninu i sl.

 

 

 

 

Silos za stočnu hranu/žitarice

Pojašnjenje: Navesti tip, zapremninu, vrstu materijala, dodatnu opremu.

 

 

 

 

5.1. Gospodarske poljoprivredne građevine (označiti koju vrstu gospodarske poljoprivredne građevine korisnik posjeduje i obnavlja)

Gospodarski objekt za skladištenje poljoprivrednih proizvoda

 

 

 

 

Gospodarski objekt za držanje/sklanjanje životinja

 

 

 

 

Gospodarski objekt za skladištenje mehanizacije

 

 

 

 

Gospodarski objekt mješovite namjene Pojašnjenje: Navesti za koje sve namjene.

 

 

 

 

NABAVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Domaće životinje (osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica)

Pojašnjenje: Životinje koje su nastradale u prirodnoj nepogodi morale su u trenutku nastanka prirodne nepogode biti upisane u JRDŽ ili ostalim propisanim upisnicima i morale su biti u posjedu korisnika. Upisati vrstu/kategoriju i ukupan broj nastradalih životinja (grlo, kljun, pčelinji roj itd.).

 

 

 

 

Oprema za pčelarenje

Pojašnjenje: Ako pčelarenje nije moguće nastaviti u postojećim košnicama, prihvatljiva je nabava nove opreme: nabava košnica (tip AŽ i LR), nabava okvira, nabava satnih osnova, nabava inoks žica.

 

 

 

 

Svojim potpisom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem točnost/istinitost podataka navedenih u ovom obrascu.

Ime, prezime i potpis korisnika

 

Popunio djelatnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Potpis i ovjera djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Popunio djelatnik druge javne ustanove.*

 

Potpis i ovjera druge javne ustanove.*

 

Datum izrade

 

 

 

 

 

* U slučaju da na teren izlazi druga javna ustanova koja obavlja djelatnost iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Obrazac 2. Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta za katastrofalan događaj

Tablica 3. Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta za katastrofalan događaj

 

Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada i/ili višegodišnjeg bilja u sklopu intervencije 73.02. »OBNOVA POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv korisnika

 

MIBPG

 

Upisati ARKOD ID ili katastarsku općinu, broj katastarske čestice/parcele koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te koja je oštećena katastrofalnim događajem

 

 

 

 

Korisnik je započeo s aktivnostima obnove višegodišnjih nasada (vinograda)

Pojašnjenje: Upisati DA/NE. Ako je odgovor DA, opisati aktivnosti obnove višegodišnjih nasada (vinograda) koje su već poduzete.

 

 

 

 

Površina (m²/ha)

 

 

 

 

Nagib terena (izabrati):

a) bez nagiba

b) nagib od 16 – 26 %

c) nagib preko 26 % (upisati nagib).

 

 

 

 

Limitirajuće karakteristike terena

Pojašnjenje: Upisati faktore koji bi mogli utjecati na otežanu provedbu obnove poljoprivrednog potencijala i dovesti do više cijene agrotehničkih zahvata npr. izražena stjenovitost, skeletnost, nagib tla, težak pristup terenu, terasiranost terena i sl.

 

 

 

 

KATASTROFALAN DOGAĐAJ (na temelju rješenja/potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta nadležne institucije o pojavi ili nastanku katastrofalnog događaja)

Upisati tip armature

Pojašnjenje: metalna, drvena, betonska ili PVC.

 

 

 

 

Upisati ukupan broj trsova na području zahvaćenom katastrofalnim događajem po čestici ili parceli

 

 

 

 

1. Agrotehnički zahvati koji su potrebni

1.1. Obrada i priprema tla (ha)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju realnih potreba za obradom. Ako je potrebno više od četiri tipa operacija obrade tla, potrebno je detaljno opisati specifičnost terena/tla čime se dokazuje specifičnosti terena, a time i dodatna obrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena (ako je potrebno detaljno opisati specifičnost terena/tla)

 

 

 

 

1.2. Meliorativna i startna gnojidba (kg/ha ili kg/ARKOD parcela)

Pojašnjenje: Ispunjavanje podataka na temelju analize tla te preporuka za količinu i vrstu gnojiva do trenutka sadnje nasada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Ostali agrotehnički zahvati i usluge

Usluga krčenja uništenog višegodišnjeg nasada te uklanjanje krčevina (ha)

 

 

 

 

Usluga demontaže armature/ograde/sustava za navodnjavanje/protugradne zaštite/protukišne zaštite (sat, komad, dužni metar, m² ili ha)

Napomena: Unos je dozvoljen samo za opremu koju je korisnik posjedovao prije nastanka katastrofalnog događaja. Upisati vrstu opreme.

 

 

 

 

Usluga montaže armature/ograde/sustava za navodnjavanje/protugradne zaštite/protukišne zaštite (komad, dužni metar, m² ili ha)

Napomena: Unos je dozvoljen samo za opremu koju je korisnik posjedovao prije nastanka katastrofalnog događaja.

 

 

 

 

Nabava armature/ograde/sustava za navodnjavanje/protugradne zaštite/protukišne zaštite (komad, dužni metar, m² ili ha i navesti što se obnavlja)

Napomena: Unos je dozvoljen samo ako korisnik nadomješta opremu koju je posjedovao prije nastanka katastrofalnog događaja.

 

 

 

 

Nabava travne smjesa za višegodišnje nasade (kg)

 

 

 

 

Usluga zatravljivanja za višegodišnje nasade (ha)

 

 

 

 

Usluga iskopa rupa i sadnja vinove loze (komad)

 

 

 

 

Svojim potpisom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem točnost/istinitost podataka navedenih u ovom obrascu.

Ime, prezime i potpis korisnika

 

Popunio djelatnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Potpis i ovjera djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Popunio djelatnik druge javne ustanove*

 

Potpis i ovjera druge javne ustanove*

 

Datum izrade

 

 

 

 

 

* U slučaju da na teren izlazi druga javna ustanova koja obavlja djelatnost iz područja poljoprivrede i sigurnosti hrane

Obrazac 3. Dokumentacija kojom se dokazuje nastala šteta od prirodne nepogode/katastrofalnog događaja na poljoprivrednom potencijalu – geotagirana fotografija, ako je primjenjivo

 

Vrsta prirodne

nepogode/katastrofalnog događaja

 

Naziv korisnika

 

MIBPG

 

Datum nastanka fotografije

 

Lokacija

 

Napomena, ako je primjenjivo

 

 

 

PRILOG 5.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVE PUTEM ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA NABAVE AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA KORISNIKE KOJI NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

1. Opća pravila

(1) Ovim dokumentom definiraju se pravila za provođenje postupaka nabave roba/radova/usluga te prikupljanje ponuda putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (dalje u tekstu: EONA) za korisnike koji nisu obveznici javne nabave.

(2) Postupak nabave provodi se putem EONA-e za sve troškove za koje je navedeno propisano ovim pravilnikom i natječajem, ako je primjenjivo.

(3) Korisnik je obvezan pri provođenju postupka nabave u EONA-i odabrati ispravnu intervenciju/podintervenciju i natječaj za koji podnosi zahtjev za sufinanciranje, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(4) Postupak nabave započinje javnom objavom postupka nabave na EONA-i, a završava kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave za pojedini predmet nabave ili poništenjem postupka nabave.

(5) Ponude moraju biti napisane na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Ponude izdane na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu moraju biti prevedene na hrvatski ili engleski jezik, odnosno na latinično pismo te ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

(6) Datumom nastanka ponude smatra se datum predaje ponude na objavljeni postupak nabave putem sustava EONA.

(7) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može zatražiti korisnika dodatne informacije kroz zahtjev za dopunu/obrazloženje u vezi postupka nabave, a korisnik je dužan dostaviti traženu dopunu/obrazloženje u skladu s rokovima propisanim Pravilnikom i/ili Natječajem.

(8) Ciljevi provođenja i kontrole postupka nabave na način propisan ovim Pravilima su racionalno i učinkovito trošenje sredstava, pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj, poticanje i proširenje tržišnog natjecanja te unapređenje upravljanja sredstvima EU i RH u smislu provjere opravdanosti visine troškova stoga su korisnici dužni provoditi nabavu radova, roba i usluga s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(9) U slučaju da se pri administrativnoj kontroli provedenog postupka nabave utvrdi kako korisnik nije poštivao Pravila za provedbu postupka nabave Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu Prilogom 6. Pravila o financijskim korekcijama u kojem se nalazi popis najčešćih vrsta nepravilnosti za koje je određena stopa financijskog ispravka ovisno o ozbiljnosti utvrđene nepravilnosti.

2. Načela provođenja postupka nabave

(1) Korisnik je pri provođenju postupka nabave i u odnosu na sve ponuditelje obvezan pridržavati se sljedećih načela:

a) načelo tržišnog natjecanja koje omogućuje da se svim ponuditeljima pod jednakim uvjetima omogući pristup i sudjelovanje na tržištu (postupku nabave)

b) načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kojim se osigurava nepristran, objektivan i cjelovit tretman svih sudionika u svim fazama postupka nabave, odnosno osigurava se pravo na jednako postupanje svim ponuditeljima, pravo pregleda i ocjene ponude na jednak način kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi

c) načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava koje osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva projekta na najbolji mogući način i uz minimalne troškove

d) načelo transparentnosti koje osigurava vidljivost i javnost podataka o postupku nabave koji moraju biti jasno definirani i dostupni svim zainteresiranim stranama

e) načelo razmjernosti koje osigurava da svaka mjera koja se odabere bude nužna i prikladna s obzirom na ciljeve koji se traže, a što se posebice odnosi na rokove i uvjete koji će se postavljati i primjenjivati (moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave, a dokazi koji se zahtijevaju moraju biti samo oni nužno potrebni da se utvrdi jesu li određeni postavljeni uvjeti ispunjeni).

(2) Postupak nabave ne smije biti osmišljen s namjerom da se određenim potencijalnim ponuditeljima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

(3)

3. Objava postupka nabave

3.1. Odabir natječaja te definiranje troškova

(1) Kreiranje postupka nabave započinje odabirom odgovarajućeg natječaja iz padajućeg izbornika.

(2) Korisniku će pri podnošenju zahtjeva za sufinanciranje biti omogućeno prijaviti samo troškove s provedenim postupcima nabave unutar tog natječaja u EONA-i, stoga je korisnik obvezan pri objavi postupaka nabave odabrati ispravan natječaj za koji planira podnijeti zahtjev za sufinanciranje.

(3) Za svaki pojedini trošak potrebno je provesti zaseban postupak nabave.

− Ako je predmet nabave roba (oprema, mehanizacija i sl.) korisnik je u postupku nabave obvezan definirati uvjete tehničke specifikacije.

− Ako je predmet nabave usluga (npr. usluge obrade tla; intelektualne usluge i sl.) korisnik je u postupku nabave obvezan definirati uvjete opisa usluge.

− Ako su predmet nabave radovi (npr. građenje/rekonstrukcija gospodarskih objekata, farmi, fotonaponskih sustava i sl.) korisnik je u postupku nabave obvezan odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik i ostalu projektno-tehničku dokumentaciju, ako je primjenjivo.

− Budući da u postupku nabave korisnik može odabrati samo ponudu jednog ponuditelja, dužan je predmet nabave definirati na način da svaki potencijalni ponuditelj može predati ponudu za cjelokupan predmet nabave.

(4) Iznimno od stavka (3), kada su predmet nabave robe, usluge ili radovi koji po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu, odnosno ne mogu se razdijeliti na pojedinačne troškove nije potrebno provesti zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak.

− Ako su predmet nabave robe koje po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu (npr. proizvodne linije, linije za preradu, unutarnje opremanje objekta) korisnik u postupku nabave može odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik ispunjen tehničkim specifikacijama za svaki dio tražene opreme), ako navedeno ne može definirati kroz uvjete tehničke specifikacije.

− Ako su predmet nabave usluge koje po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu korisnik u postupku nabave može odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik ispunjen opisom traženih usluga, ako navedeno ne može definirati kroz uvjete opisa usluge.

(5) Naziv pojedinačnog troška upisuje se kratko, jasno i precizno. Pri odabiru naziva pojedinačnog troška preporuka je korištenje ponuđenih naziva, ako je primjenjivo.

Npr. TRAKTOR (a ne vinogradarski traktor), SIJAČICA (a ne sijačica za kukuruz), GRAĐENJE FARME (a ne građenje farme za muzne krave).

(6) Naziv pojedinačnog troška potrebno je uskladiti s ispravnom kategorijom troška.

Npr. ako se provodi postupak nabave za traktor ili malčer, potrebno je odabrati kategoriju troška Poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema; ako se provodi postupak nabave za građenje fotonaponske elektrane, potrebno je kao kategoriju troška odabrati Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura, ako se provodi postupak nabave za izgradnju/rekonstrukciju farme/gospodarskog objekta/pogona za preradu potrebno je izabrati kategoriju troška Građenje/rekonstrukcija; ako se provodi postupak nabave za liniju za preradu potrebno je odabrati kategoriju Oprema objekta i proizvodne linije.

(7) Korisnik unutar sustava za provedbu postupka nabave treba odrediti Procijenjenu vrijednost troška za koji se nabava provodi. Procijenjena vrijednost nabave predstavlja orijentir za okvirni cjenovni rang troška, odnosno novčanu vrijednost troška (bez PDV-a) koju je korisnik spreman platiti (određenu na temelju ranije povedenog istraživanja tržišta), a ponuditeljima služi kao indikator za ponudu troška tog cjenovnog ranga.

(8) Upisana procijenjena vrijednost troška predstavlja temelj za ocjenu kriterija za odabir ponuditelja, ako je primjenjivo.

3.2. Definiranje uvjeta predmeta nabave

(1) Korisnik za svaki pojedinačni trošak, ovisno o tome što je predmet nabave, sastavlja tehničku specifikaciju ili opis usluge te stavke upisuje na za to predviđeno mjesto, ili učitava troškovnik te odabire ponuđene kriterije za odabir ponuditelja i definira kriterij za odabir ponude.

(2) Prije provođenja postupka nabave potrebno je istražiti tržište kako bi korisnik za predmet nabave/trošak mogao definirati obavezne uvjete tehničke specifikacije, troškovnike planiranih radova te ostalu dokumentaciju potrebnu za dobivanje ponuda (tehnološki opis/projekt, glavni projekt, nacrte, situacije…). Predmet nabave mora biti jasno definiran te sva relevantna dokumentacija potrebna za izradu ponude mora činiti sastavni dio postupka nabave.

(3) Traženje dostave ponuda na bilo koji drugi način, osim putem EONA-e, nije dozvoljeno.

3.2.1. Tehnička specifikacija

(1) Tehnička specifikacija je popis stavaka i uvjeta koji se odnose isključivo na funkcionalnosti predmeta nabave, a koje mora zadovoljiti svaka ponuda.

Definiranje npr. jamstvenog roka, roka isporuke, obaveznog posjeta lokaciji ili roka važenja ponude ne smatra se stavkom tehničke specifikacije te ne smije činiti njezin sastavni dio.

(2) Ključna načela koja je potrebno uzeti u obzir pri izradi tehničkih specifikacija:

− tehnička specifikacija ne smije sadržavati tehničke standarde koji su specifični na način da ne osiguravaju jednaki pristup za sve ponuditelje/proizvođače ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje u smislu da su stavke specificirane detaljno i precizno bez opravdanog razloga

− tehnička specifikacija mora biti jasno napisana i to na način da se može ocijeniti s DA ili NE (zadovoljava ili ne zadovoljava)

− tehnička specifikacija predmeta nabave ne smije sadržavati naziv marke/proizvođača/modela ili točne karakteristike marke/proizvođača/modela

− iznimno, ako se tehničke specifikacije predmeta nabave ne mogu definirati na jasan i razumljiv način potrebno je da naziv marke/proizvođača/modela bude popraćen izrazima »tip kao«, »jednakovrijedno«, »slično« i dr.

− pojedine stavke tehničke specifikacije i njihove vrijednosti/parametri moraju biti propisani na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje i da nisu usko specificirani

− stavke tehničke specifikacije definiraju se korištenjem izraza »minimalno«, »maksimalno«, »od-do« i sl., ako je primjenjivo za predmet nabave, kako bi po istoj tehničkoj specifikaciji u tržišnom natjecanju moglo sudjelovati više proizvođača/ponuditelja

Navedena odredba ne odnosi se na stavke tehničke specifikacije predmeta nabave koji se proizvode u točno određenim vrijednostima.

Npr. kod kupovine sijačice prihvatljivo je definirati stavku tehničke specifikacije kao »6 redova«, a ne kao »minimalno 6 redova« ili »6 do 8 redova«.

− tehnička specifikacija predmeta nabave ne smije biti predetaljna, odnosno treba biti napisana na način da ne sadržava nepotrebne odredbe i parametre, kao niti stavke i uvjete koji se ne odnose na potrebe cjelokupnog projekta/nemaju utjecaj na uspješnost projekta/ne odnose se na funkcionalnost predmeta nabave/nisu razumni i racionalni s obzirom na svrhu ulaganja.

Npr. kod kupovine gospodarskog vozila u svrhu prijevoza poljoprivrednih proizvoda nije prihvatljivo da tehnička specifikacija sadrži stavke kao: ALU felge, Premium paket opreme i sl.

(3) U tehničkoj specifikaciji moguće je tražiti i dodatne usluge vezane uz predmet nabave nužne da bi isporučena oprema mogla funkcionirati za predviđenu svrhu kao što su puštanje u pogon, prijevoz, montaža, obuka i sl.

3.2.2. Opis usluge

Ako je predmet nabave usluga, potrebno je definirati točne zahtjeve vezano uz opseg izvršenja usluge te, ako je primjenjivo, minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora sadržavati vodeći se svim odredbama i pravilima koja vrijede za izradu tehničkih specifikacija.

3.2.3. Troškovnik

(1) U slučaju građenja/rekonstrukcije i svih ostalih građevinskih radova potrebno je učitati troškovnik bez cijena izrađen od ovlaštene osobe u excel formatu kako bi ga ponuditelji mogli ispuniti.

(2) Stavke u troškovniku treba iskazati po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni stavke.

(3) Građevinski troškovnik ne smije sadržavati nazive i marke kojima se favorizira jednog proizvođača bilo kojeg materijala ili opreme koja se ugrađuje.

(4) Troškovnik mora biti u skladu sa svim ostalim primjenjivim odredbama i pravilima koja vrijede za izradu tehničkih specifikacija navedenih u poglavlju 3.2.1.

(5) U slučaju građenja/rekonstrukcije i ostalih građevinskih radova, osim troškovnika, preporuča se u postupku nabave objaviti i druge relevantne projektno-tehničke dokumente ako su isti važni za pripremu ponuda (sheme, tlocrte, situacije, tehničke opise, glavni projekt...).

3.3. Kriteriji za odabir ponuditelja

(1) Kriteriji za odabir ponuditelja odnose se na minimalne uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji s obzirom na njihove ekonomske, financijske i tehničke sposobnosti bitne u odnosu na predmet.

(2) Korisnik donosi odluku pri kreiranju postupka nabave hoće li koristiti kriterije za odabir ponuditelja te ako ih koristi, obvezan je u skladu s njima postupati pri ocjeni ponuditelja.

(3) Korisnik odabire između ponuđenih kriterija koji označavaju i osiguravaju minimalne razine sposobnosti koje potencijalni ponuditelj mora ispuniti u odnosu na predmet nabave.

(4) Kriteriji koji se koriste za definiranje sposobnosti ponuditelja ne smiju biti ograničavajući te moraju osiguravati jednaki pristup svim ponuditeljima kako bi se postigla minimalna razina tržišnog natjecanja.

3.3.1. Ekonomska i financijska sposobnost

(1) U postupku nabave Korisniku je omogućeno odabrati kriterije ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da ponuditelji imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.

a) Minimalni godišnji promet

Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati da mu je godišnji promet u najviše tri posljednje dostupne financijske godine (ukupno) minimalno jednak iznosu procijenjene vrijednosti nabave, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti.

→ Dokaz: Relevantni financijski izvještaj ili Izvod iz financijskog izvještaja, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta/ponuditelja ili Izjava o ukupnom prometu ponuditelja za svaku od 3 posljednje dostupne financijske godine ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti.

b) Blokada računa

Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati da mu glavni račun nije bio u blokadi dulje od 5 kalendarskih dana neprekidno u prethodnih 6 mjeseci, odnosno ne više od 5 dana sveukupno za navedeno razdoblje, računajući od dana objave postupka nabave, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje.

→ Dokaz: BON-2/SOL-2 ili dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, a koji ima istu dokaznu snagu kao i traženi dokaz te sadrži sve podatke za provjeru predmetnog uvjeta. Dokument treba obuhvaćati period prethodnih 6 mjeseci računajući od dana objave postupka nabave.

3.3.2. Tehnička sposobnost

(1) U postupku nabave korisniku je omogućeno odabrati uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da ponuditelj ima potrebne tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje nabave na odgovarajućoj razini kvalitete.

(2) Za robe i usluge potrebno je odabrati između:

a) Popis isporuka roba/izvršenih usluga u skladu s predmetom nabave (1)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom tri godine koje prethode toj godini, izvršio najmanje jednu isporuku robe/uslugu koja je ista ili slična predmetu nabave, a čija vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

→ Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

ili

b) Popis isporuka roba/izvršenih usluga u skladu s predmetom nabave (2)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom tri godine koje prethode toj godini, izvršio najviše tri isporuke robe/usluge koje su iste ili slične predmetu nabave, a čija zbrojena vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

→ Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

(3) Za radove potrebno je odabrati između:

a) Popis izvršenih radova u skladu s predmetom nabave (1)

b) Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj godini, izvršio najmanje jedan ugovor za radove koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

→ Dokaz: Popis izvršenih radova koji su isti ili slični predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

ili

a) Popis izvršenih radova u skladu s predmetom nabave (2)

b) Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj godini, izvršio najviše tri ugovora za radove koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija zbrojena vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

→ Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

3.3.3. Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i doprinosa

(1) Ponuditelj koji sudjeluje u postupku nabave mora ispuniti obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

→ Dokaz: Potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa u državi poslovnog nastana, ne starija od dana objave postupka nabave. Ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa u državi poslovnog nastana ponuditelja dokazuje potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

3.4. Kriteriji za odabir ponude

(1) Kriteriji za odabir ponude su temelj na kojem korisnik bira najbolju ponudu, odnosno ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene zahtjeve.

(2) Osim ako Natječajem/Pravilnikom nije propisano drugačije, kriteriji za odabir najbolje ponude za pojedini trošak mogu biti:

a) najniža cijena – odabir najbolje ponude isključivo na temelju cijene ili

b) ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – odabir najbolje ponude ovisi i o drugim kriterijima uz kriterij cijene.

3.4.1. Najniža cijena

Kada korisnik odabere kriterij najniže cijene, konačni odabir ponude za svaki pojedinačni trošak treba biti cjenovno najniža ponuda koja zadovoljava tražene uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika/opisa usluge, a čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti bili propisani.

3.4.2. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)

(1) Kada korisnik odabere kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, konačni odabir ponude za svaki pojedinačni trošak treba biti ekonomski najpovoljnija ponuda, odnosno ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova prema svim zadanim kriterijima koja zadovoljava tražene uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika/opisa usluge, a čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti bili propisani.

(2) Ekonomska prednost pojedine ponude mjeri se i uspoređuje sa zadanim kriterijima vezanim uz predmet nabave koji služe za identificiranje »najbolje« ponude. Pri korištenju kriterija ENP-a korisnik osim cijene uzima u obzir druge mjerljive i/ili dokazive kriterije poput roka isporuke ili dužine trajanja jamstva. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja nudi najveću vrijednost za uloženi novac.

(3) Osim gore spomenutih kriterija za odabir ponude korisnik može samostalno kreirati jedan kriterij za odabir ponude koji mora biti povezan s predmetom nabave, objektivan, prikladan za identifikaciju ekonomske vrijednosti ponude, mjerljiv/dokaziv te se odnositi na tehničke prednosti, ekološke osobine, ekonomičnost i sl. Samostalno kreirani kriterij ne smije biti diskriminirajući te na taj način utjecati na učinkovitost i svrhu tržišnog natjecanja.

(4) Korisnik ne smije samostalno kretirati kriterij koji se odnosi na sekundarne politike poput ekološke ili socijalne politike ako je taj kriterij odabran samo radi općenitog promicanja takve politike i nije izravno povezan s predmetom nabave.

(5) Pri ocjeni zaprimljenih ponuda, ali i definiranja kriterija za odabir ENP potrebno je voditi računa o propisanoj metodologiji ocjene ekonomski najpovoljnije ponude.

(6) Bodovi za kriteriji cijene, jamstvenog roka i roka isporuke ili izvršenja radova/usluga računaju se isključivo prema relativnom modelu u kojem bodovanje pojedine ponude ovisi o ostalim ponudama drugih ponuditelja prikupljenim u postupku nabave. Navedeno znači da se maksimalni broj bodova dodjeljuje ponudi s najboljim »specifikacijama« po pojedinom kriteriju, a da će ostale ponude u postupku dobiti razmjerni broj bodova prema formulama i primjerima navedenim u poglavlju 4.1.

(7) Bodovi za samostalno kreirani kriterij, osim prema relativnom modelu, mogu se dodijeliti i prema apsolutnom modelu u kojem se dodjela bodova vrši ovisno o tome zadovoljava li ponuda postavljeni kriterij ili ne.

(8) U slučaju da će korisnik samostalno kreirani kriterij ocjenjivati prema relativnom modelu, potrebno je unutar kriterija definirati mjernu jedinicu po kojoj će se izvršiti ocjena (mjeseci, dani, sati...).

(9) U slučaju da će korisnik samostalno kreirani kriterij ocjenjivati prema apsolutnom modelu, potrebno je unutar kriterija upisati DA/NE da ponuditelji kao odgovor upišu DA/NE (zadovoljava/ne zadovoljava) te korisnik u skladu s njihovim odgovorom ponude dodjeljuje ili 0 bodova ili propisani maksimalni broj bodova.

(10) Korisnik koji je u postupku nabave kao kriterij za odabir ponude koristio ENP, dužan je u zahtjevu za isplatu učitati dokumente koji dokazuju ispunjavanje kriterija za odabir ENP na osnovu kojih je ponuda odabrana u postupku nabave, bez obzira na broj ostvarenih bodova.

(11) U slučaju ne dostavljanja dokaza ili neispunjenja kriterija za odabir ENP, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije.

3.5. Objava postupka nabave i produljenje postupka

(1) Vrijeme prikupljanja ponuda traje 14 dana od dana objave postupka nabave. Sustav automatski definira krajnji rok za predaju ponude koji završava 14. dan u 12:00:00 sati kada korisnik može pristupiti ocjeni ponuda.

(2) Svaki objavljeni postupak nabave moguće je produljiti prije isteka roka za prikupljanje ponuda. Postupak nabave, odnosno rok za prikupljanje ponuda, može se produljiti za minimalno jedan (1) dan. Produljeni postupak nabave završava na odabrani dan uvijek u 12:00:00 sati te je po isteku navedenog roka moguće pristupiti ocjenjivanju pristiglih ponuda.

(3) U slučaju produljenja roka za prikupljanje ponuda sustav će automatski elektroničkom poštom obavijestiti sve ponuditelje koji su u navedenom postupku nabave već predali ponudu.

4. Ocjenjivanje ponuda iz postupka nabave

(1) Za sve postupke nabave kojima je istekao rok za prikupljanje ponuda korisnik je obvezan izvršiti ocjenu i odabir ponuda ili poništiti postupak nabave.

(2) Korisnik je obvezan izvršiti pregled, ocjenu i odabir ponuda na obrascu za ocjenu ponuda unutar EONA-e. Pristigle ponude u pojedinom postupku nabave moguće je vidjeti i ocijeniti tek nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

(3) Ponudu čine svi popunjeni podaci i učitani dokumenti unutar EONA-e.

(4) Korisnik je dužan sve pristigle ponude ocijeniti prema svim uvjetima i kriterijima koje je definirao u postupku nabave.

(5) Ako su u postupku nabave definirani kriteriji za odabir ponuditelja, korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati priložene dokaze o ispunjavanju kriterija za odabir ponuditelja. Ako ponuditelj ne ispunjava ili ne učita dokaz da ispunjava pojedini kriterij za odabir ponuditelja, a njegova ponuda ipak bude odabrana, Agencija za plaćanja može primijeniti financijsku korekciju za navedeno ulaganje/trošak.

(6) Ponuda mora zadovoljavati sve stavke iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge te navedeno mora biti razvidno i iz službeno učitanog dokumenta ponude, a troškovnik mora biti u cijelosti ispunjen te učitan u excel formatu.

(7) Korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati tehničke specifikacije/opis usluge dostavljene u sklopu službenog dokumenta ponude te iste ocijeniti.

(8) Korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati učitani ponudbeni troškovnik te provjeriti da su sve stavke troškovnika popunjene na način kako je traženo te isti ocijeniti.

(9) Pravo na ocjenu ponude prema definiranom kriteriju za odabir ponude imaju samo ponude čiji su ponuditelji zadovoljili kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti traženi te čije ponude udovoljavaju traženim tehničkim specifikacijama/opisu usluge/objavljenom troškovniku.

4.1. Bodovanje ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

(1) Ako je kao kriterij za odabir ponude korisnik odabrao ENP, u izračun i dodjelu bodova uzima samo ponude čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, a sama ponuda udovoljava propisima vezanim uz tehničku specifikaciju/opis usluge/troškovnik.

(2) Pri izračunu bodova cijena ponude mora biti upisana bez PDV-a, jamstveni rok mora biti upisan u mjesecima, a rok isporuke u danima. Broj bodova po svakom pojedinom kriteriju korisnik računa u skladu s formulama za izračun ENP.

(3) Iznimno od stavka (2) korisnik koji nije u sustavu PDV-a i kojem je PDV prihvatljiv trošak, pri izračunu bodova za kriterij cijena ponude koristi vrijednost cijene s uključenim PDV-om iskazanim na ponudi.

(4) Ukupni maksimalni broj bodova po odabranim kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 100.

(5) Da bi ponuda ostvarila bodove prema postavljenim kriterijima, podaci potrebni za izračun bodova na ponudi moraju biti iskazani jasno i nedvosmisleno.

(6) Ako je na ponudi razdoblje za izračun kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iskazano u mjesecima smatra se da mjesec radi računanja rokova ima 30 dana.

(7) Relativni model ekonomski najpovoljnije ponude računa se prema sljedećim formulama:

a) Cijena kao kriterij odabira ENP sudjeluje u izračunu bodova s udjelom od 80 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti za kriterij cijene iznosi 80 bodova.

C = Cn / Co * 80

C = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđenu cijenu

Cn = ponuda iz postupka nabave s najnižom cijenom

Co = cijena ponude koja je predmet ocjene odnosno kojoj se računa broj bodova (C)

b) Jamstveni rok kao kriterij odabira sudjeluje u izračunu bodova s udjelom koji određuje korisnik, a ne može biti veći od 20 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti prema kriteriju jamstvenog roka ovisi o definiranom udjelu.

J = Jo / Jn * n

J = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđeni jamstveni rok

Jo = jamstveni rok iskazan na ponudi koja je predmet ocjene, odnosno kojoj se računa broj bodova (J)

Jn = ponuda iz postupka nabave s iskazanim najdužim jamstvenim rokom

n = maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti definiran pri objavi postupka nabave od korisnika

c) Rok isporuke/rok izvođenja radova kao kriterij odabira sudjeluje u izračunu bodova s udjelom koji određuje korisnik, a ne može biti veći od 20 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti prema kriteriju jamstvenog roka ovisi o definiranom udjelu.

R = Rn / Ro * n

R = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđeni rok isporuke/izvođenja radova

Rn = ponuda iz postupka nabave s iskazanim najkraćim rokom isporuke/izvođenja radova

Ro = rok isporuke/izvođenja radova iskazan na ponudi koja je predmet ocjene odnosno kojoj se računa broj bodova (R)

n = maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti definiran pri objavi postupka nabave od korisnika

* Primjeri izračuna bodova u skladu s gore navedenim formulama:

 

POSTUPAK NABAVE

POSTUPAK OCJENE

Kriterij:

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Broj bodova: Ponuda A

Broj bodova: Ponuda B

Broj bodova: Ponuda C

Cijena (80 bodova)

12.600,00

14.400,00

14.400,00

80 bodova

70 bodova

(A/B*80)

70 bodova (A/C*80)

Rok isporuke (10 bodova)

60 dana

40 dana

30 dana

5 bodova

(C/A*10)

7,5 bodova

(C/B*10)

10 bodova

Jamstveni rok (10 bodova)

12 mjeseci

24 mjeseca

48 mjeseci

2,5 boda

(A/C*10)

5 bodova

(B/C*10)

10 bodova

IZRAČUN BODOVA:

87,5 bodova

82,5 bodova

90 bodova

 

 

U apsolutnom modelu ekonomski najpovoljnije ponude za samostalno kreirani kriterij, dodjela bodova vrši na način da svaka ponuda koja zadovoljava postavljeni kriterij ostvaruje maksimalni broj bodova predviđen za taj kriterij, a ponude koje ne zadovoljavaju postavljeni kriterij ostvaruju 0 bodova.

* Primjer dodjele bodova prema apsolutnom modelu ENP za postavljeni kriterij:

 

POSTUPAK NABAVE

POSTUPAK OCJENE

Kriterij:

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Broj bodova: Ponuda A

Broj bodova: Ponuda B

Broj bodova: Ponuda C

Cijena (80 bodova)

12.600,00

14.400,00

14.400,00

80 bodova

70 bodova

(A/B*80)

70 bodova (A/C*80)

Jamstveni rok (10 bodova)

12 mjeseci

24 mjeseca

48 mjeseci

2,5 bodova

(A/C*10)

5 bodova

(B/C*10)

10 bodova

Odaziv na servisnu intervenciju unutar 48 h (10 bodova)

DA (na ponudi je navedeno 12 h)

DA (na ponudi je navedeno 24 h)

NE (nije navedeno na ponudi)

10 bodova

10 bodova

0 bodova

IZRAČUN BODOVA:

92,5 bodova

85 bodova

80 bodova

 

 

4.2. Odabir ponude i kreiranje Obavijesti o rezultatu postupka nabave

(1) Pravo na odabir ponude ima ponuda s najnižom cijenom ili ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova, ovisno o tome da li je kriterij za odabir ponude bio najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Korisnici potpora koji su u sustavu PDV-a ponude uspoređuju po cijeni bez PDV-a. Korisnici potpora koji nisu u sustavu PDV-a te im je PDV prihvatljiv trošak, ponude uspoređuju po cijeni s uključenim PDV-om.

(3) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju najniže cijene, a više ponuda ima istu cijenu korisnik je dužan odabrati ponudu ranije zaprimljenu u sustav (»datum i vrijeme predaje«).

(4) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova, korisnik je dužan odabrati ponudu s nižom iskazanom cijenom.

(5) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova i istu iskazanu cijenu, korisnik je dužan odabrati ponudu ranije zaprimljenu u sustav (»datum i vrijeme predaje«).

(6) Cijena ponude u EONA-i mora odgovarati cijeni sa službeno učitanog dokumenta ponude.

(7) Razlozi za odbijanje ponude tijekom ocjene mogu biti:

a) ponuditelj ne zadovoljava/nije dokazao da zadovoljava kriterije za odabir ponuditelja

b) ponuda ne zadovoljava/iz službenog dokumenta ponude nije razvidno da zadovoljava traženu tehničku specifikaciju/opis usluge ili troškovnik nije u cijelosti/ispravno popunjen.

(8) Ako je odabrani ponuditelj roba, radova ili usluga iz inozemstva, Agencija za plaćanja od korisnika može zatražiti dostavljanje Izvoda o vlasničkoj strukturi ponuditelja koji moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako je izvod o vlasničkoj strukturi ponuditelja na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenog dokumenata na hrvatski ili engleski jezik.

(9) Kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave završava postupak nabave za pojedini predmet nabave/trošak/ulaganje te je navedeni moguće prijaviti za sufinanciranje.

5. Ponavljanje postupka nabave

(1) U slučaju potrebe za ponavljanjem postupka nabave za isti trošak potrebno je završiti prethodni postupak poništenjem ili odabirom ponude kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave.

(2) Postupak nabave nije moguće poništiti ako je za isti već kreirana Obavijest o rezultatu postupka nabave.

6. Odbijanje izuzetno niskih ponuda

(1) Korisnik može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude e-mailom ako je ona cjenovno izuzetno niska u slučaju da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) da su zaprimljene najmanje tri ponude koje udovoljavaju svim uvjetima iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge/troškovnika, a čiji ponuditelji istovremeno zadovoljavaju kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti propisani

b) da su cijena ili trošak ponude više od 20 % niži od cijene ili troška drugo rangirane ponude

c) da su cijena ili trošak ponude više od 50 % niži od prosječne cijene ili troška preostalih ponuda.

(2) Ako tijekom ocjene dostavljenih objašnjenja postoje određene nejasnoće, korisnik može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. Korisnik može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi ne objašnjavaju na zadovoljavajući način nisku razinu cijene ili troškova.

7. Pojašnjenja

(1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili nejasni ili ako nedostaju određeni dokumenti, korisnik može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ili drugi uvjeti definirani postupkom nabave.

(2) Ako postoji dodatna dokumentacija važna za konačni odabir ponude, korisnik ju je dužan učitati u polje »Dodatna dokumentacija« (npr. upit ponuditelju jer nije jasno razvidno iz službenog dokumenta ponude da ponuda odgovara svim stavkama iz tražene tehničke specifikacije; upit ponuditelju jer je kao dokaz za kriterij za odabir ponuditelja učitao dokument koji se ne može otvoriti...).

(3) Sva komunikacija između korisnika i ponuditelja mora se odvijati elektronskim putem prije kreiranja Obavijesti o rezultatu postupka nabave da bi bila prihvatljiva kao dokaz i revizijski trag.

(4) U komunikaciji između korisnika i ponuditelja, Korisnik je dužan voditi računa o transparentnosti i jednakom tretmanu svih ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda. Ističe se da je svako nepoštivanje transparentnosti ili nejednako postupanje korisnika u svojstvu komunikacije s ponuditeljem nepovoljnog ishoda na odvijanje tržišnog natjecanja.

8. Korisničke upute za EONA-u

Upute za korištenje EONA-e dostupne su unutar sustava.

PRILOG 6.

PRAVILA O PRIMJENI FINANCIJSKIH KOREKCIJA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru ovoga Pravilnika.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja nakon konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovu naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole

– umanjiti prihvatljivi iznos potpore zbog utvrđene nepravilnosti i prije primjene financijske korekcije.

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

a) Pri donošenju odluke o rezultatu administrativne kontrole/sklapanja ugovora o financiranju

U zahtjevima za potporu u kojima je pri provjeri postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole/tekstu ugovora o financiranju i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje na pojedini trošak, u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole bit će jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

b) Pri donošenju odluke o isplati potpore

Pri utvrđivanju iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene ugovorom o financiranju.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene ugovorom o financiranju, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao pravila postupka nabave. U odluci o isplati bit će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

c) Tijekom razdoblja nakon konačne isplate

Ako se tijekom razdoblja nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni.

4. NAČINI IZVRŠENJA

Izvršenje financijske korekcije provodi se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore potraživanog u zahtjevu za potporu

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

5. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

– jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

– paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Nepravilnost se može ili ne može precizno kvantificirati. Ako se nepravilnost može precizno kvantificirati, primjenjuje se jednostavna financijska korekcija. Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu. Smatra se da, zbog prirode nepravilnosti, u postupcima nabave nije moguće precizno kvantificirati financijski učinak, stoga se u takvim slučajevima primjenjuju paušalne stope, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti.

Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti popisane su u niže navedenim tablicama. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno, kada se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti, ili kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Odlukom Komisije br. C (2019) 3452 od 14. 5. 2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

Pri određivanju paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

– načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima za provođenje postupaka nabave

– ozbiljnost kršenja propisa

– financijske posljedice na proračun

– razina tržišnog natjecanja

– odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima nabava

– je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima nabave odabir ponuditelja koji inače ne bi bio odabran

– posljedice nepravilnosti, tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

– ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

– ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja (ugovornih) obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija primjenjuje se na administrativnom kontrolom utvrđeni iznos potpore za prihvatljive troškove projekta.

FINANCIJSKE KOREKCIJE ZA NAJČEŠĆE VRSTE NEPRAVILNOSTI

U slučaju kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi u ovom prilogu na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Odlukom Komisije br. C (2019) od 14. 5. 2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija.

Ovim prilogom i Smjernicama propisane su najčešće uočene vrste nepravilnosti. Popis nije iscrpan. Ostale nepravilnosti trebalo bi uklanjati, kada je to moguće, analogno vrstama nepravilnosti koje su utvrđene ovim prilogom ili smjernicama.

Opis nepravilnosti nije konačan i služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti utvrđenih ovim prilogom ili smjernicama, primjenjujući načelo proporcionalnosti.

Tablica 1. Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti u postupcima nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi u skladu s pravilima za provođenje postupka nabave putem Elektroničkog oglasnika Agencije za plaćanja (EONA) za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Korekcije

1.

Izostanak objave postupka nabave

Postupak nabave nije objavljen na EONA-i i/ili postupak nabave nije objavljen za odgovarajuću (pod)intervenciju/natječaj i/ili postupak nabave nije završen prije podnošenja zahtjeva (obavijest o odabiru nije kreirana prije podnošenja zahtijeva).

100 %

2.

Nepostojanje valjanog opravdanja što troškovi nisu razdijeljeni na propisan način i provedeni kroz pojedinačne postupke nabave

Korisnik nije proveo zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak nabave (robe, usluge ili radovi) koji po svojoj prirodi ne čini nedjeljivu cjelinu, odnosno može se razdijeliti na pojedinačne troškove.

5 %

3.

Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija

Korisnik je postavio diskriminirajuće uvjete na osnovi neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija (npr. poslovni nastan, iskustvo ili oprema u zemlji ili regiji).

25 %

Korisnik je postavio gore navedene diskriminirajuće uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

10 %

4.

Slučajevi koji ne čine diskriminaciju na temelju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija, ali svejedno ograničavaju pristup ponuditeljima ili propisi koji nisu u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e

Korisnik je propisao kriterije za odabir ponuditelja koji su povezani s predmetom nabave, ali nisu razmjerni predmetu nabave.

10 %

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

5 %

Korisnik je propisao kriterije koji nisu povezani s predmetom nabave ili kriterije koji su doveli do situacije u kojoj samo jedan ponuditelj može podnijeti ponudu, a to se ne može opravdati tehničkim posebnostima predmeta nabave ili kriterije koji nisu predviđeni Pravilima za provođenje postupka nabave.

25 %

5.

Nepoštivanje kriterija za odabir ponuditelja u fazi ocjene ponuda

Korisnik u fazi ocjene ponuda odabire ponuditelja kojeg nije trebalo prihvatiti ili korisnik je u fazi ocjene ponuda odbio ponuditelja čija ponuda bi bila odabrana da su se poštivali kriteriji za odabir ponuditelja.

25 %

6.

Diskriminirajuće i ograničavajuće tehničke specifikacije/opis usluge/troškovnik za robe/radove/usluge

Korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme ili druga obilježja (npr. tehničke i funkcionalne zahtjeve) kojima pogoduje određenom ponuditelju/proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl.

25 %

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet tehničke specifikacije/opisa usluge/troškovnika čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

10 %

Tehničke specifikacije sadrže stavke i uvjete koji se ne odnose na potrebe cjelokupnog projekta/nemaju utjecaj na uspješnost projekta/ne odnose se na funkcionalnost predmeta nabave/nisu razumni i racionalni s obzirom na svrhu ulaganja.

10 %

Kada korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme kojima pogoduje određenom proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl., a navedena nepravilnost se odnosi na pojedine elemente glavne/ukupne stavke/troška1.

5 %

7.

Nedostatna definicija predmeta nabave

Definirani uvjet predmeta nabave (tehničke specifikacije) nedostatan je i/ili neprecizan na način koji može spriječiti potencijalne ponuditelje da u potpunosti razluče predmet nabave, što ima odvraćajući učinak kojim je potencijalno ograničeno tržišno natjecanje.

10 %

8.

Ponuda nije u skladu s postavljenim uvjetima tehničke specifikacije/opisa usluge/troškovnika

Odabrana ponuda ne zadovoljava sve stavke iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili troškovnik nije u cijelosti ispunjen ili ponuda koja je ocijenjena kao da ne udovoljava svim stavkama iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili da troškovnik nije u cijelosti ispunjen, a administrativnom obradom je utvrđeno da udovoljava te bi bila odabrana da je ispravno ocijenjena.

25 %

9.

Kriteriji za odabir ENP nisu definirani u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave, diskriminirajući su i ograničavajući

Korišteni kriteriji uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne preferencije.

25 %

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

10 %

Ostala ograničenja i nepoštivanja Pravila za provođenje postupka nabave (npr. kriterij nije objektivan, mjerljiv/dokaziv, povezan s predmetom nabave; uvjeti vezani za sposobnost ponuditelja su korišteni kao kriterij ENP i sl.).

10 %

Korisnik je postavio uvjete na prethodno opisan način, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

5 %

10.

Odabir ponude nije u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude

Korisnik nije odabrao ponudu u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude i/ili u situaciji kada je kriterij za odabir ponude najniža cijena, a dvije ili više ponuda imaju istu cijenu te korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav.

U situaciji kada je kriterij za odabir ponude ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova korisnik nije odabrao ponudu s nižom cijenom ili kada dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova i istu cijenu, a korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav.

25 %

11.

Nedostatak revizijskog traga, transparentnosti i/ili jednakog postupanja prema ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponuda

Pri pregledu i ocjeni ponuda nije jednako postupano prema svim ponuditeljima, npr. nije zatražena dopuna/obrazloženje ponuda od svih ponuditelja na jednak način.

Komunikacija između korisnika i ponuditelja nije se odvijala prije kreiranja obavijesti o rezultatu postupka nabave i/ili se nije se odvijala elektroničkim putem.

Revizijski trag koji se odnosi na ocjene i bodove dane svakoj ponudi nije jasan/opravdan/transparentan ili ne postoji.

Korisnik je zatražio dostavu ponuda na bilo koji drugi način osim putem EONA-e.

25 %

12.

Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda

Korisnik je odbio ponude na osnovu izuzetno niske cijene bez traženja obrazloženja u pisanom obliku i/ili bez zadovoljavajućih dokaza i/ili bez obrazloženja o neprihvaćanju dokaza.

25 %

13.

Pregovori tijekom postupka ocjene ponuda

Kada korisnik omogući ponuditelju da izmjeni svoju ponudu tijekom ocjene, a navedeno postupanje dovodi do mijenjanja kriterija za odabir ponude ili cijene ili drugih uvjeta definiranih postupkom nabave.

25 %

14.

Neprovođenje postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za promjenu

Ako korisnik zbog nastale obveze prema odabranom ponuditelju nije u mogućnosti ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za promjenu, a izmjena odobrenog troškovnika radova u opsegu je većem od 30 % vrijednosti ukupno odobrenih radova.

25 %

 

 

 

 

1 Npr. navođenje proizvođača guma u nabavi traktora ili navođenje marke ljepila u stavci troškovnika koja se odnosi na dobavu i ugradnju pločica.

Tablica 2. Ostale nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Visina korekcije

1.

Smanjena vrijednost prihvatljivih troškova u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

100 %

2.

Smanjena vrijednost prihvatljivih troškova u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je od 50 % do 80% iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

5 %

3.

Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju

Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju.

100 % na utvrđeni iznos za isplatu za trošak kod kojeg je utvrđena nepravilnost.

4.

Iznos koji korisnik potražuje u zahtjevu za isplatu premašuje iznos utvrđen za isplatu, nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, za više od 10 %

Tijekom provedbe projekta korisnik je ukupno zatražio više od 10 % iznosa koji utvrđen kao prihvatljiv za isplatu.

Ako se utvrdi da je korisnik kriv za utvrđenu razliku primjenjuje se korekcija u ukupnom iznosu koji je utvrđen kao neprihvatljiv.

5.

Nepodnošenje zahtjeva za promjenu

Ako korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu iz troškovnika (ponude).

25 %

6.

Izmjene elemenata/uvjeta ponude iz odobrene ponude/troškovnika

Korisnik nije realizirao sve stavke tehničke specifikacije opreme/strojeva/mehanizacije/usluga u skladu s odobrenom ponudom;

Korisnik nije dokazao da odabrana ponuda ispunjava kriterije ENP temeljem kojih je odabrana.

25 %

 

 

Tablica 3. Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje se primjenjuju na temelju odluke Europske komisije C (2019) 3452 od 14. 5. 2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija

Vrste nepravilnosti i odgovarajuće stope financijskih ispravaka (opis nije iscrpan te će se ostale nepravilnosti utvrđivati u skladu s načelom proporcionalnosti i, kada je to moguće, analogno vrstama nepravilnosti koje su utvrđene u ovim smjernicama):

Obavijest o nadmetanju i natječajne specifikacije

 

Br.

Vrsta nepravilnosti

Mjerodavno pravo

Opis nepravilnosti

Stopa ispravka

1.

Izostanak objave obavijesti o nadmetanju ili neopravdana izravna dodjela ugovora (tj. nezakoniti pregovarački postupak bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju)

– članak 31. Direktive 2014/23/EU

– članci 26., 32. i 49. Direktive 2014/24/EU

– članak 44., članci od 67. do 69. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju nije objavljena u skladu s relevantnim pravilima (npr. objava u Službenom listu Europske unije (»SL«)) kada se to zahtijeva direktivama.

To se odnosi i na izravne dodjele ugovora ili pregovaračke postupke bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju ako nisu ispunjeni kriteriji za njihovu primjenu.

100 %

Isto kao prethodno, osim što je objava izvršena drugim odgovarajućim sredstvom.

25 %

2.

Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe

– članak 8. stavak 4. Direktive 2014/23/EU

– članak 5. stavak 3. Direktive 2014/24/EU

– članak 16. stavak 3. Direktive 2014/25/EU

– C-574/10, Commission/Allemagne, T-358/08, Espagne/Commission i T384/10, Espagne/Commission

Projekt u vezi s radovima ili predložena nabava određene količine robe i/ili usluga umjetno je podijeljena na više ugovora. Kao posljedica toga, svaki ugovor za dio radova/robe/usluga ispod je praga iz direktiva, čime se sprječava njegova objava u SL-u za cijelu skupinu predmetnih radova, usluga ili robe.

100 %

(ovaj se ispravak primjenjuje ako obavijest o nadmetanju koja obuhvaća predmetne radove/robu/usluge nije objavljena u SL-u iako se to zahtijeva direktivama)

Isto kao prethodno, osim što je objava izvršena drugim odgovarajućim sredstvom u istim uvjetima kao u prethodnoj točki 1.

25 %

3.

Nepostojanje opravdanja za to što ugovor nije razdijeljen u grupe

– članak 46. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

Javni naručitelj ne dostavlja napomenu o glavnim razlozima za odluku da se ne izvrši razdioba u grupe.

5 %

4.

Nepoštovanje rokova za zaprimanje ponuda ili rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje ili

neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda iako je dokumentacija o nabavi znatno izmijenjena

– članci od 27. do 30., članak 47. stavci 1. i 3. te članak 53. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

– članci od 45. do 48., članak 66. stavak 3. i članak 73. stavak 1. Direktive 2014/25/EU

Rokovi iz direktiva skraćeni su 85 % ili više ili je rok najdulje 5 dana.

100 %

Rokovi iz direktiva skraćeni su 50 % ili više (ali manje od 85 %).

25 %

Rokovi iz direktiva skraćeni su 30 % ili više (ali manje od 50 %) ili rokovi nisu produljeni iako je dokumentacija o nabavi znatno izmijenjena.

10 %

Rokovi iz direktiva skraćeni su manje od 30 %.

5 %

5.

Nedovoljno vrijeme koje potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje natječajne dokumentacije ili ograničenja u dobivanju natječajne dokumentacije

– članci 29. i 34. Direktive 2014/23/EU

– članci 22. i 53. Direktive 2014/24/EU

– članci 40. i 73. Direktive 2014/25/EU

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije prekratak je (upola je ili više kraći od roka za zaprimanje ponuda iz natječajne dokumentacije u skladu s relevantnim odredbama), čime se stvaraju neopravdane prepreke otvaranju javne nabave tržišnom natjecanju.

10 %

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije skraćen je, ali za kraće od 80 % roka za zaprimanje ponuda iz natječajne dokumentacije u skladu s relevantnim odredbama.

5 %

Rok koji gospodarski subjekti (tj. potencijalni ponuditelji/natjecatelji) imaju za dobivanje natječajne dokumentacije iznosi 5 dana ili manje ili ako javni naručitelj uopće nije ponudio neograničen i potpun izravan pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima bez naknade, kako je utvrđeno člankom 53. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU, to se smatra ozbiljnom nepravilnošću.

25 %

6.

Izostanak objave produljenih rokova za zaprimanje ponuda ili neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda

– članci 3. i 39. Direktive 2014/23/EU

– članci 18. i 47. Direktive 2014/24/EU

– članci 36. i 66. Direktive 2014/25/EU

Početni rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su u skladu s primjenjivim odredbama, ali su produljeni bez odgovarajuće objave u skladu s relevantnim pravilima (tj. objave u SL-u), pri čemu je objava (produljenja rokova) izvršena drugim sredstvima (vidjeti uvjete iz prethodne točke 1.).

5 %

Isto kao prethodno, pri čemu objava (produljenja rokova) nije izvršena drugim sredstvima (vidjeti uvjete iz prethodne točke 1.) ili neproduljenje rokova za zaprimanje ponuda ako, zbog bilo kojeg razloga, dodatne informacije, iako ih je gospodarski subjekt pravodobno zatražio, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije šest dana prije roka određenog za zaprimanje ponuda.

10 %

7.

Slučajevi u kojima nije opravdano korištenje natjecateljskog postupka uz pregovore ni natjecateljskog dijaloga

– članak 26. stavak 4. Direktive 2014/24/EU

Javni naručitelj dodjeljuje ugovor o javnoj nabavi u okviru natjecateljskog postupka uz pregovore ili natjecateljskog dijaloga u situacijama koje nisu predviđene predmetnom direktivom.

25 %

Slučajevi u kojima je javni naručitelj osigurao potpunu transparentnost, uključujući opravdanje za korištenje tih postupaka u dokumentaciji o nabavi, nije ograničio broj sposobnih natjecatelja koji mogu dostaviti početnu ponudu te je osigurao jednako postupanje prema svim ponuditeljima tijekom pregovora.

10 %

8.

Nesukladnost s postupkom utvrđenim u Direktivi za elektroničku i zbirnu nabavu

– članci od 33. do 39. Direktive 2014/24/EU

– članci od 51. do 57. Direktive 2014/25/EU

Posebni postupci za elektroničku i zbirnu nabavu nisu provedeni u skladu s primjenjivom Direktivom, a nesukladnost je mogla imati odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje.

10 %

Ako je nesukladnost dovela do toga da je ugovor dodijeljen na temelju ponude za koju nije trebao biti dodijeljen, to se smatra ozbiljnom nepravilnošću.

25 %

9.

U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni kriteriji za odabir ponude ni/ili kriteriji za dodjelu ugovora (ni njihovi ponderi) ili uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije ili

kriteriji za dodjelu ugovora i njihovi ponderi nisu dovoljno detaljno opisani ili

nisu dostavljena/objavljena pojašnjenja/dodatne informacije

– članci 31., 33., 34., 36., 37., 38. i 41. te Prilog V. (točke 7.c i 9.) Direktivi 2014/23/EU

– članci 42., 51., 53., od 56. do 63., 67. i 70., Prilog V. dio C (točke 11.c i 18.) i Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

– članci 60., 71., 73., od 76. do 79., 82. i 87., Prilog VIII. i Prilog XI., A (točke 16. i 19.), B (točke 15. i 16.) i C (točke 14.i 15.) Direktivi 2014/25/EU

– Načelo jednakog postupanja iz članka 18. Direktive 2014/24/EU

– sudska praksa: ECJ-07/2016 Dimarso, ECJ-11/2010 Komisija/Irska, ECJ-01/2008 Lianakis

(a) U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni kriteriji za odabir ponude ni/ili kriteriji za dodjelu ugovora (ni njihovi ponderi).

25 %

(b) U obavijesti o nadmetanju nisu objavljeni uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije.

(c) U obavijesti o nadmetanju ni u natječajnim specifikacijama nisu dovoljno detaljno opisani kriteriji a dodjelu ugovora ni njihov ponder, čime se neopravdano ograničava tržišno natjecanje (tj. nedostatak dovoljnih detalja mogao je imati odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje)

(d) Pojašnjenja ili dodatne informacije (u vezi s kriterijima za odabir/dodjelu) koje je pružio javni naručitelj nisu priopćene svim ponuditeljima ili objavljene.

10 %

10.

Primjena razloga za isključenje, kriterija za odabir ponude i dodjelu ugovora ili uvjeta za izvršenje ugovora ili tehničkih specifikacija koji čine diskriminaciju na osnovi neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija

– članci 36., 37., 38. i 41. u vezi s člankom 3. Direktive 2014/23/EU

– članci 42., od 56. do 63., 67. i 70. u vezi s člankom 18. stavkom 1., Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

– članci 60., od 76. do 79., 82. i 87. u vezi s člankom 36. stavkom 1., Prilog VIII. Direktivi 2014/25/EU

Slučajevi u kojima su gospodarski subjekti mogli biti odvraćeni od podnošenja ponude zbog razloga za isključenje, kriterija za odabir i/ili dodjelu ili uvjeta za izvršenje ugovora koji uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne preferencije.

To je, primjerice, slučaj kada postoji zahtjev da u trenutku podnošenja ponude:

i. ponuditelji imaju poslovni nastan ili predstavnika u zemlji ili regiji ili

ii. ponuditelji posjeduju iskustvo i/ili kvalifikacije u zemlji ili regiji

iii. ponuditelji posjeduju opremu u zemlji ili regiji.

25 %

Isto kao prethodno, osim što je i dalje osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, tj. određeni je broj gospodarskih subjekata podnio ponude koje su prihvaćene te su ispunile kriterije za odabir.

10 %

11.

Primjena razloga za isključenje, kriterija za odabir ponude i dodjelu ugovora ili uvjeta za izvršenje ugovora ili tehničkih specifikacija koji ne čine diskriminaciju u smislu prethodne vrste nepravilnosti, ali svejedno ograničavaju pristup gospodarskim subjektima

– članci 36., 37., 38. i 41. u vezi s člankom 3. Direktive 2014/23/EU

– članci 42., od 56. do 63., 67. i 70. u vezi s člankom 18. stavkom 1.,

Prilog VII. Direktivi 2014/24/EU

– članci 60., od 76. do 79., 82. i 87. u vezi s člankom 36. stavkom 1., Prilog VIII. Direktivi 2014/25/EU

To se odnosi na kriterije ili uvjete koji, unatoč tomu što nisu diskriminirajući na osnovi nacionalnih/regionalnih/lokalnih preferencija, svejedno gospodarskim subjektima ograničavaju pristup određenom postupku javne nabave, a kao primjer mogu poslužiti sljedeći slučajevi:

1. slučajevi u kojima su minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor povezane s predmetom ugovora, ali nisu razmjerne predmetu ugovora

2. slučajevi u kojima su, tijekom ocjene ponuditelja/natjecatelja, kriteriji za odabir ponude upotrijebljeni kao kriteriji za dodjelu ugovora

3. slučajevi u kojima se zahtijevaju određene trgovačke oznake/marke/standardi, osim ako se takvi zahtjevi odnose na dodatni dio ugovora, a potencijalni učinak na proračun EU-a je samo formalne prirode (vidjeti odjeljak 1.4.).

10 %

 

 

 

Slučajevi u kojima su primijenjeni ograničavajući kriteriji/uvjeti/specifikacije, ali je i dalje osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, tj. određeni je broj gospodarskih subjekata podnio ponude koje su prihvaćene te su ispunile kriterije za odabir.

5 %

Slučajevi u kojima minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor očito nisu povezane s predmetom ugovora ili slučajevi u kojima su razlozi za isključenje, kriteriji za odabir i/ili dodjelu ili uvjeti za izvršenje ugovora doveli do situacije u kojoj samo jedan gospodarski subjekt može podnijeti ponudu, a taj se ishod ne može opravdati tehničkim posebnostima predmetnog ugovora.

25 %

12.

Nedostatna ili neprecizna definicija predmeta ugovora

– članak 3. Direktive 2014/23/EU

– članak 18. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

– članak 36. Direktive 2014/25/EU

– Predmeti C-340/02, Komisija/Francuska EU:C:2004:623 i C-299/08, Komisija/Francuska EU:C:2009:769

– C-423/07, Commission/Espagne

Opis u obavijesti o nadmetanju i/ili natječajnim specifikacijama nedostatan je ili neprecizan na način koji može spriječiti potencijalne ponuditelje/natjecatelje da u potpunosti razluče predmet ugovora, što ima odvraćajući učinak kojim se potencijalno ograničava tržišno natjecanje.

10 %

13.

Neopravdano ograničenje podugovaranja

– članak 38. stavak 2. i članak 42. Direktive 2014/23/EU

– članak 63. stavak 2. i članak 71. Direktive 2014/24/EU

– članak 79. stavak 3. i članak 88. Direktive 2014/25/EU

– predmet C-406/14, EU:C:2016:652, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, točka 34.

U natječajnoj dokumentaciji (npr. tehničkim specifikacijama) propisuju se ograničenja u pogledu korištenja podugovaratelja za dio ugovora koji je apstraktno određen kao njegov određeni postotak i to bez obzira na mogućnost provjeravanja sposobnosti potencijalnih podugovaratelja i bez ikakve napomene o tome jesu li zadaci na koje se odnosi bitan dio ugovora.

5 %

 

 

 

 

Odabir ponuditelja i ocjena ponuda

 

14.

Kriteriji za odabir (ili tehničke specifikacije) izmijenjeni su nakon otvaranja ponuda ili su netočno primijenjeni

– članak 3. stavak 1. i članak 37. Direktive 2014/23/EU

– članak 18. stavak 1. i članak 56. stavak 1. Direktive 2014/24/EU

– članak 36. stavak 1. i članak 76. stavak 1. Direktive 2014/25/EU

Kriteriji za odabir (ili tehničke specifikacije) izmijenjeni su ili netočno primijenjeni tijekom faze odabira, što je dovelo do prihvaćanja odabranih ponuda koje nisu trebale biti prihvaćene (ili odbijanja ponuda koje su trebale biti prihvaćene) da se poštovalo objavljene kriterije za odabir.

25 %

15.

Ocjenjivanje ponuda primjenom kriterija za odabir ponude koji se razlikuju od kriterija navedenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama ili

ocjenjivanje primjenom dodatnih kriterija za odabir ponude koji nisu objavljeni

– članak 41. Direktive 2014/23/EU

– članci 67. i 68. Direktive 2014/24/EU

– članci 82. i 83. Direktive 2014/25/EU

– Predmeti C-532/06, Lianakis, EU:C:2008:40, točke od 43. do 44. te C6/15, TNS Dimarso, točke od 25. do 36.

Kriteriji za dodjelu (ili odgovarajući potkriteriji ili ponderi) navedeni u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama 1. nisu poštovani tijekom ocjene ponuda, ili su 2. u toj ocjeni upotrijebljeni dodatni kriteriji za dodjelu koji nisu objavljeni.

10 %

Ako su dva prethodno navedena slučaja imala diskriminirajući učinak (na temelju neopravdanih nacionalnih/regionalnih/lokalnih preferencija), to se smatra ozbiljnom nepravilnošću.

25 %

16.

Nedostatni revizijski trag za dodjelu ugovora

– članak 84. Direktive 2014/24/EU

– članak 100. Direktive 2014/25/EU

Relevantna dokumentacija (utvrđena u primjenjivim odredbama direktiva) nije dovoljna za opravdanje dodjele ugovora, što dovodi do nedostatka transparentnosti.

25 %

Odbijanje pristupa relevantnoj dokumentaciji ključna je nepravilnost jer javni naručitelj ne pruža dokaze da je postupak nabave proveden u skladu s primjenjivim pravilima.

100 %

17.

Pregovori tijekom postupka dodjele ugovora, uključujući izmjenu odabrane ponude tijekom ocjenjivanja

– članak 37. stavak 6. i članak 59. Direktive 2014/23/EU

– članak 18. stavak 1. i članak 56. stavak 3. Direktive 2014/24/EU

– članak 36. stavak 1. i članak 76. stavak 4. Direktive 2014/25/EU, predmeti C-324/14, Partner Apelski Dariusz, EU:C:2016:214, točka 69. i C-27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

– Spojeni predmeti, C21/03 i C-34/03, Fabricom, EU:C:2005:127

Javni naručitelj omogućio je ponuditelju/natjecatelju da izmijeni svoju ponudu tijekom ocjene ponuda, a izmjena je dovela do dodjele ugovora tom ponuditelju/natjecatelju.

ili

U kontekstu otvorenog ili ograničenog postupka, javni naručitelj pregovara s ponuditeljem (ponuditeljima) tijekom faze ocjenjivanja, što dovodi do značajne izmjene ugovora u odnosu na početne uvjete utvrđene u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama.

ili

U slučaju koncesija, javni naručitelj omogućio je ponuditelju/natjecatelju da izmijeni predmet ugovora, kriterije za dodjelu i minimalne zahtjeve tijekom pregovora, a izmjena je dovela do dodjele ugovora tom ponuditelju/natjecatelju.

25 %

18.

Nepravilno prethodno sudjelovanje natjecatelja/ponuditelja u odnosu na javnog naručitelja

– članak 3. i članak 30. stavak 2. Direktive 2014/23/EU

– članak 18. stavak 1. te članci 40. i 41. Direktive 2014/24/EU

– članak 36. stavak 1. i članak 59. Direktive 2014/25/EU

Spojeni predmeti, C 21/03 i C 34/03, Fabricom, EU:C:2005:127

Ako prethodni savjet ponuditelja javnom naručitelju dovede do narušavanja tržišnog natjecanja ili do kršenja načela zabrane diskriminacije, jednakog postupanja i transparentnosti u pogledu uvjeta iz članaka 40. i 41. Direktive 2014/24/EU.

25 %

19.

Natjecateljski postupak uz pregovore, uz značajnu izmjenu uvjeta utvrđenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama

– članak 29. stavci 1. i 3. Direktive 2014/24/EU

– članak 47. Direktive 2014/25/EU

U kontekstu natjecateljskog postupka uz pregovore, početni uvjeti ugovora su bitno izmijenjeni, što zahtijeva objavu novoga nadmetanja.

25 %

20.

Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda

– članak 69. Direktive 2014/24/EU

– članak 84. Direktive 2014/25/EU

– spojeni predmeti C285/99 Lombardini i C286/99 Mantovani EU:C:2001:610, točke od 78. do 86. i predmet T-402/06, Španjolska/Komisija, EU:T:201

Ponude koje su se činile izuzetno niske u odnosu na radove/robu/usluge odbijene su, ali javni naručitelj, prije nego što je odbio te ponude, nije o tome dotičnim ponuditeljima poslao upit u pisanom obliku (npr. zahtijevanjem pojedinosti sastavnih elemenata ponude koje smatra bitnima), ili im jest poslao upit, ali ne može dokazati da je ocijenio odgovore koje su dostavili dotični ponuditelji.

25 %

21.

Sukob interesa koji utječe na ishod postupka nabave

– članak 35. Direktive 2014/23/EU

– članak 24. Direktive 2014/24/EU

– članak 42. Direktive 2014/25/EU

– predmet C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166, točke od 31. do 47.

Ako je utvrđen sukob interesa u skladu s člankom 24. Direktive 2014/24/EU (ili člankom 35. Direktive 2014/23/EU ili člankom 42. Direktive 2014/25/EU) koji nije prijavljen ili je neodgovarajuće ublažen, a dotični ponuditelj bio je uspješan u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih).

100 %

22.

Namještanje ponuda

(utvrdio ured za zaštitu tržišnog natjecanja/borbu protiv kartela, sud ili drugo nadležno tijelo)

– članak 35. Direktive 2014/23/EU

– članak 24. Direktive 2014/24/EU

– članak 42. Direktive 2014/25/EU

Slučaj 1.a: ponuditelji uključeni u namještanje ponuda djelovali su bez pomoći osobe unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja, a poduzeće uključeno u namještanje ponuda bilo je uspješno u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih).

10 %

Slučaj 1.b: ako su u postupku nabave sudjelovala samo poduzeća koja su sklopila tajni dogovor, tržišno natjecanje je ozbiljno ugroženo.

25 %

Slučaj 2.: osoba unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja sudjelovala je u namještanju ponuda pružanjem pomoći ponuditeljima uključenima u namještanje ponuda, a poduzeće uključeno u namještanje ponuda bilo je uspješno u dobivanju predmetnog ugovora (ili više njih).

U ovom je slučaju riječ o prijevari/sukobu interesa od osobe unutar sustava upravljanja i kontrole ili javnog naručitelja koja pomaže poduzećima uključenima u namještanje ponuda.

100 %

 

 

 

 

Provedba ugovora

 

23.

Izmjene elemenata ugovora utvrđenih u obavijesti o nadmetanju ili natječajnim specifikacijama koje nisu u skladu s direktivama

– članak 43. Direktive 2014/23/EU

– članak 72. Direktive 2014/24/EU

– članak 89. Direktive 2014/25/EU

– Predmet C-496/99P, Succhi di Frutta EU:C:2004:236, točke 116. i 118.

– Predmet C-454/06, Pressetext EU:C:2008:351

– Predmet C-340/02, Komisija/Francuska EU:C:2004:623

– Predmet C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182

1. Postoje izmjene ugovora (uključujući smanjenje njegova opsega) koje nisu u skladu s člankom 72. stavkom 1. navedene direktive.

Međutim, izmjene elemenata ugovora neće se smatrati nepravilnošću koja podliježe financijskom ispravku ako su poštovani uvjeti iz članka 72. stavka 2., odnosno:

(a) ako je vrijednost izmjena manja od sljedećih vrijednosti:

i. od pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i

ii. od 10 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o uslugama i nabavi robe i 15 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o radovima i

(b) izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora ili okvirnog sporazuma.

2. Značajna izmjena elemenata ugovora (kao što su cijena, priroda radova, rok izvršenja, uvjeti plaćanja, upotrijebljeni materijali) postoji ako tom izmjenom provedeni ugovor postaje značajno različit po svojoj prirodi od prvotno zaključenog. U svakom slučaju, izmjena se smatra značajnom ako je ispunjen jedan uvjet ili više njih iz članka 72. stavka 4. Direktive 2014/24/EU.

25 % vrijednosti prvotnog ugovora i novih radova/robe/usluga (ako postoje) koji proizlaze iz izmjena

– članak 72. stavak 1. točka (b), zadnji podstavak i članak 72. točka (c) podtočka iii. Direktive 2014/24/EU

Svako povećanje cijene koje premašuje 50 % vrijednosti izvornog ugovora.

25 % vrijednosti prvotnog ugovora i 100 % vrijednosti povezanih izmjena ugovora (povećanje cijene)

 

 

PRILOG 7.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Ova pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave primjenjuju se na sve korisnike koji su obveznici javne nabave na temelju članka 6. i 7. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16 i 114/22; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) kada provode postupke nabave ispod pragova propisanih člankom 12. ZJN 2016, a u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

Korisnici su obvezni pri provođenju postupaka nabave pridržavati se temeljnih načela nabave (članak 4. ZJN 2016): načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načela slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Postupak nabave ne smije biti osmišljen i podijeljen u nekoliko postupaka (umjetna podjela predmeta nabave) niti se provoditi s ciljem izbjegavanja primjene ZJN 2016. Navedeno je podložno administrativnoj kontroli.

Poštivanjem navedenih načela i ovih pravila, korisnici provode učinkovitu javnu nabavu te osiguravaju ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, čime se ujedno izbjegava primjena financijskih korekcija koje su posljedica počinjenih nepravilnosti pri pripremi i provedbi postupaka nabave.

U slučaju da se pri kontroli dokumentacije utvrdi da korisnik nije poštivao temeljna načela nabave i pravila za provođenje postupaka nabave opisana u ovoj uputi, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika, a u skladu sa Smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje se primjenjuju na temelju Odluke Europske komisije br. C (2019) 3452 od 14. 5. 2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

Korisnici moraju osigurati poštivanje odredbi vezanih uz postojanje ili nepostojanje sukoba interesa u smislu odredbi članaka 75. do 83. ZJN 2016. Dokumentacija, odnosno izjave nastale u skladu s prije navedenim odredbama dio su dokumentacije koju su korisnici u obvezi dostaviti uz zahtjev za isplatu.

OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Ugovor o nabavi ne smije biti sklopljen/narudžbenica izdana, odnosno ne smije nastati ugovorni odnos prije objave natječaja, osim za opće troškove koji se odnose na pripremne aktivnosti za koje su izvršitelji usluga odabrani prije objave natječaja te osim u slučaju okolnosti iz članka 14., stavka 1., točaka b), c) i d) ovoga Pravilnika.

Postupak jednostavne nabave provodi se uvažavajući temeljena načela nabave te se komunikacija i razmjena podataka, uključujući objavu poziva na nadmetanje, zaprimanje upita ponuditelja i objava odgovora na upite, pojašnjenja ili izmjenu poziva na nadmetanje, dostavu ponuda te pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, otvaranje ponuda, objavu zapisnika o javnom otvaranje te o pregledu i ocjeni ponuda te objavu ugovora jednostavne nabave, obavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), kako bi se u potpunosti ostvarilo načelo jednakog tretmana, tržišnog natjecanja, transparentnosti i nediskriminacije.

Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR bez PDV-a te za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 EUR bez PDV-a, provodi se postupak nabave javnom objavom poziva na dostavu ponuda u EOJN RH, opcija e-Dostava s javnom objavom poziva (uvid u zaprimljene ponude nije moguć do datuma otvaranja ponuda).

Korisnici su obvezni čuvati i omogućiti pristup dokazima o objavi postupaka jednostavne nabave i svoj ostaloj popratnoj dokumentaciji pet godina od datuma konačne isplate.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE/DOKUMENTACIJA O NABAVI (DON) MORA SADRŽAVATI:

→ Opće podatke:

• popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi (članak 80. ZJN 2016)

• procijenjenu vrijednost nabave

• odredbe o dostavi ponude putem EOJN RH.

→ Podatke o predmetu nabave:

• osnovne informacije o predmetu nabave, opis predmeta nabave

• količina predmeta nabave (naznačiti radi li se o točnoj ili okvirnoj količini)

• tehničke specifikacije[1](Potrebno je voditi računa da se pri izradi specifikacije ne upućuje na norme, marke, brandove, tipove proizvoda i sl. te da ako nikako nije moguće na drugi način opisati stavke specifikacije koristi izraz »ili jednakovrijedno« te da se propisu kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti.)/opis usluge uključujući navod »ili jednakovrijedno« kada se spominje norma ili marka, izvor, patent i sl. ili kada opis upućuje na točno određeni proizvod ili brend te kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

• troškovnik u skladu s tehničkim specifikacijama/opisu usluge

• mjesto izvršenja ugovora

• rok početka i završetka izvršenja ugovora.

→ Osnove za isključenje gospodarskog subjekta[2](U slučaju kada je gospodarski subjekt nerezident nepostojanje osnova za isključenje potrebno je dokazati i u državi poslovnog nastana i u Republici Hrvatskoj.)

• Korisnik obvezno propisuje kao osnovu za isključenje odredbu o neplaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (obvezan dokaz je potvrda porezne uprave ne starija od dana objave postupka/početka postupka).[3](Korisnici mogu propisati i ostale osnove po svom izboru, ali u tom slučaju jasno napisati osnovu za isključenje te adekvatan dokument kojim se dokazuje sve propisano te navesti starost dokaza.)

→ Kriterije za odabir ponuditelja (uvjeti sposobnosti)

• Korisnik sam određuje koje kriterije za odabir (profesionalna, tehnička i stručna, ekonomska i financijska sposobnost) će propisati. Pri određivanju kriterija nužno je voditi računa o jednakoj mogućnosti nadmetanja za domaće i strane gospodarske subjekte. Uvjete sposobnosti potrebno je propisati u minimalnim razinama kako bi se otvorila mogućnost tržišnom nadmetanju te uvjeti ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti razmjerni predmetu nabave i povezani s predmetom nabave. Gospodarski subjekt mora imati mogućnost dostave u ponudi odgovarajućeg dokumenta odnosno potvrde o članstvu u odgovarajućoj komori (odnosi se i na pravne osobe, ali i na pojedina stručnjake) iz zemlje poslovnog nastana te dostave izjave kojom se obvezuje (u slučaju da će njegova pouda biti odabrana) dostave potvrde o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj hrvatskoj komori prije potpisa ugovora kako bi mogao obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima. Isto se odnosi na sva ovlaštenja, suglasnosti i sl. koja su uvjet za obavljanje djelatnosti u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske.

→ Kriterij za odabir ponude:

• korisnik sam određuje i obvezno propisuje jedan od kriterija za odabir ponude koji može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda

• ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumijeva najbolju vrijednost za novac na temelju kvalitete, cijene, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, datuma isporuke ili sl. – potrebno je unutar Poziva/DON jasno odrediti relativni značaj koji se dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja najpovoljnije ponude i način njegova izračuna (poštivanje pondera i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude predmet je kontrole tijekom provedbe ugovora).

→ Rok za dostavu ponuda

• Potrebno je odrediti rok primjerenog trajanja ovisno o složenosti konkretnog predmeta nabave, ali isti ne smije biti kraći od 14 dana kako bi svi zainteresirani ponuditelji bili u mogućnosti unutar takvog roka pripremiti kvalitetnu ponudu koja odgovara zahtjevima traženog predmeta nabave.

→ Rok valjanosti ponude

• Potrebno je odrediti primjereni rok valjanosti ponude, a u slučaju isteka istog prije sklapanja ugovora/izdavanja narudžbenice potrebno je pribaviti od odabranog ponuditelja produljenje valjanosti ponude.

→ Ostale odredbe:

• potrebno je navesti odredbu da će se odluka o odabiru objaviti na isti način na koji je bio objavljen poziv na dostavu ponude/DON

• korisnik može propisati odgovarajuća jamstva unutar poziva na dostavu ponuda, posebne uvjete izvršenja ugovora i ostale uvjete koje smatra relevantnim za svoj projekt.[4](Propisivanje navedenog podložno je administrativnoj kontroli u svim fazama provjere provedbe projekta s obzirom na to da je ugovor potrebno izvršavati na način kako je to navedeno u ugovoru i odredbama poziva/DON. Nepoštivanje odredbi koje korisnik propisuje može rezultirati primjenom financijskih korekcija.)

Izmjena Poziva na dostavu ponuda/DON

• Ako se tijekom roka za dostavu ponuda ukaže potreba za izmjenom Poziva/DON bilo na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata bilo na temelju inicijative korisnika, isti mora biti transparentno i istovremeno objavljen na isti način te osnovni dokument kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom. U navedenom slučaju je potrebno da od dana izmjene do roka za dostavu ponuda preostane najmanje 3 dana.

ZAPRIMANJE PONUDA

Ponude se zaprimaju isključivo elektronički, putem EOJN RH.

Korisnik je u obvezi sastaviti Zapisnik o zaprimanju ponuda ili u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno navesti informacije koje su ponude zaprimljene unutar roka za dostavu ponuda (upisane redoslijedom zaprimanja), zajedno s vremenom zaprimanja.

PREGLED I OCJENA PONUDA

Pregled i ocjena ponuda izvršavaju se na temelju uvjeta koji su bili propisani u Pozivu/DON.

Potrebno je izraditi zapisnik koji će jasno sadržavati sve uvjete propisane Pozivom/DON te analitički prikaz ocjene uvjeta za svakog ponuditelja koji je dostavio ponudu.

Svaka odluka koja je donesena tijekom pregleda i ocjene mora biti obrazložena u zapisniku te sadržavati dokumentaciju u prilogu kao popratni dokaz izvršenih provjera.

Pri pregledu i ocjeni ponuda nije dozvoljeno mijenjati uvjete propisane Pozivom/DON te ocjenjivati ponude/ponuditelje drugačijim uvjetima ili uvjetima koji inicijalno nisu bili objavljeni.

Ako su informacije ili dokumentacija u ponudi nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, korisnik može platformom EOJN RH, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ponude.

Korisnik ne smije odabrati ponudu koja nije sukladna uvjetima iz Poziva/DON, koja nije važeća u trenutku odabira, koja sadrži nejasnoće i nedostatke koji nisu otklonjeni upotpunjavanjem i pojašnjenjima ili koja općenito ne odgovara predmetu nabave.

Navedeno se jednako primjenjuje i na ponuditelja koji da bi bio odabran mora dokazati nepostojanje osnova za isključenje te dokazati da zadovoljava ostale propisane uvjete u Pozivu/DON.

U slučaju da je korisnik propisao i neke ostale uvjete koji nisu propisani kao obvezni, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda mora postojati adekvatni revizijski trag i o takvim uvjetima.

U slučaju da u postupku jednostavne nabave sudjeluje podugovaratelj ili se ponuditelj u pogledu ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne ili ekonomske i financijske sposobnosti (ako je propisano) oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta, isti moraju biti provjereni u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda te je prema njima potrebno primijeniti pravila i provjeriti uvjete na način kako je propisano u pozivu na dostavu ponuda/Dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir obvezne osnove za isključenje i kriterije za odabir propisane ovim pravilima. Podugovaratelj mora biti evidentiran u ugovoru (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio ugovora koji će izvršavati te broj računa za izravno plaćanje podugovaratelju).

Ako najjeftinija/ekonomski najpovoljnija ponuda zadovoljava sve uvjete iz Poziva/DON korisnik donosi odluku o odabiru u kojoj obrazlaže razloge odabira i sklapa ugovor (narudžbenicu) s odabranim ponuditeljem, u suprotnome riječ je o poništenju postupka jednostavne nabave (odluka o poništenju).

ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU

Odluku o odabiru/poništenju, koja minimalno sadrži podatke o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude, korisnik je u obvezi objaviti u EOJN RH.

SKLAPANJE UGOVORA[5](Korisnici mogu umjesto ugovora izdati i narudžbenicu, ali samo ako ista sadrži sve bitne elemente propisane u pozivu/DON koje bi inače sadržavao i ugovor te da je iste moguće i pratiti tijekom izvršenja (provedbe) ugovora/projekta.)

Nakon odabira ponude korisnik sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem na temelju uvjeta iz Poziva/DON i odabrane ponude. Svi uvjeti, prava, obveze, rokovi i svi ostali zahtjevi moraju biti istovjetni onima propisanim u Pozivu/DON. Ugovor se objavljuje u EOJN RH.

IZMJENE UGOVORA

Izmjene ugovora dozvoljene su ako su iste nužne radi funkcionalnosti projekta te ako se iste nisu mogle predvidjeti i nastale su zbog izvanrednih okolnosti i sukladne su uvjetima u Pozivu/DON te u sklopljenom ugovoru na način da se ne mijenja cjelokupna priroda predmeta nabave.

U slučaju da tijekom provedbe projekta dođe do izmjene ugovora, a za isto nije potrebno podnijeti zahtjev za promjenu u skladu s odredbama natječaja, sva dokumentacija vezena uz predmetnu izmjenu dostavlja se zajedno sa zahtjevom za isplatu.

IZVRŠENJE UGOVORA

Nakon provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora (narudžbenice) korisnik je u obvezi izvršavati ugovor u skladu s uvjetima propisanim u Pozivu/DON i u skladu s odabranom ponudom, što je podložno administrativnoj kontroli pri podnošenju zahtjeva za isplatu.

Korisnici pored obveznog sadržaja i postupanja prema ovim Pravilima mogu propisati i dodatne uvjete, uz postojeće, vodeći računa da će sve što je propisano u ovim Pravilima te dodatno u Pozivu/DON biti predmetom administrativne kontrole.

U slučaju nepoštivanja ovih pravila, postupak nabave i izvršenja ugovora podložan je primjeni financijskih korekcija u skladu s Prilogom 6. ovoga Pravilnika.

 

 

 

Copyright © Ante Borić