Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 30/2024 (13.3.2024.), Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede

465

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/59, urbroj: 50301-05/31-24-4 od 22. veljače 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

(1) Korisnici potpore iz Programa su regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: regionalne organizacije) priznate u skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19.).

(2) Za provedbu Programa i praćenje namjenskog korištenja sredstava dodijeljenih na temelju Programa i ovoga Pravilnika zadužena je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(3) Pojedinu regionalnu organizaciju na temelju Programa može se sufinancirati u iznosu od najviše 150.000,00 eura godišnje.

(4) Intenzitet potpore iz Programa iznosi 100 % prihvatljivog troška.

(5) Regionalne organizacije najkasnije do 15. travnja svake godine Agenciji za plaćanja podnose zahtjev za potporu uz koji prilažu Plan poslovnih aktivnosti.

DIO DRUGI SUFINANCIRANJE RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA IZ DE MINIMIS POTPORA

Članak 3.

(1) Financijska sredstva za sufinanciranje rada regionalnih organizacija iz de minimis potpora dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15. prosinca 2023.).

(2) Financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje u iznosu od 796.338,00 eura, od čega je godišnje osiguran iznos od 265.446,00 eura.

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja isplaćuje sredstva iz članka 3. ovoga Pravilnika na temelju pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva za potporu.

(2) Potpora se u prvoj godini isplaćuje avansno nakon zaprimanja zahtjeva za potporu uz priložen Plan poslovnih aktivnosti.

(3) Uz Zahtjev za potporu u drugoj i trećoj godini regionalne organizacije dužne su uz Plan poslovnih aktivnosti dostaviti i Izvještaj o poslovnim aktivnostima provedenim u prethodnoj godini radi avansne isplate potpore u godišnjem iznosu.

(4) Ukoliko regionalne organizacije računima ne dokažu troškove u iznosu koji im je dodijeljen i isplaćen u prethodnoj godini, iznos za isplatu u sljedećoj godini umanjit će se za neiskorišteni dio financijskih sredstava koji je preostao iz prethodne godine.

(5) Za potporu isplaćenu u trećoj godini regionalne organizacije dužne su dostaviti Izvještaj o poslovnim aktivnostima provedenim u trećoj godini najkasnije do 15. veljače naredne godine radi provođenja administrativne kontrole i kontrole na terenu u cilju potvrđivanja da je Plan poslovnih aktivnosti proveden te da su isplaćena sredstva namjenski iskorištena.

(6) U slučaju kad se provedenim kontrolama utvrdi da troškovi ili dio troškova nisu dokazani donosi se Odluka o povratu sredstava.

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz članka 3. ovoga Pravilnika su:

1. administrativni troškovi,

2. troškovi najma uredskog prostora,

3. režijski troškovi,

4. troškovi opremanja uredskog prostora,

5. troškovi kupnje informatičke opreme i tehnologije,

6. troškovi bruto plaća zaposlenih djelatnika.

(2) Prilikom dostavljanja Plana poslovnih aktivnosti regionalne organizacije dostavljaju prikaz prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka u tabličnom obliku.

(3) Agencija za plaćanja radi provjeru prihvatljivosti troškova iz Plana poslovnih aktivnosti za avansnu isplatu potpore za svaku godinu te kontrolu opravdanosti troškova u sljedećoj godini.

(4) U slučaju kad se provjerom Plana poslovnih aktivnosti utvrdi da trošak nije prihvatljiv Agencija za plaćanja će umanjiti iznos za isplatu.

DIO TREĆI SUFINANCIRANJE RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA IZ UREDBE O SKUPNOM IZUZEĆU U SEKTORU POLJOPRIVREDE (ABER)

Članak 6.

(1) Financijska sredstva za sufinanciranje rada regionalnih organizacija dodjeljuje se u skladu s Poglavljem I. i člankom 24. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(2) Financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje u iznosu od 1.003.662,00 eura od čega je godišnje osiguran iznos od 334.554,00 eura.

Članak 7.

(1) Potpora se za svaku godinu isplaćuje nakon zaprimanja zahtjeva za potporu po izvršenju planiranih aktivnosti, a regionalne organizacije su dužne priložiti dokaze o stvarno nastalim troškovima.

(2) Potpore za simbolične nagrade iz članka 8. stavka 1. točke a) podtočke 5. ovoga Pravilnika isplaćuju se provoditelju promidžbenih mjera nakon dostave dokaza o dodjeli nagrade.

Članak 8.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz članka 6. ovoga Pravilnika su:

– organizacija natjecanja, sajmova i izložbi te sudjelovanje u njima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:

1. kotizacija

2. putni troškova i troškovi prijevoza proizvoda koji će biti obuhvaćeni promidžbenom mjerom

3. troškovi publikacija i internetskih stranica kojima se najavljuje događanje

4. troškovi najma izložbenih prostora i štandova te troškove njihova postavljanja i rastavljanja

5. troškovi simbolične nagrade u vrijednosti do 3.000 eura po nagradi i dobitniku,

– publikacije s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:

1. troškovi publikacija u tiskanim i elektroničkim medijima, internetskih stranica te prostora u elektroničkim medijima, na radiju i na televiziji u cilju predstavljanja činjenica o korisnicima iz određene regije ili korisnicima koji proizvode određeni poljoprivredni proizvod, pod uvjetom da su te činjenice neutralne i da svi dotični korisnici imaju jednake mogućnosti zastupljenosti u publikaciji

2. troškove širenja znanstvenih spoznaja i činjenica o:

a.) sustavima kvalitete iz članka 20. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 otvorenima za poljoprivredne proizvode iz drugih država članica i trećih zemalja

b.) generičkim poljoprivrednim proizvodima te njihovim nutritivnim koristima i predloženim namjenama.

DIO ČETVRTI KONTROLE, ODLUKE, ŽALBA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) i odredbama Programa.

(2) U provođenju Programa Agencija za plaćanja administrativno kontrolira aktivnosti regionalne organizacije iz Plana poslovnih aktivnosti.

(3) Kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja u drugoj i trećoj godini provedbe Plana poslovnih aktivnosti u skladu s akreditiranim procedurama.

Članak 10.

(1) Nakon provedenih kontrola iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju potpore

– Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu

– Odluku o isplati potpore korisnicima koji su udovoljili uvjetima za isplatu, a koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora

– Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu

– Odluka o povratu sredstava.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja regionalnim organizacijama pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom ili elektroničkom poštom.

Članak 11.

(1) Na odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

(2) Žalbu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem u dva primjerka neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos, koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava u skladu s člankom 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

DIO PETI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja postupat će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/55

Urbroj: 525-06/223-24-14

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić