Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 38/2024 (29.3.2024.), Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

670

Na temelju članaka 23. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU, UVJETIMA ZA IMENOVANJE, NAČINU RADA I DRUGIM PITANJIMA VEZANIMA ZA RAD POVJERENSTVA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sastav, uvjeti za imenovanje članova te način rada i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva za građevne proizvode (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo za građevne proizvode osniva se za potrebe obavljanja određenih poslova uređenih Zakonom o građevnim poslovima, koji se odnose na pitanja vezana za stavljanje građevnih proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu, te za savjetovanje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo iz članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011.

DIO DRUGI SASTAV POVJERENSTVA I UVJETI ZA IMENOVANJE

Osnivanje Povjerenstva i imenovanje članova Povjerenstva

Članak 2.

Ministar graditeljstva donosi odluku o osnivanju Povjerenstva za građevne proizvode i imenovanju njegovih članova u skladu s ovim Pravilnikom.

Sastav Povjerenstva

Članak 3.

(1) Povjerenstvo za građevne proizvode čine: predsjednik, članovi i tajnik.

(2) Predsjednika i tajnika Povjerenstva ministar imenuje iz reda službenika Ministarstva koji rade na poslovima vezanim uz građevne proizvode.

(3) Članove Povjerenstva, uz predsjednika, čini još osam predstavnika sljedećih tijela odnosno institucija: Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog inspektorata (tržišna inspekcija), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (okolišni zahtjevi), Ministarstva zdravstva, Hrvatske gospodarske komore, Građevinskog fakulteta (predstavnik Laboratorija; Sveučilišta u Rijeci ili Sveučilišta u Osijeku ili Sveučilišta u Splitu ili predstavnik Zavoda za materijale Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije.

(4) Predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti može mijenjati zamjenik predsjednika, kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

Uvjeti za imenovanje članova Povjerenstva

Članak 4.

(1) Za člana Povjerenstva može se imenovati predloženi predstavnik tijela odnosno institucije, ako ima pet godina radnog iskustva u tijelu odnosno u instituciji iz koje je predložen, a od toga najmanje dvije godine na poslovima vezanim uz građevne proizvode.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima manje od pet godina iskustva u tijelu odnosno instituciji iz koje je predložena, ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz građevne proizvode, koji se odnose na:

– osmišljavanje i/ili proizvodnju građevnih proizvoda

– radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili laboratorijskih ispitivanja građevnih proizvoda

– normativne i/ili stručno-analitičke poslove graditeljstva vezane za građevne proizvode

– projektiranje i/ili stručni nadzor i/ili građenje građevina.

TREĆI DIO RAD POVJERENSTVA

Način rada Povjerenstva

Članak 5.

(1) Povjerenstvo radi na zatvorenoj sjednici, koju saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

(2) Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočno najmanje pet članova Povjerenstva od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva (ili zamjenik predsjednika Povjerenstva) te ako je nazočan tajnik Povjerenstva.

(3) Tajnika Povjerenstva, u slučaju njegove spriječenosti, može za tu priliku zamijeniti državni službenik Ministarstva.

(4) Članovi Povjerenstva iskazuju svoje mišljenje glasovanjem na sjednici. Mišljenje Povjerenstva vrednuje se većinom glasova iskazanih na sjednici nazočnih članova.

(5) Tajnik Povjerenstva može sudjelovati u raspravi koju vodi Povjerenstvo, ali nema pravo glasa.

(6) Tajnik Povjerenstva sastavlja zapisnik koji se verificira na sljedećoj sjednici Povjerenstva. Verificirani zapisnik potpisuju tajnik i predsjednik Povjerenstva.

(7) U raspravi i glasovanju o predmetu za potrebe davanja mišljenja članova Povjerenstva u postupcima provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za provođenje zadaća treće strane, u postupcima provjeravanja ispunjavanja zahtjeva vezano za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, u postupcima davanja mišljenja o ozbiljnosti nedostataka ispunjavanja propisanih zahtjeva radi ukidanja rješenja te vezano za savjetovanje Ministarstva u postupcima davanja suglasnosti na hrvatski dokument za ocjenjivanje, ne sudjeluje član Povjerenstva koji je vlasnik (osnivač, dioničar) ili krvni srodnik u ravnoj lozi, pobočnoj lozi do drugog stupnja, posvojitelj, posvojče ili bračni drug vlasnika pravne osobe koja je podnijela zahtjev te zaposlenik u toj pravnoj osobi.

(8) Član Povjerenstva koji ulazi u krug osoba iz stavka 7. ovoga članka, dužan je o tome odmah po saznanju obavijestiti tajnika Povjerenstva.

Elektronička sjednica

Članak 6.

(1) Sjednica Povjerenstva može se održati elektroničkim putem (elektronička sjednica).

(2) Elektronička sjednica može se održati pod uvjetom da je najmanje pet članova Povjerenstva od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva (ili zamjenik predsjednika Povjerenstva) putem elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način potvrdilo tajniku Povjerenstva primitak poziva za održavanje elektroničke sjednice ili ako je elektronička sjednica dogovorena ranije na prethodnoj sjednici.

(3) Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Povjerenstva dužni su, uz popunjavanje priloženog obrasca za glasovanje, na svaku točku dnevnoga reda zasebno se očitovati na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »da« ili »protiv«, bez dodatnog obrazlaganja glasovanja. U slučaju da u roku od tri radna dana od zaprimanja potvrde primitka poziva za elektroničku sjednicu ne stigne nikakav odgovor člana Povjerenstva koji je potvrdio primitak poziva za elektroničku sjednicu, smatrat će se da je taj član Povjerenstva glasao »za«.

(4) O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektroničke pošte članova Povjerenstva iz stavka 3. ovog članka.

(5) Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Povjerenstva.

Završne odredbe

Članak 7.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu, kojim se utvrđuje postupanje u davanju mišljenja u postupcima koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/23-04/2

Urbroj: 531-06-1-1-2-24-17

Zagreb, 12. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić