NN 27/2024 (6.3.2024.), Pravilnik o popuni pričuvnim sastavom Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

416

Na temelju članka 74. stavka 7. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24), donosim

PRAVILNIK

O POPUNI PRIČUVNIM SASTAVOM ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. UVOD

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere, postupci i zadaće zapovjedništava, stožera i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) te ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane u pripremi i provedbi mobilizacije Oružanih snaga ili njihovih dijelova, radi popune pričuvnim sastavom Oružanih snaga.

(2) Mjere, postupci i zadaće iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s Planom obrane Republike Hrvatske, Planom uporabe Oružanih snaga i drugim planskim dokumentima te predstavljaju njihovu operacionalizaciju.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– Mobilizacija je planski i organizirani prijelaz Oružanih snaga iz mirnodopskog ustrojstva i stanja na ratno ustrojstvo i stanje prema planu mobilizacije.

– Plan mobilizacije je skup dokumenata kojima se postupak mobilizacije postrojbe raščlanjuje na djelatnosti po snagama i sredstvima za njihovu provedbu sa zadaćama po mjestu i vremenu.

– Operativni plan za mobilizaciju Oružanih snaga je dokument kojim se planira jedna ili niz povezanih aktivnosti koje će se provoditi istodobno ili u nizu. Temelji se na zadanim pretpostavkama i smjernicama nadređenih kako bi se omogućila priprema planova mobilizacije podređenih.

– Nositelj planiranja mobilizacije je zapovjedništvo postrojbe, a za postrojbe koje se popunjavaju samo pričuvnicima nositelj je nadređeno zapovjedništvo.

– Provoditelji mobilizacije su zapovjednici postrojba te čelnici ustrojstvenih jedinica i privremenih skupina koje se ustrojavaju u procesu mobilizacije.

– Mobilizacijski razvoj Oružanih snaga je dokument kojim se utvrđuje organizacijsko-ustrojstvena struktura, teritorijalni raspored i planirano vrijeme za koje Oružane snage ili njihovi dijelovi provedbom mobilizacije moraju dostignuti propisani ustroj.

– Knjiga ustroja je planski dokument kojim se propisuje organizacijska karta, tablični pregled izvršitelja po ustrojstvenim jedinicama, tablični pregled izvršitelja po vojnostručnoj specijalnosti (u daljnjem tekstu VSSp) i činovima/vrstama s pripadajućim dodacima i vrstom staža te sistematizacija i pregled materijalnih potreba.

– Šifra postrojbe je brojčana oznaka postrojbe koja se koristi u procesu njezine popune, mobilizacijskih priprema te provedbi mobilizacije.

– Mobilizacijsko zborište je lokacija ili građevina u kojoj se tijekom mobilizacije prikupljaju pripadnici Oružanih snaga, doprema i zadužuje naoružanje i oprema te ustrojava postrojba.

– Materijalna sredstva iz popisa su sredstva koja pravne osobe i državljani Republike Hrvatske ustupaju na korištenje Oružanim snagama.

– Demobilizacija je planski i organizirani prijelaz Oružanih snaga i materijalnih sredstava iz ratne na mirnodopsku organizaciju i ustroj.

– Kategorija spremnosti određuje razdoblje u kojem postrojba mora biti spremna za provedbu zadaća.

II. MOBILIZACIJSKE PRIPREME

Članak 3.

Mobilizacijske pripreme provode:

– ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane

– Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske

– stožeri, zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga.

Zadaće tijekom mobilizacijskih priprema

Članak 4.

Radi uspješne provedbe mobilizacije, provode se mobilizacijske pripreme koje obuhvaćaju:

– ustrojavanje postrojba

– raščlambu popune postrojbe pričuvnicima

– izradu i ažuriranje dokumenata plana mobilizacije

– osposobljavanje i uvježbavanje provoditelja mobilizacije

– skladištenje materijalnih sredstava za pričuvu

– usklađivanje mjera i postupaka mobilizacijske pripreme

– izradu i ažuriranje Operativnog plana za provedbu mobilizacije Oružanih snaga.

Članak 5.

Temeljne zadaće mobilizacijskih priprema obuhvaćaju:

– prosudbu svih elemenata važnih za pripremu i provedbu mobilizacije

– izradu i odobravanje planova mobilizacije podređenih zapovjedništava i postrojba

– planiranje, provedbu i nadzor osposobljavanja, vježbi i izobrazbe, ažuriranje planova obuke, određivanje i pripremu središta za obuku te njihovo građevinsko i inženjerijsko uređenje

– raščlambu i provedbu popune postrojba ljudstvom i materijalnim sredstvima u skladu s kriterijima i prioritetima

– odabir mobilizacijskih zborišta i raspored postrojba

– provođenje ostalih mjera bitnih za pripremu i provedbu ustroja, popune i mobilizacije.

Ustrojavanje pričuvnih postrojba

Članak 6.

(1) Pričuvne postrojbe Oružanih snaga (u daljnjem tekstu pričuvne postrojbe) ustrojavaju se u miru, a mobiliziraju u ratnom stanju, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države (u daljnjem tekstu stanje neposredne ugroženosti) te u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

(2) Ustrojavanje pričuvnih postrojba provodi se na temelju odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga, lista sastava i mobilizacijskog razvoja, knjige ustroja i planova popune.

Elementi sastava i mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga

Članak 7.

(1) Sastav i mobilizacijski razvoj Oružanih snaga jedinstveni je dokument koji sadrži ustrojstvene sastavnice za sve postrojbe, zapovjedništva i ustanove (naziv, jedinstveni matični broj – JMBOC, brojčanu oznaku knjige ustroja, šifru, vojnu poštu, sjedište, naziv nositelja ustrojstvenog plana, mobilizacijsko zborište, kategoriju spremnosti i tip postrojbe).

(2) Upute za izradu sastava i mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga s definicijom pojmova donosi ministar obrane na prijedlog Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Popuna pričuvnih postrojba

Članak 8.

(1) Popuna pričuvnih postrojba obuhvaća mjere, radnje i postupke kojima se osigurava planirani broj pričuvnika i materijalnih sredstava.

(2) Oružane snage imaju mirnodopski i ratni sastav.

(3) Mirnodopski sastav čine djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni u Oružane snage, pričuvnici pozvani na osposobljavanje, ugovorni pričuvnici, kadeti, osobe koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju te ročnici kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka.

(4) Ratni sastav čine osobe iz stavka 3. ovoga članka i vojni obveznici mobilizirani u Oružane snage.

(5) Popuna materijalnih sredstava provodi se iz pričuve Oružanih snaga i materijalnih sredstava ustupljenih na korištenje putem materijalne obveze (u daljnjem tekstu materijalna sredstva iz popisa).

Članak 9.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane vodi evidenciju vojnih obveznika i materijalnih sredstava iz popisa potrebnih za popunu Oružanih snaga.

(2) Popuna postrojba pričuvnicima te materijalnih sredstava iz pričuve Oružanih snaga i materijalnim sredstvima iz popisa u pravilu se provodi s užeg područja u odnosu na sjedište postrojbe.

(3) Prioritet u popuni imaju pričuvne postrojbe u višim kategorijama spremnosti.

(4) Kod pričuvnih postrojba iste kategorije spremnosti, zapovjednici grana i zapovjednici i čelnici ustrojstvenih jedinica jednake razine, odredit će prioritet za popunu tih postrojba i o tome obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za poslove obrane.

Članak 10.

(1) Popuna se provodi po teritorijalnom i eksteritorijalnom načelu.

(2) Pod teritorijalnim načelom podrazumijeva se popuna pričuvnih postrojba iz jedne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane.

(3) Pod eksteritorijalnim načelom podrazumijeva se popuna pričuvnih postrojba iz više ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane nadležnih za poslove obrane

(4) Eksteritorijalna popuna provodi se ako ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane nema dovoljno pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa za popunu postrojbe (brojčano, po specijalnostima i kategorijama) koja se ustrojava na njezinu području.

Planiranje popune

Članak 11.

(1) Popuna se planira na temelju sastava i mobilizacijskog razvoja, knjige ustroja, kriterija za raspoređivanje i raspoloživih potencijala te drugih dokumenata kojima se uređuje popuna postrojba.

(2) Za planiranje popune postrojba pričuvnicima i materijalnih sredstava iz popisa nadležna je ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za ljudske potencijale, na temelju iskaza potreba Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Temeljni dokument u planiranju popune je Prijedlog plana popune koji se nalazi u prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je dio.

(4) Prijedlog plana popune izrađuje se posebno za svaku postrojbu koja se popunjava pričuvnicima te materijalnim sredstvima iz popisa, a izrađuje se brojčano i po VSSp-u.

(5) Prijedlog plana popune nositelj planiranja mobilizacije uz obrazloženje dostavlja crtom rukovođenja i zapovijedanja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale radi izrade i odobrenja plana popune.

(6) Plan popune nalazi se u prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(7) Plan popune donosi ministar obrane.

(8) Plan popune izrađuje se u četiri primjerka od kojih se prvi primjerak dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstava obrane nadležnoj za ljudske potencijale, drugi primjerak zapovjedništvu nadređenom postrojbi za koju se provodi popuna, treći primjerak postrojbi za koju se provodi popuna, a četvrti primjerak je za pismohranu.

Članak 12.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale u suradnji s postrojbom za koju se provodi popuna izrađuje Izvode iz plana popune te ih dostavlja nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnima za poslove obrane

(2) Plan popune razrađen po ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnim za poslove obrane nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za ljudske potencijale dostavlja postrojbi za koju se provodi popuna.

(3) Promjene planova popune provode se u skladu s promjenama mobilizacijskog razvoja i ustroja postrojbe.

Članak 13.

(1) Po primitku izvoda iz plana popune, ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane u suradnji s nositeljem planiranja mobilizacije odabire pričuvne vojnike, dočasnike i časnike odgovarajućeg VSSp-a i materijalna sredstva iz popisa te sastavlja popise koje dostavlja postrojbi.

(2) Nositelj planiranja mobilizacije raspoređuje pričuvne vojnike, dočasnike i časnike i materijalna sredstva s popisa iz stavka 1. ovoga članka na niže ustrojstvene jedinice u skladu s knjigom ustroja o čemu povratno izvješćuje ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za poslove obrane.

Članak 14.

(1) Postrojbe koje se popunjavaju, obvezne su u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva obrane nadležnom za poslove obrane utvrditi kritične VSSp-ove.

(2) Osposobljavanje pričuvnika za VSSp iz stavka 1. ovoga članka organizira se i provodi u Oružanim snagama.

Određivanje, priopćavanje, promjena i ukidanje rasporeda

Članak 15.

(1) Rasporedom pričuvnika i materijalnih sredstava u postrojbu određuje se broj vojne pošte i šifra, dužnost i mobilizacijsko zborište.

(2) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane priopćava raspored pričuvniku odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi za materijalna sredstva te to upisuje u vojnu evidenciju.

Članak 16.

(1) Pričuvnici se raspoređuju u Oružane snage na temelju VSSp-a i dužnosti za koju su osposobljeni, stupnja obrazovanja i zanimanja, godina života, mjesta stanovanja te posebnih znanja i vještina.

(2) Raspored pričuvnicima na dočasničke i časničke dužnosti priopćava se na temelju odluke o rasporedu na dužnost.

(3) Pričuvni dočasnici i časnici mogu se rasporediti na dužnost višu za jedan čin od osobnog čina i nižu za jedan čin od osobnog čina.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, pričuvni dočasnici i časnici mogu se rasporediti na dužnost dva čina višu od osobnog čina, ako nema dočasnika odnosno časnika odgovarajućega čina odnosno ako se radi o dužnosti kritičnog VSSp-a.

(5) Pričuvni vojnici mogu se rasporediti na dočasničku dužnost ako imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje.

(6) Pričuvni vojnici i dočasnici mogu se rasporediti na časničku dužnost ako imaju završen najmanje stručni studij ili preddiplomski stručni studij.

(7) Raspoređivanje materijalnih sredstava iz popisa određuje se na temelju tipa, vrste i namjene te mjesta prebivališta predavatelja materijalnog sredstva.

Članak 17.

(1) Pričuvniku se ukida raspored:

– prestankom vojne obveze

– donošenjem odluke o nesposobnosti za razvrstanu pričuvu

– ukidanjem postrojbe ili ustrojbenog mjesta

– odlaskom u inozemstvo na rok dulji od 90 dana

– ako je pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci

– usvajanjem zahtjeva za civilnu službu zbog prigovora savjesti

– prijmom u djelatnu vojnu službu, policiju, pravosudnu policiju, carinu i profesionalno vatrogastvo

– gubitkom čina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pričuvniku raspored može biti ukinut na zahtjev postrojbe ako VSSp pričuvnika ne odgovara dužnosti na koju je raspoređen te ako promijeni prebivalište izvan nadležnosti ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane

(3) Raspored za materijalno sredstvo iz popisa ukida se ako ne udovoljava zahtjevima.

Članak 18.

Pričuvniku raspoređenom na dočasničku ili časničku dužnost kojem se ukida raspored postrojba izrađuje prijedlog za ukidanje postavljenja, a odluku o ukidanju postavljenja na dužnost donosi nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane.

Raščlamba popune

Članak 19.

(1) Postrojbe u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva obrane nadležnom za poslove obrane prate i raščlanjuju stanje popune te po potrebi poduzimaju mjere.

(2) Raščlamba popune iz stavka 1. ovoga članka provodi se na godišnjoj razini o čemu se međusobno izvješćuju ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane i postrojbe.

Članak 20.

Raščlamba popune postrojbe iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži brojčano stanje popune, popunu zapovjednih dužnosti, VSSp, dobnu, kvalifikacijsku i spolnu strukturu pričuvnika i druge elemente značajne za popunu.

Smotriranje postrojba

Članak 21.

(1) Smotriranje pričuvnika i pregled materijalnih sredstava iz popisa provode nadležni zapovjednici, provoditelji mobilizacije te ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane.

(2) Na smotriranju se provjerava stanje popune pričuvnicima i materijalnim sredstvima u odnosu na plan popune, te opremljenost osobnom opremom i odorom.

(3) Smotriranje i pregled provodi se pri priopćavanju rasporeda, na osposobljavanju te tijekom provedbe mobilizacijskih vježbi i mobilizacije.

Skladištenje ratne materijalne doknade

Članak 22.

(1) Uređenje i prilagođavanje skladišta materijalnih sredstava za pričuvu, poštujući propisanu sigurnosnu proceduru, obuhvaća mjere, radnje i postupke kojima se osigurava djelotvoran i siguran način skladištenja materijalnih sredstava radi njihova učinkovitog iznošenja, utovara i odvoženja na mobilizacijsko zborište.

(2) Materijalna sredstva iz skladišta materijalnih sredstava za pričuvu izuzimaju se i vraćaju u skladu s propisima o materijalno-financijskom poslovanju, uputama, planovima i zapovijedima.

(3) Pričuvniku se vojna odora i oprema izdaje po kriterijima pripadanja u skladu s dužnošću na koju je raspoređen.

(4) Osobna oprema i vojna odora nosi se i rabi tijekom službe u Oružanim snagama.

Određivanje, odobravanje i vođenje evidencije o mobilizacijskim zborištima

Članak 23.

(1) Za mobilizacijska zborišta određuju se vojne lokacije i građevine, a prema potrebi i druge lokacije i građevine koje zadovoljavaju uvjete.

(2) Mobilizacijska zborišta predlažu nositelji planiranja mobilizacije odnosno zapovjednici postrojba u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva obrane nadležnom za poslove obrane.

(3) Mobilizacijska zborišta odobravaju prvonadređeni zapovjednici:

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske za pristožerne postrojbe

– zapovjednici grana, zapovjednici i čelnici njima jednake razine za postrojbe iz svojega mobilizacijskog razvoja.

(4) Za vojne lokacije i građevine potrebno je priložiti suglasnost zapovjednika vojne lokacije ili građevine, a za druge lokacije i građevine suglasnost vlasnika.

(5) Na temelju prosudbe nositelja planiranja mobilizacije uz osnovno mobilizacijsko zborište može se odrediti i pričuvno.

(6) Za provedbu mobilizacije u slučaju katastrofa i velikih nesreća može se odrediti posebno mobilizacijsko zborište.

Članak 24.

(1) Radi provjere uvjeta za provedbu mobilizacije, nositelj planiranja mobilizacije prije odabira lokacije i građevine za mobilizacijsko zborište određuje zapovjedno izviđanje po sljedećim elementima:

– dovoljna prostranost za raspored postrojba i materijalnih sredstava

– mogućnost uporabe

– odgovarajuća mjesta za razvijanje privremenih tijela u mobilizaciji (posebno skupine za prihvat ljudstva, materijalnih sredstava te privremeno prihvatne ambulante)

– mogućnost zaštite ljudi i materijalnih sredstava

– prohodnost, kapacitet i broj prilaznih prometnica

– priključenje na postojeću infrastrukturu stacionarnog javnog sustava veza

– blizina odgovarajućeg vodoopskrbnog sustava.

(2) Za neposredni pregled lokacija i građevina predloženih za mobilizacijska zborišta, nadležni zapovjednici koji ih odobravaju ustrojavaju radnu skupinu za pregled lokacije i građevine.

(3) Zadaća radne skupine je obilazak, pregled i ocjenjivanje predloženih lokacija i građevina za mobilizacijsko zborište.

(4) Pregled i ocjenjivanje mobilizacijskog zborišta provodi se prema prilogu broj 3 koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je dio.

(5) Odobrenje mobilizacijskih zborišta izrađuje se u pet primjeraka koji se dostavljaju:

– postrojbi koja je tražila odobrenje – uz Plan mobilizacije

– zapovjedništvu, ustanovi koje je izdalo odobrenje – uz evidenciju mobilizacijskih zborišta

– nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za poslove obrane – uz evidenciju mobilizacijskih zborišta

– Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske – uz knjigu mobilizacijskog razvoja

– pismohrani.

Članak 25.

(1) Evidenciju odobrenih mobilizacijskih zborišta vode prvonadređena zapovjedništva za podređene postrojbe te ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane prema teritorijalnoj nadležnosti.

(2) Zbirnu evidenciju odobrenih mobilizacijskih zborišta za Oružane snage vodi Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Usklađivanje mjera i postupaka mobilizacijske pripreme

Članak 26.

(1) Mobilizacijske pripreme i njihovo usklađivanje provode ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane, Oružane snage i predstavnici lokalne uprave i samouprave.

(2) Smjernice za mobilizaciju temelj su za usklađivanje mobilizacijskih priprema na kojima se raščlanjuju svi elementi od utjecaja za pripremu i provedbu mobilizacije postrojba na određenom području.

(3) Za provedbu mobilizacijske pripreme odgovorni su zapovjednici postrojba odnosno nositelji planiranja mobilizacije te čelnici ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane nadležnih za poslove obrane u okvirima svojih nadležnosti.

Osposobljavanje i uvježbavanje provoditelja mobilizacije

Članak 27.

(1) Osposobljavanje i uvježbavanje za provedbu mobilizacije te opremanje i ustrojavanje postrojbe, s provoditeljima mobilizacije i njihovim zamjenicima planiraju i provode postrojbe u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnim za poslove obrane.

(2) U procesu osposobljavanja provoditelji mobilizacije i njihovi zamjenici upoznaju se sa:

– zadaćama u mobilizaciji

– pravilima koja reguliraju mobilizaciju

– ustrojem postrojbe

– mobilizacijskim zborištem postrojbe

– razmještajem nižih postrojba i privremenih tijela

– razmještajem materijalnih sredstava u skladištima

– organizacijom prihvata pričuvnika i materijalnih sredstava

– ostalim mjerama osiguranja mobilizacije.

Nadzor provedenih mobilizacijskih priprema

Članak 28.

(1) Nadzorom provedenih mobilizacijskih priprema ostvaruje se uvid u sposobnost Oružanih snaga da u skladu s planovima mobilizacije organizirano, planski i pravodobno provedu mobilizaciju u propisanim uvjetima i situacijama:

– utvrđivanjem stupnja realizacije mobilizacijskih priprema

– utvrđivanjem mogućih negativnih čimbenika na provedbu mobilizacije

– poduzimanjem mjera koje pridonose poboljšanju mobilizacije

– pružanjem stručne pomoći nositeljima planiranja i provoditeljima mobilizacije.

(2) Nadzor provedenih mobilizacijskih priprema provodi se:

– pregledom planova mobilizacije

– pregledom dokumenata evidencije

– smotriranjem pričuvnika te pregledom materijalnih sredstava.

Članak 29.

(1) Za nadzor provedenih mobilizacijskih priprema u Oružanim snagama nadležni su:

– Inspektorat obrane

– Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske

– nadređena zapovjedništva Oružanih snaga.

(2) Za nadzor provedenih mobilizacijskih priprema u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnim za poslove obrane nadležni su:

– Inspektorat obrane

– ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale.

Članak 30.

(1) Ocjena mobilizacijske spremnosti u postrojbama obuhvaća:

– usklađenost izvora popune postrojbe s mobilizacijskim zborištem

– kvantitativnu i kvalitativnu popunu postrojbe pričuvnicima i materijalnim sredstvima

– provedivost plana mobilizacije

– organizaciju pozivanja i prihvata pričuvnika te predavatelja materijalnih sredstava iz popisa

– organizaciju zapovijedanja i rukovođenja

– izdavanje, preuzimanje i prenošenje materijalnih sredstava na mobilizacijsko zborište

– izvješćivanje.

(2) Ocjena mobilizacijske spremnosti u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za poslove obrane obuhvaća:

– pregled plana mobilizacije i prosudba provedivosti

– ažurnost dokumenata evidencije

– funkcionalnost sustava pozivanja

– usklađenost izvora za popunu postrojbe s mobilizacijskim zborištima

– kvantitativnu i kvalitativnu popunu postrojbe pričuvnicima i materijalnim sredstvima iz popisa

– izvješćivanje.

III. MOBILIZACIJA

Opće odredbe

Članak 31.

Mobilizacija se dijeli u tri etape: pozivanje i prihvat pričuvnika, ustrojavanje postrojba i opremanje postrojba.

Članak 32.

(1) Prema opsegu, mobilizacija može biti opća koja obuhvaća popunu Oružanih snaga prema ratnom ustroju i djelomična koja obuhvaća popunu određenih dijelova Oružanih snaga.

(2) Prema načinu provedbe, mobilizacija može biti javna koja se priopćava putem sredstava javnog priopćavanja i tajna koja se priopćava posebnim zapovijedima i signalima.

Članak 33.

(1) Odluku o mobilizaciji Oružanih snaga donosi Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka ministar obrane donosi naredbu za mobilizaciju pričuvnika koja se dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale i Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) U slučaju katastrofa odluku o korištenju postrojba Oružanih snaga donosi Vlada Republike Hrvatske, a u slučaju velikih nesreća ministar obrane, u skladu s odredbama Zakona o obrani.

Plan mobilizacije

Članak 34.

(1) Plan mobilizacije izrađuje se na temelju:

– smjernica za mobilizaciju

– operativnog plana za mobilizaciju Oružanih snaga

– zapovijedi nadređenog zapovjednika

– elemenata mobilizacijskog razvoja i ustroja.

(2) Planom mobilizacije i planom pozivanja uređuju se postupci od primitka zapovijedi za mobilizaciju do isteka propisanog trajanja mobilizacije prema kategoriji spremnosti.

(3) Plan mobilizacije izrađuju stožeri, zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga koje se popunjavaju pričuvnicima u skladu s prilogom broj 4 koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je dio.

Članak 35.

(1) Smjernicama za mobilizaciju utvrđene su zadaće radi jedinstvenog pristupa izvršenju priprema, planiranja i provedbe mobilizacije.

(2) Smjernicama za mobilizaciju utvrđuju se:

– cilj mobilizacije

– zadaće postrojba u tijeku mobilizacije

– koncept o načinu pripreme i provedbe mobilizacije

– prioriteti u provedbi mobilizacije

– ostali čimbenici koji utječu na provedbu mobilizacije.

(3) Smjernice za mobilizaciju izrađuje Ministarstvo obrane uz sudjelovanje Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a donosi ih ministar obrane.

Članak 36.

(1) Operativni plan za mobilizaciju Oružanih snaga dio je plana mobilizacije kojim se raščlanjuje:

– situacija (prosudbe i sigurnosni rizici, vlastite snage i drugo)

– misija (sažet iskaz zadaće/zadaća koje treba ostvariti i njihova svrha)

– provedba (željeno stanje, zadaće postrojbama, koordinacija i drugo)

– potpora (logistička i zdravstvena potpora, personalna potpora i drugo)

– zapovijedanje i veza (organizacija zapovijedanja, zapovjedna mjesta, izvješćivanje i drugo)

– pitanja važna za koordinaciju s tijelima državne uprave i lokalne samouprave

– ostale relevantne čimbenike koji utječu na provedbu mobilizacije

(2) Operativni plan za mobilizaciju Oružanih snaga sadrži sljedeće priloge:

– zemljovid mobilizacijskog razvoja

– plan komunikacijsko-informacijske potpore

– ostale priloge u skladu s potrebama.

(3) Operativni plan za mobilizaciju Oružanih snaga izrađuje se na razini Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i po odobrenju načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga dostavlja se podređenim postrojbama u cijelosti ili samo Izvod.

(4) Zapovjedništva grana i njima ravna zapovjedništva, na temelju Operativnog plana za mobilizaciju Oružanih snaga izrađuju svoje zapovijedi za mobilizaciju koje dostavljaju neposredno podređenim postrojbama.

Izrada plana mobilizacije

Članak 37.

(1) Na temelju elemenata iz članka 34. ovoga Pravilnika načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga donosi zapovijed o izradi planova mobilizacije.

(2) Dokumenti plana mobilizacije osnovnih postrojbi izrađuju se na temelju zapovijedi nadređenog zapovjedništva kojom se određuje povjerenstvo/skupina za izradu plana mobilizacije, dokumenti/sadržaj plana mobilizacije, dinamički plan s rokovima provedbe, mjere sigurnosti te osoba koja će izrađeni plan mobilizacije zadužiti, čuvati i njime rukovati.

(3) Sve zadaće i aktivnosti u procesu mobilizacije postrojbe definirane planom mobilizacije moraju biti usklađene po provoditeljima, sredstvima, načinu, mjestu i vremenu provedbe na svim razinama.

(4) Planove mobilizacije Oružanih snaga odobravaju prvonadređeni zapovjednici:

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga za pristožerne postrojbe

– zapovjednici grana i zapovjednici i čelnici jednake razine za postrojbe iz svojega mobilizacijskog razvoja.

(5) Plan mobilizacije ažurira se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 38.

(1) Nositelji planiranja mobilizacije su zapovjedništva odnosno stožeri postrojba koje se popunjavaju pričuvnicima i ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane u okviru propisanih nadležnosti.

(2) Provoditelji mobilizacije su zapovjednici postrojba te čelnici ustrojstvenih jedinica i privremenih skupina koje se ustrojavaju u procesu mobilizacije.

(3) Provoditelji mobilizacije i njihovi zamjenici obvezno sudjeluju u procesu izrade i ažuriranja plana mobilizacije.

(4) Popis provoditelja mobilizacije i njihovih zamjenika izrađuje se za postrojbu kao cjelinu, te po njezinim nižim dijelovima u skladu s prilogom 5 koji se nalazi u prilogu ovoga pravilnika i njegov je dio.

Članak 39.

(1) Uputa za rad provoditelja mobilizacije sadrži popis zadaća po provoditeljima, mjesto i vrijeme provedbe u mobilizaciji koju donosi nadređeni zapovjednik.

(2) Uz dijelove plana mobilizacije propisane ovim Pravilnikom, provoditelji mobilizacije mogu izraditi i druge dokumente ako procijene da će im koristiti u provedbi zadaća u mobilizaciji.

Dokumenti plana mobilizacije

Članak 40.

(1) Dokumentima plana mobilizacije utvrđuje se:

– zapovijedanje i rukovođenje u mobilizaciji

– razmještaj postrojba na mobilizacijskom zborištu

– izvori popune pričuvnicima

– plan komunikacijsko-informacijske potpore

– organizacija prihvata pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa

– logistička, zdravstvena i personalna potpora

– mjere sigurnosti i osiguranja tijekom mobilizacije

– praćenje tijeka mobilizacije i izvješćivanje.

(2) Uz dokumente plana mobilizacije izrađuju se prilozi u kojim su prikazani podaci, postupci i zadaće koje osiguravaju provođenje mobilizacije.

(3) Plan mobilizacije klasificira se stupnjem tajnosti – TAJNO.

Članak 41.

(1) Zapovijed za mobilizaciju temeljni je dokument plana mobilizacije Oružanih snaga kojim se uređuje zapovijedanje i rukovođenje u procesu mobilizacije postrojba.

(2) Zapovijed se izrađuje na temelju smjernica, operativnog plana za mobilizaciju Oružanih snaga, izvoda iz zapovijedi za mobilizaciju nadređenog zapovjedništva te vlastitih odluka zapovjednika o pripremi i provedbi mobilizacije.

(3) Zapovijed za mobilizaciju uređuje način provedbe po zadaćama, provoditeljima, sredstvima, načinu, mjestu i vremenu tijekom mobilizacije te sadrži:

– podatke o mogućim oblicima ugroze mobilizacije, vlastitim snagama, pojačanjima i pridodavanjima

– zadaću postrojbe, zadaće nižih postrojba, način iznošenja i distribucije plana mobilizacije, organizaciju prihvata pričuvnika na mobilizacijskom zborištu, organizaciju prijma materijalnih sredstava na mobilizacijskom zborištu, organizaciju izuzimanja materijalnih sredstava iz skladišta materijalnih sredstava, njihovo prevoženje na mobilizacijska zborišta i podjela pričuvnicima, zadaće postrojba u potpori provedbe mobilizacije, predaju građevina, višak materijalnih sredstava i pismohrane

– osiguranje mobilizacije, logističku, zdravstvenu i personalnu potporu te smotre i preglede

– podjelu zapovjedništva na timove za zapovijedanje i rukovođenje mobilizacijom i zapovijedanje gotovim snagama, način izvješćivanja, zapovjedno mjesto te spremnost za rad na zapovjednom mjestu

– ostale relevantne čimbenike koji utječu na provedbu mobilizacije.

(4) Zapovijed za mobilizaciju izrađuju postrojbe do razine bojne samostalne satnije.

(5) Kao prilog zapovijedi za mobilizaciju izrađuje se Plan komunikacijsko-informacijske potpore, koji u pravilu sadrži:

– organizacijsku shemu komunikacijsko-informacijske potpore

– plan rada postaje radijske veze

– pregled važnijih telefonskih brojeva.

(6) Plan komunikacijsko-informacijske potpore zapovijedi za mobilizaciju izrađuje se za postrojbu kao cjelinu, a u mobilizacijske dokumente provoditelja mobilizacije i na mobilizacijski zemljovid unose se temeljni podaci nužni za održavanje veze.

Članak 42.

(1) Zemljovid mobilizacijskog razvoja je dio plana mobilizacije na kojem se prikazuje pregled razmještaja postrojba na zemljovidu.

(2) Na zemljovid mobilizacijskog razvoja unose se podaci o:

– nazivima postrojba

– šiframa postrojba

– mobilizacijskim zborištima postrojba.

(3) Zemljovid mobilizacijskog razvoja izrađuju:

– Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske za postrojbe Oružanih snaga na zemljovidu mjerila 1:500 000 kao prilog operativnog plan mobilizacije Oružanih snaga

– zapovjedništva grana i zapovjedništva jednake razine za postrojbe iz svojega mobilizacijskog razvoja na zemljovidu mjerila 1:500 000 kao prilog zapovijedi za mobilizaciju.

Članak 43.

(1) Mobilizacijski zemljovid je dio plana mobilizacije u koji se unose podaci koji proizlaze iz zapovijedi za mobilizaciju, radi učinkovitog zapovijedanja i praćenja mobilizacije postrojbe.

(2) Mobilizacijski zemljovid izrađuju nositelji planiranja mobilizacije na mjerilu:

– 1:250 000 (postrojbe razine brigade/pukovnije, samostalne bojne)

– 1:50 000 ili 1:25 000 (postrojbe razine bojne/samostalna satnija)

– na digitalnom ortofoto zemljovidu mjerila 1:5000, ako se postrojbe mobiliziraju na području gradova.

(3) Ako se mobilizacijski zemljovid ne može izraditi na navedenim razmjerima, izrađuje se shema razmještaja postrojba na mobilizacijskom zborištu te se shema lijepi na mobilizacijski zemljovid.

(4) Na mobilizacijski zemljovid (shemu) unose se:

– raspored postrojba na mobilizacijskom zborištu za dvije razine niže

– zapovjedna mjesta nadređenog i podređenih zapovjedništava

– razmještaj privremenih skupina na mobilizacijskom zborištu

– mobilizacijska zborišta susjednih postrojba

– skladišta materijalnih sredstava iz pričuve.

(5) Ako se na mobilizacijski zemljovid pregledno ne mogu unijeti naznačeni podaci, unose se u shemu razmještaja na mobilizacijskom zborištu.

(6) Dio mobilizacijskog zemljovida su:

– pregled zadaća provoditelja mobilizacije koji se nalazi u prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je dio

– izvori popune ljudstvom i materijalnih sredstava iz popisa po ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnim za poslove obrane

– pregled pristizanja pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa koji se nalazi u prilogu broj 7 ovoga Pravilnika i njegov je dio

– tablica signala

– plan izvješćivanja tijekom mobilizacije koji se nalazi u prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je dio.

(7) Naznačeni prilozi lijepe se na mobilizacijski zemljovid.

Postupak prenošenja i primitka odluke, naredbe i zapovijedi za pozivanje i mobilizaciju

Članak 44.

(1) Odluke, naredbe, zapovijedi za pozivanje i mobilizaciju postrojba priopćavaju se crtom zapovijedanja i rukovođenja.

(2) Postupak prenošenja odluke, naredbe i zapovijedi za pozivanje i mobilizaciju uređuje se planom pozivanja i planom mobilizacijske uzbune.

(3) Planom pozivanja i planom mobilizacijske uzbune utvrđuje se:

– postupak primitka i prenošenja zapovijedi – signala za mobilizaciju

– aktivnosti zapovjedništava grana i zapovjedništava jednake razine

– aktivnosti postrojba i ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane nadležnih za poslove obrane po primitku zapovijedi za mobilizaciju

– upute za rad službujućih postrojbi

– ostale aktivnosti važne za provedbu pozivanja i mobilizacije.

(4) Plan pozivanja izrađuju ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale.

(5) Nositelj izrade Plan mobilizacijske uzbune je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu sa smjernicama za mobilizaciju, operativnim planom mobilizacije Oružanih snaga i mobilizacijskim razvojem Oružanih snaga.

Članak 45.

Nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga za informacijsko-komunikacijski sustav osiguravaju sustav veza s najvišim stupnjem zaštite i pravodobnost u prenošenju odluka, naredbi, zapovijedi, signala i izvješća o tijeku mobilizacije.

Pozivanje i prihvat pričuvnika i predavatelja materijalnih sredstava iz popisa

Članak 46.

(1) Pozivanje pričuvnika i predavatelja materijalnih sredstava iz popisa raspoređenih u postrojbe Oružanih snaga provodi se u skladu s pravilnikom kojim se uređuje vođenje vojne evidencije i izvršavanje vojne obveze.

(2) Pozivanje pričuvnika i predavatelja materijalnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka provodi se dostavom poziva poštom ili putem službene osobe, obavještavanjem telefonom, mobitelom, elektroničkim putem, javnom objavom (opći poziv) ili na drugi prikladan način.

(3) Pozive za pričuvnike i predavatelje materijalnih sredstava iz popisa koji su raspoređeni u postrojbe izrađuju i čuvaju ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane prema prilozima 9 i 10 koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su dio.

(4) Ako se pričuvnik ne odazove pozivu ili ne opravda svoj izostanak, ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane može zahtijevati od nadležnih tijela raspisivanje potrage i dovođenje te utvrđivanje prekršajne odgovornosti.

(5) O preuzimanju materijalnih sredstava iz popisa sastavlja se zapisnik koji sadržava podatke o općem stanju materijalnih sredstava i to za vlasnika, postrojbu i ustrojstvenu jedinice Ministarstva obrane nadležnu za poslove obrane u skladu s važećim propisima u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

Članak 47.

Po primljenoj naredbi za provedbu mobilizacije ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane provodi zadaće i aktivnosti:

– u suradnji s nadležnim zapovjedništvima utvrđuje vrijeme početka mobilizacije (M+0) za postrojbe i o tome izvješćuje ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za ljudske potencijale

– poziva pričuvnike i predavatelje materijalnih sredstava iz popisa

– prati pristizanje pričuvnika i predavatelja materijalnih sredstava iz popisa te po potrebi poduzima odgovarajuće mjere

– raščlanjuje rezultate pozivanja pričuvnika i predavatelja materijalnih sredstava iz popisa te poduzima mjere za dostavu neuručenih poziva

– ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale dostavlja izvješće o pozvanim pričuvnicima i materijalnim sredstvima iz popisa

– obavlja i ostale zadaće određene planom mobilizacije ili po zahtjevu ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale.

Rad zapovjedništava grana i zapovjedništava jednake razine po primitku zapovijedi za mobilizaciju

Članak 48.

Zapovjedništva grana i zapovjedništva jednake razine po primitku zapovijedi za mobilizaciju provode sljedeće zadaće:

– nakon provjere i potvrde primitka koordiniraju vrijeme početka mobilizacije (M+0)

– uzbunjuju djelatnike zapovjedništva i postrojba, prema ranije utvrđenom planu priopćavanja zapovijedi za provedbu mobilizacije

– vode i zapovijedaju mobilizacijom postrojbi iz svoje nadležnosti

– ostvaruju uvid te nadziru i provjeravaju tijek mobilizacije

– prate narastanje postrojba

– osiguravaju koordinaciju i suradnju između postrojba i ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane

– ostvaruje planirane mjere osiguranja mobilizacije

– izvršavaju i ostale zadaće bitne za provedbu mobilizacije

– provode izvješćivanje o tijeku mobilizacije.

Rad postrojba po primitku zapovijedi za mobilizaciju

Članak 49.

(1) Po primitku zapovijedi za mobilizaciju postrojbe provode sljedeće zadaće:

– nakon provjere i potvrde primitka provjeravaju jesu li nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane za poslove obrane primile istovjetnu zapovijed, odnosno signal za mobilizaciju te koordiniraju vrijeme početka mobilizacije (M+0)

– pristupaju uzbunjivanju zapovjednika postrojbe i djelatnika prema ranije utvrđenom planu priopćavanja zapovijedi za provedbu mobilizacije.

(2) Po okupljanju zapovjedništvo/zapovjednik postrojbe provodi sljedeće zadaće:

– zapovijeda i provodi mobilizaciju postrojbe

– izuzima Plan mobilizacije i uručuje ga po dijelovima (izvodima) provoditeljima mobilizacije

– izlazi na mobilizacijsko zborište i uspostavlja zapovjedno mjesto

– uspostavlja vezu s nadređenima i podređenima

– prihvaća provoditelje mobilizacije, pričuvnike i materijalna sredstva iz popisa koji se pozivaju po prioritetu

– organizira i provodi mjere sigurnosnog, inženjerijskog, NKBO, bojnog i logističkog osiguranja

– po potrebi pričuvnike upućuje u privremeno prihvatnu ambulantu

– nadzire rad podređenih i pruža stručnu pomoć

– surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva obrane nadležnom za poslove obrane

– prati dinamiku pristizanja pričuvnika i materijalna sredstva na mobilizacijsko zborište po nižim postrojbama

– u slučaju potrebe zapovijeda prelazak na pričuvno mobilizacijsko zborište uz odobrenje nadređenoga zapovjednika

– provodi i ostale zadaće koje su planirane odnosno koje su u skladu sa stvarnim uvjetima, a važne su za provedbu mobilizacije

– izvješćuje o tijeku mobilizacije.

Organizacija prihvata pričuvnika i primitka materijalnih sredstava iz popisa na mobilizacijskom zborištu

Članak 50.

(1) Zapovjednik postrojbe organizira prihvat, ustrojava privremena tijela koja moraju biti spremna za rad prije početka pristizanja pričuvnika te materijalnih sredstava na mobilizacijsko zborište.

(2) Za provedbu mobilizacije, u pravilu, ustrojavaju se privremena tijela:

– Skupina za prihvat pričuvnika

– Skupina za prijem materijalnih sredstava iz popisa

– Skupina za preuzimanje i prenošenje materijalnih sredstava iz skladišta

– Privremena prihvatna ambulanta.

(3) Broj, sastav i mjesto za rad privremenih tijela utvrđuje se na temelju zadaće, broja nižih postrojba, njihova rasporeda na mobilizacijskom zborištu, veličine mobilizacijskog zborišta, broja pričuvnika, količine i vrste materijalnih sredstava koja se prihvaćaju.

(4) Provoditelji mobilizacije regulirat će rad privremenih tijela posebnom uputom.

(5) Čelnici i članovi privremenih tijela iz stavaka 2. ovoga članka pozivaju se po prioritetu.

Članak 51.

(1) Ako se dinamika pozivanja i odaziv pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa na mobilizacijsko zborište ne odvija u skladu s planom, postrojbe u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane nadležnim za poslove obrane poduzimaju mjere i aktivnosti za popunu postrojbe u skladu s planom.

(2) Nakon završetka mobilizacije, ako postrojba napusti lokaciju mobilizacije, na mobilizacijskom zborištu mora osigurati prihvat naknadno pristiglih pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa.

Korištenje objekata

Članak 52.

(1) Ako se tijekom mobilizacije postrojba ukaže potreba za korištenjem objekata, zahtjev se podnosi crtom zapovijedanja i rukovođenja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane.

(2) O korištenju objekata sastavlja se zapisnik.

Poslijemobilizacijska obuka

Članak 53.

Poslijemobilizacijska obuka postrojba pričuve slijedi nakon provedene mobilizacije koja se odnosi na konkretnu zadaću, a provodi se u skladu s nastavnim planovima i programima, doktrinom obuke i sustavom spremnosti Oružanih snaga.

Izvod iz plana mobilizacije

Članak 54.

(1) Izvod iz plana mobilizacije čine dokumenti kojima se uređuju aktivnosti i djelovanje provoditelja mobilizacije tijekom mobilizacije, a proizlaze iz temeljnih dokumenata plana mobilizacije.

(2) Izvode iz plana mobilizacije izrađuju provoditelji mobilizacije i dostavljaju podređenim postrojbama.

(3) Na temelju Izvoda iz plana mobilizacije nadređenog zapovjedništva provoditelji mobilizacije, zaključno s razinom bojne, izrađuju vlastiti plan mobilizacije.

Postupak s planom mobilizacije po završetku mobilizacije odnosno u slučaju ukidanja postrojbe

Članak 55.

Po završetku mobilizacije odnosno u slučaju ukidanja postrojbe nositelj planiranja mobilizacije postupa s planom u skladu s Uputama o uredskom poslovanju.

IV. DEMOBILIZACIJA

Članak 56.

(1) Demobilizacija obuhvaća postupke, mjere i zadaće koje provode: Ministarstvo obrane, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjedništva, stožeri, postrojbe i ustanove Oružanih snaga za planski i organizirani prijelaz Oružanih snaga iz ratne na mirnodopsku organizaciju i ustroj.

(2) Odluku o demobilizaciji Oružanih snaga donosi Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane.

(3) Zapovijed za pojedinačnu demobilizaciju pričuvnika i materijalnih sredstva iz popisa donosi zapovjednik grane i zapovjednik i čelnik jednake razine.

(4) Po završetku demobilizacije, zapovjedništva postrojba sastavljaju popise demobiliziranih pričuvnika i demobiliziranih materijalnih sredstava iz popisa te unose potrebne podatke u vojnu evidenciju.

(5) Demobiliziranim pričuvnicima zapovjedništva postrojba izdaju potvrde o vremenu sudjelovanja u Oružanim snagama prema prilogu 11 koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je dio.

(6) Popisi demobiliziranih pričuvnika čuvaju se u pismohrani postrojba, a izvodi iz popisa, po završetku demobilizacije, dostavljaju se nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane za poslove obrane.

Članak 57.

(1) Demobilizaciju objekata i materijalnih sredstava iz popisa provodi povjerenstvo postrojbe na temelju zapovijedi zapovjednika.

(2) Prije predaje materijalnog sredstva vlasniku, potrebno ga je dovesti u ispravno stanje te ga kompletirati opremom, gorivom i alatom s kojim je sredstvo preuzeto.

(3) Prilikom primopredaje građevina i materijalnog sredstva sastavlja se zapisnik i to za vlasnika, postrojbu i ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za poslove obrane.

(4) Ako na objektu i materijalnom sredstvu iz popisa nisu uklonjeni nedostaci ili oštećenja, vlasnik materijalnog sredstva ili građevine može priložiti procjenu štete ovlaštene ustanove.

(5) Nakon što povjerenstvo utvrdi štetu, ona se nadoknađuje vlasniku.

V. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 58.

(1) Tijekom mobilizacije i demobilizacije dostavljaju se redovna i izvanredna izvješća.

(2) Izvješća se dostavljaju crtom rukovođenja i zapovijedanja te u međusobnom izvješćivanju između postrojba i nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane za poslove obrane odnosno zapovjedništava grana i zapovjedništava jednake razine i ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane nadležnih za ljudske potencijale.

Članak 59.

(1) Redovna izvješća o broju odazvanih pričuvnika i materijalnih sredstava iz popisa prvonadređenom zapovjedniku dostavljaju se u skladu s Planom izvješćivanja.

(2) Zapovjedništva svih razina, po završetku mobilizacije i demobilizacije postrojba iz svojega mobilizacijskog razvoja, dostavljaju završno izvješće nadređenom stožeru/zapovjedništvu.

(3) Uz redovne, na zahtjev nadređenih i po nastanku izvanrednih okolnosti koje utječu na tijek mobilizacije, dostavljaju se izvanredna izvješća.

Članak 60.

(1) Zapovjedništva postrojba te nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane za poslove obrane izvješćuju se i obavještavaju međusobno o važnim činjenicama radi poboljšanja mobilizacije.

(2) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane izvješćuju postrojbe o broju upućenih, uručenih i neuručenih poziva, razlozima neuručivanja te broju izdanih naloga za privođenje i privedenih pričuvnika – svakih 24 sata.

(3) Postrojbe – nositelji planiranja mobilizacije izvješćuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane za poslove obrane:

– o vremenu zaprimanja zapovijedi – signala za mobilizaciju

– o broju odazvanih pričuvnika i zaprimljenih materijalnih sredstava iz popisa na mobilizacijskom zborištu – svakih 16 sati.

(4) U roku od šest sati po završetku mobilizacije postrojba sastavlja završno izvješće o mobilizaciji i poimenični popis odazvanih vojnih obveznika i materijalnih sredstava iz popisa dostavlja nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane za poslove obrane.

(5) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove obrane o provedbi mobilizacije i demobilizacije izvješćuje ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za ljudske potencijale.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale i Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske dužni su provoditi edukaciju osoba koje izrađuju dokumente Plana mobilizacije te planirati i osigurati potrebna financijska sredstva.

Članak 62.

Stožeri, zapovjedništva, postrojbe, ustanove Oružanih snaga i ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove obrane izradit će nove planove mobilizacije i planove pozivanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mobilizaciji Oružanih snaga, klasa: 801-01/94-01/43, urbroj: 512-01-94-596, od 14. veljače 1994. i urbroj: 512-01-99-13-1343, od 6. rujna 1999.

Članak 64.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/24-02/3

Urbroj: 512-01-24-2

Zagreb, 27. veljače 2024.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

PM – 1

 

PRIJEDLOG PLANA POPUNE POSTROJBE OS RH osobama iz pričuvnog sastava, motornim i priključnim vozilima te ostalim MS

(naziv i brojčana oznaka postrojbe)

Vojno stručna specijalnost (VSSp)

UKUPNO

MIRNODOPSKA VOJNA POŠTA VP

 

 

 

 

 

 

 

 

USTROJBENO MJESTO

 

 

 

 

MOBILIZACIJSKO ZBORIŠTE

 

 

 

 

UKRCAJNA POSTAJA (Mjesto prikupljanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKRCAJNA POSTAJA

 

 

 

 

POPUNJAVA SE PRIČUVNICIMA STAROSTI DO

 

 

 

 

TRAJANJE MOBILIZACIJE

 

 

 

 

POPUNJAVA (naziv područne ustrojstvene jedinice za poslove obrane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOTAK POPUNJENOSTI 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

NAPOMENA:

 

MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA TE OSTALA MATERIJALNA SREDSTVA

 

UKUPNO

Naziv motornih i priključnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala materijalna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP i potpis ovlaštene osobe

 

 

 

PM – 2

 

PLAN POPUNE POSTROJBE OS RH osobama iz pričuvnog sastava, motornim i priključnim vozilima te ostalim MS

(naziv i brojčana oznaka postrojbe)

Vojno stručna specijalnost (VSSp)

UKUPNO

MIRNODOPSKA VOJNA POŠTA VP

 

 

 

 

 

 

 

 

USTROJBENO MJESTO

 

 

 

 

MOBILIZACIJSKO ZBORIŠTE

 

 

 

 

UKRCAJNA POSTAJA (Mjesto prikupljanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKRCAJNA POSTAJA

 

 

 

 

POPUNJAVA SE PRIČUVNICIMA STAROSTI DO

 

 

 

 

TRAJANJE MOBILIZACIJE

 

 

 

 

POPUNJAVA (naziv područne ustrojstvene jedinice za poslove obrane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOTAK POPUNJENOSTI 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

NAPOMENA:

 

MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA TE OSTALA MATERIJALNA SREDSTVA

 

UKUPNO

Naziv motornih i priključnih vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala materijalna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP i potpis ovlaštene osobe

 

 

 

PM – 3

PREGLED I OCJENJIVANJE MOBILIZACIJSKOG ZBORIŠTA

 

POSTROJBA:

UVJET: Provoditelj mobilizacije odnosno nositelj planiranja mobilizacije proveo je povjedno izviđanje, izvršio odabir prostora za mobilizacijsko zborište (u daljnjem tekstu MZ), suglasio prijedlog s nadležnom područnom ustrojstvenom jedinicom za poslove obrane te dobio propisane suglasnosti

 

RED.BR.

KORACI U PROVEDBI ZADAĆE

P

N

 

1.

Suglasnosti da se predloženi prostor može koristiti za mobilizacijsko zborište*

 

 

 

2.

Mogućnost uporabe prostora u bilo koje doba dana ili godišnjeg doba (bez obzira na vlasništvo)

 

 

 

3.

Položaj prostora u odnosu na izvore popune

 

 

 

4.

Veličina predloženog prostora u odnosu na veličinu postrojbe koja će se na njemu mobilizirati omogućuje razmještaj nižih dijelova postrojbe*

 

 

 

5.

Udaljenost prostora od SRMD-a uz protočnost prilaznih putova i putova na MZ omogućuje spajanje tehnike i ljudstva u zapovjeđenom vremenu

 

 

 

6.

Pogodnost predloženog prostora za razvoj privremenih tijela u mobilizaciji:*

 

 

 

a) Skupine za prihvat materijalnih sredstava (mogućnost pristupa, veličina prostora i njegova pogodnost za prihvat i pregled m/v u odnosu na očekujući broj m/v)*

 

 

 

b) PPA - blizina civilnih resursa i mogućnost stacionarnog liječenja

 

 

 

7.

Mogućnost zaštite ljudstva i tehnike od vremenskih nepogoda

 

 

 

8.

Pogodnost prostora za provedbu dekonzervacije, smotre i pojedinačne obuke

 

 

 

9.

Prikrivne (maskirne) mogućnosti i mogućnost zaštite ljudstva i tehnike od protivničkog djelovanja

 

 

 

10.

Povezanost prostora žičnim telefonskim vezama

 

 

 

11.

Mogućnost opskrbe vodom, hranom i gorivom

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

* obvezatna prolaznost

 

 

 

 

 

 

KORACI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

UKUPNO

»PROLAZI«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»NE PROLAZI«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSUDBA FUNKCIONALNOSTI

MZ ispunjava standardizirane uvjete

MZ ne ispunjava standardizirane uvjete

 

 

 

 

Pregled izvršili

1.

(G-3)

čin, ime i prezime, vl. potpis

2.

(G-1)

čin, ime i prezime, vl. potpis

3.

(G-4)

čin, ime i prezime, vl. potpis

 

 

PM – 4

PREGLED DIJELOVA PLANA MOBILIZACIJE I PLANA POZIVANJA

PM – 5

POPIS PROVODITELJA I ZAMJENIKA PROVODITELJA

 

Red.br.

Ime i prezime

Čin

Dužnost

Postrojba

Provoditelj ili zamjenik

Datum i potpis

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis se izrađuje za postrojbu kao cjelinu po nižim dijelovima

 

 

 

 

U stupac 7. upisuje se datum upoznavanja sa planom mobilizacije i potpis

 

 

 

 

 

PM – 6

PREGLED zadaća provoditelja

PM – 7

PM – 8

PLAN IZVJEŠĆIVANJA TIJEKOM MOBILIZACIJE

PM – 9

PM – 10

PM – 11

 

 

 

Copyright © Ante Borić