Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 30/2024 (13.3.2024.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija

470

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. ožujka 2024. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– ciljevi i značajke Metodologije,

– tarifne stavke i tarifni modeli,

– struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena opskrbe plinom),

– način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom,

– struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe).

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– opskrbljivač u obvezi javne usluge i

– zajamčeni opskrbljivač.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuju energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

– iduće tromjesečje – tromjesečje za koje se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe, a koje neposredno slijedi iza tekućeg tromjesečja,

– iduća godina – kalendarska godina u kojoj završava regulacijska godina t,

– prethodno tromjesečje – tromjesečje koje prethodi tekućem tromjesečju,

– regulacijska godina t – razdoblje od 12 mjeseci za koje se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom, a koje je jednako plinskoj godini,

– tekuća godina – kalendarska godina u kojoj započinje regulacijska godina t,

– tekuće tromjesečje – tromjesečje u kojem se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe.

II. CILJEVI I ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Ciljevi ove Metodologije su:

– stvaranje preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja učinkovitog tržišnog natjecanja,

– stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača,

– tržišno formiranje krajnje cijene opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.

Članak 5.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe utvrđuje se zasebno za svako distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je za sve krajnje kupce priključene na isti distribucijski sustav čija su obračunska mjerna mjesta razvrstana u isti tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: Metodologija za distribuciju), a koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, primjenjivati jednaku krajnju cijenu opskrbe plinom.

Članak 6.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za regulacijsku godinu t, i to za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca tekuće godine te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna iduće godine.

(2) Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, uključujući strukturu krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijske godine.

(3) Krajnja cijena zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo utvrđuje se za svako tromjesečje tijekom kalendarske godine.

(4) Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za iduće tromjesečje, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka tromjesečja.

(5) Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za distribucijsko područje na kojem opskrbljuje krajnje kupce u okviru zajamčene opskrbe, uključujući elemente za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe iz odluke Agencije iz stavka 4. ovoga članka, a prema strukturi krajnje cijene zajamčene opskrbe prema Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Metodologije, zajamčeni opskrbljivač dužan je objaviti najmanje sedam dana prije početka pružanja zajamčene opskrbe, kao i najmanje sedam dana prije početka idućeg tromjesečja.

(6) Odluku iz stavka 5. ovoga članka, a koja se odnosi na prethodno tromjesečje, zajamčeni opskrbljivač dužan je na svojim mrežnim stranicama imati objavljenu i tijekom tekućeg tromjesečja.

III. TARIFNE STAVKE I TARIFNI MODELI

Članak 7.

(1) Tarifne stavke su:

– Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (EUR/kWh),

– Ts2 – fiksna mjesečna naknada (EUR).

(2) Tarifne stavke i tarifni modeli iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

 

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE

Ts1

(EUR/kWh)

Ts2

(EUR)

TM1

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh

Ts1TM1

Ts2TM1

TM2

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh

Ts1TM2

Ts2TM2

TM3

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh

Ts1TM3

Ts2TM3

TM4

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh

Ts1TM4

Ts2TM4

TM5

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh

Ts1TM5

Ts2TM5

TM6

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh

Ts1TM6

Ts2TM6

TM7

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh

Ts1TM7

Ts2TM7

TM8

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh

Ts1TM8

Ts2TM8

TM9

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh

Ts1TM9

Ts2TM9

TM10

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh

Ts1TM10

Ts2TM10

TM11

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh

Ts1TM11

Ts2TM11

TM12

Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh

Ts1TM12

Ts2TM12

 

 

 

(3) Iznosi tarifnih stavki Ts1 iz stavka 2. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna, uključujući sve komponente u strukturi tarifne stavke Ts1, zaokružuju se na četiri decimalna mjesta.

(4) Iznosi tarifnih stavki Ts2 iz stavka 2. ovoga članka zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

IV. STRUKTURA I IZRAČUN KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM

Članak 8.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina Ts1 i fiksne mjesečne naknade Ts2.

(2) Elementi za izračun krajnje cijene opskrbe plinom utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Članak 9.

(1) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts1TMi = Tnab + Ts1dis,TMi + Tops

gdje je:

 

Ts1TMi

iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (EUR/kWh),

Tnab

trošak nabave plina (EUR/kWh),

Ts1dis,TMi

iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (EUR/kWh),

Tops

trošak opskrbe plinom (EUR/kWh).

 

 

(2) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts2TMi = Ts2dis,TMi

gdje je:

 

Ts2TMi

iznos fiksne mjesečne naknade za tarifni model TMi (EUR),

Ts2dis,TMi

iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina, utvrđene za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (EUR).

 

 

Trošak nabave plina

Članak 10.

Trošak nabave plina odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom te se utvrđuje za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

 

Tnab

trošak nabave plina (EUR/kWh),

TTFS/W,i

aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter t« i »TTF Price Assesment – Summer t« za isporuku plina u regulacijskoj godini t, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. svibnja do 30. lipnja tekuće godine, u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),

i

dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,

n

broj dana tijekom razdoblja od 1. svibnja do 30. lipnja tekuće godine u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter t« i »TTF Price Assesment – Summer t«.

 

 

Trošak distribucije plina

Članak 11.

(1) Trošak distribucije plina namijenjen je pokrivanju troška naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Jedinični trošak distribucije plina sastoji se od iznosa tarifne stavke za distribuiranu količinu plina – Ts1dis (EUR/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade – Ts2dis (EUR) koji su za svaki tarifni model utvrđeni za operatora distribucijskog sustava sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, i to za tekuću i za iduću godinu.

Trošak opskrbe plinom

Članak 12.

(1) Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture, odnosno transportnog sustava i sustava skladišta plina i/ili terminala za UPP, troškove energije uravnoteženja i ostalih troškova u skladu s odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, troškove u vezi obveza energetskih ušteda propisanih Zakonom o energetskoj učinkovitosti te ostale operativne troškove i maržu opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Trošak opskrbe plinom iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge, za svako distribucijsko područje, za razdoblje za koje je na natječaju odabran opskrbljivač u obvezi javne usluge.

V. STRUKTURA I NAČIN FORMIRANJA KRAJNJE CIJENE ZAJAMČENE OPSKRBE

Članak 13.

(1) Za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, krajnja cijena zajamčene opskrbe sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu Ts1Z i fiksne mjesečne naknade Ts2.

(2) Elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(3) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, za tarifni model TMi, izračunava se prema formuli:

Ts1Z,TMi = Tnab,Z + Ts1dis,TMi + Tops,Z

gdje je:

 

Ts1Z,TMi

iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, za tarifni model TMi (EUR/kWh),

Tnab,Z

trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu (EUR/kWh),

Ts1dis,TMi

iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (EUR/kWh),

Tops,Z

trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu (EUR/kWh).

 

 

(4) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi utvrđuje se na način propisan člankom 9. stavkom 2. ove Metodologije.

(5) Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene zajamčene opskrbe te se utvrđuje za iduće tromjesečje prema formuli:

gdje je:

 

Tnab,Z

trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu (EUR/kWh),

TTFQ,i

aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assessment Quarter +1« za isporuku plina u idućem tromjesečju za koje se određuje krajnja cijena zajamčene opskrbe, objavljenih u pojedinom danu tijekom prva dva mjeseca tekućeg tromjesečja, u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),

i

dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,

n

broj dana u prva dva mjeseca tekućeg tromjesečja u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assessment Quarter +1«.

 

 

 

(6) Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se kako slijedi:

– za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe – za 10 %,

– za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe – za 20 %,

– nakon isteka razdoblja iz podstavka 2. ovoga stavka – za 30 %.

(7) Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo određuje se kao prosjek iznosa troška opskrbe plinom određenih za sva distribucijska područja na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Članak 14.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom utvrđuju se u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije.

Članak 15.

Do određivanja iznosa novih tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, u skladu s odredbama ove Metodologije, primjenjuju se važeći iznosi tarifnih stavki iz prethodnog razdoblja.

VI. NADZOR

Članak 16.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Iznimno od odredbi članka 6. stavka 1. i 2. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2026./2027., za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2026., odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom Agencija je dužna objaviti najkasnije do 21. rujna 2026., a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2027. odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom Agencija je dužna objaviti najkasnije do 22. prosinca 2026.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20, 20/22 i 38/23).

Članak 19.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, donesene na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20, 20/22 i 38/23) ostaju na snazi u razdoblju za koje su donesene.

Članak 20.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 391-35/24-01/2

Urbroj: 371-04-24-18

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE

PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

Tnab

Ts1dis,TM1

Ts1o

Ts1TM1

EUR/kWh

TM2

Ts1dis,TM2

Ts1TM2

EUR/kWh

TM3

Ts1dis,TM3

Ts1TM3

EUR/kWh

TM4

Ts1dis,TM4

Ts1TM4

EUR/kWh

TM5

Ts1dis,TM5

Ts1TM5

EUR/kWh

TM6

Ts1dis,TM6

Ts1TM6

EUR/kWh

TM7

Ts1dis,TM7

Ts1TM7

EUR/kWh

TM8

Ts1dis,TM8

Ts1TM8

EUR/kWh

TM9

Ts1dis,TM9

Ts1TM9

EUR/kWh

TM10

Ts1dis,TM10

Ts1TM10

EUR/kWh

TM11

Ts1dis,TM11

Ts1TM11

EUR/kWh

TM12

Ts1dis,TM12

Ts1TM12

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

Ts2dis,TM1

 

Ts2TM1

EUR

TM2

Ts2dis,TM2

Ts2TM2

EUR

TM3

Ts2dis,TM3

Ts2TM3

EUR

TM4

Ts2dis,TM4

Ts2TM4

EUR

TM5

Ts2dis,TM5

Ts2TM5

EUR

TM6

Ts2dis,TM6

Ts2TM6

EUR

TM7

Ts2dis,TM7

Ts2TM7

EUR

TM8

Ts2dis,TM8

Ts2TM8

EUR

TM9

Ts2dis,TM9

Ts2TM9

EUR

TM10

Ts2dis,TM10

Ts2TM10

EUR

TM11

Ts2dis,TM11

Ts2TM11

EUR

TM12

Ts2dis,TM12

Ts2TM12

EUR

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

PRILOG 2.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene zajamčene opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo

 

Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK NABAVE

PLINA ZA ZAJAMČENU OPSKRBU

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM ZA ZAJAMČENU OPSKRBU

KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za zajamčenu opskrbu

Ts1Z

TM1

Tnab,Z

Ts1dis,TM1

Tops,Z

Ts1Z,TM1

EUR/kWh

TM2

Ts1dis,TM2

Ts1Z,TM2

EUR/kWh

TM3

Ts1dis,TM3

Ts1Z,TM3

EUR/kWh

TM4

Ts1dis,TM4

Ts1Z,TM4

EUR/kWh

TM5

Ts1dis,TM5

Ts1Z,TM5

EUR/kWh

TM6

Ts1dis,TM6

Ts1Z,TM6

EUR/kWh

TM7

Ts1dis,TM7

Ts1Z,TM7

EUR/kWh

TM8

Ts1dis,TM8

Ts1Z,TM8

EUR/kWh

TM9

Ts1dis,TM9

Ts1Z,TM9

EUR/kWh

TM10

Ts1dis,TM10

Ts1Z,TM10

EUR/kWh

TM11

Ts1dis,TM11

Ts1Z,TM11

EUR/kWh

TM12

Ts1dis,TM12

Ts1Z,TM12

EUR/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

Ts2dis,TM1

 

Ts2TM1

EUR

TM2

Ts2dis,TM2

Ts2TM2

EUR

TM3

Ts2dis,TM3

Ts2TM3

EUR

TM4

Ts2dis,TM4

Ts2TM4

EUR

TM5

Ts2dis,TM5

Ts2TM5

EUR

TM6

Ts2dis,TM6

Ts2TM6

EUR

TM7

Ts2dis,TM7

Ts2TM7

EUR

TM8

Ts2dis,TM8

Ts2TM8

EUR

TM9

Ts2dis,TM9

Ts2TM9

EUR

TM10

Ts2dis,TM10

Ts2TM10

EUR

TM11

Ts2dis,TM11

Ts2TM11

EUR

TM12

Ts2dis,TM12

Ts2TM12

EUR

 

 

Napomena: Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se:

– za 10 % za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe,

– za 20 % za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe,

– za 30 % nakon isteka drugog kalendarskog mjeseca pružanja zajamčene opskrbe.

 

 

 

Copyright © Ante Borić