Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 123/2023 (23.10.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1713

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21), ministar hrvatskih branitelja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja i raspodjela vlastitih prihoda te nenamjenskih donacija koje ostvare proračunski korisnici iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici).

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Vlastitim prihodima smatraju se prihodi koji se ostvaruju od obavljanja poslova koji se ne financiraju iz proračuna i koji se obavljaju na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna i odnose se na poslove:

– davanja u zakup ili podzakup poslovnih i drugih prostora

– iznajmljivanje opreme i infrastrukture i

– druge poslove u svezi s djelatnošću proračunskih korisnika koje proračunski korisnici obavljaju na tržištu i od kojih proračunski korisnici, u skladu sa Zakonom o proračunu, ostvaruju vlastite prihode.

b) Nenamjenskom donacijom smatraju se prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČIN KORIŠTENJA I POSTUPANJE KOD VLASTITIH PRIHODA I NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 4.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. točke a) ovoga Pravilnika koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koje su proračunski korisnici dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu i

– podmirenje obveza prema sklopljenim ugovorima o dugoročnim zajmovima i dugoročnim kreditima, a koje su proračunski korisnici sklopili sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali vlastiti prihodi mogu se koristiti za:

– ulaganje u razvoj redovne djelatnosti i

– podmirenje ostalih rashoda redovne djelatnosti.

Članak 5.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika, na prijedlog čelnika proračunskog korisnika, donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(2) Ukoliko je vrijednost nenamjenske donacije veća od 10.000,00 eura, za donošenje odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja.

(3) Čelnik proračunskog korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(4) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(5) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Vlastiti prihodi i nenamjenske donacije uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna IBAN: HR1210010051863000160.

(2) Uplaćena sredstva iz stavka 1. ovoga članka može koristiti isključivo proračunski korisnik koji je ostvario sredstva.

Članak 7.

(1) Proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(2) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi i nenamjenske donacije mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 8.

Vlastiti prihodi i nenamjenske donacije koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 9.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, donosi odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, sukladno ovom Pravilniku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje samo jedan od navedenih prihoda, donosi odluku o ostvarivanju i korištenju te vrste prihoda.

III. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE O VLASTITIM PRIHODIMA I NENAMJENSKIM DONACIJAMA

Članak 10.

(1) Ministarstvo hrvatskih branitelja nadzire ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda te nenamjenskih donacija proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Proračunski korisnici su dužni do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja izvještaj o visini ostvarenih vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija te načinu njihova korištenja.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, uz prethodnu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, donijeti će odluku iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, stavlja se izvan snage Naputak o načinu korištenja vlastitih prihoda (klasa: 400-01/19-01/16, urbroj: 522-04/1-19-2 od 21. listopada 2019. godine).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-02/92 Urbroj: 522-2/2-23-6 Zagreb, 11. listopada 2023.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić