Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

178

Na temelju članka 153. stavka 5. i članka 167. stavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU POMORSKIH I LUČKIH REDARA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja i program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi koje će obavljati pomorski redar i čuvar zaštićenih dijelova prirode te za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet koje će obavljati lučki redar.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu provedbu:

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru unutar zaštićenog dijela prirode

– nadzora nad provedbom pravilnika o redu u luci

– druge poslove određene odlukom o redu na pomorskom dobru

– druge poslove određene pravilnikom o redu u luci.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Kandidat je osoba koju je jedinica lokalne ustanove, javna ustanova koja upravlja zaštićenim dijelom prirode i lučka uprava predložila za stručno osposobljavanje.

(2) Lučki redar je ovlašteni službenik lučke uprave koji je osposobljen za obavljanje poslova provedbe reda u luci otvorenoj za javni promet na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

(3) Ministar je ministar u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva.

(4) Ministarstvo je ministarstvo u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva.

(5) Pomorski redar je ovlašteni službenik upravnog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašteni službenik čuvarske službe javne ustanove koja upravlja zaštićenim dijelom prirode, koji je osposobljen za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

(6) Program je program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi i nadzora nad redom u luci otvorenoj za javni promet.

(7) Tajnik programa je osoba koja obavlja administrativne i financijske poslove vezane za evidenciju prisutnosti kandidata na predavanjima, izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu i rješenja o ovlaštenju za poslove obavljanja nadzora nad pomorskim dobrom u općoj upotrebi i nadzora nad provedbom pravilnika o redu u luci.

(8) Voditelj Programa je osoba koja obavlja administrativne poslove vezane za organizaciju nastave, angažiranje predavača i Ispitnog povjerenstva.

Postupak provođenja stručnog osposobljavanja

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje pomorskih i lučkih redara organizira i provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

(2) Ministarstvo određuje mjesto i datum održavanja stručnog osposobljavanja Objavom na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode i lučke uprave Ministarstvu predlažu popis službenike koji će polaziti program stručnog osposobljavanja.

(4) Ministarstvo predložene kandidate raspoređuje po grupama od najmanje 5 kandidata i poziva u termine održavanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana prije početka nastave.

Članak 6.

(1) Ministar odlukom utvrđuje listu predavača koji provode stručno osposobljavanje, voditelja programa, tajnika programa i ispitno povjerenstvo.

(2) Voditelj programa određuje predavače za svaki pojedini termin stručnog osposobljavanja.

(3) Voditelj programa dužan je sedam dana prije početka nastave obavijestiti predavače o utvrđenom datumu i mjestu održavanja stručnog osposobljavanja.

Program stručnog osposobljavanja

Članak 7.

(1) Stručno osposobljavanje pomorskih i lučkih redara provodi se po Programu koji se sastoji od dva modula koji čine Prilog 1. ovog Pravilnika kao njegov sastavni dio.

(2) Modul A Programa uređuje stručno osposobljavanje pomorskih redara

(3) Modul B Programa uređuje stručno osposobljavanje lučkih redara.

(4) Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela nastave i provodi se putem predavanja i vježbi.

(5) Ministarstvo osigurava nastavne materijale koji će se koristiti na nastavi.

(6) Trajanje osposobljavanja prema Programu za Modul A i za Modul B iznosi 26 školskih sati.

Ispitno povjerenstvo i stručni ispit

Članak 8.

(1) Kandidat koji je odslušao stručno osposobljavanje po Programu iz članka 7. ovog Pravilnika polaže stručni ispit pred Ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik.

(2) Voditelj programa određuje predsjednika Ispitnog povjerenstva i članove za svaki pojedini ispitni rok.

(3) Voditelj programa dužan je sedam dana prije početka ispita obavijestiti Ispitno povjerenstvo o predviđenom datumu i mjestu održavanja ispita.

Članak 9.

(1) Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje ispita najkasnije do dana određenog za ispitni rok, ako je zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga spriječen pristupiti stručnom ispitu.

(2) Kandidat iz članka 1. ovog stavka bit će pozvan na sljedeći ispitni rok.

(3) Ukoliko kandidat ne pristupi ispitu, a isti nije odgodio u skladu sa stavkom 1. ovog članka, smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 10.

(1) Stručni ispit za pomorskog, odnosno lučkog redara polaže se pred Ispitnim povjerenstvom iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Stručni ispit za pomorskog i lučkog redara sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

(3) Tajnik programa vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita za pomorskog i lučkog redara za svakog kandidata koji potpisuju predsjednik Ispitnog povjerenstva i tajnik programa.

(4) Zapisnik o stručnom ispitu za pomorskog i lučkog redara vodi se na propisanom Obrascu 1. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 2.

Članak 11.

(1) Kandidat koji je položio stručni ispit ocjenjuje se s ocjenom »položio«.

(2) Kandidat koji nije položio stručni ispit ocjenjuje se s ocjenom »nije položio«.

(3) Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit bit će pozvan na sljedeći ispitni rok.

(4) Kandidat može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita najviše tri puta, a ako ni tada ne položi, dužan je ponoviti postupak stručnog osposobljavanja.

Potvrda o stručnom osposobljavanju

Članak 12.

(1) Kandidatu koji je položilo stručni ispit za pomorskog redara Ispitno povjerenstvo izdaje potvrdu o uspješno završenom stručnom osposobljavanju kojom se dokazuje osposobljenost pomorskog redara za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na Obrascu 2. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 3.

(2) Kandidatu koji je položilo stručni ispit za lučkog redara Ispitno povjerenstvo izdaje potvrdu o uspješno završenom stručnom osposobljavanju kojom se dokazuje osposobljenost lučkog redara za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet na Obrascu 3. koji čini sastavni dio ovo Pravilnika kao Prilog 4.

Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi

Članak 13.

(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno ravnatelj javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, za pomorskog redara koji je položio stručni ispit, podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se stječe ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi.

(2) Ravnatelj luke otvorene za javni promet, za lučkog redara koji je položio stručni ispit, podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se stječe ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto pomorskog redara ili rješenje o rasporedu iz kojeg je vidljivo da obavlja poslove pomorskog redarstva, važeća potvrda o uspješno završenom stručnom osposobljavanju pomorskog redara i preslika dokaza o stručnoj spremi pomorskog redara.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilaže se preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto lučkog redara, važeća potvrda o uspješno završenom stručnom osposobljavanju lučkog redara i preslika dokaza o stručnoj spremi lučkog redara.

(5) Pomorskom redaru za kojeg je uredno dostavljen zahtjev i dokumentacija stavka 1 i 3. ovog članka Ministarstvo izdaje rješenje kojim se stječe ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na propisanom Obrascu 4. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 5.

(6) Lučkom redaru za kojeg je uredno dostavljen zahtjev i dokumentacija stavka 2 i 4. ovog članka Ministarstvo izdaje rješenje kojim se stječe ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet na propisanom Obrascu 5. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 6.

Evidencija

Članak 14.

(1) Ministarstvo vodi evidencije prisutnosti polaznika.

(2) Ministarstvo vodi evidencije o izdanim potvrdama i rješenjima iz članaka 12. i 13. ovog Pravilnika.

(3) Administrativne i financijske poslove vezano za evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka obavlja tajnik programa.

(4) Evidencija iz stavka 2. ovog članka sadrži:

1. redni broj evidencije

2. ime i prezime pomorskog, odnosno lučkog redara, oib, kontakt podaci

3. stupanj i područje stečenog obrazovanja

4. naziv jedinice lokalne samouprave/javne ustanova za zaštićene dijelove prirode/lučke uprave u kojoj je redar zaposlen

5. datum polaganja ispita i rezultat ispita

6. datum i klasifikacijski broj izdavanja potvrde iz članka 12. ovog Pravilnika

7. datum i klasifikacijski broj izdavanja rješenja iz članka 13. ovog Pravilnika

8. napomene.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/59

Urbroj: 530-03-1-2-24-195

Zagreb, 15. siječnja 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POMORSKIH I LUČKIH REDARA

Modul A – stručno osposobljavanje pomorskih redara

 

 

Naziv nastavne cjeline

Način ostvarivanja programa

Broj nastavnih sati

1

ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Predavanja i vježbe

6

2

RED NA POMORSKOM DOBRU

Predavanja i vježbe

6

3

UPRAVNI POSTUPAK

Predavanja i vježbe

6

4

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Predavanja i vježbe

6

5

STRUČNI ISPIT

Pismeni i usmeni

2

 

 

Modul B – stručno osposobljavanje lučkih redara

 

 

Naziv nastavne cjeline

Način ostvarivanja programa

Broj nastavnih sati

1

ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Predavanja i vježbe

6

2

RED U LUCI

Predavanja i vježbe

6

3

UPRAVNI POSTUPAK

Predavanja i vježbe

6

4

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Predavanja i vježbe

6

5

STRUČNI ISPIT

Pismeni i usmeni

2

 

 

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

PRILOG 5

PRILOG 6

 

 

 

Copyright © Ante Borić