NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore

Središnji državni ured za demografiju i mlade

152

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 152/22) čelnik tijela državne uprave nadležnog za demografiju, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja izvješća o provedbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 152/22 – u daljnjem tekstu: Zakon), a na osnovi naturalnih i financijskih podataka o korisnicima i pravima korištenim u određenom vremenskom razdoblju.

(2) Pod izvješćem iz stavka 1. ovoga Pravilnika podrazumijevaju se mjesečna izvješća i godišnje izvješće.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Izvješća iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika obvezan je izraditi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i dostaviti ih tijelu državne uprave nadležnom za demografiju u roku propisanom člankom 67. stavkom 2. i 3. Zakona.

II. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA IZVJEŠĆA

Članak 3.

Godišnje izvješće iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika obuhvaća prikaz podataka o broju korisnika prava, broju i vrstama korištenih prava te o pojedinačnim i ukupnim utrošcima sredstava za ta prava za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja izvješća, a na osnovi pojedinačnih mjesečnih izvješća za tu godinu.

Članak 4.

(1) Mjesečno izvješće iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika Zavod je obvezan izraditi sukladno podatcima iz elektroničkog očevidnika čiji je sadržaj i način vođenja propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore.

(2) Mjesečnim izvješćem iz stavka 1. ovoga članka podatci se iskazuju prema sljedećim obilježjima:

a) za korisnike prava:

– spol

– status osigurane osobe (osnova osiguranja)

– područna služba Zavoda

b) za korištena prava

– broj slučajeva

– broj dana

– područna služba Zavoda.

Članak 5.

(1) Zavod je dužan osigurati izvješća, propisana ovim Pravilnikom, u elektroničkom obliku.

(2) Na traženje čelnika tijela državne uprave nadležnog za demografiju, Zavod će dostaviti i druge podatke iz elektroničkog očevidnika iz članka 4. ovoga Pravilnika koji nisu obuhvaćeni godišnjim i mjesečnim izvješćem.

(3) Iznimno, a na traženje čelnika tijela državne uprave nadležnog za demografiju, Zavod će omogućiti neposredan uvid u podatke iz elektroničkog očevidnika iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za demografiju, iznimno od odredaba članka 2. ovoga Pravilnika, može od Zavoda zatražiti posebno izvješće u vezi ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore (»Narodne novine« broj 18/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/2

Urbroj: 519-04-2/4 -23-18

Zagreb, 15. siječnja 2024.

Državna tajnica Željka Josić, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić