Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 147/2023 (12.12.2023.), Pravilnik o medijaciji

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2092

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 144/21) i članka 81. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, br. 67/22) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 23. sjednici 6. prosinca 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O MEDIJACIJI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Centar za mirenje (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Centar pruža usluge medijacije.

(3) U postupcima medijacije iz stavka 2. ovog članka jedan ili više medijatora na nezavisan i nepristran način pomažu strankama da postignu nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje, u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati.

(4) Provođenje postupka medijacije mogu zatražiti domaće i strane fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: stranke).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na sve rodove.

Članak 3.

(1) Centar je neovisan u svom radu.

(2) Centar djeluje na temelju zakona kojim se uređuje mirno rješavanje sporova, propisa donesenih za provedbu tog zakona, ovog Pravilnika, odluke odnosno odluka kojima se uređuju troškovi medijacije i drugih općih akata.

(3) Opći akti Centra iz stavka 2. ovog članka te odluka o imenovanju predsjednika Centra iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

(1) Sjedište Centra je u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

(2) Centar može imati regionalne centre za mirenje u Splitu, Osijeku, Rijeci, Puli, Koprivnici, Varaždinu te u sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore.

(3) Centar ima svoj pečat s natpisom »Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori« i znakom Centra.

Članak 5.

(1) Centar ima predsjednika i tajnika.

(2) Poslove medijacije za Centar obavljaju osobe u svojstvu medijatora upisane u Registar medijatora (u daljnjem tekstu: medijatori).

(3) Registar medijatora iz stavka 2. ovog članka vodi, na temelju javne ovlasti, Centar za mirno rješavanje sporova, javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave od 24. srpnja 2023., klasa: 700-03/23-02/39, urbroj: 514-03-02-01/01-23-20.

POSTUPAK MEDIJACIJE

Članak 6.

(1) Za pokretanje postupka medijacije nije potrebno prethodno sklapanje sporazuma o medijaciji.

(2) Prijedlog za pokretanje medijacije koji jedna stranka upućuje drugoj (u daljnjem tekstu: prijedlog) smatra se uredno dostavljenim ako je dostavljen poštom na adresu prijavljenog prebivališta, odnosno sjedišta protivne stranke odnosno punomoćnika te stranke ili na adresu njihove elektroničke pošte.

(3) Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog ili u drugom roku za odgovor, koji je predlagatelj naznačio u prijedlogu, ne izjasni o prijedlogu, smatra se da je prijedlog za medijaciju odbijen.

(4) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijacija počinje kad Centar dobije obavijest u pisanom obliku ili elektroničkom poštom o tome da su se stranke sporazumjele o provođenju medijacije odnosno da je druga stranka prihvatila prijedlog za pokretanje postupka medijacije u okviru Centra.

Članak 7.

(1) Smatra se da stranka koja predloži odnosno stranka koja pristane na provođenje postupka medijacije u okviru Centra prihvaća odredbe ovog Pravilnika, opće i pojedinačne odluke o troškovima medijacije te druge mjerodavne opće i pojedinačne akte Centra.

(2) Stranke su ovlaštene pisanim sporazumom odstupiti od primjene određenih odredaba ovog Pravilnika ako njihov sporazum nije protivan prisilnim odredbama zakona kojim se uređuje mirno rješavanje sporova.

Članak 8.

(1) Ako su se stranke međusobno izrijekom obvezale da tijekom točno određenog razdoblja ili do nastupanja točno određenog uvjeta neće pokretati ili nastavljati sudske, arbitražne ili druge postupke, takav njihov sporazum ima obvezujući učinak. U tom će slučaju sud, arbitri ili druga tijela kod kojih se pokrene postupak o istom predmetu spora odbaciti na zahtjev druge stranke tužbu ili drugi podnesak kojim se postupak pokreće ili nastavlja.

(2) Ako ne postoji izričit sporazum stranaka iz stavka 1. ovog članka, tijekom postupka medijacije stranke su dužne suzdržavati se od pokretanja sudskih, arbitražnih ili drugih postupaka za rješavanje spora o kojem se medijacija provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 9.

(1) Stranke sporazumno određuju hoće li medijaciju provoditi jedan ili više medijatora.

(2) Stranke sporazumno određuju medijatora odnosno medijatore s liste medijatora upisanih u Registar medijatora iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Lista medijatora).

(3) Stranke se mogu sporazumjeti da medijatora odnosno medijatore imenuje predsjednik Centra.

(4) Ako stranke ne postignu sporazum o osobi medijatora odnosno osobama medijatora ili sporazum iz stavka 3. ovog članka, tu osobu odnosno osobe imenuje predsjednik Centra po službenoj dužnosti.

(5) U slučajevima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, medijator odnosno medijatori moraju biti imenovani s Liste medijatora.

Članak 10.

(1) Osoba kojoj se ponudi imenovanje za medijatora dužna je otkriti sve okolnosti koje dovode u sumnju njezinu nepristranost. Nakon imenovanja medijator je dužan obavijestiti stranke o takvim okolnostima čim za njih sazna, ako to već prije nije učinio.

(2) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, imenovani medijator ne može biti sudac ili arbitar u sporu koji je bio ili jest predmet medijacije ili u nekom drugom sporu koji je proizašao iz tog pravnog odnosa ili je povezan s njim.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, stranke mogu ovlastiti medijatora da kao arbitar donese pravorijek na temelju nagodbe.

Članak 11.

(1) Medijator je dužan stručno, nepristrano i jednako postupati prema svakoj stranci te postupak medijacije voditi pravično.

(2) U okviru sporazuma stranaka, medijator je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama okonča brzo i trajno.

Članak 12.

(1) Medijator može ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

(2) Medijator može održavati sastanke s objema strankama istodobno iIi sa svakom strankom posebno.

(3) Medijator može sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlagati njezin sadržaj.

(4) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijator smije informacije i podatke koje je primio od jedne stranke prenijeti drugoj stranci samo uz njezin pristanak.

(5) Stranke sporazumno određuju opseg konkretnih ovlaštenja medijatora iz stavaka 1. do 4. ovog članka.

Članak 13.

(1) Nagodba sklopljena u postupku medijacije pred Centrom obvezuje stranke koje su je sklopile. Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti.

(2) Nagodba iz stavka 1. ovog članka je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadržava izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzulu ovršnosti). Klauzula ovršnosti može biti sadržana i u posebnoj ispravi.

(3) Nagodba i posebna isprava o ovršnosti, ako je donesena, sklapaju se u pisanom obliku, a prilažu se zapisniku koji sastavlja medijator. Nagodbu i zapisnik potpisuju stranke i medijator.

(4) Stranke se mogu sporazumjeti i da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta ili u drugom obliku predviđenom zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje sporova.

Članak 14.

(1) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijator je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije o postupku medijacije, osim ako zakonom nije drugačije propisano ili ako je davanje informacija nužno radi provedbe nagodbe ili provedbe njezine ovrhe.

(2) Medijator odgovara za štetu koju je prouzročio povredom obveze iz stavka 1. ovog članka.

(3) Stavci 1. i 2. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na stranke, druge osobe koje su u postupku medijacije sudjelovale u bilo kojem svojstvu te na djelatnike Centra.

Članak 15.

(1) Medijacija je dovršena:

1. ako je jedna stranka drugoj stranci i medijatoru uputila, poštanskom pošiljkom ili u elektroničkom obliku, pisanu izjavu o odustajanju od medijacije, osim ako u postupku i nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje namjeravaju nastaviti medijaciju,

2. ako su stranke medijatoru uputile, poštanskom pošiljkom ili u elektroničkom obliku, pisanu izjavu o dovršetku medijacije,

3. odlukom medijatora da se postupak medijacije obustavlja zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora nije svrhovito, a koju odluku medijator u pravilu donosi nakon što je strankama dao mogućnost da se o tome izjasne,

4. ako se nagodba ne sklopi u roku za dovršetak medijacije koji su stranke odredile svojim sporazumom, a ako nisu odredile rok, u roku od 60 dana od dana početka medijacije ili u drugom roku o kojem su se stranke naknadno sporazumjele,

5. sklapanjem nagodbe.

(2) U zapisniku iz članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se na koji je od načina propisanih u stavku 1. ovog članka okončan postupak mirenja u konkretnom slučaju.

(3) Medijator je dužan obavijestiti Centar o trajanju i načinu dovršetka medijacije.

(4) Nakon primitka obavijesti iz stavka 3. ovog članka ili nakon saznanja za činjenicu dovršetka postupka medijacije iz drugih vjerodostojnih izvora, tajnik Centra sastavlja posebnu pisanu bilješku kojom utvrđuje da je postupak medijacije dovršen.

Članak 16.

(1) Centar i medijatori imaju pravo na naknadu troškova u skladu s pravilima o troškovima u postupcima medijacije koji se vode u okviru Centra.

(2) Pravila o troškovima iz stavka 1. ovog članka utvrđuje svojom odlukom Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA

Članak 17.

(1) Predsjednika Centra imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na razdoblje od četiri godine.

(2) Predsjednik predstavlja i zastupa Centar.

(3) Predsjednik imenuje medijatore u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom, prati primjenu općih akata Centra te priprema i predlaže izmjene i dopune, odnosno donošenje novih općih akata radi njihovog usklađivanja sa zakonodavstvom i razvitkom prakse u tom području, organizira stručne skupove, savjetovanja i stručne razgovore radi promocije Centra i instituta medijacije, sudjeluje u znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje u znanstvenoj i stručnoj literaturi informacije o pravilima i praksi Centra, poduzima aktivnosti radi uspostavljanja suradnje s drugim hrvatskim i inozemnim organizacijama te tijelima Europske unije čija je djelatnost od interesa za rad Centra, potpisuje sporazume o suradnji i obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim aktima Centra.

(4) Predsjednik Centra odobrava plan rada te godišnji izvještaj o radu Centra.

Članak 18.

(1) Tajnika Centra imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora s tajnikom Centra sklapa ugovor o radu.

(2) Tajnik Centra obavlja sve administrativne poslove vezane uz pojedinačne postupke medijacije i rad sa strankama.

(3) Tajnik Centra priprema plan rada za tekuću godinu te godišnji izvještaj o radu Centra iz članka 17. stavka 4. ovog Pravilnika.

(4) Tajnik Centra poduzima i provodi radnje i aktivnosti potrebne za uredno funkcioniranje Centra, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i naloga predsjednika Centra te obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim aktima Centra.

(5) U slučaju spriječenosti predsjednika Centra ili po njegovom nalogu, tajnik predstavlja Centar na domaćim i međunarodnim događanjima vezanima uz institut medijacije.

Članak 19.

(1) Ako s Hrvatskom gospodarskom komorom nema sklopljen ugovor o radu, predsjednik Centra ima pravo na paušalnu mjesečnu naknadu za svoj rad, visinu koje određuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore krajem tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Ako s Hrvatskom gospodarskom komorom ima sklopljen ugovor o radu, predsjednik Centra ima pravo na posebni mjesečni dodatak na plaću, visinu kojega određuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

(3) Tajnik Centra ima pravo tijekom jedne kalendarske godine na jednu ili više posebnih naknada zbog povećane odgovornosti i složenosti poslova koje obavlja, a koju, na obrazloženi prijedlog predsjednika Centra, odobrava predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Članak 20.

Hrvatska gospodarska komora osigurava materijalno-financijske uvjete za djelovanje Centra te obavlja nadzor nad administrativnim i materijalno-financijskim poslovanjem Centra.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti odluku kojom će utvrditi da listu izmiritelja Centra iz članka 22. stavka 2. točke 15. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 144/21) čine medijatori registrirani u Registru medijatora iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika. Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka prestaje važiti Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 15. ožujka 2010. (»Narodne novine«, br. 34/10), Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 14. travnja. 2011. (»Narodne novine«, br. 48/11) i Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 18. prosinca 2013. (»Narodne novine«, br. 155/13).

Članak 22.

(1) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donijet će odluku o troškovima u postupcima medijacije koji se vode pred Centrom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Odluka se objavljuju u »Narodnim novinama«.

(2) Do dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se:

– Odluka o troškovima u postupcima mirenja (»Narodne novine«, br. 142/11) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja (»Narodne novine«, br. 67/17)

– Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09), Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/09) i Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08, 74/09, 153/09), koja je objavljena u »Narodnim novinama«, br. 32/11

– Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine« br. 54/13), koja je objavljena u »Narodnim novinama«, br. 84/13

– Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i/ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16), koja je objavljena u »Narodnim novinama«, br. 67/17.

(3) Danom stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka prestaju važiti odluke iz stavka 2. ovog članka.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mirenju (»Narodne novine«, br. 142/11).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-02/23-01/4 Urbroj: 311-02-00-00-23-7 Zagreb, 6. prosinca 2023.

Predsjednik dr. sc. Luka Burilović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić