Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 156/2023 (27.12.2023.), Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2397

Na temelju odredbe članka 91. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj i način rada matičnih povjerenstava, sadržaj mišljenja stručnog povjerenstva i njegov sastav te druga pitanja vezana uz provedbu postupaka izbora odnosno reizbora na radna mjesta na veleučilištima.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na izbor i reizbor naslovnih nastavnika na veleučilištima.

II. MATIČNA POVJERENSTVA

Članak 2.

(1) Matično povjerenstvo je stručno povjerenstvo Zbora veleučilišta Republike Hrvatske (dalje: Zbor veleučilišta).

(2) Matično povjerenstvo:

– utvrđuje ispunjava li nastavnik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika na veleučilištu Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na Veleučilištu (u daljnjem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji)

– utvrđuje ispunjava li nastavnik Nacionalne veleučilišne kriterije pri izboru na više radno mjesto, pri reizboru na postojeće radno mjesto na veleučilištu odnosno reizboru u postojećega naslovnog nastavnika na veleučilištu

– razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje.

Članak 3.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 2. stavkom 2. ovog Pravilnika ustrojavaju se matična povjerenstva za sljedeća područja:

1. područje biomedicine i zdravstva

2. područje biotehničkih znanosti

3. područje društvenih znanosti

4. područje humanističkih znanosti

5. područje prirodnih znanosti

6. područje tehničkih znanosti

7. umjetničko područje

8. interdisciplinarno područje.

Članak 4.

(1) Matično povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika sastoji se od tri do sedam članova, o čemu odlučuje Zbor veleučilišta posebnom odlukom. Članovi matičnih povjerenstava imenuju se na četiri godine.

(2) Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih povjerenstava iz članka 3. točke 1. – 7. ovog Pravilnika objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo). Kandidate za članove matičnih povjerenstava predlažu veleučilišta.

(3) Član matičnog povjerenstva iz članka 3. ovog Pravilnika ne može biti član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj niti čelnik visokog učilišta.

(4) Listu kandidata za članove matičnih povjerenstava utvrđuje Ministarstvo te je u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva za predlaganje kandidata dostavlja Zboru veleučilišta.

Članak 5.

(1) Članove matičnih povjerenstava iz članka 3. ovog Pravilnika bira Zbor veleučilišta tajnim glasovanjem.

(2) Za predsjednika matičnog povjerenstva izabrana je osoba koja je prilikom glasovanja za članove matičnih povjerenstava dobila najveći broj glasova od svih izabranih kandidata, a za zamjenika predsjednika izabrana je osoba koja je dobila drugi najveći broj glasova. U slučaju jednakog broja glasova dvaju ili više kandidata, predsjednik ili zamjenik predsjednika bira se ždrijebom.

(3) U slučaju da tijekom trajanja mandata članova matičnog povjerenstva prestane mandat predsjednika, dosadašnji zamjenik postaje predsjednik, dok novog zamjenika biraju članovi matičnog povjerenstva između sebe. U slučaju da tijekom trajanja mandata članova matičnog povjerenstva prestane mandat zamjenika predsjednika, novog zamjenika predsjednika biraju članovi matičnog povjerenstva između sebe.

(4) Članovi matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje su izabrani predsjednici ostalih matičnih povjerenstava. Predsjednika matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje biraju članovi ovoga matičnog povjerenstva između sebe.

(5) Članovi matičnih povjerenstava biraju se iz redova profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru u odgovarajućem području i u radnom su odnosu na veleučilištu.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, član matičnog povjerenstva iz umjetničkog područja može se izabrati iz reda nastavnika izabranog na umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno umirovljenog nastavnika koji je bio zaposlen na umjetničko-nastavnome radnome mjestu, a dodijeljen mu je počasni naslov professor emeritus u umjetničkom području.

(7) Zbor veleučilišta može, na temelju Izvješća o radu matičnih povjerenstava te broju predmeta u pojedinome znanstvenom i umjetničkom području, odlukom propisati najmanji broj članova matičnog povjerenstva s izborom u odgovarajućem području.

Članak 6.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i član matičnog povjerenstva bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran ako:

1. sam zatraži razrješenje

2. stupi na dužnost propisanu člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika

3. ne ispunjava svoju dužnost

4. izgubi sposobnost obnašanja dužnosti

5. svojim postupcima naruši ugled dužnosti koju obnaša

6. nije u radnom odnosu s veleučilištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, osoba se neće razriješiti dužnosti člana matičnog povjerenstva ako joj je do isteka mandata člana matičnog povjerenstva preostalo manje od šest mjeseci te ako sama ne zatraži razrješenje.

(3) Zahtjev za razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika i člana matičnog povjerenstva prije isteka mandata ovlašteni su pokrenuti predsjednik Zbora veleučilišta, najmanje tri člana Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja ili matično povjerenstvo svojom odlukom.

(4) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove matičnog povjerenstva razrješuje Zbor veleučilišta.

(5) U slučaju prestanka mandata članu matičnog povjerenstva prije vremena na koje je izabran, novi član imenuje se u skladu s postupkom propisanim ovim Pravilnikom na vrijeme do isteka mandata člana kojemu je prestao mandat.

Članak 7.

(1) Matično povjerenstvo odluke donosi na sjednicama.

(2) Sjednice matičnog povjerenstva održavaju se jedanput mjesečno.

(3) U slučaju da matičnom povjerenstvu nije pristigao nijedan predmet o kojem je potrebno odlučivati, predsjednik matičnog povjerenstva obavijestit će pisanim putem članove da nisu stečeni uvjeti za održavanje sjednice u roku koji je propisan prethodnim stavkom.

(4) Sjednice matičnog povjerenstva sazivaju se pisanim pozivom u elektroničkom obliku i to najmanje osam dana prije održavanja sjednice. Uz poziv na sjednicu članovima se dostavlja i prijedlog dnevnog reda te ostala pripadajuća dokumentacija.

(5) Predsjednik matičnog povjerenstva saziva sjednicu i predsjedava sjednicom.

(6) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.

(7) Ako se sjednica ne može pripremiti i održati na način propisan stavkom 4. i 5. ovog članka, pripremom i radom sjednice rukovodit će najstariji član matičnog povjerenstva.

(8) Sjednice matičnog povjerenstva održavaju se u pravilu u sjedištu matičnog povjerenstva u Zagrebu, ali predsjednik može zbog opravdanih razloga odlučiti da se neka od sjednica održi i u sjedištu nekog od veleučilišta u Republici Hrvatskoj.

(9) Sjednica matičnog povjerenstva može se održati i na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja.

Članak 8.

(1) Odluku kojom se usvaja mišljenje stručnog povjerenstva veleučilište dostavlja nadležnome matičnom povjerenstvu u elektroničkom obliku, najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja mišljenja.

(2) Nadležno matično povjerenstvo odlukom utvrđuje ispunjava li predloženi kandidat Nacionalne veleučilišne kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke.

(3) Rok iz stavka 2. ovog članka računa se od dana dostave uredne dokumentacije u skladu s člankom 9. i 10. ovog Pravilnika.

(4) Ako nadležno matično povjerenstvo ne donese odluku iz stavka 2. ovog članka u propisanome roku, smatra se da kandidat ispunjava Nacionalne veleučilišne kriterije.

Članak 9.

Veleučilišta su dužna dostaviti matičnom povjerenstvu u elektroničkom obliku:

1. odluku o raspisivanju javnog natječaja, odluku o provedbi postupka izbora na radno mjesto, odluku o provedbi postupka izbora na više radno mjesto ili odluku o provedbi postupka reizbora na radno mjesto, čiji je sastavni dio odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

2. u slučaju kada se raspisuje javni natječaj, presliku objavljenog natječaja u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama visokog učilišta te na službenome internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora

3. mišljenje stručnog povjerenstva s pripadajućom odlukom vijeća veleučilišta kojom se ono usvaja

4. odluku o prethodnom izboru na nastavno radno mjesto za svakog člana stručnog povjerenstva

5. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja kandidata

6. odluku o prethodnom izboru kandidata na nastavno radno mjesto odnosno izboru za naslovnog nastavnika

7. dokaze o ispunjavanju Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Članak 10.

(1) Mišljenje stručnog povjerenstva iz članka 9. točke 3. ovog Pravilnika treba sadržavati:

1. opće podatke u svezi s raspisanim natječajem, odnosno pokrenutim postupkom za reizbor

2. biografske i kontakt podatke kandidata

3. pregled ispunjavanja općih i posebnih uvjeta propisanih Nacionalnim veleučilišnim kriterijima

4. zaključak o nastavnom, znanstveno-stručnom odnosno umjetničkom radu kandidata. Povjerenstvo je dužno sažeto navesti radove i ostale činjenice i dokaze na temelju kojih se utvrđuje ispunjava li kandidat Nacionalne veleučilišne kriterije, odnosno dodatne kriterije veleučilišta za izbor na radno mjesto, reizbor na radno mjesto odnosno za izbor za naslovnog nastavnika

5. mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva. Na temelju zaključka iz prethodne točke ovog članka, stručno povjerenstvo dužno je navesti mišljenje ispunjava li kandidat ili ne ispunjava Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije veleučilišta za izbor na radno mjesto, reizbor na radno mjesto odnosno za izbor ili reizbor u naslovnog nastavnika te dati vijeću veleučilišta koje je raspisalo natječaj odgovarajući prijedlog o izboru kandidata

6. popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova te poslova koje je obavljao, objavljenih udžbenika te svih ostalih aktivnosti koje su vrednovane u postupku izbora, s jasnom naznakom koje su od njih realizirane prije i nakon prethodnog izbora.

(2) Mišljenje stručnog povjerenstva iz stavka 1. točke 5. ovog članka mora biti usklađeno sa Smjernicama o radu stručnih povjerenstava u postupku izbora na nastavna radna mjesta na veleučilištu koje donosi Zbor veleučilišta.

Članak 11.

Veleučilište koje je raspisalo natječaj, odnosno donijelo odluku o provedbi postupka izbora ili reizbora dostavlja cjelokupnu dokumentaciju propisanu člankom 9. ovog Pravilnika Zboru veleučilišta u elektroničkom obliku na način koji se uređuje posebnom odlukom Zbora veleučilišta.

Članak 12.

(1) U slučaju kad se na natječaj prijave dva ili više kandidata, stručno povjerenstvo dužno je za svakog kandidata napisati mišljenje u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika.

(2) Ako više kandidata ispunjava uvjete propisane natječajem, stručno povjerenstvo uz mišljenje iz članka 10. ovog Pravilnika predlaže vijeću veleučilišta najboljeg kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

(3) Vijeće veleučilišta donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja iz stavka 1. ovog članka. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazložena.

(4) Odluku kojom se usvaja mišljenje stručnog povjerenstva veleučilište dostavlja u elektroničkom obliku nadležnome matičnom povjerenstvu najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja mišljenja, osim u slučaju izbora na suradničko radno mjesto.

Članak 13.

(1) Predsjednik matičnog povjerenstva ovlašten je, ako predmeti ne sadrže cjelokupnu dokumentaciju u skladu s člankom 9. i 10. ovog Pravilnika, vratiti predmet veleučilištu na dopunu.

(2) Rokovi za predmetni postupak počinju teći od dana uredno zaprimljene dokumentacije.

Članak 14.

(1) Sjednicu matičnog povjerenstva otvara predsjednik i utvrđuje je li na sjednici nazočan potreban broj članova.

(2) Sjednica matičnog povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna većina članova matičnog povjerenstva.

Članak 15.

(1) Matično povjerenstvo može raspravljati i odlučivati samo o predmetima odnosno pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

(2) Pri raspravi o pojedinim predmetima objašnjenje ispunjava li kandidat Nacionalne veleučilišne kriterije daje član matičnog povjerenstva – izvjestitelj.

(3) Člana matičnog povjerenstva – izvjestitelja određuje predsjednik prilikom dostave poziva na sjednicu.

(4) Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebna zbog razmatranja izvješća.

Članak 16.

Ako je potrebno, matično povjerenstvo može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda prekine ili odgodi zbog pribavljanja određenih podataka, obavijesti ili u drugim sličnim slučajevima.

Članak 17.

(1) Kada je završena rasprava o točki dnevnog reda, predsjednik utvrđuje prijedlog odluke i stavlja ga na glasovanje.

(2) Glasovanje se obavlja javno, izjašnjavanjem »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

(3) Iznimno, glasovanje može biti tajno, o čemu odluku donose članovi matičnog povjerenstva na način propisan stavkom 2. ovog članka.

(4) Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

(5) Član matičnog povjerenstva koji je glasovao protiv donesene odluke može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pisano obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

(6) Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

Članak 18.

(1) Matično povjerenstvo donosi odluku kojom utvrđuje ispunjava li predloženi kandidat Nacionalne veleučilišne kriterije.

(2) Odluka matičnog povjerenstva kojom se utvrđuje da kandidat ne ispunjava Nacionalne veleučilišne kriterije mora biti obrazložena.

(3) Odluka matičnog povjerenstva dostavlja se veleučilištu koje je raspisalo natječaj ili pokrenulo postupak izbora u ispisu te u elektroničkom obliku.

(4) Iznimno, matično povjerenstvo može vratiti mišljenje stručnom povjerenstvu na dopunu, uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.

(5) Na postupak koji vode matična povjerenstva primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

(6) Protiv odluke matičnog povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 19.

Matično povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Članak 20.

(1) O tijeku sjednice matično povjerenstvo vodi zapisnik.

(2) Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.

Članak 21.

(1) Odluke i zaključci doneseni na sjednici matičnih povjerenstava dostavljaju se veleučilištima u roku od 15 dana od dana održane sjednice u ispisu te u elektroničkom obliku.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i kandidatima u roku od 15 dana od dana održane sjednice u ispisu te u elektroničkom obliku.

III. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU NACIONALNIH VELEUČILIŠNIH KRITERIJA ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO I ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR U NASLOVNOG NASTAVNIKA

Članak 22.

(1) Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja iz članka 9. točke 1. ovog Pravilnika o ispunjavanju Nacionalnih veleučilišnih kriterija i dodatnih kriterija veleučilišta sastoji se od najmanje tri člana zaposlena na radnome mjestu više ili iste hijerarhijske razine u odnosu na radno mjesto za koje se provodi izbor odnosno reizbor, u istom znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti zaposlen na visokom učilištu ili znanstvenom institutu različitom od onoga za koje se provodi izbor.

(2) U mišljenju stručnog povjerenstva iz čl. 9. točke 1. ovog Pravilnika treba za članove stručnog povjerenstva navesti: akademski stupanj, akademski ili stručni naziv, ime i prezime, nastavno radno mjesto s pripadajućim područjem i poljem znanosti u koje su izabrani te ustanovu zaposlenja.

(3) Članove stručnog povjerenstva imenuje vijeće veleučilišta odlukom kojom se pokreće postupak izbora odnosno reizbora.

(4) Veleučilište je dužno predsjedniku stručnog povjerenstva dostaviti u elektroničkom obliku:

1. odluku o raspisivanju natječaja, odnosno pokretanju postupka izbora odnosno reizbora čiji je sastavni dio odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

2. presliku objavljenog teksta natječaja ako je raspisan

3. svu dokumentaciju koju je kandidat dostavio u postupku, od čega životopis i popis radova kandidata i u elektroničkom obliku.

(5) Ostalim članovima stručnog povjerenstva veleučilište dostavlja samo odluku o imenovanju za člana stručnog povjerenstva uz napomenu da se sva dokumentacija nalazi kod predsjednika stručnog povjerenstva.

(6) Veleučilišta su dužna, uz ostale relevantne podatke, u tekstu natječaja zatražiti od kandidata sastavljen životopis i popis radova, sukladno članku 10. stavku 1. točki 6. ovog Pravilnika i to u elektroničkom obliku, podatke relevantne za korespondenciju s kandidatom te presliku ili originale svih radova i diploma relevantnih za izbor odnosno reizbor.

IV. NADLEŽNOST ZA POSLOVE MATIČNIH POVJERENSTAVA I SREDSTVA ZA RAD

Članak 23.

(1) Stručne, tehničke, pravne i administrativne poslove za matična povjerenstva obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Sredstva za rad matičnih povjerenstava osiguravaju se u proračunu Zbora veleučilišta.

V. POHRANA I PRAVO UVIDA U DOKUMENTACIJU MATIČNOG POVJERENSTVA

Članak 24.

(1) Sva dokumentacija vezana uz rad matičnog povjerenstva pohranjuje se u elektroničkom obliku u pismohrani Agencije za znanost i visoko obrazovanje i od trajne je vrijednosti.

(2) Pravo uvida u dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka ima osoba koja za to dokaže pravni interes.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora Vijeća veleučilišta Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 118/19. i 62/21.).

(2) Do imenovanja matičnih povjerenstava prema odredbama članka 116. Zakona na postupke izbora na nastavna radna mjesta odnosno u naslovnog nastavnika i na postupke reizbora na nastavna radna mjesta primjenjivat će se Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (»Narodne novine«, broj 118/19 i 62/21).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/23-07/00031

Urbroj: 533-04-23-0001

Zagreb, 14. prosinca 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić