Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 122/2023 (20.10.2023.), Pravilnik o provedbi mjere III.2. »Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu«

Ministarstvo poljoprivrede

1691

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE III.2. »ODABIR I ODOBRAVANJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjere III.2. »Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu« u okviru prioriteta 3 Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu »Omogućavanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica«, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Gospodarski sektor ribarstva« – pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ribarskog plovila i/ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, nositelj dozvole za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih odnosno objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za preradu proizvoda ribarstva te organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, međusektorske organizacije i ribarske zadruge priznate po posebnim propisima, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva

b) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

c) »Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG)« – lokalna inicijativa u ribarstvu koja izrađuje i provodi odobrenu lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu

d) »Lokalna razvojna strategija u ribarstvu« (u daljnjem tekstu: LRSR) – usklađen skup djelovanja u skladu sa člankom 32. Uredbe (EU) br. 2021/1060 čijom provedbom upravlja FLAG, a čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice te koje doprinose ciljevima iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2021/1139

e) »Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice« – mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti

f) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo ne radi

g) »Ribarstveno područje« – obalno, otočno i kopneno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu koje udovoljava uvjetima prihvatljivosti iz članka 5. Pravilnika o provedbi mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 77/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik za pripremnu potporu)

h) »Udruga« – svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

i) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1060, Uredbi (EU) br. 2021/1139 i Pravilniku za pripremnu potporu.

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore na temelju ovoga Pravilnika je lokalna razvojna strategija u ribarstvu iz članka 2. stavka 1. točke d) ovoga Pravilnika.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se dodjeljuje za:

a) provedbu operacija, uključujući aktivnosti u području suradnje i njihovu pripremu, odabranih u okviru LRSR

b) upravljanje strategijom, njezino praćenje i evaluaciju te vođenje, uključujući olakšavanje razmjena među dionicima.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, OBVEZE I ZADAĆE FLAG-a

Uvjeti prihvatljivosti FLAG-a

Članak 4.

(1) Da bi lokalna inicijativa bila priznata kao FLAG od strane Upravljačkog tijela, mora:

a) biti registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama

b) predstavljati ribarstveno područje iz članka 2. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika

c) imati sjedište unutar područja kojeg predstavlja

d) imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

e) imati izrađenu LRSR za razdoblje 2021. – 2027. i usvojenu od strane nadležnog tijela lokalne inicijative, sukladno statutu

f) osigurati upravljačku strukturu koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– upravljačku strukturu moraju sačinjavati najmanje sljedeće interesne skupine:

i. predstavnici gospodarskog sektora

ii. predstavnici civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije)

iii. predstavnici javnog sektora, odnosno predstavnici tijela jedinica lokalne samouprave ili javnih tijela kojima su iste osnivači

– najmanje 40 % upravljačke strukture moraju sačinjavati predstavnici gospodarskog sektora ribarstva iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

– članovi upravljačke strukture moraju unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja lokalna inicijativa imati sjedište i/ili prebivalište i/ili podružnicu i/ili lokaciju uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva

– jedna osoba u upravljačkoj strukturi može predstavljati samo jednog člana lokalne inicijative

– javni, gospodarski ili civilni sektor odnosno niti jedna pojedinačna interesna skupina unutar upravljačke strukture zasebno ne smije imati kontrolu nad donošenjem odluka

(2) Uvjeti iz stavka 1. točke f) alineja 1. i 5. ovoga članka primjenjuje se na svako nadležno tijelo FLAG-a koje odlučuje o odabiru projekata.

(3) Lokalna inicijativa odnosno FLAG je dužan ispunjavati uvjete prihvatljivosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do kraja provedbe LRSR odnosno do isteka razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore iz članka 3. stavka 2. točke a) ili točke b) ovoga Pravilnika, ovisno što je kasnije.

Zadaće i obveze FLAG-a

Članak 5.

(1) FLAG je dužan obavljati sljedeće zadaće:

a) jačati kapacitete lokalnih dionika za razvoj i provedbu operacija

b) izrađivati nediskriminirajuće i transparentne postupke odabira i kriterija za odabir kojima se izbjegavaju sukobi interesa i osigurava da niti jedna interesna skupina zasebno ne kontrolira odluke o odabiru

c) pripremati i objavljivati pozive za podnošenje prijedloga odnosno FLAG natječaje

d) donositi odluke o odabiru/odbijanju projekata i utvrđivati iznos potpore te podnositi prijedloge Upravljačkom tijelu radi završne provjere prihvatljivosti prije odobrenja

e) pratiti napredak u ostvarenju ciljeva LRSR

f) obavljati evaluacije provedbe LRSR.

(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. točku b) ovoga članka, FLAG može biti nositelj projekta i provoditi operacije u skladu sa LRSR, pod uvjetom da osigura poštovanje načela razdvajanja funkcija.

III. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA U RIBARSTVU

Sadržaj LRSR

Članak 6.

(1) LRSR mora obuhvaćati čitavo ribarstveno područje na kojem FLAG djeluje.

(2) LRSR se izrađuje za programsko razdoblje 2021. – 2027. te mora sadržavati elemente definirane člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, Prilogom I. ovoga Pravilnika te Priloga III. Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 86/23).

(3) Planirana djelovanja (u daljnjem tekstu: mjere) u LRSR trebaju doprinositi ostvarivanju lokalnih ciljeva i potreba kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice te ciljevima iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

(4) Ne dovodeći u pitanje primjenu ovoga stavka na razini operacije i/ili troškova, potpora u okviru mjera obuhvaćenih LRSR-om ne može se dodijeliti za sljedeće:

a) povećanje ribolovnog kapaciteta ribarskog plovila

b) nabavu opreme kojom se povećava sposobnost ribarskog plovila za pronalazak ribe

c) izgradnju, kupnju ili uvoz ribarskih plovila, izuzev prve kupnje ribarskog plovila pod uvjetima iz članka 17. Uredbe (EU) br. 2021/1139

d) prijenos ribarskih plovila u treće zemlje ili zamjena zastave plovila na treću zemlju, među ostalim osnivanjem zajedničkih pothvata s partnerima iz trećih zemalja

e) istraživački ribolov

f) prijenos vlasništva nad poduzećem

g) izravno poribljavanje, osim ako je pravnim aktom Europske unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja izričito predviđeno kao mjera ponovnog uvođenja ili druge mjere očuvanja

h) mehanizmi za intervencije na tržištu s ciljem privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili uzrokovalo povećanje cijena

i) ulaganja na ribarskim plovilima koja su nužna za poštovanje zahtjeva na temelju prava Europske unije koji su na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući zahtjeve na temelju obveza Europske unije u kontekstu regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO)

j) ulaganja na ribarskim plovilima koja su obavljala ribolovne aktivnosti manje od 60 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

(5) Ne dovodeći u pitanje primjenu ovoga stavka na razini operacija, na potporu koja se dodjeljuje u okviru mjera obuhvaćenih LRSR-om primjenjuju se odredbe članka 10. Uredbe (EU) br. 2021/1139 o državnim potporama.

(6) LRSR može sadržavati mjere predviđene u okviru Programa u obuhvatu i pod uvjetima kako je definirano Prilogom II. ovoga Pravilnika te u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka.

(7) LRSR mora sadržavati podatke o doprinosu LRSR pokazateljima rezultata utvrđenima u Programu za Prioritet 3. »Omogućavanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica«.

(8) Detaljne odredbe za primjenu stavaka 4. i 5. ovoga članka na razini operacija i/ili troškova propisuju se pravilnikom o provedbi mjere III.3. »Provedba i upravljanje LRSR« kojega donosi Upravljačko tijelo.

(9) LRSR mora biti objavljena na mrežnoj stranici FLAG-a u elektronskom obliku.

IV. FINANCIRANJE

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Sredstva javne potpore iz članka 3. ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 65 % udjela, a Republika Hrvatska s 35 % udjela.

(2) Sredstva javne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 46.178.064,00 eura, od čega:

− 30.138.152,00 eura – proračun Europske unije i

− 16.039.912,00 eura – državni proračun Republike Hrvatske.

(1) Za potrebe članka 8. ovoga Pravilnika, ukupni fiksni iznos potpore iznosi 65 %, a ukupni varijabilni iznos potpore iznosi 35 % iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Iznos potpore iz članka 3. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika ne može biti viši od 25 % od ukupne potpore iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Detaljne odredbe za intenzitet potpore iz članka 3. stavka 2. točke a) odnosno točke b) ovoga Pravilnika propisuju se pravilnikom o provedbi mjere III.3. »Provedba i upravljanje LRSR« kojega donosi Upravljačko tijelo.

Izračun potpore za LRSR

Članak 8.

(1) Iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore.

(2) Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se određuje se na način da se ukupni fiksni iznos potpore iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Varijabilni iznos potpore po LRSR temelji se na ostvarenom broju bodova sukladno kriterijima za dodjelu varijabilnog iznosa potpore propisanima u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(4) Vrijednost jednog boda izraženog u eurima određuje se na način da se ukupni varijabilni iznos potpore iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika podijeli s ukupnim brojem bodova ostvarenim po svim Zahtjevima za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(5) Varijabilni iznos potpore po LRSR iz stavka 3. ovoga članka određuje se na način da se ostvareni broj bodova po Zahtjevu za odobrenje LRSR sukladno kriterijima iz stavka 3. ovoga članka množi s vrijednošću jednog boda iz stavka 4. ovoga članka.

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE, ODABIR I ODOBRAVANJE LRSR

Podnošenje Zahtjeva za odobrenje LRSR

Članak 9.

(1) Zahtjev za odobrenje LRSR podnosi lokalna inicijativa putem informacijskog sustava FISHNET (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET).

(2) Jedna lokalna inicijativa na temelju ovoga Pravilnika može podnijeti jedan Zahtjev za odobrenje LRSR.

(3) Prilikom popunjavanja Zahtjeva za odobrenje LRSR lokalna inicijativa popunjava tražene podatke i učitava obveznu dokumentaciju koja je definirana popisom obvezne dokumentacije koji je dostupan u sustavu FISHNET u sklopu Zahtjeva za odobrenje LRSR te na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(4) Detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za odobrenje LRSR je 31. listopada 2023. godine.

Odabir i odobravanje LRSR

Članak 10.

(1) Postupke odabira LRSR provodi Odbor za provedbu odabira LRSR iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Postupke odobravanja LRSR provodi Upravljačko tijelo.

Administrativna kontrola Zahtjeva za odobrenje LRSR i LRSR

Članak 11.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za odobrenje LRSR i LRSR obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole, utvrđuje se pravovremenost i potpunost dostavljene dokumentacije te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima prihvatljivosti LRSR te lokalne inicijative.

(3) Ako je LRSR nepotpuna ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će lokalnoj inicijativi izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

(4) Lokalna inicijativa je dužna dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 7. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Lokalna inicijativa je dužna putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu.

(8) Ako lokalna inicijativa ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, lokalna inicijativa je dužna dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od pet radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu odnosno dana kada je lokalna inicijativa zaprimila preporučenu pošiljku.

(10) Nakon administrativne kontrole u skladu s ovim člankom, LRSR koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima prihvatljivosti upućuju se Odboru za provedbu odabira LRSR iz članka 12. ovoga Pravilnika koji provodi odabir LRSR.

Odbor za provedbu odabira LRSR

Članak 12.

(1) Odbor za provedbu odabira LRSR osniva i imenuje Upravljačko tijelo.

(2) Odborom za provedbu odabira LRSR predsjedava predstavnik Upravljačkog tijela.

(3) Odbor za provedbu odabira LRSR radi na temelju Poslovnika o radu, a provodi postupke dodjele bodova i rangiranja u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika te donosi i podnosi Upravljačkom tijelu na odobrenje prijedlog odabranih LRSR.

Dodjela bodova i rangiranje

Članak 13.

(1) Odbor za provedbu odabira LRSR svim LRSR iz članka 11. stavka 10. ovoga Pravilnika dodjeljuje bodove na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, a koji se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(2) Na temelju dodijeljenih bodova iz stavka 1. ovoga članka, izrađuje se Rang-lista.

(3) U slučaju da dvije ili više LRSR nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, predmetne LRSR će na Rang-listi biti navedene pod jednakim rednim brojem, poredane abecednim redom prema nazivu lokalne inicijative.

(4) Nakon završenih postupaka iz ovoga članka, Odbor za provedbu odabira LRSR dostavlja Upravljačkom tijelu prijedlog odabranih LRSR na konačno odobrenje.

Odlučivanje o LRSR

Članak 14.

(1) Nakon završetka postupaka iz članka 13. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o odobrenju LRSR, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Rješenje o odbijanju LRSR, u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Rješenjem iz stavka 1. točke a) ovoga članka utvrđuje se najviši iznos odobrene potpore iz članka 3. stavka 2. točke a) i točke b) ovoga Pravilnika, propisuju se obveze na temelju ovoga Pravilnika te se lokalnoj inicijativi priznaje status FLAG-a.

(3) Ako je primjenjivo, FLAG je dužan provesti usklađivanje LRSR u dijelu obuhvata odnosno mjera odobrenih Rješenjem o odobrenju LRSR iz stavka 1. točke a) ovoga članka te provesti usklađivanje financijskog plana LRSR u skladu sa iznosom potpore iz članka 3. stavka 2. točke a) i b) odobrenim Rješenjem o odobrenju LRSR iz stavka 1. točke a) ovoga članka te dostaviti Upravljačkom tijelu usklađenu LRSR u roku od 60 dana od zaprimanja Rješenja o odobrenju LRSR iz stavka 1. točke a) ovoga članka.

VI. IZMJENE ODOBRENE LRSR

Zahtjev za izmjenu LRSR

Članak 15.

(1) U slučaju izmjene odabrane LRSR, FLAG je dužan podnijeti Zahtjev za izmjenu LRSR u roku 15 dana od dana usvajanja izmjena odabrane LRSR na razini nadležnog tijela FLAG-a, sukladno statutu.

(2) Zahtjev za izmjenu LRSR se ne podnosi u slučaju sljedećih izmjena:

a) preraspodjele financijskih sredstava unutar hijerarhijske jedinice najviše razine za koju su u okviru financijskog plana LRSR sredstava planirana i izmjene povezanih dijelova LRSR koje iz istoga proizlaze

b) preraspodjele financijskih sredstava između hijerarhijskih jedinica najviše razine za koje su u okviru financijskog plana LRSR sredstva planirana i izmjene povezanih dijelova LRSR koje iz istoga proizlaze, ako iznos koji se preraspodjeljuje ne prelazi 10 % iznosa planiranog za hijerarhijsku/e jedinicu/e sa koje/ih se sredstva preraspodjeljuju niti za hijerarhijsku/e jedinicu/e na koju/e se sredstva preraspodjeljuju

c) preraspodjele financijskih sredstava po godinama.

(3) Stavak 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju izmjena LRSR iz stavka 2. koje se odnose na:

a) uključivanje novih mjera u LRSR ili isključivanje postojećih mjera iz LRSR

b) povećanje financijskih sredstava za mjere za koje su utvrđena ograničenja u skladu sa Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(4) FLAG izmijenjenu odabranu LRSR može na vlastitu odgovornost početi provoditi od dana podnošenja Zahtjeva za izmjenu LRSR iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju kada FLAG na vlastitu odgovornost izmijenjenu odabranu LRSR počne provoditi prije donošenja Rješenja o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz članka 17. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, mjere i/ili operacije i/ili troškovi provedbe LRSR obuhvaćeni izmjenama odabrane LRSR nisu prihvatljivi ako Upravljačko tijelo za predmetne izmjene odabrane LRSR donese Rješenje o odbijanju izmjena LRSR iz članka 17. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika ili predmetne izmjene nisu odobrene Rješenjem o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz članka 17. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika.

(6) Mjere odnosno operacije odnosno troškovi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene LRSR prihvatljivi su od datuma podnošenja Zahtjeva za izmjenu LRSR iz stavka 1. ovoga članka Upravljačkom tijelu.

(7) Zahtjev za izmjenu LRSR podnosi se kroz sustav FISHNET, sa obveznom dokumentacijom koja je definirana popisom obvezne dokumentacije koji je dostupan u sustavu FISHNET u sklopu Zahtjeva za izmjenu LRSR te na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(8) Detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Administrativna kontrola Zahtjeva za izmjenu LRSR

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu odnosno udovoljavanje uvjetima i kriterijima prihvatljivosti Zahtjeva izmjenu LRSR iz članka 15. ovoga Pravilnika provodi Upravljačko tijelo.

(2) Ako je Zahtjev za izmjenu LRSR nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će FLAG-u izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za izmjenu LRSR (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR).

(3) FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR.

(4) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR putem elektroničke pošte.

(5) Dostava iz stavka 12. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR zabilježen na poslužitelju za primanje poruka, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(6) FLAG je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za izmjenu LRSR.

Odlučivanje o Zahtjevu za izmjenu LRSR

Članak 17.

(1) Po završetku administrativne kontrole Zahtjeva za izmjenu LRSR iz članka 16. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o izmjeni Rješenja o odobrenju izmjena LRSR ili

b) Rješenje o odbijanju izmjena LRSR.

(2) Rješenjem o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o odobrenju LRSR iz članka 14. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(3) Nakon zaprimanja Rješenja o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, FLAG je dužan objaviti izmijenjenu odabranu LRSR na mrežnoj stranici FLAG-a u elektronskom obliku.

VII. PROMJENE PODATAKA O FLAG-u

Članak 18.

(1) Promjene podataka o FLAG-u podrazumijevaju promjene koje se odnose na:

a) promjenu podataka o FLAG-u kao što su promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, voditelja, predsjednika, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN i slično

b) promjenu podataka o FLAG-u koji se odnose na uvjete prihvatljivosti iz članka 4. ovoga Pravilnika odnosno članaka 4. i 5. Pravilnika za pripremnu potporu uključujući promjenu u strukturi i/ili broju članova iz javnog, civilnog, gospodarskog sektora i gospodarskog sektora ribarstva.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, FLAG je dužan, od dana podnošenja Zahtjeva za odobrenje LRSR do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena u roku od 15 radnih dana od njihovog nastanka ili dana odobrenja nadležnog tijela FLAG-a ako je isto potrebno ili dana pravomoćnosti rješenja/odobrenja nadležnog tijela državne uprave, ako je isto potrebno.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 1. ovoga članka, FLAG je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena dokazuje.

(4) Ako je Zahtjev za odobrenje promjena nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će FLAG-u izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za odobrenje promjena (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena).

(5) FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena.

(6) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena putem elektroničke pošte.

(7) Dostava iz stavka 7. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena zabilježen na poslužitelju za primanje poruka, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(8) FLAG je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena.

(9) Ako lokalna inicijativa ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 5. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za odobrenje promjena iz stavka 4. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka, lokalna inicijativa je dužna dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu odnosno dana kada je lokalna inicijativa zaprimila preporučenu pošiljku.

(11) Upravljačko tijelo će za Zahtjeve za odobrenje promjena provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku te donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o odobrenju LRSR, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(13) Rješenjem o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz stavka 11. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o odobrenju LRSR iz članka 14. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(14) Za promjene iz stavka 1. točke b) ovoga članka koje se odnose na ribarstveno područje odnosno obuhvat LRSR, FLAG je uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dužan podnijeti i Zahtjev za izmjenu LRSR iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(15) Za potrebe stavka 14. ovoga članka, Upravljačko tijelo će u slučaju odobrenja promjena odnosno izmjena donijeti jedinstveno Rješenje o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR kojim će odobriti promjenu i izmjenu.

VIII. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI LRSR

Članak 19.

(1) FLAG je dužan svake godine dostavljati Upravljačkom tijelu Godišnje izvješće o provedbi LRSR (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) koje se odnosi na provedene aktivnosti od 1. siječnja do 31. prosinca godine »n-1«.

(2) Godišnje izvješće podnosi se najkasnije do 15. veljače godine »n«, na propisanome obrascu koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(3) Prva godina »n« iz stavka 2. ovoga članka je 2025. godina.

(4) U slučaju nedostavljanja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća te donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o odobrenju LRSR iz članka 14. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika kojim će iznos dodijeljene potpore iz članka 3. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika umanjiti za 25 %.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 20.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 21.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/565

Urbroj: 525-12/899-23-2

Zagreb, 13. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ LRSR

LRSR mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

• opis zemljopisnog područja na koje se LRSR odnosi (uključujući površinu, broj jedinica lokalne samouprave i naselja, broj stanovnika)

• opis procesa i postupka uključenosti lokalnih dionika i zajednice u pripremu, izradu i provedbu LRSR

• analizu razvojnih potreba i potencijala područja (gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti), uključujući SWOT analizu

• opis i hijerarhija ciljeva LRSR, uključujući jasne i mjerljive pokazatelje, odnosno mjerljive ciljne vrijednosti u pogledu ostvarenja ili rezultata, te povezana planirana djelovanja

• mehanizme i načine upravljanja, praćenja i evaluacije (način upravljanja provedbom, nadzora provedbe i ocjenjivanja uspješnosti provedbe strategije), kojima se dokazuju kapaciteti lokalne akcijske skupine za provedbu LRSR

• financijski plan provedbe LRSR i rada FLAG-a.

Preporuke i smjernice za izradu LRSR donosi Upravljačko tijelo, a objavljuju se na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

PRILOG II.

POPIS I UVJETI ZA MJERE OBUHVAĆENE PROGRAMOM

1. LRSR ne može obuhvaćati mjere čiji obuhvat odgovara sljedećim mjerama u okviru Programa:

→ I.4. Potpora mladim ribarima (prva kupnja plovila)

→ I.5. Osiguranje ribarskih plovila

→ I.7. Otkup ribolovnih prava

→ I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

→ I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

→ I.11. Selektivnost ribolovnih alata i smanjenje neželjenog ulova

→ I.12. Kompenzacija za štete na ulovima i alatima

→ I.13. Sustavi dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

→ I.21. Zamjena i/ili modernizacija motora ribarskih plovila

→ I.23. Ribarske luke i iskrcajna mjesta

→ II.6. Kompenzacija za štete od predatora u akvakulturi

→ II.10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša

→ II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova

→ IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača

→ IV.2. Kompenzacija sektoru ribarstva i akvakulture za poremećaje na tržištu

→ VI.1. Kontrola i izvršenje

→ VI.2. Prikupljanje podataka

2. LRSR može obuhvaćati mjere čiji obuhvat odgovara sljedećim mjerama u okviru Programa, pod uvjetom da ukupna financijska sredstva predviđena za te mjere ne prelaze 15 % financijskih sredstava iz članka 3. stavka 2. točke a) Pravilnika:

→ I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda u ribolovu

→ I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost na ribarskim plovilima

→ I.15. Ograničavanje utjecaja ribolova na bioraznolikost i zaštita alata i ulova od zaštićenih vrsta

→ I.20. Energetska učinkovitost ribarskih plovila i ublažavanje klimatskih promjena

→ I.22. Dodana vrijednost i kvaliteta proizvoda ribarstva

→ II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu

→ II.9. Ekološka proizvodnja u akvakulturi i eko-sheme

→ II.12. Zdravlje i dobrobit životinja u akvakulturi

→ IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

3. LRSR može obuhvaćati mjere čiji obuhvat odgovara sljedećim mjerama u okviru Programa:

→ I.1. Inovacije u ribolovu

→ I.2. Savjetodavne usluge u ribarstvu

→ I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribara

→ I.17. Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava

→ II.1. Inovacije u akvakulturi

→ II.5. Savjetodavne usluge u akvakulturi

→ II.7. Povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu

→ IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

→ V.1. Unaprjeđenje znanja o morskom okolišu.

Detaljni opis mjera Programa i aktivnosti predviđenih u okviru istih dostupan je u Preporukama i smjernicama za izradu LRSR-a donosi Upravljačko tijelo, a objavljuju se na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

PRILOG III.

KRITERIJI ZA DODJELU VARIJABILNOG IZNOSA POTPORE

 

1. Broj gospodarskih subjekata u ribarstvu na ribarstvenom području lokalne inicijative – najviše 100 bodova

Broj bodova

> 50 gospodarskih subjekata

100

> 20 ≤ 50 gospodarskih subjekata

60

≤ 20 gospodarskih subjekata

20

Pojašnjenje:

Gospodarskim subjektom u ribarstvu u smislu ovoga kriterija smatra se:

a) ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov sa sjedištem na ribarstvenom području

b) nositelj dozvole za akvakulturu sa sjedištem i/ili lokacijom uzgajališta/mrjestilišta na ribarstvenom području

c) subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji obavlja preradu proizvoda ribarstva (koji je korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva) sa sjedištem i/ili lokacijom objekta za preradu proizvoda ribarstva na ribarstvenom području.

Za gospodarske subjekte koji su fizičke osobe, sjedište podrazumijeva prebivalište.

Ako gospodarski subjekt na ribarstvenom području ima i sjedište/prebivalište i lokaciju uzgajališta/mrjestilišta odnosno lokaciju objekta za preradu, smatra se jednim gospodarskim subjektom (računa se kao jedan gospodarski subjekt)

Ako se gospodarski subjekt na ribarstvenom području smatra gospodarskim subjektom po osnovi dva ili tri tipa navedena u točkama a) do c), smatra se jednim gospodarskim subjektom (računa se kao jedan gospodarski subjekt)

2. Kapacitet za provedbu LRSR – najviše 80 bodova

Broj bodova

Lokalne inicijative koje su priznati FLAG-ovi (koje su provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine

> 90 % sredstava

80

≥ 80 % ≤ 90 % sredstava

60

> 60 % < 80 % sredstava

20

Lokalne inicijative koje nisu priznati FLAG-ovi (koje nisu provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine

10

Pojašnjenje:

Kriterij koji se primjenjuje za lokalne inicijative koje su priznati FLAG-ovi (koje su provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine podrazumijeva udio (u %) sredstava odobrenih za projekte od strane FLAG-a u ukupnim sredstvima dodijeljenima u LRSR za provedbu operacija (alokacija za provedbu operacija) na dan 30. lipnja 2023. godine. Za potrebe ovoga kriterija, ne uzimaju se u obzir dodatna sredstva odobrena u LRSR za provedbu operacija niti dodatna sredstva dodijeljena projektima od strane FLAG-a.

Maksimalni broj bodova

180

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić