Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

189

Na temelju članka 96. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

UREDBU

O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA REPUBLIKE HRVATSKE S NASLOVA DUGA PO KREDITIMA I PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PREDSTEČAJNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima.

Članak 2.

Dug po kreditima i protestiranim državnim jamstvima jest dospjela i nepodmirena obveza prema državnom proračunu Republike Hrvatske nastala do dana otvaranja predstečajnog ili stečajnog postupka s osnove kredita i protestiranih državnih jamstava koja bi bila primitak/prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na dužnika pravnu osobu i dužnika pojedinca koji obavlja registriranu djelatnost, nad kojima se može provoditi predstečajni i/ili stečajni postupak sukladno zakonu kojim je propisan stečajni odnosno predstečajni postupak.

(2) Dužnikom pojedincem, koji obavlja registriranu djelatnost u smislu ove Uredbe smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim je propisano utvrđivanje poreza na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama zakona kojim je propisano utvrđivanje poreza na dobit.

(3) Dužnik u smislu ove Uredbe je pravna osoba i dužnik pojedinac, koji imaju nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu Republike Hrvatske po kreditima i protestiranim državnim jamstvima.

Članak 4.

(1) O tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima odlučuje ministar financija na prijedlog Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija.

(2) Na postupanja Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima (»Narodne novine«, broj 47/16.).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/39

Urbroj: 50301-05/16-24-9

Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić