Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

197

Na temelju članka čl. 58. stavka 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OVLAŠTENIH OSOBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 67/2023) u članku 7. stavcima 2. i 3. iza riječi: »Jedinica« , riječi: »lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/30

Urbroj: 525-12/810-24-10

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić