Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP IV – postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

708

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13 dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 22. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP IV

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Predlagatelji

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: kandidacijska lista) su:

– političke stranke

– birači.

Predlagatelji političke stranke

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u »Narodnim novinama«.

Kandidacijsku listu može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen statutom političke stranke odnosno u skladu s posebnim statutarnim odlukama.

Prijedlog kandidacijske liste političke stranke potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba.

Ako kandidacijsku listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka, prijedlog kandidacijske liste potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili od nje za to opunomoćena osoba ili osoba koju su političke stranke odredile međusobnim sporazumom.

Predlagatelji birači

3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.

Birači samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama.

Kada birači predlažu kandidacijske liste, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste potrebno je prikupiti najmanje 5000 potpisa birača.

Predlagatelji kandidacijske liste grupe birača su birači koji su svojim potpisom na za to propisanom obrascu podržali odnosno predložili kandidacijsku listu grupe birača.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu OEP-4 propisanom Obvezatnim uputama EP V i to u dijelu koji je određen za prikupljanje potpisa birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, u kojem osim potpisa birača, moraju biti naznačeni i podaci osobe/osoba koja je/koje su prikupljale potpise na tom obrascu.

Kandidat ujedno može biti i predlagatelj kandidacijske liste grupe birača na kojoj je predložen.

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača potpisuje jedan od birača predlagatelja kandidacijske liste grupe birača.

Pasivno biračko pravo

4. Za člana u Europski parlament iz Republike Hrvatske ima pravo biti biran:

– hrvatski državljanin koji, najkasnije zadnjeg dana roka propisanog Zakonom za predaju prijedloga kandidacijskih lista navrši 18 godina te

– državljanin druge države članice Europske unije koji ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema posebnom zakonu ako zadovoljava uvjete za ostvarivanje prava kandidiranja propisane Zakonom i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani, pojedinačnom sudskom presudom ili administrativnom odlukom protiv koje je dopušten pravni lijek nisu lišeni prava na kandidiranje i da su upisani u Registar birača Republike Hrvatske.

Naziv kandidacijske liste i sadržaj prijedloga kandidacijske liste

5. Obrazac OEP-3 namijenjen je predlaganju kandidacijske liste koje predlažu političke stranke.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka, koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako političke stranke imaju registriran skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu se mogu koristiti i skraćenice.

6. Obrazac OEP-4 namijenjen je predlaganju kandidacijske liste koju predlažu birači.

Naziv kandidacijske liste koju predlažu birači je »kandidacijska lista grupe birača«, a identificira se prema imenu i prezimenu nositelja kandidacijske liste.

Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi kandidat na kandidacijskoj listi.

7. U prijedlogu kandidacijske liste za svakog kandidata obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Kandidatom se može biti samo na jednoj kandidacijskoj listi.

Ako se na kandidacijskim listama nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi će se iza imena i prezimena tih kandidata navesti godina njihova rođenja. Ako su navedeni kandidati rođeni iste godine, navest će se i adresa njihova prebivališta.

Kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja 12, koliko ih se bira na ovim izborima. Redoslijed kandidata istaknutih na kandidacijskoj listi samostalno utvrđuje predlagatelj.

Ako predlagatelj/i predloži/e manje od 12 kandidata, kandidacijska lista nije pravovaljana. Ako predlagatelj/i predloži/e više od 12 kandidata, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja 12.

U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste prilikom zaprimanja prijedloga kandidacijske liste odnosno osoba koju Državno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja prijedloga kandidacijske liste. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste smatraju se pravovaljanim.

U prijedlogu kandidacijske liste navodi se adresa elektroničke pošte predlagatelja kandidacijske liste i napomena da će se dostava dopisa, odluka i ostalih akata Državnog izbornog povjerenstva te nadležnog općinskog, gradskog, županijskog izbornog povjerenstva odnosno Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba, vezanih uz postupak provedbe izbora, na navedenu adresu elektroničke pošte, smatrati uredno obavljenom.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijedlog kandidacijske liste

Uz prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka (obrazac OEP-3) dostavljaju se:

– očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi (obrazac OEP-5), potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti

– specijalna punomoć osobe ovlaštene za zastupanje političke stranke, ako prijedlog kandidacijske liste ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke

– međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidacijske liste dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom

– međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, ako kandidacijsku listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka

– obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe (obrazac OEP-7)

– preslika ugovora o otvorenom posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Uz prijedlog kandidacijske liste grupe birača (obrazac OEP-4) dostavljaju se:

– očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi (obrazac OEP-5), potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti

– obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe (obrazac OEP-7)

– preslika ugovora o otvorenom posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Ako se na kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste, u skladu s člankom 16. stavkom 1. Zakona, dostavlja se i:

– izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (obrazac OEP-6).

Ova izjava mora se priložiti uz prijedlog kandidacijske liste (obrazac OEP-3 odnosno obrazac OEP-4). Ako uz prijedlog kandidacijske liste nije priložena ova izjava, kandidacijska lista na kojoj se kandidat nalazi smatra se nepravovaljanom.

Načelo ravnopravnosti spolova

8. Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama.

Kandidacijska lista u skladu je s navedenim načelima ako je na kandidacijskoj listi najmanje 40% pripadnika svakog spola.

Nepoštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista.

Zakonom o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08, 138/12 i 69/17) propisana je novčana kazna u iznosu od 6.636,14 eura za političke stranke i birače koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama.

Prispijeće kandidacijskih lista

9. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.

Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj EP V.

Kao pomoć za pripremu prijedloga kandidacijskih lista predlagatelji mogu koristiti aplikaciju eKandidatura (dalje: Aplikacija).

Navedena Aplikacija omogućava popunjavanje prijedloga kandidacijske liste (obrazac OEP-3, odnosno obrazac OEP-4), očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OEP-5), kao i obrazac obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac OEP-6) te njihovo ispisivanje.

Aplikacija će biti dostupna prvog dana roka za dostavu prijedloga kandidacijskih lista Državnom izbornom povjerenstvu.

Za pristup Aplikaciji potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu na [email protected] zahtjev za pristup Aplikaciji koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja političku stranku podnosi osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili osoba koju za podnošenje navedenog zahtjeva specijalnom punomoći ovlasti osoba ovlaštena na zastupanje političke stranke. Ako dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničku kandidacijsku listu, uz zahtjev se dostavlja i međusobni sporazum iz kojega je vidljivo koja osoba će biti ovlaštena za podnošenje navedenog zahtjeva.

Zahtjev za pristup Aplikaciji za predlagatelja birače podnosi nositelj kandidacijske liste grupe birača.

Uz ispisane obrasce iz Aplikacije koji su potpisani od strane ovlaštenih osoba te uz priloge propisane u točki 7. ovih Obvezatnih uputa kao i prikupljene potpise birača koji se dostavljaju uz prijedlog kandidacijske liste grupe birača, obvezatno se dostavlja i PIN koji je potrebno kreirati u Aplikaciji.

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

10. Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste propisan je člankom 19. Zakona.

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 48 sati nakon što je prihvaćena kandidacijska lista bila objavljena.

Smrt kandidata

11. Postupak za slučaj smrti kandidata propisan je člankom 20. Zakona.

12. Državljanin Republike Hrvatske koji ostvari pravo na glasovanje i kandidiranje na izborima za člana u Europski parlament u drugoj državi članici Europske unije, ne može ostvariti pravo na glasovanje i kandidiranje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, niti u drugoj državi članici Europske unije, na istim izborima.

13. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 9. travnja 2024.

14. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17 Urbroj: 507-03/05-24-6 Zagreb, 22. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić