Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 33/2024 (20.3.2024.), Pravilnik o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

515

Na temelju članka 95. stavka 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU I INFRASTRUKTURI SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA, ZNANSTVENE I UMJETNIČKE DJELATNOSTI

Predmet normiranja

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se ustroj, svrha i sadržaj informacijskog sustava CroRIS, njegovi korisnici, način prikupljanja podataka, obrada podataka i pristup podacima te informacijska infrastruktura sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti na razini Republike Hrvatske.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ustroj informacijskog sustava CroRIS

Članak 2.

(1) Informacijski sustav CroRIS je informacijski sustav znanosti koji sadrži podatke o svim elementima sustava znanosti važnim za podršku poslovnim procesima povezanim s razvojem sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Izgradnju i razvoj informacijskog sustava CroRIS vodi ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Središnja infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja zadužena je za daljnji razvoj i održavanje informacijskog sustava CroRIS.

(4) Ministarstvo može za potrebe razvoja i održavanja informacijskog sustava CroRIS sklopiti sporazum o suradnji s ustanovom koja ima iskustva u izgradnji, razvoju i održavanju informacijskih sustava u sustavu znanosti na nacionalnoj razini.

(5) Ministarstvo je vlasnik programskog sustava koji je temelj funkcioniranja informacijskog sustava CroRIS i svih podataka u sustavu.

(6) Ministarstvo osigurava potrebne resurse za redovito funkcioniranje i daljnji razvoj informacijskog sustava, sukladno prepoznatim potrebama akademske i istraživačke zajednice.

(7) Ministar nadležan za poslove znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) može osnovati savjetodavno tijelo koje savjetuje Ministarstvo vezano uz razvoj informacijskog sustava CroRIS.

Svrha informacijskog sustava CroRIS

Članak 3.

(1) Informacijski sustav CroRIS služi za praćenje znanstvene produktivnosti ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministarstvo koristi podatke informacijskog sustava CroRIS kao relevantne pri donošenju odluka koje se odnose na razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti, uključujući i odluke o financiranju znanstvene djelatnosti temeljene na postizanju rezultata i ciljeva na načelima transparentnosti i učinkovitosti.

(3) Podaci iz informacijskog sustava CroRIS služe kao dokazi o ispunjavanju kriterija u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto, izbora na više radno mjesto, odnosno reizbora te izbora u naslovnog nastavnika odnosno znanstvenika na visokom učilištu i znanstvenom institutu.

(4) Informacijski sustav CroRIS služi za razmjenu, obradu i čuvanje podataka o znanstvenoj djelatnosti na nacionalnoj razini.

Sadržaj informacijskog sustava CroRIS

Članak 4.

(1) Informacijski sustav CroRIS sastoji se od više međusobno povezanih baza podataka koje sadrže relevantne podatke o znanstvenoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Sastavni dio informacijskog sustava CroRIS su sljedeće osnovne programske komponente za podršku funkcioniranju sustava:

– portal informacijskog sustava CroRIS

– izvještajni sustav

– programske komponente za posluživanje podataka drugim sustavima i za preuzimanje podataka iz drugih sustava i

– programske komponente za automatsko obavještavanje korisnika iz sustava i za administraciju sustava i podršku korisnicima.

(3) Informacijski sustav CroRIS sadrži podatke o osobama povezanim sa sustavom visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj te osobama povezanim s funkcioniranjem informacijskog sustava CroRIS.

(4) Podaci o osobama iz stavka 3. ovoga članka povezani su s podacima koji se vode u Upisniku znanstvenika i umjetnika.

(5) Informacijski sustav CroRIS sadrži podatke o ustanovama iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj s pravnom osobnosti te drugim ustanovama povezanim sa sustavom visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(6) Podaci o ustanovama iz stavka 5. ovoga članka povezani su s podacima koji se vode u Upisniku visokih učilišta.

(7) Informacijski sustav CroRIS sadrži podatke o svim vrstama znanstveno-istraživačkih, stručnih i infrastrukturnih projekata na kojima sudjeluje barem jedna ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj s pravnom osobnosti.

(8) Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI dio je informacijskog sustava CroRIS te sadrži podatke o znanstvenoj i stručnoj publicistici osoba iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(9) Informacijski sustav CroRIS sadrži podatke o istraživačkoj opremi u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj s pravnom osobnosti te o uslugama koje te ustanove pružaju u smislu potpore znanstvenoj djelatnosti.

(10) U informacijskom sustavu CroRIS prikupljaju se podaci o znanstvenim skupovima i drugim povezanim događanjima na kojima su sudjelovale, odnosno koje su organizirale osobe iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(11) Informacijski sustav CroRIS sadrži podatke o patentima i proizvodima koji su rezultat istraživačkog rada osoba iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(12) Informacijski sustav CroRIS sadrži popis znanstvenih časopisa u kojima objavljuju hrvatski autori, kao i podatke o njihovoj indeksiranosti u relevantnim međunarodnim bibliografskim i citatnim bazama podataka.

(13) Informacijski sustav CroRIS sadrži popis znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj i popis znanstvenih i interdisciplinarnih područja, polja i grana te umjetničko područje, polja i grane.

(14) Ministar može odlukom dopuniti informacijski sustav CroRIS novom vrstom podataka s ciljem prikupljanja i praćenja podataka o znanstvenoj djelatnosti na nacionalnoj razini.

Korisnici informacijskog sustava CroRIS

Članak 5.

(1) Korisnici informacijskog sustava CroRIS su Ministarstvo, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska zaklada za znanost, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, znanstvenici i umjetnici, međunarodne organizacije te sva ministarstva i državna tijela.

(2) Pojedini podaci zahtijevaju autorizirani pristup te je pristup ovim podacima i rad s njima dostupan samo ovlaštenim korisnicima.

(3) Odluku o ovlaštenim korisnicima i njihovim ovlastima donosi Ministarstvo.

Prikupljanje podataka

Članak 6.

(1) Podatke u informacijski sustav CroRIS mogu unositi fizičke osobe iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj te osobe upisane u Upisnik znanstvenika i umjetnika.

(2) Ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj s pravnom osobnosti ima CroRIS koordinatora.

(3) CroRIS koordinatora imenuje i razrješava čelnik ustanove iz stavka 2. ovoga članka.

(4) CroRIS koordinator može imenovati urednika koji ima mogućnost uređivanja i potvrđivanja točnosti podataka u informacijskom sustavu CroRIS.

(5) Čelnik ustanove iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za potpunost i točnost podataka unesenih u informacijski sustav CroRIS.

(6) Podaci koji se prikupljaju kao dio službene evidencije Ministarstva unose se u skladu s pravilnicima kojima se uređuje ustroj i način vođenja službene evidencije.

(7) Podaci se mogu preuzimati iz drugih nacionalnih baza podataka u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

(8) Ustanova iz stavka 2. ovoga članka dužna je poduzimati odgovarajuće mjere radi osiguranja tajnosti podataka osoba ovlaštenih za unos i potvrđivanje točnosti podataka.

(9) Čelnici ustanova iz stavaka 3. i 4. članka 2. ovog Pravilnika, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, donose smjernice kojima se propisuju:

– ovlasti osoba iz stavka 1. ovoga članka za unos i uređivanje podataka

– prava i obveze te uloge CroRIS koordinatora i urednika

– način unosa, izmjene, brisanja i potvrđivanja točnosti podataka

– načine pružanja korisničke podrške i edukacije korisnika

– druge upute vezane uz ispravno i učinkovito funkcioniranje informacijskog sustava CroRIS.

Obrada podataka i pristup podacima

Članak 7.

(1) Ministarstvo je voditelj obrade podataka u informacijskom sustavu CroRIS, a središnja infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja je izvršitelj.

(2) Podaci propisani ovim Pravilnikom vode se u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu CroRIS.

(3) Prikupljeni osobni podaci vode se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podatka.

(4) Čelnici ustanova iz stavaka 3. i 4. članka 2. ovog Pravilnika dužni su osigurati tajnost podataka informacijskog sustava CroRIS.

(5) Svi podaci koji ne podliježu odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka javno su dostupni.

(6) Dio podataka informacijskog sustava CroRIS dostupan je pod otvorenom licencijom.

(7) Vanjski informacijski sustavi mogu pristupiti javno dostupnim podacima.

(8) Vlasnik vanjskoga informacijskog sustava može zatražiti od Ministarstva pristup podacima koji nisu javno dostupni.

(9) Ministarstvo može osobi koja dokaže pravni interes dostaviti sve podatke dostupne u informacijskom sustavu CroRIS.

(10) Osoba iz stavka 9. ovoga članka mora osigurati tajnost podataka dobivenih iz informacijskog sustava CroRIS u skladu sa zahtjevima Ministarstva koje im je dalo pravo pristupa.

(11) U postupcima dijeljenja podataka između državnih tijela postupat će se sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Informacijska infrastruktura

Članak 8.

(1) Informacijsku infrastrukturu čine mrežni, računalni i spremišni sustavi, podatkovni centri, infrastruktura elektroničkih identiteta, informacijski sustavi i aplikacije, različite digitalne usluge te informacije i podaci koji se prikupljaju i obrađuju te zajednički koriste na razini Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo je dužno osigurati osnovnu informacijsku infrastrukturu potrebnu za održavanje i razvoj informacijskog sustava CroRIS.

(3) Smjernice vezane uz uspostavu, razvoj i upravljanje informacijskom infrastrukturom visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te prava, obveze i odgovornosti ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti donosi ministar.

Završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/00009 Urbroj: 533-09-24-0001 Zagreb, 15. ožujka 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić