Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 152/2023 (19.12.2023.), Pravilnik o ekološkom heterogenom materijalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2226

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 28. stavka 5., članka 35. stavka 8. i članka 47. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O EKOLOŠKOM HETEROGENOM MATERIJALU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se proizvodnja i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/848).

2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1189 od 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta (SL L 258, 20. 7. 2021.) (u daljem tekstu: Uredba (EU) 2021/1189).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika koriste se i u ovom Pravilniku.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološkog heterogenog materijala (u daljnjem tekstu: ekološki heterogeni materijal) u smislu članka 1. stavka 3. Zakona podrazumijeva žitarice, krmno bilje, repe, povrtne vrste, krumpir, uljarice i predivo bilje, loze, voćne vrste i ukrasno bilje.

Članak 5.

(1) Ekološki heterogeni materijal proizvodi se i stavlja na tržište u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 3. Uredbe (EU) 2021/1189.

(2) Dobavljač koji proizvodi ekološki heterogeni materijal dužan je poslati obavijest Agenciji u skladu sa člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1189.

(3) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, Agencija uvrštava ekološki heterogeni materijal na Popis prijavljenog ekološkog heterogenog materijala i o uvrštenju pisanim putem obavještava dobavljača te Ministarstvo.

(4) Ministarstvo obavještava nadležna tijela država članica Europske unije i Komisiju o stanju i promjenama ekološkog heterogenog materijala u Republici Hrvatskoj.

(5) Sadržaj obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka sastavni dio je Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Dobavljači poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala prije započinjanja aktivnosti, kao subjekti u ekološkoj proizvodnji moraju biti uključeni u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede i upisani u Upisnik ekoloških subjekata iz članka 102. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.).

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka koji proizvodi i/ili stavlja na tržište poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološkog heterogenog materijala mora posjedovati certifikat iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848 za odgovarajuću aktivnost i kategoriju proizvoda: neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal.

(3) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka koji proizvodi i/ili stavlja na tržište poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološkog heterogenog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Bazu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz članka 25. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (»Narodne novine« broj 110/22.) u skladu s odredbama toga Pravilnika.

(4) Službene kontrole usklađenosti sa zahtjevima Uredbe (EU) 2018/848 i izdavanje certifikata iz stavka 5. ovoga članka provode ovlaštena kontrolna tijela navedena na Popisu kontrolnih tijela iz članka 106. stavka 1. Zakona o poljoprivredi.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/29

Urbroj: 525-06/244-23-14

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

a) Sadržaj obavijesti i potrebna dokumentacija iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika

1. Podaci o dobavljaču:

a. NAZIV:

b. SJEDIŠTE:

c. OIB:

d. KONTAKT: tel, e-mail

2. Vrsta i naziv/oznaka ekološkog heterogenog materijala

3. Opis ekološkog heterogenog materijala u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1189:

a. opis karakteristika ekološkog heterogenog materijala koji uključuje:

i. fenotipsku karakterizaciju ključnih značajki koje su zajedničke tom materijalu, zajedno s opisom heterogenosti materijala prikazivanjem fenotipske raznolikosti vidljive među pojedinim reproduktivnim jedinicama

ii. dokumentirane pokazatelje relevantnih karakteristika, uključujući prinos, postojanost prinosa, prikladnost za sustave s niskim ulaganjima, učinkovitost, otpornost na abiotički stres, otpornost na bolesti, parametre kvalitete, okus ili boja

iii. sve dostupne rezultate ispitivanja u odnosu na karakteristike iz podtočke ii.

b. opis tehnike koja se upotrebljava za metodu uzgoja ili proizvodnje ekološkog heterogenog materijala

c. opis srodnog materijala koji se upotrebljava za uzgoj ili proizvodnju ekološkog heterogenog materijala i program kontrole vlastite proizvodnje koji upotrebljava subjekt s upućivanjem na praksu iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1189 i ako je primjenjivo, stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) 2021/1189

d. opis metoda upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvom i prakse odabira s upućivanjem na članak 4. stavak 2. točku (b) Uredbe (EU) 2021/1189 i ako je primjenjivo, opis srodnog materijala s upućivanjem na članak 4. stavak 2. točku (c) Uredbe (EU) 2021/1189

e. zemlja uzgoja ili proizvodnje, godina proizvodnje i opis pedoklimatskih uvjeta.

4. Potpisana i ovjerena izjava dobavljača o istinitosti navoda iz točaka 1. – 3.

5. Reprezentativni uzorak

1. Žitarice

 

Vrsta

Potrebna količina

Ozima pšenica

2 kg

Jara pšenica

2 kg

Ozimi i jari ječam

2 kg

Ozima i jara raž

2 kg

Ozima i jara pšenoraž

2 kg

Ozima i jara tvrda pšenica

2 kg

Ozima i jara zob

2 kg

Ozimi i jari pravi pir

2 kg

Kukuruz – hibrid

1 kg

Kukuruz – inbred linija

1 kg

 

 

2. Krmno bilje

 

Vrsta

Potrebna količina

Inkarnatka

0,5 kg

Talijanski ljulj

0,5 kg

Aleksandrijska djetelina

0,5 kg

Perzijska djetelina

0,5 kg

Sirak – proizvodnja za voluminoznu masu

0,5 kg

Sudanska trava – proizvodnja za voluminoznu masu

0,5 kg

Talijanski ljulj

0,5 kg

Crvena djetelina

0,5 kg

Rosulja bijela

0,5 kg

Francuski ljulj

0,5 kg

Stoklasa

0,5 kg

Klupčasta oštrica

0,5 kg

Trstikasta vlasulja

0,5 kg

Livadna vlasulja

0,5 kg

Vlasulja nacrvena

0,5 kg

Vlasulja ovčja

0,5 kg

Livadna vlasulja x Talijanski ljulj

0,5 kg

Engleski ljulj

0,5 kg

Mačji repak

0,5 kg

Livadna vlasnjača

0,5 kg

Obična vlasnjača

0,5 kg

Zlatnožuta zobika

0,5 kg

Lisičji repak

0,5 kg

Lucerna

0,5 kg

Bijela djetelina

0,5 kg

Smiljkita

0,5 kg

Esparzeta

0,5 kg

Švedska djetelina

0,5 kg

Dunjica

0,5 kg

Zubača

0,5 kg

Krestac

0,5 kg

Sirak – proizvodnja za voluminoznu krmu

1 kg

Sudanska trava – proizvodnja za voluminoznu krmu

1 kg

Stočni bob

2 kg

Ozimi i jari stočni grašak

3 kg

Lupine

2 kg

Grahorice

0,5 kg

 

 

3. Repe

 

Vrsta

Potrebna količina

Šećerna repa – hibrid

1 kg

 

 

4. Povrtne vrste

 

Vrsta

Potrebna količina

Luk

50 grama

Luk kozjak ili ljutika

50 grama

Luk zimski

50 grama

Poriluk

50 grama

Češnjak

netreba

Luk vlasac

50 grama

Krasuljicu

50 grama

Celer korjenaš

50 grama

Celer rebraš

50 grama

Šparoga

50 grama

Cikla

250 grama

Blitva

250 grama

Kelj lisnati

50 grama

Cvjetača

50 grama

Brokula

50 grama

Kelj pupčar

50 grama

Kelj

50 grama

Kupus bijeli

50 grama

Kupus crveni

50 grama

Korabica

50 grama

Kineski kupus

50 grama

Postrna repa

50 grama

Chilli ili paprika

30 grama

Endivija širokolisna

50 grama

Endivija kudrava

50 grama

Radič za pospješivanje

50 grama

Lisnati i glavati radič

50 grama

Industrijska cikorija

50 grama

Lubenica

100 grama

Dinja

100 grama

Krastavac

50 grama

Bundeva

100 grama

Tikvice i buće

100 grama

Karda

50 grama

Artičoka

50 grama

Mrkva

100 grama

Stočna mrkva

100 grama

Komorač

50 grama

Salata

50 grama

Rajčica

30 grama

Peršin

100 grama

Peršin lisnati

100 grama

Grah mnogocvjetni

500 grama

Grah mahunar niski

500 grama

Grah mahunar visoki

500 grama

Grašak okruglog sjemena

1000 grama

Grašak naboranog sjemena

1000 grama

Grašak šećerac

1000 grama

Rotkvica

50 grama

Rotkva

50 grama

Rabarbara

50 grama

Crni korijen

50 grama

Patliđan

30 grama

Špinat

100 grama

Matovilac

50 grama

Bob

1000 grama

Kukuruz kokičar

1000 grama

Kukuruz šećerac

1000 grama

 

 

 

5. Uljarice i predivo bilje

 

Vrsta

Potrebna količina

Soja

3 kg

Suncokret hibrid

1 kg

Suncokret inbred linija

1000 zrna

Ozima uljana repica – sorta

0,5 kg

Ozima uljana repica – hibrid

0,5 kg

Ozima uljana repica – inbred linija

0,5 kg

Predivi lan

1 kg

Uljni lan

1 kg

 

 

b) Sadržaj obavijesti iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika

1. VRSTA

2. NAZIV

3. IME I ADRESA DOBAVLJAČA

4. DATUM UPISA NA POPIS EKOLOŠKOG HETEROGENOG MATERIJALA.

 

 

 

Copyright © Ante Borić