Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo

2322

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: službena iskaznica), način njihova izdavanja, uporabe, vraćanja i zamjene te vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama u Državnom zavodu za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

OVLAŠTENI MJERITELJ ZAVODA

Članak 2.

Ovlašteni mjeritelj je službenik Zavoda (u daljnjem tekstu: ovlašteni mjeritelj Zavoda) koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila, obavlja izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila te provodi službena mjerenja u skladu s odredbama Zakona o mjeriteljstvu.

SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA ZAVODA

Članak 3.

(1) Službenom iskaznicom se dokazuje da je ovlašteni mjeritelj Zavoda ovlašten od strane Zavoda za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštenom mjeritelju Zavoda službenu iskaznicu izdaje Zavod.

(3) Troškove izdavanja službene iskaznice snosi Zavod.

(4) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

IZGLED SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA ZAVODA

Članak 4.

(1) Službena iskaznica ovlaštenog mjeritelja Zavoda plastična je kartica pravokutnog oblika dimenzija 85 mm x 55 mm.

a) Obrazac službene iskaznice na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA Državni zavod za mjeriteljstvo«

– naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA«

– mjesto za fotografiju dimenzija 28 mm x 32 mm

-ime i prezime ovlaštenog mjeritelja Zavoda

– broj iskaznice

b) Obrazac službene iskaznice na poleđini sadrži tiskani tekst o ovlastima nositelja iskaznice koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o mjeriteljstvu obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila te provoditi službena mjerenja.«

– datum izdavanja iskaznice

– mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Zavoda.

VOĐENJE UPISNIKA O IZDANIM I VRAĆENIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA

Članak 5.

(1) Zavod vodi upisnik o izdanim i vraćenim službenim iskaznicama.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve bitne podatke, a najmanje:

– evidencijski broj upisnika

– prezime i ime ovlaštenog mjeritelja

– brojčanu oznaku rješenja o rasporedu na radno mjesto ovlaštenog mjeritelja

– broj iskaznice

– datum izdavanja službene iskaznice

– datum vraćanja odnosno pohrane ili poništenja službene iskaznice

– potpis ovlaštenog mjeritelja

– potpis osobe koja vodi upisnik

(3) Prilikom preuzimanja odnosno vraćanja ili pohranjivanja službene iskaznice, ovlašteni mjeritelj Zavoda popunjava i potpisuje obrazac iz upisnika o izdanim i vraćenim službenim iskaznicama, koji se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje ovlaštenom mjeritelju, a jedan se prilaže uz upisnik.

ROK VAŽENJA SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 6.

(1) Službena iskaznica važi od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog mjeritelja odnosno prestanka službe korisnika službene iskaznice.

(2) Ovlašteni mjeritelj kojem prestane državna služba u Zavodu ili koji bude raspoređen na drugo radno mjesto, obavezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu vratiti iskaznicu Zavodu, odnosno osobi zaduženoj za vođenje upisnika.

(3) Vraćena iskaznica se poništava/pohranjuje u Zavodu.

GUBITAK SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 7.

(1) Ovlašteni mjeritelj koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah pismeno obavijestiti neposredno nadređenog službenika i obrazložiti gubitak.

(3) Do izdavanja nove službene iskaznice ovlaštenom mjeritelju će se izdati pisano ovlaštenje koje zamjenjuje iskaznicu.

(4) Pisano ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice.

(5) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica proglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(6) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice posljedica namjere ili krajnje nepažnje ovlaštenog mjeritelja, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove službene iskaznice snosi sam ovlašteni mjeritelj.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/23-02/02

Urbroj: 558-03/1-23-02

Zagreb, 11. prosinca 2023.

Glavna ravnateljica Brankica Novosel, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA ZAVODA

 

 

 

Copyright © Ante Borić