Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu​

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19., 1/20., 1/21. i 156/22.) u članku 8. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 9. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »dohodak« briše se zarez te dodaje riječ: »i«, a riječ: »utvrđuje« zamjenjuje se riječju: »utvrđuju«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi: »ili do promjene visine prireza prema odluci jedinice lokalne samouprave« brišu se.

Članak 5.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19., 1/20., 1/21. i 156/22.) u cijelom tekstu riječi: »i prirez porezu na dohodak« u odgovarajućem broju i padežu brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/23-02/15

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 2. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić