Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 134/2023 (8.11.2023.), Pravilnik o provedbi mjere II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

Ministarstvo poljoprivrede

1833

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE II.2. »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« u okviru Prioriteta 2. Europske unije »Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji« u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijelo koje vrši isplate korisnicima i ekonomske i tehničke analize

2. »Akvakultura« – uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova

3. »Centar za pročišćavanje školjkaša« – objekt sa spremnicima u kojima se nalazi čista ili pročišćena morska voda, u kojima živi školjkaši ostaju dok se ne ukloni njihova mikrobiološka zagađenost te postanu upotrebljivi za ljudsku prehranu

4. »Diversifikacija« – preusmjeravanje prema uzgoju novih akvatičnih organizama s dobrim tržišnim izgledima

5. »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture

6. »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

7. »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome da li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju

8. »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

9. »Građenje« – izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje

10. »Građevina« – građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje

11. »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

12. »Komplementarna aktivnost« – aktivnosti poduzeća koje se odnose na temeljno akvakulturno poslovanje kao što je turistička aktivnost, uključujući i udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi i slično

13. »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom

14. »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

15. »Korisnik početnik« – korisnik koji tek počinje obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture i nije nositelj dozvole/a za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

16. »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124, 20. 5. 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ)

17. »Mrjestilište« – svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojem se u kontroliranim uvjetima odvija mrijest/uzgoj ranih životnih faza uzgajanih organizama i čiji su proizvodi oplođena ikra, ličinke i/ili mlađ uzgajanih organizama

18. »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

19. »Novi akvatični organizmi« – akvatični organizmi koje korisnik nije imao u uzgoju u zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu

20. »Objekt za maloprodaju« – objekt koji se nalazi unutar uzgajališta, a u kojem se izravno potrošaču prodaju proizvodi akvakulture koje proizvodi korisnik, sukladno posebnim propisima o trgovini

21. »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa

22. »Oprema« – pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu i/ili ostale uzgojne instalacije radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina i/ili ostale uzgojne instalacije

23. »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge

24. »Predrast« – svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojem se u kontroliranim uvjetima odvija uzgoj ranih životnih faza uzgajanih organizama i čiji su proizvodi mlađ većih težinskih uzgajanih kategorija organizama prije stavljanja u daljnji uzgoj, a nakon uzgoja u mrjestilištu

25. »Proizvodi akvakulture« – vodeni organizmi u bilo kojem stadiju životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture

26. »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

27. »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

28. »Rekonstrukcija« – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i slično), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje

29. »Skladišni prostori« – prostori koji se koriste za skladištenje proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje i/ili sirovine i hrane za uzgoj i/ili opreme/alata koji su vezani uz djelatnost akvakulture, isključujući odobrene objekte za preradu proizvoda ribarstva

30. »Specijalizirana plovila« – plovila koja su neophodna za rad i održavanje uzgajališta

31. »Specijalizirana vozila« – vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili predrasta i/ili uzgajališta te vozila i kamioni za transport i stavljanje na tržište isključivo neprerađenih akvatičnih organizama svih kategorija

32. »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja te svaki drugi slučaj kako je definirano ovim Pravilnikom i Natječajem, a u kojem je ugrožena nepristrana i objektivna provedba operacije zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa

33. »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

34. »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

35. »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

36. »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

37. »Uzgajalište« – svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, izuzev mrjestilišta i objekta za predrast, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu/dozvolu i u kojemu se uzgajaju akvatične životinje u svim fazama njihovog uzgoja (osim dijela vezanog uz mrijest i predrast), a s ciljem njihovog stavljanja na tržište

38. »Uzgojne instalacije« – sklop naprava i opreme namijenjen za akvakulturu, čije postavljanje u prostor podrazumijeva promjenu namjene prostora s ograničenim trajanjem

39. »Vodne građevine« – građevine kojima se određenom svrhom djeluje na vode, a koje su direktno u službi gospodarske djelatnosti akvakulture poput nasipa, dovodnih i odvodnih kanala, crpnih stanica, propusta, ustava, zdenaca i slično.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.).

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem promicanja održivih aktivnosti akvakulture, osobito jačanja konkurentnosti akvakulturne proizvodnje, uz istodobno osiguravanje dugoročne okolišne održivosti aktivnosti.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se za ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili uspostavu novih.

(3) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljiva ulaganja

Članak 4.

Prihvatljiva ulaganja iz članka 3. stavka 1. obuhvaćaju:

a) produktivna ulaganja u akvakulturu

b) diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta

c) osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi

d) poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca

e) ulaganja u smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa

f) ulaganja u unaprjeđenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti proizvodima akvakulture

g) obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja

h) diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti

i) ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava

j) promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru

k) ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ulaganja iz članka 4. ovoga Pravilnika su:

a) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja

b) troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima

d) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

e) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju i/ili troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

f) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

g) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

h) troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

i) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

j) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima i/ili skladišnim prostorima isključivo u svrhu akvakulture i proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili opreme za sotiranje akvatičnih organizama i/ili opreme za pakiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

k) kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

l) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

m) kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili opremanje laboratorija, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor i/ili slične opreme za laboratorij u svrhu akvakulture i proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

n) kod ulaganja u komplementarne aktivnosti, troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti i/ili kupnje opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje

o) kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja

p) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije, troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije i troškovi provedbe mjera informiranja i promidžbe iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

Neprihvatljivi troškovi su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), osim:

– za operacije čiji je ukupni trošak niži od 5.000.000,00 eura (uključujući PDV) i

– za operacije čiji ukupni trošak iznosi 5.000.000,00 eura ili više (uključujući PDV) ako se ne može osigurati njegov povrat u skladu s propisima koji uređuju PDV

2. drugi porezi, naknade i doprinosi

3. potrošni materijal, osim potrošnog materijala koji je sastavni dio nabavljene usluge i/ili radova te je obuhvaćen ponudom odnosno tehničkom specifikacijom/troškovnikom za tu uslugu i/ili radove te troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala

4. troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije

5. carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

6. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

7. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

8. administrativne i upravne pristojbe

9. plaćanja u gotovini

10. doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene

11. troškovi vlastitog rada

12. troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing

13. troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja

14. troškovi prijenosa vlasništva nad poduzećem

15. operativni troškovi, troškovi amortizacije i najma

16. troškovi održavanja osim troškova uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

17. u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, troškovnikom nepredviđeni troškovi

18. rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog

19. troškovi kupnje vozila te kupnje i izgradnje plovila, izuzev vozila i plovila iz članka 2. stavka 1. točke 30. odnosno točke 31.

20. troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja

21. nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja

22. novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

23. troškovi nastali izvan razdoblja prihvatljivosti iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. ovoga Pravilnika

24. troškovi financirani drugim javnim doprinosima.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 7.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti nositelj dozvole za akvakulturu ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu

b) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

c) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

d) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa iz članka 2. stavka 1. točke 32.

e) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

f) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

g) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo

h) troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim doprinosom

i) u slučaju ulaganja iz članka 5. stavka 1. točke o) ovoga Pravilnika korisnik je dužan u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na uzgajalištu i/ili mrjestilištu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske).

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio kazneno djelo protiv okoliša iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6. 12. 2008.)

b) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obveze korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu u okviru ovoga Pravilnika te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(5) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, može biti prihvatljiva i zamjena trajne materijalne imovine koja je predmet potpore sa jednako vrijednom imovinom ili imovinom boljih karakteristika, na trošak korisnika i uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela.

(9) Korisnik za operaciju koja obuhvaća ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje ne smije premjestiti proizvodne aktivnosti izvan regije razine NUTS 2 u kojoj je za operaciju primljena potpora u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja, sukladno članku 65. stavku 1. točki a) Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(10) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 50. Uredbe (EU) br. 2021/1060. Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021. – 2027. dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(11) Za potrebe provedbe kontrole u ranijoj fazi iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Pravilnika, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova/aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme u namjenu/funkciju, putem informacijskog sustava FISHNET.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, obavijest iz stavka 11. ovoga članka se prije objave Natječaja može dostaviti putem elektroničke pošte: [email protected] odnosno prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika putem elektroničke pošte: [email protected].

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava korisnika po zaprimanju obavijesti, korisnik je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(14) Korisnik je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(15) Korisnik je u slučaju ulaganja iz članka 5. stavka 1. točke o) ovoga Pravilnika dužan osigurati mjernu opremu/uređaje odnosno osigurati mjerenja proizvodnje i potrošnje električne i toplinske energije.

(16) Korisnik je dužan dokumentaciju iz stavka 13. i 14. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(17) Korisnik je dužan u slučaju građevinskih radova, rekonstrukcija postojećih objekata, zemljanih radova i drugih infrastrukturnih radova obavijestiti Upravljačko tijelo najkasnije sedam radnih dana prije početka radova, putem informacijskog sustava FISHNET.

(18) Iznimno od stavka 17. ovoga članka, obavijest iz stavka 17. ovoga članka se prije objave Natječaja može dostaviti putem elektroničke pošte: [email protected] odnosno prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika putem elektroničke pošte: [email protected].

(19) Korisnik je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke 27. ovoga Pravilnika.

(20) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(21) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.

(22) Korisnik je dužan dokazati ispunjavanje uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke g) kroz poslovni plan na način kako je definirano Natječajem.

IV. FINANCIRANJE

Članak 9.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se na temelju članka 41. i Priloga III. Uredbe (EU) br. 2021/1139, a u skladu sa Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako operacija obuhvaća ulaganja na više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje poseban intenzitet potpore iz stavka 2. ovoga članka, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, za opće troškove iz članka 5. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika primjenjuje se intenzitet potpore utvrđen za pojedinu lokaciju ako se opći troškovi odnose isključivo na predmetnu lokaciju, dok se za opće troškove koji se odnose na više lokacija za koje se ostvaruje različiti intenzitet potpore, primjenjuje osnovni intenzitet potpore od 50 posto odnosno intenzitet potpore određen na temelju kriterija pod rednim brojem 2., 3. ili 4. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(5) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 70 posto udjela, a Republika Hrvatska s 30 posto udjela.

(6) Iznos sredstava javne potpore iz stavka 5. ovoga članka po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(7) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo, putem informacijskog sustava FISHNET na način kako je propisano Natječajem.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ekonomske i tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu).

(5) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka putem informacijskog sustava FISHNET Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu putem elektroničke pošte.

(7) Dostava iz stavka 6. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(8) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(9) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 5. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu iz stavka 4. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(11) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 5. ovoga članka kroz informacijski sustav FISHNET.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim prihvatljivim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine i koji se propisuju Natječajem.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem odnosno za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni odnosno za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu.

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu putem informacijskog sustava FISHNET.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od vremena zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu u skladu sa člankom 11. stavkom 6. ovoga Pravilnika (datum, sat, minuta) do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(5) Ako Zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(6) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno podnošenja Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Na temelju dodijeljenih bodova i postupka rangiranja iz ovoga članka, izradit će se rang-lista koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 13.

(1) Nakon završetka administrativne obrade Zahtjeva za potporu i postupaka iz članka 12. ovoga Pravilnika Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 11. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu sa procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog postojanja sukoba interesa

– ekonomske i/ili financijske neodrživosti projekta

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim doprinosima, ukoliko se utvrdi da su svi troškovi navedeni u korisnikovom Zahtjevu za potporu ujedno financirani drugim javnim doprinosima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu sa procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 14.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku kao što su promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva i slično

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovome Pravilniku

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu kojim je obuhvaćen izdatak na kojega se promjena odnosi.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenje o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(8) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava iz članka 19. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Odustajanje od potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli potpore.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Poništenje obveze

Članak 16.

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadržava i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

b) kada korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

c) kada korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu iz članka 17. ovog Pravilnika.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 17.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET na način kako je propisano Natječajem.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu odnosno konačnog Zahtjeva za isplatu u slučaju plaćanja u ratama, se propisuje Natječajem.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune za troškove za koje je odobrena potpora koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Ako se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim ukupnim troškovima operacije za koje je odobrena potpora.

(6) Ako se sredstva potpore isplaćuju u ratama, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima dijelova operacije za koje je odobrena potpora.

(7) Dijelovi operacije iz stavka 6. ovoga članka podrazumijevaju pojedine aktivnosti i/ili troškove koji se mogu smatrati zasebnim cjelinama u okviru jedne operacije.

(8) Sredstva potpore se mogu isplatiti u najviše četiri rate te korisnik može podnijeti najviše četiri Zahtjeva za isplatu.

Članak 18.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu)

(3) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka putem informacijskog sustava FISHNET Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(6) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(7) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 3. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 2. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(9) Ukoliko je korisnik realizirao manje od 50 % ulaganja odobrenog aktom iz članka 13. stavka 1. točke a) potrebno je u zahtjevu za isplatu dostaviti korigirani poslovni plan kojim se dokazuje ekonomska i financijska održivost realiziranog ulaganja. Agencija za plaćanja obavlja ekonomske analize odnosno utvrđuje održivost ulaganja.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka kroz informacijski sustav FISHNET.

(11) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Odlučivanje o Zahtjevu za isplatu

Članak 19.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

b) neispunjavanja uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

d) negativnog nalaza kontrole na terenu

e) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 18. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za isplatu u cijelosti

f) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška, u skladu sa Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika vrši Agencija za plaćanja.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 20.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučajevima iz članka 8. stavka 11. ovoga Pravilnika, do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), predstavnici Europskog revizorskog suda, predstavnici Ureda europskog javnog tužitelja i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 27. ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati predmet potpore i lokaciju ulaganja koja je predmet potpore, uključujući opremu, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača, bruto bilanca ili knjiga primitaka i izdataka) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove, akte o građenju/uporabne dozvole)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati napredovanje ulaganja/aktivnosti

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati lokaciju ulaganja, pogon, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, plovila, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga;

f) provjeravati da je ulaganje propisno označeno

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

m) provjeriti da ulaganje nije sufinancirano drugim javnim izdacima

n) provjeriti da korisnik posjeduje nabavljenu opremu/strojeve/vozila i ostale predmete operacije za koje je ostvario potporu

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnik te osobe koje su s njime povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(7) Ovlaštene osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

(8) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost s financijskim učinkom

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška s financijskim učinkom

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

d) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

e) ako korisnik ne postupa u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika

f) ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, natječajem, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

g) ako se nastavno na provedenu ex-post kontrolu na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika utvrdi neprihvatljivosti pojedinih stavki ili predmeta potpore u cjelini

h) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Rješenjem o povratu sredstava iz stavka 1. točke e) ovoga članka Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(3) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 23.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 24.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/593

Urbroj: 525-12/709-23-1

Zagreb, 25. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Na temelju članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1139, intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

U slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1139, za operaciju se može ostvariti povećanje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

 

R. br.

Kriterij

Uvećani broj postotnih bodova

Intenzitet javne potpore (%)

1.

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: lokacija ulaganja je na navedenim otocima

35

85

2.

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima koja je nositelj dozvole za akvakulturu

10

60

3.

Operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

25

75

4.

Operaciju za potporu održivoj akvakulturi provodi MSP

Pojašnjenje: korisnik je mikro, malo ili srednje poduzeće koje je obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ

10

60

 

 

Ako operacija obuhvaća ulaganja na više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje povećanje, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e, izuzev općih troškova koji se odnose na više lokacija za koje se ostvaruje različiti intenzitet potpore iz članka (ako se opći troškovi ne odnose isključivo na pojedinu lokaciju), a u skladu s člankom 9. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

U skladu s člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1139, ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić