Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 37/2024 (27.3.2024.), Pravilnik o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

591

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, br. 112/18), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 1. ožujka 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOJ STRUKTURI PODATAKA I NAČINU UPRAVLJANJA SREDIŠNJIM REGISTROM DRŽAVNE IMOVINE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se tehnička struktura podataka Središnjeg registra državne imovine (u daljnjem tekstu: Središnji registar), način upravljanja Središnjim registrom, elementi evidencije državne imovine koja se unosi u Središnji registar, dostupnost Središnjeg registra, specifikacija formata za razmjenu podataka, način dostave informacije o klasificiranim podacima, informiranje obveznika dostave podataka i definiranje korisničke podrške Središnjeg registra.

Način upravljanja Središnjim registrom

Članak 2.

(1) Obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar dužni su postupati u skladu s utvrđenim mogućnostima programskog rješenja za unos, ažuriranje, verifikaciju, održavanje podataka i njihovu dostavu. Navedeno podrazumijeva redovito ažuriranje podataka u skladu s odredbama Zakona o Središnjem registru, korištenje propisanih formata za unos podataka i provjeru točnosti unesenih podataka.

(2) Obveznici dostave i unosa podataka koji preuzimaju podatke iz vanjskih temeljnih registara putem utvrđenih mogućnosti u sklopu programskog rješenja Središnjeg registra, odgovorni su za točnost i relevantnost podataka prije njihove potvrde odnosno konačne dostave. U slučaju kada podaci preuzeti iz vanjskih temeljnih registara trebaju ispravak, obveznici su dužni ispravne podatke unijeti kroz ručni unos i provesti potrebne promjene o navedenim podacima u temeljnom registru.

Dostupnost Središnjeg registra

Članak 3.

(1) Središnji registar jednim je dijelom programskog rješenja dostupan za javnost, a drugim dijelom programskog rješenja (interni dio) dostupan je isključivo obveznicima dostave i unosa podataka u skladu s korisničkim ovlaštenjima.

(2) Javnim se dijelom Središnjeg registra omogućuje pristup osnovnim informacijama o državnoj imovini u smislu članka 2. stavka 2. Zakona o Središnjem registru državne imovine.

(3) Oba segmenta programskog rješenja usklađena su sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi i omogućuju dostup­nost bez vremenskog ograničenja odnosno trajno su dostupni u skladu s državnim oblakom Republike Hrvatske.

(4) U slučaju nedostupnosti internog dijela Središnjeg registra, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavit će obavijest o nedostupnosti sustava na javnim mrežnim stranicama Središnjeg registra.

(5) Podaci javno objavljeni na mrežnoj stranici Središnjeg registra ostaju trajno dostupni za pretraživanje.

Odgovorna osoba i prava za rad

Članak 4.

(1) Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka imenovana od obveznika, odgovorna je za upravljanje Središnjim registrom u ime obveznika, uključujući unos, ažuriranje i provjeru točnosti podataka koji se dostavljaju.

(2) Pravo za rad u Središnjem registru definiran je različitim razinama pristupa za korisnike Središnjeg registra, ovisno o njihovim funkcijama i potrebama. Ovlaštena osoba obveznika unosa i dostave podataka određuje prava za rad odgovornoj osobi za elektronički unos i ažuriranje podataka. Dodjela navedenih prava omogućena su ovlaštenim osobama putem sustava e-Ovlaštenja.

Tehnička struktura podataka

Članak 5.

(1) Središnji registar sastoji se od evidencija imovine.

(2) Pojedine evidencije Središnjeg registra definirane su elementima koje pripremaju, verificiraju, mijenjaju i dopunjavaju ovlaštene osobe tijela državne uprave nadležnog za razvoj digitalnog društva.

(3) Evidencija nekretnina u sklopu Središnjeg registra sastoji se od sljedećih elemenata:

– Opisa nekretnine

– Adresa nekretnine

– Vlasnika nekretnine

– Zemljišnoknjižno stanje

– Katastarsko stanje

– Svrha korištenja nekretnine

– Financijska vrijednost

– Procjena nekretnine

– Kartice Dokumenti

– Oglašavanja nekretnine

– Kartice Karte za pregled nekretnine

– Uvoza i provjere nekretnina

– Modula za komunikaciju s vanjskim servisima

– Pretraživanja nekretnine

– Klasificiranih informacija

– Osobe.

(4) Evidencija financijske imovine sastoji se od sljedećih elemenata:

– pregleda i pretraživanja vrijednosnih papira i

– pregleda i pretraživanja poslovnih udjela

– pružanja podataka o financijskoj imovini.

(5) Evidencija Pokretnina sastoji se od sljedećih elemenata:

– Registara vozila,

– Registra plovila,

– Registra zrakoplova,

– Registra umjetnina i

– Registra ostalih pokretnina.

(6) Evidencija Prava sastoji se od sljedećih elemenata:

– Registra prava.

(7) Obavezni atributi unosa podataka u Središnji registar za svaku se evidenciju utvrđuju sukladno pravilima i standardima vanjskih referentnih sustava iz kojih se preuzimaju bitni dijelovi informacija o pojavnim oblicima imovine. Pravila o obvezi uvrštavanja pojedinih atributa specificirana su i dostupna na korisničkom sučelju za unos ili izmjenu podataka te su jasno opisana u uputama razmjenskog formata i aplikacijsko-programskog sučelja u sklopu internog dijela Središnjeg registra dostupnog obveznicima unosa i dostave podataka.

Postupak upisa ili promjene zapisa

Članak 6.

(1) Obveznici su dužni podatke o imovini u Središnji registar unositi:

– ručno gdje je programski omogućeno, koristeći za tu svrhu grafičko sučelje,

– uvozom,

– automatski, preuzimajući podatke iz vanjskih aplikacijsko-programskih sučelja koji su temeljni za određenu vrstu imovine. Ako imovina nije preuzeta iz takvog vanjskog sustava, obveznik mora dostaviti valjane dokumente koji potvrđuju zakonitost unosa ili izmjenu podataka o imovini.

(2) Valjani dokumenti uključuju službene isprave koje potvrđuju da obveznik upravlja imovinom, raspolaže njome, koristi je ili da je došlo do promjene u vezi s tom imovinom, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Dostava dokumenata u Središnji registar provodi se njihovim učitavanjem prilikom upisa ili izmjene zapisa o imovini.

(4) Prihvaćeni format za dostavu dokumenata je PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, JPEG i PNG slike i ZIP arhiva.

Specifikacija formata za razmjenu podataka

Članak 7.

(1) Razmjena podataka je proces:

– učitavanja podataka u Središnji registar preko datoteke ili aplikacijsko-programskog sučelja

– preuzimanje podataka u Središnji registar preko datoteke ili aplikacijsko-programskog sučelja

– preuzimanje podataka u strojno čitljivom formatu.

(2) Pod strojno čitljivim formatom podrazumijeva se format podataka u programskom jeziku za označavanje podataka (eng. XML).

(3) Definicija i opis strukture za razmjenu podataka javno su dostupni u sklopu internog dijela registra namijenjenom obveznicima Središnjeg registra.

Način dostave klasificiranih podataka

Članak 8.

Klasificirani podaci dostavljaju se u Središnji registar u sljedećem obliku:

– obveznik dostave,

– nazivu predmeta,

– klasi i urudžbenom broju predmeta,

– stupnju tajnosti,

– datumu predmeta i

– datum unosa.

Korisnička podrška obveznicima dostave podataka

Članak 9.

(1) Korisnička podrška obveznicima dostave i unosa podataka dostupna je putem Središnjeg registra.

(2) Korisnička podrška sastoji se od predaje upita i odgovora na postavljene upite obveznika, priručnika za korištenje, uputa, automatiziranog asistenta za pomoć i rubrike često postavljanih pitanja.

(3) Kroz Središnji registar obveznicima dostave i unosa podataka omogućeno je centralno mjesto za edukaciju korisnika unutar kojega će biti pisane i video upute za rad.

Informiranje obveznika

Članak 10.

(1) Informiranje obveznika dostave i unosa podataka odvija se posredstvom Središnjeg registra, odnosno mogućnostima sustava za obavještavanje obveznika dostave i unosa podataka.

(2) Informiranje se odnosi na slanje informacija, uputa ili drugih obavijesti za obveznike dostave i unosa podataka Središnjeg registra.

Oglašavanje prodaje i najma imovine

Članak 11.

(1) Obveznicima dostave i unosa podataka omogućeno je programski, korištenje funkcionalnosti oglašavanja prodaje i najma imovine.

(2) Obveznici dostave podataka moraju osigurati da su sve informacije prilikom oglašavanja prodaje i najma imovine točne, potpune i ažurne.

Integracija s vanjskim temeljnim registrima i postupci za preuzimanje podataka

Članak 12.

(1) U svrhu osiguravanja točnosti i učinkovitosti unosa podataka u Središnji registar, obveznici dostave i unosa podataka koristit će, gdje je to programski omogućeno automatizirano preuzimanje podataka o imovini iz vanjskih temeljnih registara.

(2) Ručni unos podataka, obveznici dostave i unosa podataka koristit će gdje je to programski omogućeno.

(3) Obveznici su dužni provjeriti ispravnost podataka preuzetih iz vanjskih izvora, a u slučaju neusklađenosti, dužni su ispravne podatke unijeti kroz ručni unos i provesti potrebne promjene o navedenim podacima u temeljnom registru.

(4) Detaljne informacije glede integracija s vanjskim temeljnim registrima i preuzetim podatcima iz istih, opisane su u sklopu internog dijela Središnjeg registra.

Automatizirana dostava podataka putem aplikacijsko programskog sučelja

Članak 13.

(1) Obveznicima dostave i unosa podataka omogućen je automatizirani uvoz podataka o imovini putem aplikacijsko-programskog sučelja (eng. API).

(2) Tehničke upute, uključujući specifikaciju razmjenskog formata i upute za korištenje aplikacijsko-programskog rješenja (API), bit će dostupne u internom dijelu Središnjeg registra namijenjenog obveznicima.

(3) Obveznicima dostave i unosa podataka bit će osigurana tehnička podrška kako bi se olakšao proces uvoza i osigurala točnost uvezenih podataka u Središnji registar.

Upotreba GIS preglednika

Članak 14.

(1) Središnji registar sadržava integrirani GIS preglednik koji će pružiti detaljan prikaz karte, omogućujući geo referenciranje objekata s točnim koordinatama.

(2) Preglednik uključuje interaktivne slojeve, alate za mjerenje, pretragu i ispis, te dodatne opcije za navigaciju kartom.

(3) Obveznik ima mogućnost pristupiti informacijama o slojevima, uključujući promjenu njihove prozirnosti i prikaza legendi.

(4) Sustav će omogućiti učitavanje prostornih podataka iz vanjskih izvora odnosno vanjskih aplikacijskih programskih sučelja.

(5) Upute za korištenje GIS preglednika bit će dostupne unutar Središnjeg registra za obveznike dostave i unosa podataka, s mogućnošću pružanja tehničke pomoći obveznicima dostave i unosa podataka prilikom korištenja.

Izvještavanje o državnoj imovini

Članak 15.

U Središnjem registru obveznicima dostave i unosa podataka omogućen je pristup širokom spektru izvještaja u sklopu svih modula za podatke koje dostavljaju. Navedena funkcionalnost omogućava obveznicima dostave i unosa podataka detaljni pregled i analizu podataka, uključujući izvještaje o stanju imovine, vrijednostima imovine, promjenama u vlasništvu, kao i drugim relevantnim podatcima za pravovremeno upravljanje državnom imovinom.

Javna objava i pristup podacima

Članak 16.

(1) Podaci iz Središnjeg registra koji nisu klasificirani bit će javno dostupni na javnom dijelu Središnjeg registra državne imovine.

(2) Pristup podatcima koji nisu dio drugih temeljnih registara bit će dostupni drugim tijelima putem Središnjeg sustava interoperabilnosti (SSI, eng. GSB).

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01 Urbroj: 520-05-02/3-24-3

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Državni tajnik Bernard Gršić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić