Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

MINISTARSTVO FINANCIJA

145

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15., 52/16., 128/22. i 156/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (»Narodne novine«, br. 14/10., 16/13.) u članku 20. riječi: »pet tisuća (5.000,00) kuna« mijenjaju se riječima: »šest stotina šezdeset (660,00) eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-04/16

Urbroj: 513-06-03-24-2

Zagreb, 8. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić