Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 40/2024 (5.4.2024.), Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

732

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22 i 14/24), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dobivene na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine, (klasa: 022-03/22-04/316, urbroj: 50301-05/20-24-8), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vijeće Agencije) je donijelo

STATUT

HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Statutom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: Statut) pobliže se uređuju unutarnje ustrojstvo i poslovanje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: Agencija), opći akti Agencije te druga pitanja od značenja za rad Agencije.

(2) Statut donosi Vijeće Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Agencija je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22 i 14/24) (u daljnjem tekstu: ZEK), Zakonom o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) (u daljnjem tekstu: ZPU), Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine«, br. 104/17) (u daljnjem tekstu: ZRTŽU), Zakonom o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19 i 20/21) i Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (»Narodne novine«, br. 121/16) te drugim zakonima i propisima.

(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

(3) Agencija se upisuje u sudski registar kao ustanova.

(4) Agencija za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

(5) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije koji bi mogao ugroziti njezinu samostalnost i neovisnost.

Naziv

Članak 3.

(1) Agencija obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(2) Prijevod naziva Agencije na engleskom jeziku glasi: Croatian Regulatory Authority for Network Industries.

(3) Skraćeni naziv Agencije glasi: HAKOM.

Sjedište

Članak 4.

(1) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(2) Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, odnosno u kojoj Agencija obavlja djelatnost radi koje je osnovana.

(3) Vijeće Agencije može donijeti odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Agencije.

Pečat, štambilj i zaštitni znak

Članak 5.

(1) Agencija u svom poslovanju upotrebljava sljedeće pečate i štambilje:

– pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA HRVATSKA – HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, ZAGREB, a u sredini je grb Republike Hrvatske,

– štambilj četvrtastog oblika, na kojem je upisan naziv i sjedište.

(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske iz stavka 1. točke 1. ovog članka, stavlja se na akte koje Agencija donosi na temelju javnih ovlasti utvrđenih ZEK-om, ZPU-om i ZRTŽU-om.

(3) Štambilji iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka koriste se u uredskom poslovanju Agencije, te u svim drugim poslovima koje Agencija obavlja izvan javnih ovlasti propisanih ZEK-om, ZPU-om i ZRTŽU-om.

(4) Agencija u svome poslovanju upotrebljava kvalificirani elektronički potpis i kvalificirani elektronički pečat.

Članak 6.

(1) Svaki pečat i štambilj Agencije označen je dodijeljenim rednim brojem.

(2) Predsjednik Vijeća Agencije donosi odluku o izradi i broju pečata, štambilja i prijamnih štambilja, načinu njihove uporabe, te određuje osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

Članak 7.

(1) Agencija u svom poslovanju može upotrebljavati zaštitni znak Agencije.

(2) Sadržaj i oblik zaštitnog znaka Agencije određuje odlukom Vijeća Agencije.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE

Tijela Agencije

Članak 8.

(1) Tijela Agencije su Vijeće Agencije i ravnatelj Agencije.

(2) Vijeće Agencije upravlja Agencijom. U upravljanju Agencijom Vijeće Agencije ima prava i ovlasti upravnog vijeća, utvrđene zakonom kojim se uređuju ustanove.

(3) Ravnatelj Agencije rukovodi stručnom službom Agencije.

(4) Stručna služba Agencije obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove Agencije.

Vijeće Agencije

Članak 9.

(1) Vijeće Agencije čini pet članova, od kojih je jedan predsjednik Vijeća, a jedan zamjenik predsjednika Vijeća, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na način propisan ZEK-om.

(2) Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, imenuje Vijeće Agencije većinom glasova.

(3) Predsjednik Vijeća Agencije svoj ugovor o radu sklapa s ministrom nadležnim za elektroničke komunikacije, a zamjenik predsjednika Vijeća Agencije i članovi Vijeća Agencije svoje ugovore o radu sklapaju s predsjednikom Vijeća Agencije.

(4) Ugovorima o radu iz stavka 3. ovog članka, podrobnije se uređuju prava po osnovi rada, kao i druga prava za vrijeme i nakon obnašanja dužnosti u Vijeću Agencije.

(5) Predsjednik Vijeća Agencije, zamjenik predsjednika Vijeća Agencije i članovi Vijeća Agencije obnašaju svoju dužnost profesionalno kao radnici Agencije s punim radnim vremenom, a za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću i druga materijalna prava u skladu s općim aktima Agencije.

(6) Plaća predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije utvrđuje se kao umnožak osnovice za obračun plaće, sukladno propisima kojima je uređeno pitanje osnovice plaća u državnoj službi i javnim službama te sljedećih koeficijenata za obračun plaće:

– predsjednik Vijeća Agencije 5,18

– zamjenik predsjednika Vijeća Agencije 5,02

– član Vijeća Agencije 4,85

(7) Vijeće Agencije kolegijalno dogovara zastupljenost članova Vijeća Agencije u područjima nadležnosti Agencije i Poslovnikom o radu Vijeća Agencije podrobnije uređuje rad Vijeća Agencije, upravljanje i koordinaciju poslovanja Agencije.

(8) Pojedinačna rješenja o visini plaće iz stavka 6. ovog članka donosi predsjednik Vijeća Agencije.

Članak 10.

(1) U nadležnosti Vijeća Agencije su sljedeći poslovi

1. podnošenje godišnjeg izvješća o radu Agencije

2. donošenje općih akata i drugih akata Agencije

3. nadzor provedbe i ostvarivanja godišnjeg programa rada i financijskog plana Agencije te drugih programa, planova i akata iz svoje nadležnosti

4. davanje smjernica i naputka ravnatelju i stručnoj službi Agencije u vezi s poslovima iz nadležnosti Vijeća Agencije te nadziranje provedbe tih smjernica i naputaka

5. donošenje poslovnika o svojem radu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka Vijeće Agencije odlučuje i u poslovima Agencije koji su u njegovoj nadležnosti na temelju ZEK-a, ZPU-a, ZRTŽU-a te drugih zakona i propisa kojima je propisana nadležnost Agencije.

Predsjednik Vijeća Agencije

Članak 11.

(1) Predsjednik Vijeća Agencije obavlja sljedeće poslove:

1. predstavlja i zastupa Agenciju

2. odgovara za zakonitost rada Agencije

3. saziva i predsjedava sjednicama Vijeća Agencije

4. potpisuje odluke i druge akte Vijeća Agencije

5. obavlja poslove za koje je na temelju posebnih propisa odgovoran kao čelnik Agencije

6. sklapa ugovor o radu sa zamjenikom predsjednika Vijeća Agencije, članovima Vijeća Agencije i ravnateljem Agencije

7. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije

8. predlaže mjere za poboljšanje rada Vijeća Agencije

9. odlučuje, u skladu s financijskim planom Agencije, o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine Agencije, ili sklapanju drugog pravnog posla koji ne zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama, na sljedeći način:

a. samostalno, ako vrijednost imovine odnosno pravnog posla ne prelazi iznos od 150.000,00 EUR (s PDV-om)

b. uz suglasnost Vijeća Agencije, ako je vrijednost imovine odnosno pravnog posla veća od 150.000,00 EUR (s PDV-om), a manja od 1.000.000,00 EUR (s PDV-om)

c. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, ako je vrijednost imovine odnosno pravnog posla veća od 1.000.000,00 EUR (s ­PDV-om)

10. donosi Plan nabave i njegove izmjene uz prethodnu obavijest Vijeću

11. obavlja i druge poslove utvrđene ZEK-om, ZPU-om, ­ZRTŽU-om, Statutom ili drugim općim aktom Agencije te odlukama Vijeća Agencije.

Zamjenik predsjednika Vijeća Agencije

Članak 12.

Zamjenik predsjednika Vijeća Agencije zamjenjuje predsjednika Vijeća Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove utvrđene ZEK-om, ZPU-om, ZRTŽU-om i Statutom, koje mu svojom odlukom povjeri predsjednik Vijeća Agencije.

Ravnatelj i stručna služba Agencije

Članak 13.

(1) Ravnatelja Agencije imenuje Vijeće Agencije na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(2) Uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja Agencije propisani su ZEK-om.

(3) Ravnatelj Agencije za svoj rad odgovara predsjedniku Vijeća i Vijeću Agencije.

(4) Ravnatelj Agencije sklapa ugovor o radu s predsjednikom Vijeća Agencije.

(5) Ravnatelj Agencije obnaša svoju dužnost profesionalno, kao radnik Agencije, s punim radnim vremenom, a za vrijeme obnašanja dužnosti ima pravo na plaću i druga materijalna prava u skladu s općim aktima Agencije.

(6) Ravnatelj Agencije može imenovati jednog ili više pomoćnika ravnatelja. Pomoćnik ravnatelja Agencije, kojega ovlasti ravnatelj Agencije, zamjenjuje ravnatelja Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 14.

(1) Ravnatelj Agencije obavlja sljedeće poslove:

1. vodi poslovanje Agencije

2. odgovara za rad stručne službe Agencije

3. priprema Vijeću Agencije godišnji program rada, godišnji financijski plan i projekcije za sljedeće dvije godine te godišnje izvješće o radu i financijske izvještaje Agencije

4. priprema Vijeću Agencije donošenje odluka i drugih upravnih akata iz nadležnosti Vijeća

5. priprema Vijeću Agencije prijedlog Statuta te prijedloge općih akata Agencije

6. sklapa ugovore o radu s pomoćnicima ravnatelja i drugim radnicima stručne službe Agencije

7. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti radnika Agencije u skladu sa zakonom i općim aktima Agencije

8. predlaže načine investicijskog održavanja i nabavu, odnosno prodaju osnovnih sredstava u skladu s financijskim planom Agencije.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Agencije obavlja i sve druge poslove koji su u njegovoj nadležnosti na temelju ZEK-a, ZPU-a, ZRTŽU-a te drugih zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost Agencije.

Stručna služba Agencije

Članak 15.

(1) Poslovi iz nadležnosti Agencije obavljaju se u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao sektori, uredi, odjeli i odsjeci.

(2) Broj i naziv unutarnjih ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka, njihov djelokrug rada te poslovi i zadaće koji se u njima obavljaju, potrebna radna mjesta za obavljanje poslova u okviru djelokruga i nadležnosti Agencije, raspored radnih mjesta unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, opis poslova radnih mjesta i uvjeta za njihovo obavljanje, ovlasti, organizacija rada i način rukovođenja te druga pitanja od značaja za rad Agencije, pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te po potrebi drugim općim aktima, koje donosi Vijeće Agencije.

(3) Agencija je samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, pri čemu osigurava da se unutarnjim ustrojstvom osigura zakonito, stručno, pravodobno, učinkovito i racionalno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, sukladno njihovoj vrsti, opsegu i međusobnoj povezanosti.

(4) Radnici stručne službe Agencije sklapaju ugovor o radu s ravnateljem Agencije, a u postupcima zapošljavanja radnika stručne službe ravnatelj se prethodno savjetuje s Vijećem Agencije.

III. OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 16.

(1) Agencija, osim Statuta, ima sljedeće opće akte:

1. Poslovnik o radu Vijeća Agencije

2. Pravilnik o radu

3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije

4. Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Agencije

5. druge opće akte kojima se uređuju pitanja u svezi uvjeta i načina rada Agencije.

(2) Opći akti Agencije objavljuju se na oglasnoj ploči i intranetskim stranicama Agencije, a Statut Agencije i u »Narodnim novinama«.

(3) Opći akti Agencije u pravilu stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a najranije prvoga dana od dana objave.

IV. RAD AGENCIJE I IZVJEŠĆIVANJE O RADU

Članak 17.

(1) Vijeće Agencije o poslovima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama, prema postupku propisanom Poslovnikom o radu Vijeća Agencije.

(2) Vijeće Agencije podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu Agencije, koje sadržava podatke propisane ZEK-om i ZRTŽU-om.

(3) Godišnje izvješće o radu podnosi se najkasnije do kraja svibnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Na zahtjev Hrvatskoga sabora ili Vlade Republike Hrvatske, Vijeće Agencije obvezno je, u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, podnijeti godišnje izvješće o radu i za razdoblje kraće od godine dana.

V. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA AGENCIJE

Članak 18.

(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije, osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije, od naknada propisanih ZEK-om, ZPU-om i ZRTŽU-om.

(2) Izračun i visina te način plaćanja naknada iz stavka 1. ovog članka, propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije na temelju godišnjeg financijskog plana, u pravilu za svaku kalendarsku godinu.

(3) Iznimno, u slučaju izostanka promjena u izračunu, visini i načinu plaćanja navedenih naknada u sljedećoj kalendarskoj godini, primjenjuje se pravilnik za prethodnu kalendarsku godinu do donošenja novog pravilnika prema odredbama ZEK-a.

(4) Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Godišnji financijski plan Agencije i godišnji program rada Agencije

Članak 19.

(1) Vijeće Agencije donosi godišnji program rada Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Godišnjim programom rada Agencije osobito se utvrđuju ciljevi i zadaće Agencije u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih ZEK-om, ZPU-om i ZRTŽU-om.

(3) Godišnji program rada Agencije sadržava sve planirane rashode Agencije po pojedinim planiranim aktivnostima i zadaćama Agencije u toj godini.

(4) Vijeće Agencije donosi godišnji financijski plan i projekcije za sljedeće dvije godine prema propisima koji se odnose na proračunske korisnike.

(5) Iznimno od financijskog plana, Agencija može izvršavati uplaćene, a manje planirane namjenske i vlastite prihode iznad iznosa određenih u financijskom planu.

VI. JAVNOST RADA AGENCIJE

Članak 20.

(1) Agencija osigurava javnost rada u skladu s propisima koji uređuju pitanje prava na pristup informacijama i ZEK-om, te izvješćivanjem javnosti i drugih institucija o radu i poslovanju Agencije.

(2) Izvješćivanje javnosti i drugih institucija o radu i poslovanju Agencije, provodi se sukladno odluci predsjednika Vijeća Agencije.

(3) U svrhu javnosti rada, Agencija redovito održava i obnavlja internetske stranice Agencije, zajedno s mogućnostima sveobuhvatnog pretraživanja podataka prema odabranim mjerilima.

Javno savjetovanje

Članak 21.

(1) Agencija će osigurati, u okviru svojih internetskih stranica ili na drugi prikladan način, uspostavu jedinstvenog informacijskog središta koje omogućuje neposredni javni uvid i sudjelovanje u svim trenutačno otvorenim javnim savjetovanjima te pristup javnosti ishodima provedenih javnih savjetovanja, vodeći pritom računa o tajnosti podataka u skladu s odredbama članka 22. Statuta i posebnih propisa o tajnosti podataka.

(2) Javno savjetovanje u postupcima donošenja propisa za provedbu ZEK-a, koji su u nadležnosti Agencije u skladu s odredbama ZEK-a i posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, donošenja godišnjeg financijskog plana Agencije i godišnjeg programa rada Agencije te postupcima donošenja Plana adresiranja i Plana numeriranja, Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra i planova dodjele radijskih frekvencija objavljuje se na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 22.

(1) Zaposlenici Agencije i druge pravne i fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obavljanje određenih poslova, obvezni su čuvati poslovnu tajnu, bez obzira na način kojim su saznali o poslovnoj tajni, za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti ili radnog odnosa u Agenciji, sve dok je podatak utvrđen poslovnom tajnom, ili dok se odlukom vlasnika podatka ne oslobode obveze čuvanja tajnosti.

(2) Poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatra sljedeće:

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisom

– svaki podatak koji je vlasnik podatka posebno označio poslovnom tajnom, uz valjano obrazloženje koje je prihvatila Agencija

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s općim aktom Agencije.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, neće se smatrati poslovnom tajnom podaci ili dokumentacija koja je na bilo koji način bila javno dostupna, ili se objavljuje na temelju posebnih propisa ili odluka vlasnika podatka, kao i u drugim slučajevima propisanim ZEK-om.

VIII. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA

Članak 23.

(1) Izmjene i dopune Statuta može predložiti bilo koji član Vijeća Agencije i ravnatelj Agencije.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 24.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti u primjeni odredaba Statuta, za njihovo tumačenje mjerodavno je Vijeće Agencije.

Članak 25.

Na sva druga pitanja u vezi s radom Agencije, koja nisu uređena propisima koji uređuju rad Agencije ili Statutom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju ustanove.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (»Narodne novine«, br.: 11/19).

(2) Vijeće Agencije uskladit će opće akte Agencije sa Statutom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

(3) Do usklađivanja općih akata Agencije sa Statutom na odgovarajući se način primjenjuju opći akti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ZEK-a i Statuta.

Članak 27.

Statut će se objaviti u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije i stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-02/22-01/01 Urbroj: 376-08-24-30 Zagreb, 2. travnja 2024.

Predsjednik Vijeća Tonko Obuljen, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić