Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2024.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

391

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2024., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2024.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2024. iznosi 12,64 EUR.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Klasa: 041-01/24-02/1

Urbroj: 341-99-01/01-24-5

Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić