NN 32/2024 (15.3.2024.), Obvezatne upute broj Z V – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

502

Na osnovi članka 56. točaka 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z V

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA (OZ-3 do OZ-21)

1. Postupak kandidiranja i postupak pripreme i provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OZ-3 – Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-4 – Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-5 – Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici

– OZ-6 – Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici

– OZ-7 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine

– OZ-8 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine

– OZ-9 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine

– OZ-10 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-11 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-12 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-13 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

– OZ-14 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe stranačke liste/kandidature za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-15 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-16 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici

4. Obrasci za pripremu i provedbu izbora su:

– OZ-17 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/zamjenika člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-18 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada

– OZ-19 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada

– OZ-20-Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika, člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor

– OZ-21 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području općine/grada

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora oznaka OZ-3 do OZ-21 objavit će se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

7. Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora oznaka OZ-3 do OZ-16 te OZ-17 i OZ-20 preuzimat će se s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

8. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

9. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40 Urbroj: 507-03/05-24-5 Zagreb, 15. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić