Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Odluka o određivanju temeljnih registara

Vlada Republike Hrvatske

338

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TEMELJNIH REGISTARA

I.

Ovom Odlukom određuje se koji javni registri, u kojima se prikupljaju i vode autentični podaci, su temeljni registri.

II.

Temeljni registri su:

1. Evidencija hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

2. Evidencija izrečenih mjera obiteljsko pravne zaštite

3. Evidencije korisnika i obveznika privremenog uzdržavanja

4. Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRIR)

5. Evidencija korisnika prava i usluga socijalne skrbi

6. Evidencija neovisnih upravljačkih subjekata koji obavljaju djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava

7. Evidencija nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

8. Evidencija o državljanstvu

9. Evidencija o izdanim (tahografskim) karticama

10. Evidencija o mjerama i korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja

11. Evidencija OIB

12. Evidencija organizacija koje obavljaju djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava

13. Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

14. Evidencija pravnih osoba u sportu

15. Evidencija registriranih i označenih vozila

16. Evidencija suglasnosti

17. Evidencija svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju

18. Evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta – ARKOD

19. Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

20. Evidencija voditelja projekata

21. Evidencija vozača i izdanih vozačkih dozvola

22. Hrvatski registar civilnih zrakoplova

23. Javni registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture

24. Jedinstveni registar računa

25. Jedinstveni upisnik GMO

26. Katalog hrvatskih norma

27. Katalog metapodataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a)

28. Katastarski operat

29. Kaznena evidencija

30. Državne matice (matica rođenih, matica vjenčanih i matica umrlih)

31. Matična evidencija osiguranika i korisnika prava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

32. Metaregistar

33. Nacionalni registar cestovnih prijevoznika

34. Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

35. Obrtni registar

36. Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

37. Očevidnik počinitelja kaznenih i prekršajnih djela iz područja obiteljskog nasilja

38. Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje

39. Prekršajna evidencija

40. Registar biocidnih pripravaka

41. Registar davatelja programskih usluga

42. Registar dječjih vrtića

43. Registar dodataka prehrani

44. Registar dozvola/akata

45. Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti

46. Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina Republike Hrvatske

47. Registar energetskih certifikata

48. Registar geografskih imena

49. Registar godišnjih financijskih izvještaja

50. Registar istražnih prostora mineralnih sirovina Republike Hrvatske

51. Registar izdavatelja identifikacijskih kartica

52. Registar izvora prostornih podataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a)

53. Registar jedinica za unutarnju reviziju

54. Registar koncesija

55. Registar korisnika doplatka za djecu

56. Registar korisnika nacionalne naknade za starije osobe

57. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

58. Registar licenciranih programa stručnog usavršavanja

59. Registar lista lijekova

60. Registar mjerodavnog zakonodavstva

61. Registar neprofitnih organizacija

62. Registar nesolventnosti

63. Registar obiteljskih medijatora

64. Registar obveznika doprinosa

65. Registar osiguranih osoba u obveznom zdravstvenom osiguranju

66. Registar osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja

67. Registar osoba pod posebnim skrbništvom

68. Registar osoba pod skrbništvom

69. Registar osoba s invaliditetom

70. Registar otoka

71. Registar ovlaštenih korisnika oznaka izvornosti

72. Registar ovlaštenih korisnika oznaka zemljopisnog podrijetla

73. Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskoga vlasništva

74. Registar patenata

75. Registar političkih stranaka Republike Hrvatske

76. Registar poslovnih subjekata

77. Registar posvojenja

78. Registar potencijalnih posvojitelja

79. Registar prava osoba s invaliditetom

80. Registar prijava za zaštitu oznaka izvornosti

81. Registar prijava za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla

82. Registar proizvođača vozila i dijelova vozila

83. Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

84. Registar prostornih jedinica

85. Registar prostornih planova

86. Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi

87. Registar realiziranih programa stručnog usavršavanja

88. Registar revizora

89. Registar samostalne sportske djelatnosti

90. Registar smještenih korisnika

91. Registar Središnjeg registra osiguranika

92. Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

93. Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

94. Registar stvarnih vlasnika

95. Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije

96. Registar subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a)

97. Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja

98. Registar šteta od prirodnih nepogoda

99. Registar udomitelja

100. Registar udruga Republike Hrvatske

101. Registar ugovaratelja dopunskog zdravstvenog osiguranja

102. Registar umjetničkih organizacija

103. Registar uporabnih modela

104. Registar uzroka smrti

105. Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

106. Registar vozila osoba s invaliditetom

107. Registar zaklada Republike Hrvatske

108. Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama

109. Registar zaštićenih industrijskih dizajna

110. Registar zaštićenih oznaka izvornosti

111. Registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

112. Registar zaštićenih topografija poluvodičkih proizvoda

113. Registar žigova

114. Registar životnog partnerstva

115. Središnji registar državne imovine

116. Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu

117. Sudski registar

118. Upisnik brodova

119. Upisnik koncesija na pomorskom dobru

120. Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

121. Upisnik poljoprivrednika

122. Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

123. Upisnik turističkih zajednica

124. Upisnik visokih učilišta

125. Upisnik znanstvenika i umjetnika

126. Zajednički upisnik školskih ustanova (e-Matica)

127. Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu

128. Zbirka podataka o strancima

129. Zemljišne knjige.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/46 Urbroj: 50301-21/32-24-2 Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić