NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj EP I – obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih povjerenstava

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

532

Na osnovi članka 29. točke 3. i točke 5. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP I

– OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA

– IMENOVANJE IZBORNIH POVJERENSTAVA

1. Imenovanje izbornih povjerenstava za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP.

3. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa su:

– OEP-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika/člana/zamjenika člana izbornog povjerenstva za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,

– OEP-2 – Rješenje o imenovanju općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Obrasci za pripremu i provedbu izbora oznaka OEP-1 i OEP-2 objavit će se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17

Urbroj: 507-03/05-24-1

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić