Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 16/2024 (9.2.2024.), Uredba o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

275

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 50/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2024. donijela

UREDBU

O UREĐENJU ZAKUPA NA DIJELOVIMA KAMPA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se početni iznos jedinične cijene zakupnine na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske, način i rokovi plaćanja, ostali orijentacijski kriteriji za utvrđivanje i obračun zakupnine te obvezni sadržaj ugovora o zakupu.

Članak 2.

Predmet zakupa je dio kampa u vlasništvu Republike Hrvatske u kojemu je trgovačko društvo vlasnik građevina i zemljišta koji su procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenog vlasništva na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 84/92., 94/93., 2/94., 9/95., 21/96. i 118/99.) i koji su uneseni u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije na temelju Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97., 16/98., 73/00. i 92/10.) te kamp ili zemljište u kampu iz članka 44. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon).

UGOVOR O ZAKUPU

Članak 3.

(1) Trgovačko društvo kojem je upućen poziva na sklapanje ugovora o zakupu dijela kampa u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ugovor o zakupu) dužno se odazvati tom pozivu u roku od 90 dana od dana primitka poziva.

(2) Ugovor o zakupu, u ime Republike Hrvatske, sklapa ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: ministarstvo), kao zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac) i trgovačko društvo kao zakupnik (u daljnjem tekstu: zakupnik) na rok od 50 godina.

(3) Ugovor o zakupu sklapa se u obliku javnobilježničkog akta ili potvrđene (solemnizirane) privatne isprave kao ovršne isprave, radi osiguranja naplate zakupnine, sukladno zakonu kojim se uređuju ovrhe i zakonu kojim se uređuje javno bilježništvo.

(4) Troškove javnobilježničke potvrde ugovora o zakupu snosi zakupnik.

(5) Zakupodavac dostavlja preslike ugovora o zakupu ministarstvima nadležnim za financije i turizam te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi turističko zemljište koje je predmet ugovora u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe pozvati trgovačko društvo kod kojeg je status zemljišta u kampu riješen temeljem odredbi Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine, br. 92/10. i 50/20.) utvrđenjem omjera suvlasništva, na sklapanje ugovora o zakupu suvlasničkog dijela zemljišta u kampu.

Članak 4.

Ugovor o zakupu obvezno sadržava:

1. naznaku ugovornih strana

2. predmet zakupa s naznačenom ukupnom površinom u zakupu

3. obvezu zakupnika da koristi predmet zakupa isključivo za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti u kampu u skladu s posebnim zakonom

4. suglasno utvrđenje da je zakupnik u posjedu predmeta zakupa te da primopredaja nije potrebna

5. visinu, način obračuna i način plaćanja zakupnine

6. trajanje zakupa, početak trajanja zakupa i vremensko razdoblje na koje se ugovor sklapa

7. razloge za raskid ugovora prije ugovorenog roka i posljedice takvog raskida

8. zabranu zakupodavcu jednostrano raskinuti ugovor ako zakupnik uredno plaća zakupninu i ako kontinuirano obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost. Rekonstrukcije, adaptacije i ostali građevinski radovi na objektima u trajanju od najviše dvije godine ili drugi opravdani razlozi koji mogu zahtijevati prekid rada cijelog kampa na smatraju se prekidom obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

9. izjavu zakupodavca kojom dozvoljava uknjižbu prava zakupa u zemljišnoj knjizi u korist zakupnika

10. izjavu zakupnika kojom dozvoljava brisanje prava zakupa u zemljišnoj knjizi nakon isteka roka ugovora ili njegovog raskida

11. obvezu ugovornih strana da dopusti da se na predmetu zakupa poduzimaju radnje koje su u javnom interesu ili u interesu zakupnika, a ne oštećuju predmet zakupa u mjeri koja bi ga učinila nepodobnim za daljnje korištenje u skladu s njegovom namjenom. Radnje iz ove točke mogu se izvoditi uz prethodnu suglasnost druge ugovorne strane, a ne mogu se izvoditi u vrijeme nepogodno za drugu ugovornu stranu, osim hitnih radnji

12. ugovornu odredbu o zabrani podzakupa te o mogućnosti sklapanja ugovora s trećim osobama o obavljanju pojedinih djelatnosti kojom se upotpunjuje i/ili obogaćuje ponuda sadržaja u kampu

13. obvezu davanja jamstva za uredno plaćanje zakupnine

14. pravo zakupnika na daljnje ulaganje vlastitih sredstava radi izgradnje dodatnih sadržaja u kampu uz obvezu rješavanja imovinsko pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom

15. obvezu određivanja rokova amortizacije građevina u skladu s rokom zakupa s time da po isteku roka zakupa knjigovodstvena vrijednost svih sadržaja u kampu bude nula

16. način upravljanja kampom po isteku roka ugovora o zakupu

17. način određivanja zakupnine po isteku ugovora o zakupu, ako se ugovor o zakupu produži

18. obvezu zakupnika da obavijesti zakupodavca o svim statusnim promjenama, pokretanju sudskih postupaka ili bilo kojim drugim okolnostima koje bi mogle dovesti do prestanka zakupnika ili prestanka obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti.

ZAKUPNINA

Članak 5.

(1) Zakupnik je dužan za predmet zakupa plaćati zakupninu.

(2) Zakupnina se uplaćuje na posebni račun u državnom proračunu na temelju računa koje mjesečno izdaje zakupodavac.

(3) Iznos mjesečnog računa u pravilu iznosi 1/12 godišnje zakupnine.

(4) U prosincu se, uz mjesečni račun, izdaje godišnji obračun zakupnine iz kojeg je vidljiva ukupna cijena godišnje zakupnine i iznosi koje je do tog trenutka uplatio zakupnik.

Članak 6.

(1) Zakupnina za razdoblje od jedne kalendarske godine računa se množenjem površine predmeta zakupa u metrima kvadratnim s iznosom jedinične cijene zakupnine po metrima kvadratnim godišnje.

(2) Početni iznos jedinične cijene zakupnine iznosi 2,00 eura za metar kvadratni zemljišta godišnje.

(3) Jedinični iznos zakupnine usklađuje se svake tri godine s godišnjim stopama inflacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku.

(4) Ako se tijekom kalendarske godine promijeni kategorija kampa, umanjenje iz članka 22. stavka 4. Zakona obračunava se od sljedeće kalendarske godine.

Članak 7.

(1) Najviši godišnji iznos zakupnine ne smije prijeći 4 % prometa koji je kamp ostvario u prethodnoj godini.

(2) Ako iznos zakupnine izračunat po jediničnoj cijeni po metru kvadratnom zemljišta prelazi 4 % prometa u prethodnoj godini, obračunava se zakupnina u visini od 4 % prometa koji je kamp ostvario u prethodnoj godini.

(3) U promet kampa ubraja se i promet koji je na toj lokaciji, u granicama obuhvata kampa, ostvario podzakupnik obavljanjem djelatnosti usluga pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića pri čemu se podzakupnina koju takav podzakupnik plaća na toj lokaciji oduzima od ukupnog prometa zakupnika.

(4) Teret dokaza činjenice da zakupnina prelazi 4 % prometa koji je kamp ostvario u prethodnoj godini je na zakupniku.

(5) Ako smatra da iznos zakupnine u tekućoj godini prelazi 4 % prometa koji je kamp ostvario u prethodnoj godini na lokaciji dio koje je i zakupljeno zemljište, zakupnik može poslati prigovor na godišnji obračun zakupnine te dostaviti dokaze za svoje tvrdnje u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa.

(6) U slučaju da je jedno trgovačko društvo zakupnik više kampova, utvrđuje se promet i najviši mogući iznos zakupnine za svaki kamp odvojeno.

(7) Promet se utvrđuje u odnosu na cijeli obuhvat kampa, a granica obuhvata kampa podrazumijeva prostor katastarskih čestica na kojima su izgrađene građevine u kampu, označena mjesta za kampiranje, izgrađene interne prometnice, komunalna infrastruktura te druge sastavnice kampa koje služe pružanju ugostiteljsko-turističkih usluga u kampu.

Članak 8.

(1) Zakupnik je dužan podmiriti račun u roku od osam dana od dana zaprimanja.

(2) U slučaju prekoračenja roka iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se zatezne kamate u skladu s posebnim zakonom te se, kao dug društva, iskazuju u sljedećem računu.

Članak 9.

(1) Zakupnina se u iznosu i na način propisan člancima od 5. do 8. ove Uredbe obračunava, plaća i raspoređuje i u slučaju kada se trgovačko društvo ne odazove pozivu na sklapanje ugovora o zakupu u pisanom obliku u roku iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, a u posjedu je predmeta zakupa i u njemu obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, površina zemljišta za koje se obračunava zakupnina utvrđuje se na temelju rješenja iz članka 17. Zakona.

Članak 10.

(1) Od dana stupanja na snagu Zakona do dana sklapanja ugovora o zakupu sukladno članku 3. ove Uredbe, ministarstvo nadležno za državnu imovinu obračunava zakupninu na način propisan u člancima od 5. do 8. ove Uredbe prema površini turističkog zemljišta u kampu za koju mu je obračunavana koncesijska naknada na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i Uredbe o postupku načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11., 145/12., 55/19., 31/20. i 41/20.), što uključuje i pravilo da se zakupnina naplaćuje na najviše do 50 % površine prijavljene u postupku identifikacije kampa i utvrđivanju prava vlasništva u kampu.

(2) U kampovima u kojima koncesijska naknada nije obračunavana, do donošenja rješenja iz članka 17. Zakona, obračunava se zakupnina na 50 % zemljišta koje ulazi u obuhvat kampa.

(3) Ako se na temelju rješenja iz članka 17. Zakona ugovorom o zakupu utvrdi drugačija površina predmeta zakupa u odnosu na površinu zemljišta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obračunava se razlika zakupnine.

(4) Ako je u postupku utvrđenja suvlasničkih omjera koji je proveden sukladno odredbama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, utvrđena drugačija površina predmeta zakupa u odnosu na površinu zemljišta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obračunava se razlika zakupnine.

(5) Ako se obračunom utvrdi razlika u korist Republike Hrvatske zakupnik je plaća jednokratno ili u trima jednakim godišnjim obrocima koji se kao posebna stavka naznačuju u računu.

(6) Ako se obračunom utvrdi razlika u korist zakupnika, zakupnik se namiruje sukcesivno, umanjenjem zakupnine, vodeći računa o tome da razlika čim prije bude namirena.

Članak 11.

Ako ugovor o zakupu prestane u tekućoj godini, zakupnina se obračunava razmjerno trajanju ugovora u toj godini, s tim da se mjesec u kojem je ugovor o zakupu bio na snazi najmanje 15 dana obračunava kao puni mjesec.

RAZLIKA KONCESIJSKE NAKNADE I NAKNADA ZA KORIŠTENJE DIJELA KAMPA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 12.

(1) Razlika koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima utvrđena na način predviđen člankom 41. Zakona i naknada za korištenje dijela kampa u vlasništvu Republike Hrvatske propisana člankom 43. Zakona raspoređuju se i uplaćuju po modelu koji je bio na snazi u godini za koju se obračunavaju i uplaćuju.

(2) Razlika koncesijske naknade obračunava se i u slučaju kada se trgovačko društvo ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o zakupu, a u posjedu je predmeta zakupa i u njemu obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost.

(3) Razlika koncesijske naknade obračunava se i u slučaju kada je:

‒ trgovačko društvo podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, a u međuvremenu je steklo vlasništvo na cijelom kampu

‒ društvo podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, a u međuvremenu je prestalo obavljati ugostiteljsko turističku djelatnost u kampu, tako da kamp više nije u njegovom posjedu

‒ u posjedu kampa i u njemu obavlja ugostiteljsko turističku djelatnost pravna ili fizička osoba koja je, unatoč tome što nije ovlaštenik prava na dodjelu koncesije na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije podnijela zahtjev za dodjelu koncesije i plaćala je naknadu za koncesiju sukladno Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske.

(4) U slučaju iz stavka 3. podstavaka 1. i 2. ovoga članka razlika koncesijske naknade obračunava se od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesije na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije do dana nastupa okolnosti zbog kojih je trgovačko društvo prestalo plaćati koncesijsku naknadu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ako je do stupanja na snagu Zakona ministarstvo nadležno za turizam izdalo račun za stalni dio koncesijske naknade za tekuću godinu sukladno Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske račun koji je izdalo ministarstvo nadležno za turizam razmjerno se umanjuje, a za razmjerni dio tekuće godine, za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona, izdaje se račun za zakupninu u skladu s člancima od 5. do 8. ove Uredbe.

(2) Ako je zakupnik do stupanja na snagu Zakona platio stalni dio koncesijske naknade za tekuću godinu na temelju računa koji je izdan sukladno Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, razmjerni dio te naknade računa se kao predujam zakupnine za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona.

Članak 14.

(1) Ministarstvo nadležno za državnu imovinu dužno je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe obračunati zakupninu u svim kampovima na koje se ova Uredba odnosi za razdoblje od stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2023.

(2) Zakupnici su dužni platiti zakupninu u roku od 30 dana od dana zaprimanja njezina obračuna.

(3) Zakupnicima se može odobriti obročna otplata na maksimalno pet godišnjih obroka uz obračun zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana isplate zakupnine.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/43

Urbroj: 50301-05/14-24-6

Zagreb, 8. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić