Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

191

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2024. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama i Gradu Zagrebu utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 8/23.), sukladno Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 8,92 eura godišnje, po razrednom odjelu 171,58 eura godišnje, po školskoj zgradi 1.760,50 eura godišnje za srednje škole i 67,44 eura godišnje po učeniku za učeničke domove.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2023./24. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 24,51 euro godišnje, po razrednom odjelu 471,48 eura godišnje i po školskoj zgradi 1.043,44 eura godišnje.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih u školsku godinu 2023./24. Mjerilo je prosječna cijena od 836,15 eura po učeniku za I. – IV. razred.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2024. GODINI

 

Red. br.

Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola (eura)

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova (eura)

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (eura)

Ukupno minimalni financijski standard srednjeg školstva

(eura)

0

1

2

3

4

5=2+3+4

ŽUPANIJE

 

 

 

1.

Zagrebačka

1.776.934

62.348

334.207

2.173.489

2.

Krapinsko-zagorska

1.435.234

224.995

241.837

1.902.066

3.

Sisačko-moslavačka

1.769.832

131.022

261.429

2.162.283

4.

Karlovačka

1.848.480

252.103

279.297

2.379.880

5.

Varaždinska

2.801.763

294.572

412.816

3.509.151

6.

Koprivničko-križevačka

1.365.601

97.588

209.026

1.672.215

7.

Bjelovarsko-bilogorska

1.552.456

314.451

249.873

2.116.780

8.

Primorsko-goranska

3.180.981

873.776

530.522

4.585.279

9.

Ličko-senjska

522.151

161.744

73.903

757.798

10.

Virovitičko-podravska

1.049.598

111.142

152.239

1.312.979

11.

Požeško-slavonska

989.969

242.163

176.919

1.409.051

12.

Brodsko-posavska

1.900.581

0

259.902

2.160.483

13.

Zadarska

2.369.266

236.742

366.814

2.972.822

14.

Osječko-baranjska

3.706.802

486.134

549.558

4.742.494

15.

Šibensko-kninska

1.253.336

0

187.643

1.440.979

16.

Vukovarsko-srijemska

2.021.796

56.023

332.881

2.410.700

17.

Splitsko-dalmatinska

5.363.626

529.507

959.775

6.852.908

18.

Istarska

2.561.015

224.091

391.612

3.176.718

19.

Dubrovačko-neretvanska

1.594.342

284.632

299.538

2.178.512

20.

Međimurska

1.078.283

116.563

206.485

1.401.331

21.

Grad Zagreb

9.210.023

1.705.987

1.902.530

12.818.540

 

UKUPNO ŽUPANIJE

49.352.069

6.405.583

8.378.806

64.136.458

 

 

 

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva iz točke II. ove Odluke, županije i Grad Zagreb planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije i Grad Zagreb u financijskim planovima, iz stavka 1. ove točke, iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava srednjeg školstva u 2024. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva županije i Grada Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 %.

Ako županije i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije srednjeg školstva i učeničkih domova koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. dostaviti do 31. ožujka 2025. na obrascu SŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije i Grad Zagreb dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/25 Urbroj: 50301-29/23-24-2 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić