Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela europske unije te međunarodne organizacije

MINISTARSTVO FINANCIJA

5

Na temelju članka 44. stavka 4. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/161., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22. i 33/23.), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13., 108/13., 115/16., 127/17. i 121/19.) te članka 35. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18., 121/19. i 144/21.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15., 1/17., 126/19., 75/22. i 140/22.) u članku 7. stavku 1. riječi: »98,21 eura« zamjenjuju se riječima: »100,00 eura«.

Članak 2.

U članku 12. riječi: »98,21 eura« zamjenjuju se riječima: »100,00 eura«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-02/21

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 2. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić