Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 32/2024 (15.3.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

489

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21. i 83/23.) i članka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 31/23., 74/23., 107/23. i 122/23.), u članku 1. stavcima 3. i 4. riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2024.«.

Članak 2.

U članku 3. stavcima 1. i 2. riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2024.«.

U stavku 6. riječi: »1. travnja 2022. do 30. rujna 2022.« zamjenjuju se riječima: »1. travnja 2023. do 30. rujna 2023.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Za izračun i nadoknadu razlike iz stavka 6. ovoga članka opskrbljivačima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024., priznaje se ugovorena cijena ako je iznos ugovorene cijene niži od 150 EUR/MWh, odnosno priznaje se iznos ugovorene cijene od 150 EUR/MWh, ako je iznos ugovorene cijene viši od 150 EUR/MWh.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »31. ožujka 2024.« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2024.«.

Stavci 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»(9) Cijena ulaznog energenta za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024. ograničava se za prirodni plin do iznosa krajnje cijene opskrbe plinom utvrđene sukladno važećoj metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koja se primjenjuje i na količine plina potrebne za opskrbu kupaca na centralnim toplinskim sustavima koji koriste tehnološku paru u tehnološke svrhe.

(10) Hrvatska energetska regulatorna agencija će do 1. svibnja 2025. provesti reviziju izračuna jediničnih cijena iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2024. temeljem stvarnih troškova goriva i emisijskih jedinica stakleničkih plinova, kao i troškove distribucije toplinske energije koje su energetski subjekti dužni dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji do 30. studenoga 2024., te donijeti rješenje o rezultatima revizije i o tome obavještava energetske subjekte i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Rezultate revizije iz stavka 10. ovoga članka Hrvatska energetska regulatorna agencija će uzeti u obzir pri odobravanju tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije sukladno metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije nakon prestanka važenja ove Uredbe.

(12) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Prirodni plin kojim raspolaže društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., sukladno Odluci o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 37/23.) može se, na zahtjev korisnika, koristiti za potrebe krajnjih kupaca toplinske energije na zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima, odnosno za potrebe kupaca toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima, uključujući opskrbljivače toplinskom energijom, distributere plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna je, na zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dostaviti potrebne podatke o kupcima, količinama i cijenama za distributere plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za krajnje kupce toplinske energije na zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, kao i druge potrebne podatke.

(3) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, koji nemaju sklopljeni ugovor o opskrbi plinom za razdoblje do 30. rujna 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 30. rujna 2024.

(4) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je prodavati prirodni plin u razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 30. rujna 2024.: za potrebe kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za potrebe krajnjih kupaca toplinske energije na zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima, te društvu HEP-PLIN d.o.o. za potrebe kupaca plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe uvećano za udio od 76 % troška opskrbe plinom određenog za pojedino distribucijsko područje na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(5) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je prodavati prirodni plin u razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 30. rujna 2024. u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe distributerima plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina uvećano za prosječni trošak opskrbe plinom za sva distribucijska područja u iznosu od 0,0071 EUR/kWh.

(6) Cijena plina po kojoj su opskrbljivači u obvezi javne usluge dužni prodavati plin kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

(7) Cijena plina po kojoj je društvo HEP-PLIN d.o.o. dužno prodavati plin kupcima iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe i za potrebe krajnjih kupaca toplinske energije na zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima, jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

(8) U slučaju nedostatnih količina prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je osigurati i isporučiti iskazane potrebne količine prirodnog plina korisnika iz stavka 1. ovoga članka sukladno dinamici isporuke.

(9) U slučaju nedostatnih količina iz stavka 8. ovoga članka društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. ima pravo na nadoknadu sredstva u iznosu razlike nabavne cijene prirodnog plina i cijene određene metodologijom iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe sukladno zahtjevu za nadoknadu razlike.

(10) Po isteku svakog mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe, zahtjev za nadoknadu razlike iz stavka 9. ovoga članka društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun.

(11) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je na mjesečnoj razini korisnicima iz stavka 1. ovoga članka ispostavljati račune za isporučeni prirodni plin iz stavka 10. ovoga članka, na način da se iskaže razlika iz stavka 9. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(12) Upute o provedbi odredbe stavka 11. ovoga članka donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

(13) Korisnici sustava skladišta plina dužni su napuniti skladište plinom u količini od 63 % od svog ukupno zakupljenoga skladišnoga kapaciteta plina do 1. kolovoza 2024., odnosno dužni su napuniti skladište plinom u količini od 74 % od svog ukupno zakupljenog skladišnoga kapaciteta do 1. listopada 2024. te 90 % do 1. studenoga 2024.

(14) Količine iz stavka 13. ovoga članka mogu odstupati najviše do 5 %.

(15) Operator distribucijskog sustava ima pravo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2024. na nadoknadu razlike u cijeni plina za gubitke.

(16) Iznos nadoknade razlike u cijeni plina za gubitke računa se na temelju razlike između ostvarene cijene plina za gubitke u pojedinom mjesecu tijekom razdoblja iz stavka 15. ovoga članka i nabavne cijene plina za gubitke uključene u važeće iznose tarifnih stavki za distribuciju plina za pojedinu godinu u razdoblju iz stavka 15. ovoga članka, pomnožene s ostvarenom količinom plina za gubitke u pojedinom mjesecu tijekom istog razdoblja ostvarenog troška nabave plina za gubitke.

(17) Zahtjev za izračun nadoknade troškova razlike iz stavka 16. ovoga članka operatori iz stavka 15. ovoga članka dostavljaju Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji do 31. svibnja 2024.

(18) Hrvatska energetska regulatorna agencija u postupku utvrđivanja iznosa nadoknade razlike iz stavka 16. ovoga članka tražit će od operatora iz stavka 15. ovoga članka sve potrebne dokaze i podatke na temelju kojih se može utvrditi nadoknada troškova razlike iz stavka 16. ovoga čanaka.

(19) Hrvatska energetska regulatorna agencija donosi odluku o iznosu nadoknade troškova razlike za svakog pojedinog operatora iz stavka 17. ovoga članka temeljem zahtjeva iz stavka 17. ovoga članka u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(20) Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje odluku iz stavka 19. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama, te ih dostavlja operatorima iz stavka 17. ovoga članka i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

(21) Odluku iz stavka 19. ovoga članka izvršava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

(22) Protiv odluke iz stavka 19. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječi: »1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024.«.

Članak 7.

U članku 11. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»Cijene utvrđene Odlukom o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 158/23.) primjenjuju se za centralne i zatvorene toplinske sustave i za razdoblje od 30. rujna 2023. do 30. rujna 2024.«.

Članak 8.

Iza članka 11. dodaju se članci 11.a i 11.b koji glase:

»Članak 11.a

(1) Povlašteni proizvođači koji imaju važeće ugovore o otkupu električne energije sklopljene s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), mogu ostvariti pravo na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene zbog promijenjenih okolnosti, koje se odnose na znatan rast troškova silažnih sirovina potrebnih za proizvodnju električne energije iz elektrana na bioplin, a koji je posljedica poremećaja na tržištu, pod uvjetima propisanim ovim člankom.

(2) Povlašteni proizvođači iz stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene, mogu društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. podnijeti zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o otkupu električne energije, o kojem društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. odlučuje rješenjem.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, povlašteni proizvođači dužni su priložiti:

– izvješće o strukturi korištenih sirovina za prethodnu kalendarsku godinu sukladno tablici koju će društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe

– izvješće o troškovima proizvodnje i/ili nabave sirovine za prethodnu kalendarsku godinu koja je korištena za proizvodnju bioplina, uključujući i ugovore o nabavi sirovine ako se sirovina nabavlja.

(4) Na temelju rješenja kojim se usvaja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka sklapaju dodatak ugovora o otkupu električne energije, kojim se utvrđuju uvjeti i način izračuna dodatnog iznosa poticajne cijene u skladu s odredbama ovoga članka, podatci koje je povlašteni proizvođač dužan dostavljati operatoru tržišta energije i rok dostave, uvjeti važenja dodatka ugovora o otkupu te ostala prava i obveze povlaštenog proizvođača i operatora tržišta energije.

(5) Iznos poticajne cijene na koji povlašteni proizvođač zbog nastupa promijenjenih okolnosti ima pravo, računa se na sljedeći način:

gdje je:

CkD(n) konačna poticajna cijena s dodatnim iznosom poticajne cijene za godinu n u EUR/kWh

Ck(n) poticajna cijena izračunata za godinu n bez dodatnog iznosa u EUR/kWh

t parametar tarifnog sustava koji za Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.) iznosi 0,8, za Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) iznosi 0,9, a za Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) iznosi 1

BTS(n) dodatak u EUR/kWh na koji povlašteni proizvođač ima pravo u godini n ukoliko su nastupile promijenjene okolnosti sukladno stavcima 6. i 8. ovoga članka.

BTS(n) se računa izrazom:

gdje je:

Ck(n-1) poticajna cijena izračunata za godinu n-1 bez dodatnog iznosa u EUR/kWh

KTSsir(n) parametar nastupa promijenjenih okolnosti koji se određuje za godinu n.

(6) Parametar nastupa promijenjenih okolnosti KTSsir(n) je bezdimenzionalna veličina i računa se na sljedeći način:

gdje je:

KTSsir(n) parametar nastupa promijenjenih okolnosti koji se određuje za godinu n temeljem vrijednosti indeksa Indsir i indeksa CPI u godini n-1, za elektrane koje koriste bioplin koje imaju sklopljen ugovor prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.)

KTSsir(n-1) parametar nastupa promijenjenih okolnosti koji je bio određen za godinu n-1 temeljem vrijednosti indeksa Indsir i indeksa CPI u godini n-2, za elektrane koje koriste bioplin koje imaju sklopljen ugovor prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.)

Indsir(n-1) godišnji indeks cijene kukuruza za siliranje zrna u godini n-1 (odnos cijene u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu prije), koji određuje Državni zavod za statistiku, a Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. objavljuje na svojim internetskim stranicama

CPI(n-1) prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za godinu n-1

n godina na koju se odnosi dodatni iznos na koji povlašteni proizvođač ima pravo

n-1 prethodna godina u odnosu na godinu n.

(7) Parametar promijenjenih okolnosti KTSsir(2021) (parametar KTSsir za 2021. godinu) iznosi 1, a dalje se za svaku iduću godinu računa sukladno stavku 6. ovoga članka.

(8) Iznimno od odredbi stavka 6. ovoga članka u 2024. godini primjenjivat će se parametar promijenjenih okolnosti KTSsir(2024) koji ima vrijednost 1,7, a u svim godinama koje slijede 2024. godinu KTSsir(n) će se računati sukladno stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(9) U godini u kojoj je parametar promijenjenih okolnosti KTSsir(n) veći od 1, smatra se da su nastupile promijenjene okolnosti, te povlašteni proizvođači iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na dodatni iznos poticajne cijene.

(10) U godini u kojoj parametar promijenjenih okolnosti KTSsir(n) ima vrijednost manju od ili jednaku 1, dodatak BTS(n) ima vrijednost nula, te se smatra da nisu nastupile promijenjene okolnosti.

(11) Povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka je odgovoran za točnost i istinitost podataka i dokumentacije dostavljene društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., a ako povlašteni proizvođač za kojeg se utvrdi da je dao netočne podatke na temelju kojih je usvojen zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o otkupu ili netočne podatke utvrđene dodatkom ugovora iz stavka 4. ovoga članka, dodatak ugovora o otkupu se raskida, a povlašteni proizvođač je dužan vratiti sve koristi te društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. nadoknaditi svu nastalu štetu.

(12) Za cijelo vrijeme trajanja dodatka ugovora o otkupu iz stavka 4. ovoga članka, najkasnije do 28. veljače tekuće godine povlašteni proizvođač je u obvezi dostavljati dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

(13) Povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka pravo na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene prvi puta može ostvariti za energiju isporučenu u 2024. godini u skladu s odredbama ovoga članka.

(14) Protiv rješenja društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Članak 11.b

(1) S obzirom na posljedice poremećaja na domaćem tržištu energije vezano uz poslovanje povlaštenih proizvođača koji proizvode električnu energiju iz elektrana na bioplin, uslijed poremećaja na tržištu sirovina za proizvodnju, a koji su raskinuli ugovore o otkupu električne energije prethodno sklopljene s društvom Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), u razdoblju od 1. svibnja 2022. do stupanja na snagu ove Uredbe, mogu do prestanka važenja ove Uredbe podnijeti zahtjev društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. za sklapanjem sporazuma, kojim će se regulirati nastavak plaćanja poticajne cijene za razdoblje koje se računa od dana sklapanja sporazuma do preostalog razdoblja iz raskinutog ugovora o otkupu električne energije, ne računajući vrijeme od raskida ugovora o otkupu električne energije do sklapanja sporazuma s društvom Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o., kao i svih drugih prava i obveza stranaka.

(2) Povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka može društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. podnijeti zahtjev za sklapanjem sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, kojem zahtjevu prilaže ovjerenu izjavu da nema nikakvih potraživanja prema društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. u vezi s raskidom ugovora o otkupu iz stavka 1. ovoga članka i neplaćanjem poticajne cijene za vrijeme trajanja raskida ugovora o otkupu, kao i potvrdu o nepostojanju poreznog duga prema Republici Hrvatskoj, uzimajući u obzir obveze iz Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (»Narodne novine«, broj 71/23.).

(3) Povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za točnost podataka i dokumentacije dostavljene društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. odlučuje rješenjem te će u slučaju usvajanja zahtjeva društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka sklopiti sporazum iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme važenja preostalog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Sporazumom iz stavka 4. ovoga članka određuju se uvjeti za svakog pojedinog povlaštenog proizvođača koji uključuju iznos poticajne cijene primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), uzimajući u obzir i članak 11.a ove Uredbe, ako društvo Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. u odnosu na takvog povlaštenog proizvođača rješenjem utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti sukladno članku 11.a ove Uredbe, kao i važenje sporazuma te druga prava i obveze stranaka.

(6) Povlašteni proizvođač iz stavka 5. ovoga članka pravo na isplatu dodatnog iznosa poticajne cijene iz članka 11.a ove Uredbe prvi puta može ostvariti za energiju isporučenu u mjesecu u kojem je sklopljen sporazum iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ugovori o otkupu za koje je sklopljen sporazum iz stavka 4. ovoga članka nastavit će važiti do kraja razdoblja na koje su prethodno sklopljeni prije raskida ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(9) Ako se naknadno utvrdi da je povlašteni proizvođač dao netočne podatke u cilju sklapanja sporazuma iz stavka 4. ovoga članka, sporazum iz stavka 4. ovoga članka se raskida, a povlašteni proizvođač je dužan vratiti sve ostvarene koristi te nadoknaditi svu nastalu štetu društvu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

(10) Ukupno raspoloživi iznos kvote za poticanje električne energije umanjuje se za iznos priključne snage za koji su sklopljeni sporazumi iz stavka 4. ovoga članka.

(11) Protiv rješenja društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. iz stavaka 4. i 5. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.«.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 022-03/24-03/39

Urbroj: 50301-05/31-24-3

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić