Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

O projektu Pohvale i prijedlozi Oglašavanje Korištenje

Mi pratimo Narodne novine za Vas!

Zakon.hr NOVI SADRŽAJI NA ZAKON.HR IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE REGISTAR ZAKONODAVSTVA EU PRIMJERI UGOVORA 01.02.2023. - NN 12/23 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka - Zakon o zaštiti zraka 30.01.2023. - NN 11/23 Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti) - Zakon o reviziji Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (pročišćeni tekst) - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (pročišćeni tekst) - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 27.01.2023. - NN 10/23 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju - Zakon o trošarinama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. - Zakon o poljoprivredi Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja - Zakon o deviznom poslovanju Produženje Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 25.01.2023. - NN 09/23 ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku - Ovršni zakon Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine - Zakon o poljoprivredi Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o Zakonu o vodnim uslugama 20.01.2023. - NN 08/23 Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja - Zakon o strancima Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta - Zakon o akvakulturi Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu - Zakon o morskom ribarstvu Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala - Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Pravilnika o poštanskim markama - Zakon o poštanskim uslugama 18.01.2023. - NN 07/23 Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca - Zakon o vatrogastvu 16.01.2023. - NN 06/23 Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture - Zakon o morskom ribarstvu Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga - Zakon o socijalnoj skrbi Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja - Zakon o obrtu Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje - Zakon o mjeriteljstvu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - Zakon o sustavu državne uprave Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 13.01.2023. - NN 05/23 Pravilnik o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu - Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Pravilnik o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe - Zakon o službenoj statistici Pravilnik o postupku i načinu osnivanja Majstorske škole - Zakon o obrtu Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo - Zakon o zračnom prometu Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu - Zakon o socijalnoj skrbi Izmjena Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda (pročišćeni tekst) - Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena 11.01.2023. - NN 04/23 Pravilnik o odlagalištima otpada - Zakon o gospodarenju otpadom Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva - Zakon o biljnom zdravstvu Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnoodvjetničkog vijeća - Zakon o tajnosti podataka Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata - Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike - Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Odluka Ustavnog suda o izmjenama Zakona o cestama 05.01.2023. - NN 03/23 Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima - Zakon o elektroničkim medijima Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora - Zakon o vatrogastvu Pravilnik o naknadi troškova za poslove umjeravanja u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću - Zakon o mjeriteljstvu Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - Zakon o djelatnostima u zdravstvu 04.01.2023. - NN 02/23 Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine - Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine - Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Pravilnika o načinu upisa u sudski registar - Zakon o sudskom registru Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« - Zakon o akvakulturi 02.01.2023. - NN 01/23 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu - Zakon o doprinosima Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - Zakon o poljoprivredi Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske - Zakon o zdravlju životinja Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju - Zakon o trošarinama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske - Zakon o nadzoru državne granice Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole - Zakon o nadzoru državne granice Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice - Zakon o nadzoru državne granice Pravilnika o porezu na dohodak - Zakon o porezu na dohodak Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja - Zakon o obveznim odnosima Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita - Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon.hr SRETNA NOVA 2023!

nove zakone za 2023. POGLEDAJTE OVDJE, a u nastavku su svi novi propisi po kronološkom redu:

30.12.2022. - NN 156/22 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA UREDBA O ZAKONU O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Uredba o poticanju ulaganja - Zakon o poticanju ulaganja Uredba o Tarifi upravnih pristojbi - Zakon o upravnim pristojbama Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju - Zakon o trošarinama Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića - Zakon o trošarinama Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode - Zakon o trošarinama Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića - Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila - Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu - Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine - Zakon o poljoprivredi Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško - Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova - Zakon o biogorivima za prijevoz Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite - Zakon o sustavu civilne zaštite Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije - Zakon o energiji Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona - Opći porezni zakon Pravilnika o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti - Opći porezni zakon Pravilnika o porezu na dobit - Zakon o porezu na dobit Pravilnika o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama - Zakon o porezu na dobit Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose - Zakon o doprinosima Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu - Zakon o porezu na dohodak Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti - Zakon o porezu na dohodak Pravilnika o porezu na dohodak - Zakon o porezu na dohodak Cjenika vatrogasnih intervencija - Zakon o vatrogastvu 29.12.2022. - NN 155/22 Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke - Ovršni zakon Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima - Ovršni zakon Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - Ovršni zakon Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - Ovršni zakon Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata - Zakon o vatrogastvu Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licencija) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Odluke o visini naknade za polaganje vozačkog ispita - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu - Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista - Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji - Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a - Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite - Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Odluke o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite - Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom - Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine - Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Pravilnika o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti - Zakon o privatnoj zaštiti Pravilnika o izvođenju javnog vatrometa - Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Pravilnika o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje - Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Pravilnika o cijeni osobnih iskaznica - Zakon o osobnoj iskaznici Pravilnika o zapaljivim tekućinama - Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Pravilnika o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja - Zakon o strancima Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj - Zakon o strancima Pravilnika o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja - Prekršajni zakon Pravilnika o policijskom obrazovanju - Zakon o policiji Rješenja o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara - Zakon o zaštiti od požara Rješenja o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara - Zakon o zaštiti od požara Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestia Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga - Zakon o kreditnim institucijama Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine - Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje - Zakon o osiguranju Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima - Zakon o osiguranju Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu - Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 28.12.2022. - NN 154/22 Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu - Zakon o parničnom postupku Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022. - Zakon o vatrogastvu Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Odluka o kreditu za hitnu likvidnosnu podršku - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Odluka o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - Zakon o elektroničkim komunikacijama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (pročišćeni tekst) - Zakon o zaštiti na radu Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (pročišćeni tekst) - Zakon o audiovizualnim djelatnostima Pravila o organizaciji tržišta plina - Zakon o tržištu plina Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice - Ovršni zakon Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice - Ovršni zakon Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika - Ovršni zakon Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku - Ovršni zakon Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud - Zakon o sudovima Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama - Zakon o sudovima Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud - Zakon o Državnom sudbenom vijeću Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Podatak o etalonskoj cijeni građenja - Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore - Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore - Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta - Zakon o obrtu 27.12.2022. - NN 153/22 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Izmjene Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Izmjene Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 23.12.2022. - NN 152/22 ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA ZAKON O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZAKONA O VETERINARSTVU ZAKONA O POLJOPRIVREDI ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU Pravilnik o načinu suradnje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade - Zakon o socijalnoj skrbi Pravilnika o obveznom primjerku (pročišćeni tekst) - Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (pročišćeni tekst) - Zakon o autorskom i srodnim pravima Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (pročišćeni tekst) - Zakon o audiovizualnim djelatnostima Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu - Zakon o poljoprivredi 22.12.2022. - NN 151/22 ZAKONA O RADU ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA ZAKON O DODATNOM POREZU NA DOBIT ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP) ZAKON O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA ZAKONA O OSIGURANJU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAKONA O USTANOVAMA ZAKONA O ZAKLADAMA ZAKONA O UDRUGAMA ZAKONA O STRANCIMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba - Zakon o porezu na dobit Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra - Zakon o elektroničkim komunikacijama Statut Hrvatske odvjetničke komore - Zakon o odvjetništvu Pravilnika o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima - Zakon o odvjetništvu Pravilnika o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava - Zakon o odvjetništvu Pravilnika o cestarini (pročišćeni tekst) - Zakon o cestama Pravilnika o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara (pročišćeni tekst) - Zakon o sestrinstvu Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Zakon o mirovinskom osiguranju Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko - Zakon o lijekovima 21.12.2022. - NN 150/22 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama - Zakon o elektroničkim komunikacijama Naputak o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija - Zakon o elektroničkim komunikacijama Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja - Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava - Zakon o tržištu kapitala Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva (pročišćeni tekst) - Zakon o leasingu Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Pravilnika o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-a - Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja - Zakon o računovodstvu Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području - Zakon o gradnji Pravilnika o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina - Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo - Zakon o mjeriteljstvu Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama 19.12.2022. - NN 149/22 ZAKON O O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Uredbe o plaćama policijskih službenika - Zakon o policiji Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika - Zakon o policiji Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova - Zakon o policiji Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Uredbe o policijskim zvanjima - Zakon o policiji Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju - Zakon o policiji Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja - Zakon o policiji 16.12.2022. - NN 148/22 Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe - Zakon o turističkoj pristojbi Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini - Zakon o poljoprivredi Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala - Zakon o kreditnim institucijama Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi - Zakon o socijalnoj skrbi Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj - Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj - Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psiholog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj - Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj - Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (pročišćeni tekst) - Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac - Zakon o elektroničkom novcu Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet - Zakon o platnom prometu Odluke o transakcijskim računima - Zakon o platnom prometu Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2023. godinu - Zakon o tržištu rada 15.12.2022. - NN 147/22 Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst) - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst) - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 14.12.2022. - NN 146/22 Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom - Zakon o poljoprivrednom zemljištu Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju - Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Pravilnik o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj - Zakon o poljoprivredi Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko (pročišćeni tekst) - Zakon o lijekovima Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda (pročišćeni tekst) - Zakon o medicinskim proizvodima Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (pročišćeni tekst) - Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (pročišćeni tekst) - Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu (pročišćeni tekst) - Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda - Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima - Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (pročišćeni tekst) - Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (pročišćeni tekst) - Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (pročišćeni tekst) - Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda - Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu - Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima - Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Pravilnika o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) br. 909/2014 - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja - Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. - Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti 13.12.2022. - NN 145/22 ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Ustav Republike Hrvatske 09.12.2022. - NN 144/22 Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom - Zakon o poljoprivredi Odluka o provođenju operacija monetarne politike - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Odluka o pravilima za puštanje likvidnosti u američkim dolarima - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (pročišćeni tekst) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću - Zakon o igrama na sreću Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu 08.12.2022. - NN 143/22 Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023. godini - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 07.12.2022. - NN 142/22 Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja - Zakon o osiguranju Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja - Zakon o osiguranju Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring-društva (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o obavljanju poslova faktoringa faktoring-društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring-društva u likvidaciji (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o kapitalu faktoring-društva (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring-društva (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring-društva te načinu i rokovima njihove dostave (pročišćeni tekst) - Zakon o faktoringu Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava - Zakon o faktoringu Pravilnika o obavljanju poslova leasinga leasing-društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) - Zakon o leasingu Pravilnika o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva (pročišćeni tekst) - Zakon o leasingu Pravilnika o registru objekata leasinga (pročišćeni tekst) - Zakon o leasingu Pravilnika o kapitalu leasing-društva (pročišćeni tekst) - Zakon o leasingu Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava - Zakon o leasingu Pravilnika o kontnom planu leasing-društva - Zakon o leasingu Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja - Zakon o tržištu kapitala Pravilnika o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri - Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira 06.12..2022. - NN 141/22 ZAKON O SPORTU ZAKON O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (pročišćeni tekst) - Zakon o pravu na pristup informacijama Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 02.12..2022. - NN 140/22 Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru - Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina - Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske - Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Odluka o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine - Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova - Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Pravilnika o sigurnosti igračaka (pročišćeni tekst) - Zakon o predmetima opće uporabe Uredbe o visini naknade za korištenje voda (pročišćeni tekst) - Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije - Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega - Zakon o upravnim pristojbama Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2360/2017 - čl. 14 i 29 Ustava Republike Hrvatske 30.11..2022. - NN 139/22 Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine - Zakon o sestrinstvu Odluke o raspoređivanju plasmana i potencijalnih obveza kreditnih unija te o utvrđivanju izloženosti kreditnom riziku - Zakon o kreditnim unijama Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije (pročišćeni tekst) - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (pročišćeni tekst) - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (pročišćeni tekst) - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (pročišćeni tekst) - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o eksternalizaciji - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija - Zakon o kreditnim institucijama Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji - Zakon o kreditnim institucijama Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje azijske strizibube – Anoplophora chinensis (forster 1771 ) - Zakon o biljnom zdravstvu Produženje Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Presuda Visokog upravnog suda - čl. 35 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 29.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog izmjena Zakona o fiskalnoj odgovornost 25.11..2022. - NN 138/22 Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina - Zakon o rudarstvu Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina - Zakon o rudarstvu Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom - Zakon o sigurnosti prometa na cestama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (pročišćeni tekst) - Zakon o trošarinama Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije - Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine - Zakon o poljoprivredi Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine - Zakon o poljoprivredi Odluka o prestanku važenja Odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - čl 53 i 54 Zakona o ustanovama 23.11..2022. - NN 137/22 Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora - Zakon o zračnom prometu Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe - Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku - Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita - Zakon o platnom prometu Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju - Zakon o platnom prometu Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR - Zakon o platnom prometu Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR - Zakon o platnom prometu Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR - Zakon o platnom prometu Odluke o postupcima namire za sporedne sustave - Zakon o platnom prometu Odluke o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja - Zakon o platnom prometu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove - Zakon o deviznom poslovanju Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Zakon o odvjetništvu Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Zakon o cestama 22.11..2022. - NN 136/22 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine - Zakon o proračunu 22.11.2022. - Službeni list L 301 Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2281 оd 15. studenoga 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Lumblija” (ZOZP)) Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2266 оd 14. studenoga 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka” (ZOZP)) 21.11..2022. - NN 135/22 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija« - Zakon o morskom ribarstvu Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske - Zakon o veterinarstvu Izmjena Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru - Zakon o morskom ribarstvu 18.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama 17.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 16.11..2022. - NN 134/22 Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - Zakon o poljoprivrednom zemljištu Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva - Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva - Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (pročišćeni tekst) - Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (pročišćeni tekst) - Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Zakon o socijalnoj skrbi 16.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog izmjena Zakona o prostornom uređenju Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača 14.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice Prijedlog izmjena Zakona o strancima 11.11..2022. - NN 133/22 ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu - Zakon o izvršavanju kazne zatvora Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu - Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (pročišćeni tekst) - Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (pročišćeni tekst) - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Zakon o poljoprivredi Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu - Zakon o udomiteljstvu Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura - Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Odluka o prestanku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava - Zakon o platnom prometu Izmjene Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR (pročišćeni tekst) - Zakon o platnom prometu 09.11..2022. - NN 132/22 Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda - Zakon o proračunu Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja - Zakon o Državnom sudbenom vijeću Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova - Zakon o Državnom sudbenom vijeću Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisane radnje kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Zakon o Državnom sudbenom vijeću Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima - Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove - Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 09.11.2022. - e-Savjetovanja Prijedlog izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 08.11..2022. - NN 131/22 ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU 07.11..2022. - NN 130/22 Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata - Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 04.11..2022. - NN 129/22 Pravilnik o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Pravilnik o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora - Zakon o socijalnoj skrbi Pravilnik o načinu provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe - Zakon o javnom bilježništvu Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi - Zakon o veterinarstvu Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma - Zakon o zračnom prometu Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom / pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor - Zakon o zračnom prometu 02.11..2022. - NN 128/22 ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina - Zakon o rudarstvu Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva - Zakon o rudarstvu Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ - Zakon o poljoprivredi

 

klikni za SVE VIJESTI

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić