NN 77/2024 (28.6.2024.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-280/2023-5 od 20. svibnja 2024.

 

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Snježane Horvat – Paliska, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić Zaninović, Blanše Turić i Ljiljane Karlovčan – Đurović članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković kao zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta povodom zahtjeva Ministarstva pravosuđa i uprave, Z., na sjednici vijeća održanoj 20. svibnja 2024.

presudio je

Ukidaju se Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć, (»Službeni glasnik Općine Muć« broj 6/13. i 4/23.)

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć (»Službeni glasnik Općine Muć« broj 6/13. i 4/23., dalje: osporeni Pravilnik/13).

2. Općinski načelnik Općine M. donio je Odluku o obustavi od primjene Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć, klasa: 024-04/23-02/1, urbroj: 2181-33-02-23-1 od 7. lipnja 2023. godine (»Službeni glasnik Općine Muć« broj 6/23) iz razloga što je ista protivna Pravilniku za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95 dalje: Pravilnik za primjenu Zakona/95). Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je Odluku o obustavi Odlukom klasa: 024-03/23-01/127, urbroj: 514-07-01-02/01-23-11 od 5. rujna 2023. godine.

3. Istom Odlukom Ministarstvo je, sukladno članku 80.b. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), obustavilo od primjene i Pravilnik/13.

4. Podnositelj zahtjeva navodi da je osporeni Pravilnik/13 donesen bez valjane zakonske osnove te je u suprotnosti sa Zakonom o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95) koji zakon ne ovlašćuje korisnike pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske na daljnju normativnu razradu materije propisane tim zakonom niti im dopušta da dio te materije sami urede drugačije. Smatra da u tom Zakonu, kao ni Pravilniku za primjenu Zakona/95, nema nikakvog uporišta za donošenje osporenih općih akata.

5. Donositelj općih akata Općinsko vijeće Općine M. nije dostavilo očitovanje, dok je Općinski načelnik Općine M. izvijestio Sud da je Odluka o obustavi od primjene Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć klasa: 024-04/23-02/1, urbroj: 2181-33-02-23-1 od 7. lipnja 2023. godine (»Službeni glasnik Općine Muć«, broj 6/23) i dalje na snazi.

6. Zahtjev je osnovan.

7. Osporeni Pravilnik/13 donijelo je Općinsko vijeće Općine M. na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2013., pozivom na odredbu članka 1. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i članka 2. Pravilnika za primjenu Zakona/95.

8. Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika/13 donijelo je Općinsko vijeće Općine M. na 12. sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine, pozivom na članak 1. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i članak 29. Statuta Općine Muć (»Službeni glasnik Općine Muć« broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21).

9. Članak 1. stavak 1. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske propisuje da pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim položajem. Stavkom 2. istog članka propisano je da pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i upravni odjeli te druga upravna tijela i stručne službe tijela iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona. Stavcima 3. i 4. istog članka propisano je da se pečatom i žigom s grbom Republike Hrvatske tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona potvrđuje vjerodostojnost akta te da se pečat i žig s grbom Republike Hrvatske stavlja na akte koje tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona donose, kojima se međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama i građanima.

10. Ostalim odredbama Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske propisani su svrha, način uporabe pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, osnovni sadržaj, oblik, uvjeti izrade i postupak izdavanja odobrenja za izradu te način postupanja pri uništavanju i povodom nestanka pečata i žiga. Prema članku 22. stavku 1. toga Zakona, veličina pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, način ispisivanja sadržaja pečata i žiga, izrada, uporaba i rukovanje pečatom i žigom, način vođenja evidencije o izrađenim pečatima i žigovima i odobrenjima za njihovu izradu te postupak uništavanja pečata i žiga i evidentiranja uništenih pečata i žigova propisani su Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

11. Članak 2. stavak 1. Pravilnika za primjenu zakona/95 propisuje da predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, njihovi upravni odjeli i druga upravna tijela i stručne službe, te pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti imaju jedan ili više pečata i žigova, dok stavak 2. istog članka propisuje da broj pečata i žigova koje će korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske rabiti određuje čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, cijeneći stvarne potrebe.

12. Predlagatelj osnovano navodi da iz naprijed navedenih normi ne proizlazi ovlast jedinice lokalne samouprave čija tijela su obveznici uporabe pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske na daljnju normativnu razradu ovog područja niti predviđa da se određena pitanja njihovim općim aktima urede drugačije. Pri tome je odredba članka 29. Statuta Općine Muć odredba načelne naravi koja sama za sebe, bez mjerodavnog materijalnog prava, nije dostatna pravna osnova za donošenje osporenog Pravilnika/13.

13. Polazeći od utvrđenja da članak 29. Statuta Općine Muć nije valjana osnova za donošenje osporenog općeg akta, Sud ga ocjenjuje nezakonitim.

14. Slijedom iznijetog, valjalo je na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) ukinuti osporeni opći akt, koji prestaje važiti danom objave ove presude u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-280/2023-5

Zagreb, 20. svibnja 2024.

Predsjednica vijeća Snježana Horvat-Paliska, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić