Povezani zakoni

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske 

NN 33/95

na snazi od 27.05.1995.

Uživajte...

Članak 1.

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim položajem (u daljnjem tekstu: tijela iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona).

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i upravni odjeli te druga upravna tijela i stručne službe tijela iz članka 1 stavka 1. ovoga Zakona.

Pečatom i žigom s grbom Republike Hrvatske tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona potvrđuje se vjerodostojnost akta.

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske stavlja se na akte koje tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona donose, kojima se međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama i građanima.

Članak 2.

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka pečat i žig s grbom Republike Hrvatske stavljaju samo na akte koje donose u okviru javnih ovlasti.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona:

1. Pečat je okruglog oblika, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala a služi za otiskivanje na papir ili drugu podlogu,

2. Žig je okruglog oblika, izrađen od metala ili drugog odgovarajućeg materijala a služi za utiskivanje u papir ili drugu podlogu.

Članak 4.

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske sadrže: naziv i grb Republike Hrvatske te naziv, odnosno ime i sjedište tijela iz članka 1. stavka 1. i 2., odnosno naziv i sjedište pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

Naziv Republike Hrvatske, naziv odnosno ime i sjedište tijela iz članka 1. stavka 1. i 2., te naziv i sjedište pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona ispisuje se u pečatu i žigu hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Kada je ustavnim zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom utvrđena službena uporaba jezika i pisma etničke i nacionalne zajednice ili manjine, sadržaj pečata i žiga ispisuje se jezikom i pismom etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Članak 5.

Pečate i žigove s grbom Republike Hrvatske mogu izrađivati samo ovlašteni obrtnik i ovlašteno trgovačko društvo.

Rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 6.

Ministarstvo unutarnjih poslova odbit će zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona obrtniku i trgovačkom društvu:

1. koji pri nadležnom tijelu nisu registrirani za obavlja nje djelatnosti proizvodnje pečata i žigova,

2. koji nemaju uvjete za sigurno čuvanje izrađenih pečata, žigova i matrica,

3. kod kojeg je odgovorna osoba ili osoba koja rukuje pečatima i žigovima osuđena zbog krivičnog djela iz koristoljublja ili zbog inače nečasnog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, sve dok traju pravne posljedice osude.

Članak 7.

Obrtnik i odgovorna osoba u trgovačkom društvu iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona dužni su o promjeni naziva, sjedišta, prestanku ili drugoj statusnoj promjeni izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

Ministarstvo unutarnjih poslova ukinut će obrtniku i trgovačkom društvu ovlaštenje za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske:

1. ako nakon izdavanja ovlaštenja nastupi neki od razloga iz članka 6. ovoga Zakona i

2. na zahtjev obrtnika ili trgovačkog društva

Činjenice iz stavka 2. točke 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Ministarstvo uprave daje odobrenje za izradu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske tijelima iz članka 1. stavka 1. i 2. te pravnim osobama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

Ministarstvo uprave odbit će zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za uporabu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske.

Članak 9.

Obrtnik i trgovačko društvo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona dužni su voditi evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske koje su izradili, a matrice izrađenih pečata i žigova uništiti.

O uništenju matrica iz stavka 1: ovoga članka potrebno je sastaviti zapisnik.

Članak 10.

Moraju se uništiti:

1. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koji se zbog promjene naziva tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, istrošenosti ili drugog razloga koji ih čini neuporabivim, stavljaju izvan uporabe,

2. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koje rabe tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, a koja prestaju s radom,

3. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koje je rabila pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, a koja je promijenila naziv, prestala s radom ili koja više nema javne ovlasti.

Pečati i žigovi iz slavka 1. ovoga članka dostavljaju se radi uništenja Ministarstvu uprave

Članak 11.

Nestanak pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske čelnik tijela iz članka 1. stavka 1 i 2, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona dužna je odmah prijaviti Ministarstvu uprave.

Nestanak pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske čelnik tijela iz članka 1. stavka 1. i 2., odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona dužna je oglasiti u "Narodnim Novinama", u roku od 8 dana od saznanja za nestanak.

Članak 12.

Osoba koja pronađe pečat ili žig s grbom Republike Hrvatske dužna ga je neodgodivo predati najbližoj policijskoj postaji ili upravi, korisniku pečata ili žiga ili Ministarstvu uprave.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 14.

Državni službenik ovlašten za obavljanje nadzora nad provedbom ovoga Zakona, ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis, ovlašten je poduzeti sljedeće mjere

1. narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku,

2. podnijeti prijavu za pokretanje prekršajnog postupka ili prijavu zbog počinjenog kaznenog djela,

3 privremeno oduzeti pečate i žigove s grbom Republike Hrvatske koje je obrtnik ili trgovačko društvo izradilo bez ovlaštenja, ili koji su izrađeni bez odobrenja Ministarstva uprave,

4. privremeno oduzeti obrtniku ili trgovačkom društvu ovlaštenje za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i trgovačko društvo koji bez ovlaštenja izrade pečat i žig s grbom Republike Hrvatske (članak 5. stavak 1.).

Odgovorna osoba u trgovačkom društvu iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i odgovorna osoba trgovačkog društva ovlaštenog za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koji u propisanom roku ne izvijeste Ministarstvo unutarnjih poslova o promjeni naziva, sjedišta, prestanku ili drugoj statusnoj promjeni (članak 7. stavak 1.).

Članak 17.

Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i trgovačko društvo koji izrade pečat ili žig s grbom Republike Hrvatske tijelu iz članka 1. stavka 1. i 2. ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona koja nema odobrenje Ministarstva uprave (članak 8. stavak 1.).

Odgovorna osoba u trgovačkom društvu iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 2.500 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 kuna kaznit će se za prekršaj čelnik tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1.ovoga Zakona koja dade izraditi pečat ili žig s grbom Republike Hrvatske bez odobrenja Ministarstva uprave (članak 8. stavak 1.).

Članak 19.

Novčanom kaznom od 2.500 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i trgovačko društvo koji ne vode evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske koje su izradili odnosno koji ne unište matrice pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje su izradili ili nisu sastavili zapisnik o uništenju (članak 9.).

Odgovorna osoba u trgovačkom društvu iz stavka 1. ovdga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 2.500 kuna.

Članak 20.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 kuna kaznit će se za prekršaj čelnik tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona koja ne prijavi nestanak pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske (članak 11. stavak 1.).

Članak 21.

Novčanom kaznom od 500 do 1.500 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja ne preda neodgodivo pronađeni pečat ili žig s grbom Republike Hrvatske (članak 12.).

Članak 22.

Ministar uprave dužan je u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o obliku i veličini pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, njihovoj izradi, uporabi i rukovanju, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i o postupku uništavanja pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/78.) ukoliko nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Sudska praksa: Presuda

Članak 23.

Ministar unutarnjih poslova dužan je u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisati uvjete za sigurno čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pečatima i žigovima s grbom Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/77).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić