Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 65/2024 (31.5.2024.), Odluka o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1141

Na temelju članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 57/24.) i članka 68. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2024. donijela

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT­SKE ZA 2024. GODINU

I.

Neutrošena sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u okviru razdjela 034 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva raspoređuju se na razdjel 109 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Neutrošena sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u okviru razdjela 037 Središnji državni ured za demografiju i mlade koja se odnose na poslove demografije raspoređuju se na novi razdjel 087 Ministarstvo demografije i useljeništva, a sredstva koja se odnose na poslove unapređenja kvalitete života mladih raspoređuju se na razdjel 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Dio sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u okviru razdjela 032 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a koja se odnose na poslove vezane uz useljeništvo i povratak hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj raspoređuju se na novi razdjel 087 Ministarstvo demografije i useljeništva.

Dio sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u okviru razdjela 077 Ministarstvo gospodarstva, a koja se odnose na poslove zaštite okoliša i prirode te vodnog gospodarstva raspoređuju se na novi razdjel 078 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Neutrošena sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u okviru razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske, glave 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske raspoređuju se na glavu 02005 Vlada Republike Hrvatske.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke rasporedit će se prema tablici kako slijedi:

 

 

 

Tekući plan 2024.

Smanjenje

Povećanje

Novi plan 2024.

SVEUKUPNO

 

37.133.735.031

-854.873.006

854.873.006

37.133.735.031

– 020

VLADA REPUBLIKE HRVAT­SKE

133.017.523

-140.909

140.909

133.017.523

– 02005

Vlada Republike Hrvatske

5.489.174

 

140.909

5.630.083

– 21

POLITIČKI SUSTAV

5.489.174

 

140.909

5.630.083

– 2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVAT­SKE

5.489.174

 

140.909

5.630.083

– A508000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

4.572.515

 

138.918

4.711.433

– 11

Opći prihodi i primici

4.571.187

 

138.918

4.710.105

31

Rashodi za zaposlene

1.876.822

 

93.615

1.970.437

32

Materijalni rashodi

2.386.149

 

42.034

2.428.183

34

Financijski rashodi

294

 

17

311

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

96.492

 

3.252

99.744

– K508012

INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

915.264

 

1.991

917.255

– 11

Opći prihodi i primici

915.264

 

1.991

917.255

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

499.040

 

1.991

501.031

– 02008

Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

197.718

-140.909

 

56.809

– 21

POLITIČKI SUSTAV

197.718

-140.909

 

56.809

– 2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVAT­SKE

197.718

-140.909

 

56.809

– A933001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

195.727

-138.918

 

56.809

– 11

Opći prihodi i primici

195.727

-138.918

 

56.809

31

Rashodi za zaposlene

141.882

-93.615

 

48.267

32

Materijalni rashodi

50.576

-42.034

 

8.542

34

Financijski rashodi

17

-17

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.252

-3.252

 

 

– K933002

INFORMATIZACIJA

1.991

-1.991

 

 

– 11

Opći prihodi i primici

1.991

-1.991

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.991

-1.991

 

 

– 032

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVAT­SKE

27.813.407

-906.959

 

26.906.448

– 03205

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

26.409.197

-906.959

 

25.502.238

– 23

VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ

26.409.197

-906.959

 

25.502.238

– 2306

PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVAT­SKE

26.409.197

-906.959

 

25.502.238

– A862001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.444.246

-181.600

 

2.262.646

– 11

Opći prihodi i primici

2.444.246

-181.600

 

2.262.646

31

Rashodi za zaposlene

1.815.000

-180.000

 

1.635.000

32

Materijalni rashodi

588.046

-1.600

 

586.446

– A862028

POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

643.544

-465.859

 

177.685

– 11

Opći prihodi i primici

614.347

-436.662

 

177.685

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

614.347

-436.662

 

177.685

– 41

Prihodi od igara na sreću

29.197

-29.197

 

0

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

29.197

-29.197

 

0

– A862034

PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

270.000

-259.500

 

10.500

– 11

Opći prihodi i primici

270.000

-259.500

 

10.500

32

Materijalni rashodi

20.000

-20.000

 

0

38

Ostali rashodi

239.500

-239.500

 

0

– 034

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

73.881.404

-65.119.375

 

8.762.029

– 03405

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

73.881.404

-65.119.375

 

8.762.029

– 24

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

73.881.404

-65.119.375

 

8.762.029

– 2414

INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

73.881.404

-65.119.375

 

8.762.029

– A757012

RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

940.000

-768.255

 

171.745

– 11

Opći prihodi i primici

940.000

-768.255

 

171.745

32

Materijalni rashodi

940.000

-768.255

 

171.745

– A830019

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

3.553.400

-2.474.603

 

1.078.797

– 11

Opći prihodi i primici

3.553.400

-2.474.603

 

1.078.797

32

Materijalni rashodi

3.553.400

-2.474.603

 

1.078.797

– A912001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

10.196.694

-8.240.338

 

1.956.356

– 11

Opći prihodi i primici

10.196.694

-8.240.338

 

1.956.356

31

Rashodi za zaposlene

3.285.500

-2.078.393

 

1.207.107

32

Materijalni rashodi

6.869.037

-6.122.280

 

746.757

34

Financijski rashodi

5.730

-3.238

 

2.492

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

36.427

-36.427

 

 

– A912004

POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

163.636

-150.349

 

13.287

– 11

Opći prihodi i primici

163.636

-150.349

 

13.287

32

Materijalni rashodi

163.636

-150.349

 

13.287

– A912008

KIBERNETIČKA SIGURNOST

30.000

-29.334

 

666

– 11

Opći prihodi i primici

30.000

-29.334

 

666

32

Materijalni rashodi

30.000

-29.334

 

666

– A912009

BAZA PODATAKA

85.000

-45.363

 

39.637

– 11

Opći prihodi i primici

85.000

-45.363

 

39.637

32

Materijalni rashodi

85.000

-45.363

 

39.637

– A912012

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

3.500.000

-3.004.139

 

495.861

– 12

Sredstva učešća za pomoći

300.000

-271.832

 

28.168

35

Subvencije

300.000

-271.832

 

28.168

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

3.200.000

-2.732.307

 

467.693

35

Subvencije

1.700.000

-1.540.384

 

159.616

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.500.000

-1.191.923

 

308.077

– A912015

SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

2.503.400

-1.895.533

 

607.867

– 11

Opći prihodi i primici

2.503.400

-1.895.533

 

607.867

32

Materijalni rashodi

2.503.400

-1.895.533

 

607.867

– A912019

ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

12.651.330

-12.632.513

 

18.817

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

12.651.330

-12.632.513

 

18.817

32

Materijalni rashodi

401.330

-382.513

 

18.817

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.250.000

-12.250.000

 

 

– A912020

KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

1.135.000

-1.128.549

 

6.451

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

1.135.000

-1.128.549

 

6.451

32

Materijalni rashodi

135.000

-128.549

 

6.451

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000

-1.000.000

 

 

– A912021

NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

11.000.000

-10.674.946

 

325.054

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

11.000.000

-10.674.946

 

325.054

32

Materijalni rashodi

2.000.000

-1.706.468

 

293.532

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3.000.000

-3.000.000

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000

-5.968.478

 

31.522

– A912022

IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

3.795.408

-3.746.196

 

49.212

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

3.795.408

-3.746.196

 

49.212

32

Materijalni rashodi

315.008

-265.796

 

49.212

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.480.400

-3.480.400

 

 

– A912023

USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

10.794.904

-10.736.796

 

58.108

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

10.794.904

-10.736.796

 

58.108

32

Materijalni rashodi

139.904

-81.796

 

58.108

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.155.000

-10.155.000

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

500.000

-500.000

 

 

– A912024

USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

3.920.363

-2.459.172

 

1.461.191

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

3.920.363

-2.459.172

 

1.461.191

32

Materijalni rashodi

570.000

-539.285

 

30.715

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.350.363

-1.919.887

 

1.430.476

– A912025

USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

2.387.571

-1.751.267

 

636.304

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

2.387.571

-1.751.267

 

636.304

32

Materijalni rashodi

1.887.571

-1.251.267

 

636.304

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

500.000

-500.000

 

 

– K912003

INFORMATIZACIJA

6.384.905

-4.542.229

 

1.842.676

– 11

Opći prihodi i primici

6.384.905

-4.542.229

 

1.842.676

32

Materijalni rashodi

1.526.367

-1.011.102

 

515.265

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2.838.538

-2.252.578

 

585.960

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.020.000

-1.278.549

 

741.451

– T830029

CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA – ESF +

82.500

-82.500

 

 

– 12

Sredstva učešća za pomoći

12.375

-12.375

 

 

32

Materijalni rashodi

12.375

-12.375

 

 

– 561

Europski socijalni fond (ESF)

70.125

-70.125

 

 

32

Materijalni rashodi

70.125

-70.125

 

 

– T912028

EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ZA POTREBE GOSPODARSKOG SEKTORA I CIVILNOG DRUŠTVA – PKK

757.293

-757.293

 

 

– 12

Sredstva učešća za pomoći

113.593

-113.593

 

 

32

Materijalni rashodi

113.593

-113.593

 

 

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

643.700

-643.700

 

 

32

Materijalni rashodi

643.700

-643.700

 

 

– 037

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

345.282.180

-208.324.694

 

136.957.486

– 03705

Središnji državni ured za demografiju i mlade

345.282.180

-208.324.694

 

136.957.486

– 40

SOCIJALNA SKRB

345.282.180

-208.324.694

 

136.957.486

– 4016

UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

345.282.180

-208.324.694

 

136.957.486

– A558047

POLITIKA ZA MLADE

1.449.600

-1.412.832

 

36.768

– 11

Opći prihodi i primici

626.321

-589.553

 

36.768

32

Materijalni rashodi

231.138

-194.370

 

36.768

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

212.357

-212.357

 

0

38

Ostali rashodi

182.826

-182.826

 

0

– 41

Prihodi od igara na sreću

823.279

-823.279

 

0

32

Materijalni rashodi

13.272

-13.272

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

59.725

-59.725

 

0

38

Ostali rashodi

750.282

-750.282

 

0

– A558049

PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

1.500.000

-1.262.068

 

237.932

– 11

Opći prihodi i primici

969.252

-731.320

 

237.932

32

Materijalni rashodi

666.759

-428.827

 

237.932

38

Ostali rashodi

302.493

-302.493

 

0

– 41

Prihodi od igara na sreću

530.748

-530.748

 

0

38

Ostali rashodi

530.748

-530.748

 

0

– A558053

POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

282.302

-262.302

 

20.000

– 11

Opći prihodi i primici

3.584

-3.584

 

0

32

Materijalni rashodi

3.584

-3.584

 

0

– 41

Prihodi od igara na sreću

278.718

-258.718

 

20.000

32

Materijalni rashodi

13.272

-13.272

 

0

38

Ostali rashodi

265.446

-245.446

 

20.000

– A653028

DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

322.515.421

-188.399.464

 

134.115.957

– 11

Opći prihodi i primici

322.515.421

-188.399.464

 

134.115.957

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

322.515.421

-188.399.464

 

134.115.957

– A788018

PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

6.322.365

-6.105.688

 

216.677

– 11

Opći prihodi i primici

6.322.365

-6.105.688

 

216.677

32

Materijalni rashodi

891.510

-820.989

 

70.521

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.895.982

-4.895.982

 

0

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

530.891

-384.735

 

146.156

38

Ostali rashodi

3.982

-3.982

 

0

– A792009

PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

423.524

-423.524

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

150.000

-150.000

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

150.000

-150.000

 

0

– 41

Prihodi od igara na sreću

273.524

-273.524

 

0

32

Materijalni rashodi

6.636

-6.636

 

0

38

Ostali rashodi

266.888

-266.888

 

0

– A934001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.561.653

-1.760.528

 

801.125

– 11

Opći prihodi i primici

2.561.653

-1.760.528

 

801.125

31

Rashodi za zaposlene

1.796.359

-1.173.589

 

622.770

32

Materijalni rashodi

723.135

-558.408

 

164.727

34

Financijski rashodi

398

-265

 

133

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3.982

-3.982

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

37.779

-24.284

 

13.495

– A934002

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5

4.782.909

-3.254.106

 

1.528.803

– 11

Opći prihodi i primici

105.549

-49.548

 

56.001

35

Subvencije

33.505

-14.359

 

19.146

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

72.044

-35.189

 

36.855

– 12

Sredstva učešća za pomoći

701.604

-478.729

 

222.875

35

Subvencije

243.726

-140.812

 

102.914

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

457.878

-337.917

 

119.961

– 561

Europski socijalni fond (ESF)

3.975.756

-2.725.829

 

1.249.927

35

Subvencije

1.693.162

-1.123.005

 

570.157

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.282.594

-1.602.824

 

679.770

– A934004

MEĐUNARODNA SURADNJA

129.406

-129.182

 

224

– 11

Opći prihodi i primici

129.406

-129.182

 

224

32

Materijalni rashodi

129.406

-129.182

 

224

– A934005

PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

3.300.000

-3.300.000

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

3.300.000

-3.300.000

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.300.000

-3.300.000

 

0

– A934006

PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

2.015.000

-2.015.000

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

2.015.000

-2.015.000

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.100.000

-1.100.000

 

0

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

365.000

-365.000

 

0

38

Ostali rashodi

550.000

-550.000

 

0

– 077

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2.188.376.244

-580.381.069

 

1.607.995.175

– 07705

Ministarstvo gospodarstva

1.704.776.791

-476.363.798

 

1.228.412.993

– 30

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO

2.710.714

-252.654

 

2.458.060

– 3008

SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

2.710.714

-252.654

 

2.458.060

– T779042

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

252.654

-252.654

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

252.654

-252.654

 

0

32

Materijalni rashodi

2.654

-2.654

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

250.000

-250.000

 

0

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

914.222.581

-476.001.564

 

438.221.017

– 3401

ZAŠTITA PRIRODE

6.090.295

-4.291.760

 

1.798.535

– A779006

ZAŠTITA PRIRODE

3.821.708

-2.546.844

 

1.274.864

– 11

Opći prihodi i primici

2.253.595

-1.708.196

 

545.399

32

Materijalni rashodi

808.095

-616.228

 

191.867

35

Subvencije

22.300

-18.783

 

3.517

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

61.200

-29.215

 

31.985

38

Ostali rashodi

1.347.000

-1.028.970

 

318.030

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000

-15.000

 

0

– 52

Ostale pomoći

1.566.786

-838.648

 

728.138

32

Materijalni rashodi

64.150

-53.443

 

10.707

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.496.000

-778.569

 

717.431

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

6.636

-6.636

 

0

– A784047

PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

135.700

-134.858

 

842

– 12

Sredstva učešća za pomoći

27.140

-26.971

 

169

32

Materijalni rashodi

26.940

-26.771

 

169

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100

-100

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100

-100

 

0

– 559

Ostale refundacije iz sredstava EU

108.560

-107.887

 

673

32

Materijalni rashodi

107.760

-107.087

 

673

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

400

-400

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400

-400

 

0

– A905003

PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

216.740

-177.922

 

38.818

– 11

Opći prihodi i primici

214.240

-175.815

 

38.425

32

Materijalni rashodi

213.840

-175.415

 

38.425

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400

-400

 

0

– 51

Pomoći EU

2.500

-2.107

 

393

32

Materijalni rashodi

2.500

-2.107

 

393

– K905054

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 2 – JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS

182.135

-182.135

 

0

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

27.321

-27.321

 

0

31

Rashodi za zaposlene

4.241

-4.241

 

0

32

Materijalni rashodi

23.080

-23.080

 

0

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

154.814

-154.814

 

0

31

Rashodi za zaposlene

24.031

-24.031

 

0

32

Materijalni rashodi

130.783

-130.783

 

0

– T784052

BIODIVERSA-PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

312.819

-300.252

 

12.567

– 51

Pomoći EU

312.819

-300.252

 

12.567

31

Rashodi za zaposlene

28.800

-19.840

 

8.960

32

Materijalni rashodi

254.768

-251.161

 

3.607

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

29.251

-29.251

 

0

– T784054

OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE

421.318

-377.123

 

44.195

– 12

Sredstva učešća za pomoći

15.650

-7.279

 

8.371

31

Rashodi za zaposlene

10.550

-2.391

 

8.159

32

Materijalni rashodi

5.100

-4.888

 

212

– 51

Pomoći EU

264.800

-229.078

 

35.722

31

Rashodi za zaposlene

124.100

-91.999

 

32.101

32

Materijalni rashodi

102.850

-99.229

 

3.621

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

37.850

-37.850

 

0

– 52

Ostale pomoći

140.868

-140.766

 

102

31

Rashodi za zaposlene

20.700

-20.700

 

0

32

Materijalni rashodi

47.150

-47.048

 

102

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

60.018

-60.018

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.000

-13.000

 

0

– T905024

CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVAT­SKE

257.250

-250.623

 

6.627

– 11

Opći prihodi i primici

20.700

-20.700

 

0

32

Materijalni rashodi

20.700

-20.700

 

0

– 52

Ostale pomoći

236.550

-229.923

 

6.627

31

Rashodi za zaposlene

34.500

-28.348

 

6.152

32

Materijalni rashodi

198.050

-197.575

 

475

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.000

-4.000

 

0

– T905036

USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

742.625

-322.003

 

420.622

– 12

Sredstva učešća za pomoći

50.699

-34.826

 

15.873

31

Rashodi za zaposlene

48.941

-33.479

 

15.462

32

Materijalni rashodi

1.758

-1.347

 

411

– 51

Pomoći EU

546.949

-151.638

 

395.311

31

Rashodi za zaposlene

73.411

-47.058

 

26.353

32

Materijalni rashodi

110.441

-97.083

 

13.358

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.497

-7.497

 

0

– 52

Ostale pomoći

144.977

-135.539

 

9.438

31

Rashodi za zaposlene

13.149

-11.041

 

2.108

32

Materijalni rashodi

70.019

-62.689

 

7.330

35

Subvencije

2.440

-2.440

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

54.371

-54.371

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.998

-4.998

 

0

– 3402

UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ

676.200.712

-286.179.877

 

390.020.835

– A576169

PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

79.633

-42.852

 

36.781

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

79.633

-42.852

 

36.781

32

Materijalni rashodi

79.633

-42.852

 

36.781

– A576173

SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

585.792

-409.764

 

176.028

– 11

Opći prihodi i primici

585.792

-409.764

 

176.028

32

Materijalni rashodi

559.246

-383.218

 

176.028

38

Ostali rashodi

26.546

-26.546

 

0

– A576208

PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

3.000

-1.750

 

1.250

– 11

Opći prihodi i primici

3.000

-1.750

 

1.250

32

Materijalni rashodi

3.000

-1.750

 

1.250

– A576235

IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

97.054

-95.630

 

1.424

– 11

Opći prihodi i primici

97.054

-95.630

 

1.424

32

Materijalni rashodi

87.760

-86.336

 

1.424

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.640

-6.640

 

0

38

Ostali rashodi

2.654

-2.654

 

0

– A576247

PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

29.531

-29.531

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

20.240

-20.240

 

0

32

Materijalni rashodi

20.240

-20.240

 

0

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

9.291

-9.291

 

0

32

Materijalni rashodi

9.291

-9.291

 

0

– A576248

INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC

32.849

-32.849

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

32.849

-32.849

 

0

32

Materijalni rashodi

32.849

-32.849

 

0

– A576264

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

20.319.840

-6.935.937

 

13.383.903

– 11

Opći prihodi i primici

20.317.840

-6.935.437

 

13.382.403

31

Rashodi za zaposlene

15.613.966

-4.858.000

 

10.755.966

32

Materijalni rashodi

4.346.900

-2.049.400

 

2.297.500

34

Financijski rashodi

7.300

-3.500

 

3.800

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

13.300

-6.500

 

6.800

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

13.300

-6.500

 

6.800

38

Ostali rashodi

323.074

-11.537

 

311.537

– 51

Pomoći EU

500

-250

 

250

32

Materijalni rashodi

500

-250

 

250

– 52

Ostale pomoći

500

-250

 

250

32

Materijalni rashodi

500

-250

 

250

– A576265

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

352.300

-136.330

 

215.970

– 11

Opći prihodi i primici

352.300

-136.330

 

215.970

32

Materijalni rashodi

318.300

-102.330

 

215.970

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

34.000

-34.000

 

0

– A779046

ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

9.954

-9.954

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

9.954

-9.954

 

0

32

Materijalni rashodi

9.954

-9.954

 

0

– A779048

PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

26.878

-26.878

 

0

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

26.878

-26.878

 

0

32

Materijalni rashodi

25.551

-25.551

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.327

-1.327

 

0

– A784013

TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

3.009.471

-2.126.701

 

882.770

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

3.004.471

-2.122.374

 

882.097

31

Rashodi za zaposlene

94.100

-54.902

 

39.198

32

Materijalni rashodi

1.617.977

-1.251.221

 

366.756

35

Subvencije

37.370

-21.748

 

15.622

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

998.574

-739.211

 

259.363

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3.500

-726

 

2.774

38

Ostali rashodi

250

-250

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

252.700

-54.316

 

198.384

– 51

Pomoći EU

5.000

-4.327

 

673

32

Materijalni rashodi

5.000

-4.327

 

673

– A784017

SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

44.463

-43.349

 

1.114

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

44.463

-43.349

 

1.114

32

Materijalni rashodi

44.463

-43.349

 

1.114

– A905009

IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

297.097

-194.690

 

102.407

– 11

Opći prihodi i primici

297.097

-194.690

 

102.407

32

Materijalni rashodi

297.097

-194.690

 

102.407

– A905019

REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

948.968

-948.968

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

948.968

-948.968

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

948.968

-948.968

 

0

– A905020

INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA

26.494

-23.605

 

2.889

– 11

Opći prihodi i primici

26.494

-23.605

 

2.889

32

Materijalni rashodi

13.214

-10.325

 

2.889

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.280

-13.280

 

0

– K576266

INFORMATIZACIJA UPRAVE

1.254.200

-420.738

 

833.462

– 11

Opći prihodi i primici

1.254.200

-420.738

 

833.462

32

Materijalni rashodi

1.126.200

-401.344

 

724.856

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

10.700

-5.350

 

5.350

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

117.300

-14.044

 

103.256

– K576267

OPREMANJE ZGRADA

170.000

-67.000

 

103.000

– 11

Opći prihodi i primici

170.000

-67.000

 

103.000

32

Materijalni rashodi

126.000

-50.000

 

76.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

6.600

-3.300

 

3.300

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

37.400

-13.700

 

23.700

– K905005

INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

342.149

-163.419

 

178.730

– 11

Opći prihodi i primici

275.788

-97.058

 

178.730

32

Materijalni rashodi

255.788

-77.058

 

178.730

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

20.000

-20.000

 

0

– 52

Ostale pomoći

66.361

-66.361

 

0

32

Materijalni rashodi

66.361

-66.361

 

0

– K905030

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE

4.686.025

-4.611.351

 

74.674

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

2.068.074

-2.042.851

 

25.223

31

Rashodi za zaposlene

23.614

-12.893

 

10.721

32

Materijalni rashodi

188.671

-174.169

 

14.502

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

95.835

-95.835

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.759.954

-1.759.954

 

0

– 51

Pomoći EU

1.896.746

-1.858.945

 

37.801

31

Rashodi za zaposlene

23.794

-12.992

 

10.802

32

Materijalni rashodi

338.512

-311.513

 

26.999

35

Subvencije

183.313

-183.313

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

469.332

-469.332

 

0

38

Ostali rashodi

152.724

-152.724

 

0

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

37.650

-37.650

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

691.421

-691.421

 

0

– 52

Ostale pomoći

721.205

-709.555

 

11.650

32

Materijalni rashodi

147.276

-135.626

 

11.650

35

Subvencije

75.722

-75.722

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

115.102

-115.102

 

0

38

Ostali rashodi

63.301

-63.301

 

0

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

16.515

-16.515

 

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

303.289

-303.289

 

0

– K905043

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

199.829.259

-97.725.101

 

102.104.158

– 11

Opći prihodi i primici

13.455.776

-2.955.776

 

10.500.000

32

Materijalni rashodi

26.545

-26.545

 

0

38

Ostali rashodi

13.429.231

-2.929.231

 

10.500.000

– 12

Sredstva učešća za pomoći

8.908.844

-8.247.420

 

661.424

31

Rashodi za zaposlene

669.763

-177.035

 

492.728

32

Materijalni rashodi

247.189

-92.441

 

154.748

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.553

-1.553

 

0

38

Ostali rashodi

7.969.276

-7.967.551

 

1.725

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.309

-1.110

 

199

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

19.754

-7.730

 

12.024

– 562

Kohezijski fond (KF)

43.342.261

-43.342.261

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.407.593

-8.407.593

 

0

38

Ostali rashodi

34.934.668

-34.934.668

 

0

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

134.122.378

-43.179.644

 

90.942.734

31

Rashodi za zaposlene

3.786.443

-1.003.199

 

2.783.244

32

Materijalni rashodi

1.387.520

-523.834

 

863.686

35

Subvencije

1.150.000

-1.150.000

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

38.772.500

-38.772.500

 

0

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

8.800

-8.800

 

0

38

Ostali rashodi

1.680.110

-1.671.218

 

8.892

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

7.418

-6.290

 

1.128

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

111.940

-43.803

 

68.137

– K905053

NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

442.787.214

-171.474.010

 

271.313.204

– 12

Sredstva učešća za pomoći

14.854.017

-14.854.017

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

14.854.017

-14.854.017

 

0

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

382.933.197

-126.619.993

 

256.313.204

35

Subvencije

8.802.496

-319.971

 

8.482.525

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

169.356.995

-123.420.287

 

45.936.708

38

Ostali rashodi

204.773.706

-2.879.735

 

201.893.971

– 815

Namjenski primitak – NPOO

45.000.000

-30.000.000

 

15.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

30.000.000

-30.000.000

 

0

– T905010

IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVAT­SKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

6.636

-6.636

 

0

– 52

Ostale pomoći

6.636

-6.636

 

0

32

Materijalni rashodi

6.636

-6.636

 

0

– T905011

GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

13.936

-13.936

 

0

– 52

Ostale pomoći

13.936

-13.936

 

0

32

Materijalni rashodi

13.936

-13.936

 

0

– T905018

STATISTIKA OTPADA

377.483

-377.483

 

0

– 51

Pomoći EU

4.200

-4.200

 

0

32

Materijalni rashodi

4.200

-4.200

 

0

– 52

Ostale pomoći

373.283

-373.283

 

0

31

Rashodi za zaposlene

40.147

-40.147

 

0

32

Materijalni rashodi

333.136

-333.136

 

0

– T905021

COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.

47.382

-47.382

 

0

– 51

Pomoći EU

47.382

-47.382

 

0

31

Rashodi za zaposlene

46.453

-46.453

 

0

32

Materijalni rashodi

929

-929

 

0

– T905035

JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

283.640

-214.033

 

69.607

– 12

Sredstva učešća za pomoći

2.070

-2.070

 

0

31

Rashodi za zaposlene

1.150

-1.150

 

0

32

Materijalni rashodi

920

-920

 

0

– 51

Pomoći EU

281.570

-211.963

 

69.607

31

Rashodi za zaposlene

124.690

-73.195

 

51.495

32

Materijalni rashodi

156.880

-138.768

 

18.112

– 3405

GOSPODARENJE OTPADOM

19.699.671

-7.813.231

 

11.886.440

– A576183

POSTUPANJE S OTPADOM

255.000

-254.622

 

378

– 11

Opći prihodi i primici

255.000

-254.622

 

378

32

Materijalni rashodi

255.000

-254.622

 

378

– K784022

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE

19.444.671

-7.558.609

 

11.886.062

– 562

Kohezijski fond (KF)

11.434.671

-2.685.927

 

8.748.744

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.946.771

-2.685.927

 

2.260.844

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

7.850.000

-4.872.682

 

2.977.318

35

Subvencije

580.000

-533.961

 

46.039

38

Ostali rashodi

5.230.000

-4.338.721

 

891.279

– 3408

RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

212.231.903

-177.716.696

 

34.515.207

– A779043

MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

90.000

-21.505

 

68.495

– 11

Opći prihodi i primici

90.000

-21.505

 

68.495

32

Materijalni rashodi

90.000

-21.505

 

68.495

– A779044

USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU

9.000

-8.844

 

156

– 11

Opći prihodi i primici

9.000

-8.844

 

156

32

Materijalni rashodi

9.000

-8.844

 

156

– A784043

SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

114.000

-462

 

113.538

– 11

Opći prihodi i primici

114.000

-462

 

113.538

32

Materijalni rashodi

114.000

-462

 

113.538

– A784044

ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

1.500

-1.375

 

125

– 11

Opći prihodi i primici

1.500

-1.375

 

125

32

Materijalni rashodi

1.500

-1.375

 

125

– K779049

PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE«

1.327.229

-721.430

 

605.799

– 552

Švicarski instrument

1.327.229

-721.430

 

605.799

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.327.229

-721.430

 

605.799

– K784038

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6

210.395.458

-176.668.364

 

33.727.094

– 11

Opći prihodi i primici

197.031.459

-165.243.237

 

31.788.222

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

197.031.459

-165.243.237

 

31.788.222

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

13.363.999

-11.425.127

 

1.938.872

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

13.363.999

-11.425.127

 

1.938.872

– K784039

OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

294.716

-294.716

 

0

– 11

Opći prihodi i primici

294.716

-294.716

 

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

294.716

-294.716

 

0

– 35

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

130.995

-109.580

 

21.415

– 3509

RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

130.995

-109.580

 

21.415

– A784034

VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

130.995

-109.580

 

21.415

– 11

Opći prihodi i primici

130.995

-109.580

 

21.415

32

Materijalni rashodi

120.377

-98.962

 

21.415

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.618

-10.618

 

0

– 07715

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

104.919.371

-80.646.120

 

24.273.251

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

104.919.371

-80.646.120

 

24.273.251

– 3401

ZAŠTITA PRIRODE

104.919.371

-80.646.120

 

24.273.251

– A779000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

7.202.349

-3.794.782

 

3.407.567

– 11

Opći prihodi i primici

7.202.349

-3.794.782

 

3.407.567

31

Rashodi za zaposlene

5.788.426

-2.785.850

 

3.002.576

32

Materijalni rashodi

1.341.268

-939.172

 

402.096

34

Financijski rashodi

9.820

-6.925

 

2.895

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.327

-1.327

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

51.508

-51.508

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

10.000

-10.000

 

 

– A779021

ZAŠTITA PRIRODE

205.925

-175.830

 

30.095

– 11

Opći prihodi i primici

205.925

-175.830

 

30.095

32

Materijalni rashodi

171.225

-142.753

 

28.472

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.900

-1.900

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

22.800

-21.177

 

1.623

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

10.000

-10.000

 

 

– A779047

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

97.511.097

-76.675.508

 

20.835.589

– 31

Vlastiti prihodi

31.603.777

-24.045.680

 

7.558.097

31

Rashodi za zaposlene

14.815.061

-10.333.880

 

4.481.181

32

Materijalni rashodi

14.950.370

-12.387.376

 

2.562.994

34

Financijski rashodi

10.570

-8.990

 

1.580

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000

-9.898

 

102

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.500

-2.500

 

 

38

Ostali rashodi

2.491

-2.491

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.261.285

-1.106.015

 

155.270

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

550.500

-194.530

 

355.970

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

61.321.745

-48.658.112

 

12.663.633

31

Rashodi za zaposlene

23.549.100

-15.396.043

 

8.153.057

32

Materijalni rashodi

19.867.939

-16.305.221

 

3.562.718

34

Financijski rashodi

426.940

-408.441

 

18.499

35

Subvencije

193.477

-144.580

 

48.897

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.294.421

-5.268.665

 

25.756

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

55.600

-55.600

 

 

38

Ostali rashodi

726.909

-695.792

 

31.117

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2.742.021

-2.619.620

 

122.401

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.561.731

-6.127.285

 

434.446

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

500

-500

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.903.107

-1.636.365

 

266.742

– 51

Pomoći EU

131.577

-94.362

 

37.215

31

Rashodi za zaposlene

44.805

-19.258

 

25.547

32

Materijalni rashodi

86.772

-75.104

 

11.668

– 52

Ostale pomoći

4.321.299

-3.772.077

 

549.222

31

Rashodi za zaposlene

248.032

-206.075

 

41.957

32

Materijalni rashodi

1.650.041

-1.360.689

 

289.352

34

Financijski rashodi

100

-50

 

50

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

231.329

-152.432

 

78.897

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.504.000

-1.370.134

 

133.866

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

687.797

-682.697

 

5.100

– 61

Donacije

42.699

-28.973

 

13.726

32

Materijalni rashodi

42.599

-28.873

 

13.726

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100

-100

 

 

– 71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

90.000

-76.304

 

13.696

32

Materijalni rashodi

1.000

-854

 

146

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

89.000

-75.450

 

13.550

– 07720

Državni hidrometeorološki zavod

23.974.083

-16.225.430

 

7.748.653

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

23.974.083

-16.225.430

 

7.748.653

– 3407

METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

23.974.083

-16.225.430

 

7.748.653

– A654000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

12.171.575

-7.464.597

 

4.706.978

– 11

Opći prihodi i primici

11.575.603

-6.985.780

 

4.589.823

31

Rashodi za zaposlene

9.138.567

-5.421.095

 

3.717.472

32

Materijalni rashodi

2.392.704

-1.533.121

 

859.583

34

Financijski rashodi

797

-472

 

325

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

11.023

-6.190

 

4.833

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

32.512

-24.902

 

7.610

– 31

Vlastiti prihodi

595.972

-478.817

 

117.155

31

Rashodi za zaposlene

132.725

-37.491

 

95.234

32

Materijalni rashodi

369.014

-347.093

 

21.921

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.327

-1.327

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

92.906

-92.906

 

 

– A654015

DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

6.277.411

-5.103.934

 

1.173.477

– 11

Opći prihodi i primici

1.674.265

-868.956

 

805.309

32

Materijalni rashodi

1.271.961

-567.673

 

704.288

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

402.304

-301.283

 

101.021

– 31

Vlastiti prihodi

2.354.828

-1.986.660

 

368.168

32

Materijalni rashodi

2.125.195

-1.986.660

 

138.535

– 52

Ostale pomoći

2.248.318

-2.248.318

 

 

32

Materijalni rashodi

521.327

-521.327

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.726.991

-1.726.991

 

 

– A654017

NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEO­ROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

99.542

-59.044

 

40.498

– 11

Opći prihodi i primici

66.361

-56.986

 

9.375

32

Materijalni rashodi

66.361

-56.986

 

9.375

– 31

Vlastiti prihodi

33.181

-2.058

 

31.123

32

Materijalni rashodi

33.181

-2.058

 

31.123

– A654018

ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

189.657

-143.808

 

45.849

– 11

Opći prihodi i primici

83.479

-43.929

 

39.550

32

Materijalni rashodi

83.479

-43.929

 

39.550

– 31

Vlastiti prihodi

106.178

-99.879

 

6.299

32

Materijalni rashodi

106.178

-99.879

 

6.299

– A654021

OBRANA OD TUČE

1.115.700

-1.007.136

 

108.564

– 11

Opći prihodi i primici

564.700

-505.357

 

59.343

32

Materijalni rashodi

449.700

-394.655

 

55.045

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

15.000

-15.000

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000

-95.702

 

4.298

– 52

Ostale pomoći

551.000

-501.779

 

49.221

32

Materijalni rashodi

546.000

-496.779

 

49.221

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000

-5.000

 

 

– A654057

PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

35.117

-34.959

 

158

– 11

Opći prihodi i primici

28.481

-28.323

 

158

32

Materijalni rashodi

27.481

-27.323

 

158

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000

-1.000

 

 

– 31

Vlastiti prihodi

6.636

-6.636

 

 

32

Materijalni rashodi

6.636

-6.636

 

 

– A654071

MEĐUNARODNE OBAVEZE

2.182.391

-1.027.224

 

1.155.167

– 11

Opći prihodi i primici

1.902.758

-759.091

 

1.143.667

32

Materijalni rashodi

1.902.758

-759.091

 

1.143.667

– 31

Vlastiti prihodi

46.452

-46.452

 

 

32

Materijalni rashodi

46.452

-46.452

 

 

– 52

Ostale pomoći

233.181

-221.681

 

11.500

32

Materijalni rashodi

233.181

-221.681

 

11.500

– A654077

DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

710.573

-526.071

 

184.502

– 52

Ostale pomoći

710.573

-526.071

 

184.502

32

Materijalni rashodi

658.573

-476.696

 

181.877

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

52.000

-49.375

 

2.625

– K654052

INFORMATIZACIJA

465.315

-277.196

 

188.119

– 11

Opći prihodi i primici

251.095

-101.254

 

149.841

32

Materijalni rashodi

221.647

-74.861

 

146.786

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

16.176

-13.121

 

3.055

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.272

-13.272

 

 

– 31

Vlastiti prihodi

214.220

-175.942

 

38.278

32

Materijalni rashodi

13.272

-13.272

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.948

-162.670

 

38.278

– K654054

PROJEKT EUMETRAIN

95.820

-67.692

 

28.128

– 52

Ostale pomoći

95.820

-67.692

 

28.128

32

Materijalni rashodi

91.156

-63.028

 

28.128

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.664

-4.664

 

 

– K654062

OBNOVA VOZNOG PARKA

192.012

-110.720

 

81.292

– 11

Opći prihodi i primici

137.596

-56.304

 

81.292

32

Materijalni rashodi

84.507

-55.624

 

28.883

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

53.089

-680

 

52.409

– 31

Vlastiti prihodi

54.416

-54.416

 

 

32

Materijalni rashodi

7.963

-7.963

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

46.453

-46.453

 

 

– K654063

IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

66.362

-64.988

 

1.374

– 11

Opći prihodi i primici

26.545

-25.171

 

1.374

32

Materijalni rashodi

26.545

-25.171

 

1.374

– 31

Vlastiti prihodi

39.817

-39.817

 

 

32

Materijalni rashodi

39.817

-39.817

 

 

– K654072

RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a

160.027

-142.674

 

17.353

– 11

Opći prihodi i primici

75.520

-58.167

 

17.353

32

Materijalni rashodi

74.856

-57.768

 

17.088

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

664

-399

 

265

– 31

Vlastiti prihodi

84.507

-84.507

 

 

32

Materijalni rashodi

84.507

-84.507

 

 

– K654089

EUMETNET Klima Projekt

10.193

-9.133

 

1.060

– 52

Ostale pomoći

10.193

-9.133

 

1.060

32

Materijalni rashodi

8.866

-7.806

 

1.060

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.327

-1.327

 

 

– K654098

PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ

68.488

-68.249

 

239

– 31

Vlastiti prihodi

26.879

-26.879

 

 

31

Rashodi za zaposlene

5.480

-5.480

 

 

32

Materijalni rashodi

1.399

-1.399

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000

-20.000

 

 

– 51

Pomoći EU

41.609

-41.370

 

239

31

Rashodi za zaposlene

9.510

-9.510

 

 

32

Materijalni rashodi

2.099

-1.860

 

239

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000

-30.000

 

 

– K654099

DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE

89.517

-75.446

 

14.071

– 52

Ostale pomoći

89.517

-75.446

 

14.071

31

Rashodi za zaposlene

11.933

-11.933

 

 

32

Materijalni rashodi

76.784

-62.713

 

14.071

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

800

-800

 

 

– K654100

PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST

44.383

-42.559

 

1.824

– 559

Ostale refundacije iz sredstava EU

44.383

-42.559

 

1.824

31

Rashodi za zaposlene

31.463

-29.639

 

1.824

32

Materijalni rashodi

11.420

-11.420

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.500

-1.500

 

 

– 07780

Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«

9.057.000

-7.145.721

 

1.911.279

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

9.057.000

-7.145.721

 

1.911.279

– 3408

RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

9.057.000

-7.145.721

 

1.911.279

– A937001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

9.057.000

-7.145.721

 

1.911.279

– 52

Ostale pomoći

9.057.000

-7.145.721

 

1.911.279

31

Rashodi za zaposlene

1.711.500

-1.078.390

 

633.110

32

Materijalni rashodi

6.900.500

-5.674.477

 

1.226.023

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

10.000

-10.000

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

10.000

-9.439

 

561

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

425.000

-373.415

 

51.585

– 078

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

 

 

580.381.069

580.381.069

– 07805

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

 

 

476.363.798

476.363.798

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

 

 

476.001.564

476.001.564

– 3401

ZAŠTITA PRIRODE

 

 

4.291.760

4.291.760

– A779006

ZAŠTITA PRIRODE

 

 

2.546.844

2.546.844

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

1.708.196

1.708.196

32

Materijalni rashodi

 

 

616.228

616.228

35

Subvencije

 

 

18.783

18.783

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

29.215

29.215

38

Ostali rashodi

 

 

1.028.970

1.028.970

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

15.000

15.000

– 52

Ostale pomoći

 

 

838.648

838.648

32

Materijalni rashodi

 

 

53.443

53.443

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

778.569

778.569

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

6.636

6.636

– A784047

PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

 

 

134.858

134.858

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

26.971

26.971

32

Materijalni rashodi

 

 

26.771

26.771

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

100

100

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

100

100

– 559

Ostale refundacije iz sredstava EU

 

 

107.887

107.887

32

Materijalni rashodi

 

 

107.087

107.087

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

400

400

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

400

400

– A905003

PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

 

 

177.922

177.922

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

175.815

175.815

32

Materijalni rashodi

 

 

175.415

175.415

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

400

400

– 51

Pomoći EU

 

 

2.107

2.107

32

Materijalni rashodi

 

 

2.107

2.107

– K905054

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 2 – JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS

 

 

182.135

182.135

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

27.321

27.321

31

Rashodi za zaposlene

 

 

4.241

4.241

32

Materijalni rashodi

 

 

23.080

23.080

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

154.814

154.814

31

Rashodi za zaposlene

 

 

24.031

24.031

32

Materijalni rashodi

 

 

130.783

130.783

– T784052

BIODIVERSA-PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

 

 

300.252

300.252

– 51

Pomoći EU

 

 

300.252

300.252

31

Rashodi za zaposlene

 

 

19.840

19.840

32

Materijalni rashodi

 

 

251.161

251.161

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

29.251

29.251

– T784054

OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE

 

 

377.123

377.123

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

7.279

7.279

31

Rashodi za zaposlene

 

 

2.391

2.391

32

Materijalni rashodi

 

 

4.888

4.888

– 51

Pomoći EU

 

 

229.078

229.078

31

Rashodi za zaposlene

 

 

91.999

91.999

32

Materijalni rashodi

 

 

99.229

99.229

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

37.850

37.850

– 52

Ostale pomoći

 

 

140.766

140.766

31

Rashodi za zaposlene

 

 

20.700

20.700

32

Materijalni rashodi

 

 

47.048

47.048

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

60.018

60.018

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

13.000

13.000

– T905024

CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVAT­SKE

 

 

250.623

250.623

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

20.700

20.700

32

Materijalni rashodi

 

 

20.700

20.700

– 52

Ostale pomoći

 

 

229.923

229.923

31

Rashodi za zaposlene

 

 

28.348

28.348

32

Materijalni rashodi

 

 

197.575

197.575

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

4.000

4.000

– T905036

USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

 

 

322.003

322.003

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

34.826

34.826

31

Rashodi za zaposlene

 

 

33.479

33.479

32

Materijalni rashodi

 

 

1.347

1.347

– 51

Pomoći EU

 

 

151.638

151.638

31

Rashodi za zaposlene

 

 

47.058

47.058

32

Materijalni rashodi

 

 

97.083

97.083

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

7.497

7.497

– 52

Ostale pomoći

 

 

135.539

135.539

31

Rashodi za zaposlene

 

 

11.041

11.041

32

Materijalni rashodi

 

 

62.689

62.689

35

Subvencije

 

 

2.440

2.440

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

54.371

54.371

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

4.998

4.998

– 3402

ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

286.179.877

286.179.877

– A576169

PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

 

42.852

42.852

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

42.852

42.852

32

Materijalni rashodi

 

 

42.852

42.852

– A576173

SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

 

 

409.764

409.764

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

409.764

409.764

32

Materijalni rashodi

 

 

383.218

383.218

38

Ostali rashodi

 

 

26.546

26.546

– A576208

PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 

 

1.750

1.750

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

1.750

1.750

32

Materijalni rashodi

 

 

1.750

1.750

– A576235

IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

 

 

95.630

95.630

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

95.630

95.630

32

Materijalni rashodi

 

 

86.336

86.336

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

6.640

6.640

38

Ostali rashodi

 

 

2.654

2.654

– A576247

PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

 

 

29.531

29.531

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

20.240

20.240

32

Materijalni rashodi

 

 

20.240

20.240

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

9.291

9.291

32

Materijalni rashodi

 

 

9.291

9.291

– A576248

INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠ­ĆENJA – IPPC

 

 

32.849

32.849

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

32.849

32.849

32

Materijalni rashodi

 

 

32.849

32.849

– A779046

ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

 

 

9.954

9.954

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

9.954

9.954

32

Materijalni rashodi

 

 

9.954

9.954

– A779048

PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

 

 

26.878

26.878

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

26.878

26.878

32

Materijalni rashodi

 

 

25.551

25.551

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.327

1.327

– A784013

TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

 

 

2.126.701

2.126.701

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

2.122.374

2.122.374

31

Rashodi za zaposlene

 

 

54.902

54.902

32

Materijalni rashodi

 

 

1.251.221

1.251.221

35

Subvencije

 

 

21.748

21.748

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

739.211

739.211

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

726

726

38

Ostali rashodi

 

 

250

250

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

54.316

54.316

– 51

Pomoći EU

 

 

4.327

4.327

32

Materijalni rashodi

 

 

4.327

4.327

– A784017

SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

 

 

43.349

43.349

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

43.349

43.349

32

Materijalni rashodi

 

 

43.349

43.349

– A784055

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

 

 

6.935.937

6.935.937

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

6.935.437

6.935.437

31

Rashodi za zaposlene

 

 

4.858.000

4.858.000

32

Materijalni rashodi

 

 

2.049.400

2.049.400

34

Financijski rashodi

 

 

3.500

3.500

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

6.500

6.500

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

6.500

6.500

38

Ostali rashodi

 

 

11.537

11.537

– 51

Pomoći EU

 

 

250

250

32

Materijalni rashodi

 

 

250

250

– 52

Ostale pomoći

 

 

250

250

32

Materijalni rashodi

 

 

250

250

– A905009

IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

 

 

194.690

194.690

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

194.690

194.690

32

Materijalni rashodi

 

 

194.690

194.690

– A905019

REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

 

 

948.968

948.968

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

948.968

948.968

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

948.968

948.968

– A905020

INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA

 

 

23.605

23.605

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

23.605

23.605

32

Materijalni rashodi

 

 

10.325

10.325

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

13.280

13.280

– A905055

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

 

 

136.330

136.330

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

136.330

136.330

32

Materijalni rashodi

 

 

102.330

102.330

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

34.000

34.000

– K779056

INFORMATIZACIJA UPRAVE

 

 

420.738

420.738

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

420.738

420.738

32

Materijalni rashodi

 

 

401.344

401.344

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

5.350

5.350

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

14.044

14.044

– K779057

NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

 

 

171.474.010

171.474.010

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

14.854.017

14.854.017

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

14.854.017

14.854.017

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

126.619.993

126.619.993

35

Subvencije

 

 

319.971

319.971

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

123.420.287

123.420.287

38

Ostali rashodi

 

 

2.879.735

2.879.735

– 815

Namjenski primitak – NPOO

 

 

30.000.000

30.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

30.000.000

30.000.000

– K784056

OPREMANJE ZGRADA

 

 

67.000

67.000

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

67.000

67.000

32

Materijalni rashodi

 

 

50.000

50.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

3.300

3.300

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

13.700

13.700

– K905005

INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

 

 

163.419

163.419

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

97.058

97.058

32

Materijalni rashodi

 

 

77.058

77.058

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

20.000

20.000

– 52

Ostale pomoći

 

 

66.361

66.361

32

Materijalni rashodi

 

 

66.361

66.361

– K905030

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE

 

 

4.611.351

4.611.351

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

2.042.851

2.042.851

31

Rashodi za zaposlene

 

 

12.893

12.893

32

Materijalni rashodi

 

 

174.169

174.169

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

95.835

95.835

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.759.954

1.759.954

– 51

Pomoći EU

 

 

1.858.945

1.858.945

31

Rashodi za zaposlene

 

 

12.992

12.992

32

Materijalni rashodi

 

 

311.513

311.513

35

Subvencije

 

 

183.313

183.313

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

469.332

469.332

38

Ostali rashodi

 

 

152.724

152.724

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

37.650

37.650

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

691.421

691.421

– 52

Ostale pomoći

 

 

709.555

709.555

32

Materijalni rashodi

 

 

135.626

135.626

35

Subvencije

 

 

75.722

75.722

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

115.102

115.102

38

Ostali rashodi

 

 

63.301

63.301

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

16.515

16.515

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

303.289

303.289

– K905056

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

 

 

97.725.101

97.725.101

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

2.955.776

2.955.776

32

Materijalni rashodi

 

 

26.545

26.545

38

Ostali rashodi

 

 

2.929.231

2.929.231

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

8.247.420

8.247.420

31

Rashodi za zaposlene

 

 

177.035

177.035

32

Materijalni rashodi

 

 

92.441

92.441

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

1.553

1.553

38

Ostali rashodi

 

 

7.967.551

7.967.551

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.110

1.110

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

7.730

7.730

– 562

Kohezijski fond (KF)

 

 

43.342.261

43.342.261

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

8.407.593

8.407.593

38

Ostali rashodi

 

 

34.934.668

34.934.668

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

43.179.644

43.179.644

31

Rashodi za zaposlene

 

 

1.003.199

1.003.199

32

Materijalni rashodi

 

 

523.834

523.834

35

Subvencije

 

 

1.150.000

1.150.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

38.772.500

38.772.500

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

8.800

8.800

38

Ostali rashodi

 

 

1.671.218

1.671.218

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

6.290

6.290

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

43.803

43.803

– T905010

IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVAT­SKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

 

 

6.636

6.636

– 52

Ostale pomoći

 

 

6.636

6.636

32

Materijalni rashodi

 

 

6.636

6.636

– T905011

GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

13.936

13.936

– 52

Ostale pomoći

 

 

13.936

13.936

32

Materijalni rashodi

 

 

13.936

13.936

– T905018

STATISTIKA OTPADA

 

 

377.483

377.483

– 51

Pomoći EU

 

 

4.200

4.200

32

Materijalni rashodi

 

 

4.200

4.200

– 52

Ostale pomoći

 

 

373.283

373.283

31

Rashodi za zaposlene

 

 

40.147

40.147

32

Materijalni rashodi

 

 

333.136

333.136

– T905021

COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.

 

 

47.382

47.382

– 51

Pomoći EU

 

 

47.382

47.382

31

Rashodi za zaposlene

 

 

46.453

46.453

32

Materijalni rashodi

 

 

929

929

– T905035

JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

 

 

214.033

214.033

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

2.070

2.070

31

Rashodi za zaposlene

 

 

1.150

1.150

32

Materijalni rashodi

 

 

920

920

– 51

Pomoći EU

 

 

211.963

211.963

31

Rashodi za zaposlene

 

 

73.195

73.195

32

Materijalni rashodi

 

 

138.768

138.768

– 3405

GOSPODARENJE OTPADOM

 

 

7.813.231

7.813.231

– A576183

POSTUPANJE S OTPADOM

 

 

254.622

254.622

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

254.622

254.622

32

Materijalni rashodi

 

 

254.622

254.622

– K784022

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE

 

 

7.558.609

7.558.609

– 562

Kohezijski fond (KF)

 

 

2.685.927

2.685.927

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

2.685.927

2.685.927

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

4.872.682

4.872.682

35

Subvencije

 

 

533.961

533.961

38

Ostali rashodi

 

 

4.338.721

4.338.721

– 3408

RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

 

 

177.716.696

177.716.696

– A779043

MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

 

 

21.505

21.505

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

21.505

21.505

32

Materijalni rashodi

 

 

21.505

21.505

– A779044

USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU

 

 

8.844

8.844

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

8.844

8.844

32

Materijalni rashodi

 

 

8.844

8.844

– A784043

SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

 

 

462

462

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

462

462

32

Materijalni rashodi

 

 

462

462

– A784044

ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

 

 

1.375

1.375

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

1.375

1.375

32

Materijalni rashodi

 

 

1.375

1.375

– K779049

PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE«

 

 

721.430

721.430

– 552

Švicarski instrument

 

 

721.430

721.430

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

721.430

721.430

– K784038

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6

 

 

176.668.364

176.668.364

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

165.243.237

165.243.237

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

165.243.237

165.243.237

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

11.425.127

11.425.127

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

11.425.127

11.425.127

– K784039

OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

 

 

294.716

294.716

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

294.716

294.716

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

294.716

294.716

– 35

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

 

 

362.234

362.234

– 3509

RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

 

 

362.234

362.234

– A784034

VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

 

 

109.580

109.580

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

109.580

109.580

32

Materijalni rashodi

 

 

98.962

98.962

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

10.618

10.618

– T779042

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

 

 

252.654

252.654

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

252.654

252.654

32

Materijalni rashodi

 

 

2.654

2.654

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

250.000

250.000

– 07810

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 

 

80.646.120

80.646.120

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

 

 

80.646.120

80.646.120

– 3401

ZAŠTITA PRIRODE

 

 

80.646.120

80.646.120

– A779000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

 

 

3.794.782

3.794.782

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

3.794.782

3.794.782

31

Rashodi za zaposlene

 

 

2.785.850

2.785.850

32

Materijalni rashodi

 

 

939.172

939.172

34

Financijski rashodi

 

 

6.925

6.925

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.327

1.327

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

51.508

51.508

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

10.000

10.000

– A779021

ZAŠTITA PRIRODE

 

 

175.830

175.830

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

175.830

175.830

32

Materijalni rashodi

 

 

142.753

142.753

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.900

1.900

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

21.177

21.177

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

10.000

10.000

– A779047

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

 

 

76.675.508

76.675.508

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

24.045.680

24.045.680

31

Rashodi za zaposlene

 

 

10.333.880

10.333.880

32

Materijalni rashodi

 

 

12.387.376

12.387.376

34

Financijski rashodi

 

 

8.990

8.990

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

9.898

9.898

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

2.500

2.500

38

Ostali rashodi

 

 

2.491

2.491

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.106.015

1.106.015

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

194.530

194.530

– 43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

48.658.112

48.658.112

31

Rashodi za zaposlene

 

 

15.396.043

15.396.043

32

Materijalni rashodi

 

 

16.305.221

16.305.221

34

Financijski rashodi

 

 

408.441

408.441

35

Subvencije

 

 

144.580

144.580

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

5.268.665

5.268.665

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

55.600

55.600

38

Ostali rashodi

 

 

695.792

695.792

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

2.619.620

2.619.620

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

6.127.285

6.127.285

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

 

 

500

500

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

1.636.365

1.636.365

– 51

Pomoći EU

 

 

94.362

94.362

31

Rashodi za zaposlene

 

 

19.258

19.258

32

Materijalni rashodi

 

 

75.104

75.104

– 52

Ostale pomoći

 

 

3.772.077

3.772.077

31

Rashodi za zaposlene

 

 

206.075

206.075

32

Materijalni rashodi

 

 

1.360.689

1.360.689

34

Financijski rashodi

 

 

50

50

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

152.432

152.432

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.370.134

1.370.134

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

682.697

682.697

– 61

Donacije

 

 

28.973

28.973

32

Materijalni rashodi

 

 

28.873

28.873

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

100

100

– 71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

76.304

76.304

32

Materijalni rashodi

 

 

854

854

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

75.450

75.450

– 07815

Državni hidrometeorološki zavod

 

 

16.225.430

16.225.430

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

 

 

16.225.430

16.225.430

– 3407

METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

 

 

16.225.430

16.225.430

– A654000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

 

7.464.597

7.464.597

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

6.985.780

6.985.780

31

Rashodi za zaposlene

 

 

5.421.095

5.421.095

32

Materijalni rashodi

 

 

1.533.121

1.533.121

34

Financijski rashodi

 

 

472

472

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

6.190

6.190

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

24.902

24.902

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

478.817

478.817

31

Rashodi za zaposlene

 

 

37.491

37.491

32

Materijalni rashodi

 

 

347.093

347.093

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

1.327

1.327

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

92.906

92.906

– A654015

DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

 

 

5.103.934

5.103.934

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

868.956

868.956

32

Materijalni rashodi

 

 

567.673

567.673

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

301.283

301.283

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

1.986.660

1.986.660

32

Materijalni rashodi

 

 

1.986.660

1.986.660

– 52

Ostale pomoći

 

 

2.248.318

2.248.318

32

Materijalni rashodi

 

 

521.327

521.327

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.726.991

1.726.991

– A654017

NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

 

 

59.044

59.044

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

56.986

56.986

32

Materijalni rashodi

 

 

56.986

56.986

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

2.058

2.058

32

Materijalni rashodi

 

 

2.058

2.058

– A654018

ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

 

 

143.808

143.808

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

43.929

43.929

32

Materijalni rashodi

 

 

43.929

43.929

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

99.879

99.879

32

Materijalni rashodi

 

 

99.879

99.879

– A654021

OBRANA OD TUČE

 

 

1.007.136

1.007.136

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

505.357

505.357

32

Materijalni rashodi

 

 

394.655

394.655

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

15.000

15.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

95.702

95.702

– 52

Ostale pomoći

 

 

501.779

501.779

32

Materijalni rashodi

 

 

496.779

496.779

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

5.000

5.000

– A654057

PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

 

 

34.959

34.959

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

28.323

28.323

32

Materijalni rashodi

 

 

27.323

27.323

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.000

1.000

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

6.636

6.636

32

Materijalni rashodi

 

 

6.636

6.636

– A654071

MEĐUNARODNE OBAVEZE

 

 

1.027.224

1.027.224

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

759.091

759.091

32

Materijalni rashodi

 

 

759.091

759.091

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

46.452

46.452

32

Materijalni rashodi

 

 

46.452

46.452

– 52

Ostale pomoći

 

 

221.681

221.681

32

Materijalni rashodi

 

 

221.681

221.681

– A654077

DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

 

 

526.071

526.071

– 52

Ostale pomoći

 

 

526.071

526.071

32

Materijalni rashodi

 

 

476.696

476.696

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

49.375

49.375

– K654052

INFORMATIZACIJA

 

 

277.196

277.196

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

101.254

101.254

32

Materijalni rashodi

 

 

74.861

74.861

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

13.121

13.121

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

13.272

13.272

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

175.942

175.942

32

Materijalni rashodi

 

 

13.272

13.272

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

162.670

162.670

– K654054

PROJEKT EUMETRAIN

 

 

67.692

67.692

– 52

Ostale pomoći

 

 

67.692

67.692

32

Materijalni rashodi

 

 

63.028

63.028

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

4.664

4.664

– K654062

OBNOVA VOZNOG PARKA

 

 

110.720

110.720

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

56.304

56.304

32

Materijalni rashodi

 

 

55.624

55.624

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

680

680

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

54.416

54.416

32

Materijalni rashodi

 

 

7.963

7.963

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

46.453

46.453

– K654063

IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

 

 

64.988

64.988

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

25.171

25.171

32

Materijalni rashodi

 

 

25.171

25.171

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

39.817

39.817

32

Materijalni rashodi

 

 

39.817

39.817

– K654072

RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a

 

 

142.674

142.674

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

58.167

58.167

32

Materijalni rashodi

 

 

57.768

57.768

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

399

399

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

84.507

84.507

32

Materijalni rashodi

 

 

84.507

84.507

– K654089

EUMETNET Klima Projekt

 

 

9.133

9.133

– 52

Ostale pomoći

 

 

9.133

9.133

32

Materijalni rashodi

 

 

7.806

7.806

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.327

1.327

– K654098

PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ

 

 

68.249

68.249

– 31

Vlastiti prihodi

 

 

26.879

26.879

31

Rashodi za zaposlene

 

 

5.480

5.480

32

Materijalni rashodi

 

 

1.399

1.399

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

20.000

20.000

– 51

Pomoći EU

 

 

41.370

41.370

31

Rashodi za zaposlene

 

 

9.510

9.510

32

Materijalni rashodi

 

 

1.860

1.860

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

30.000

30.000

– K654099

DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE

 

 

75.446

75.446

– 52

Ostale pomoći

 

 

75.446

75.446

31

Rashodi za zaposlene

 

 

11.933

11.933

32

Materijalni rashodi

 

 

62.713

62.713

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

800

800

– K654100

PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST

 

 

42.559

42.559

– 559

Ostale refundacije iz sredstava EU

 

 

42.559

42.559

31

Rashodi za zaposlene

 

 

29.639

29.639

32

Materijalni rashodi

 

 

11.420

11.420

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.500

1.500

– 07820

Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«

 

 

7.145.721

7.145.721

– 34

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA

 

 

7.145.721

7.145.721

– 3408

RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

 

 

7.145.721

7.145.721

– A937001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

 

7.145.721

7.145.721

– 52

Ostale pomoći

 

 

7.145.721

7.145.721

31

Rashodi za zaposlene

 

 

1.078.390

1.078.390

32

Materijalni rashodi

 

 

5.674.477

5.674.477

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

10.000

10.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

9.439

9.439

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

373.415

373.415

– 080

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

3.846.601.695

 

2.200.858

3.848.802.553

– 08005

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

2.549.772.907

 

2.200.858

2.551.973.765

– 37

OBRAZOVANJE

2.373.546.060

 

2.200.858

2.375.746.918

– 3701

RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

284.035.321

 

2.200.858

286.236.179

– A558047

POLITIKA ZA MLADE

 

 

1.412.832

1.412.832

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

589.553

589.553

32

Materijalni rashodi

 

 

194.370

194.370

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

212.357

212.357

38

Ostali rashodi

 

 

182.826

182.826

– 41

Prihodi od igara na sreću

 

 

823.279

823.279

32

Materijalni rashodi

 

 

13.272

13.272

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

59.725

59.725

38

Ostali rashodi

 

 

750.282

750.282

– A558053

POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

 

 

262.302

262.302

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

3.584

3.584

32

Materijalni rashodi

 

 

3.584

3.584

– 41

Prihodi od igara na sreću

 

 

258.718

258.718

32

Materijalni rashodi

 

 

13.272

13.272

38

Ostali rashodi

 

 

245.446

245.446

– A577000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

11.582.839

 

102.200

11.685.039

– 11

Opći prihodi i primici

11.562.839

 

102.200

11.665.039

31

Rashodi za zaposlene

8.661.158

 

99.200

8.760.358

32

Materijalni rashodi

2.699.906

 

3.000

2.702.906

– A792009

PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

 

 

423.524

423.524

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

150.000

150.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

150.000

150.000

– 41

Prihodi od igara na sreću

 

 

273.524

273.524

32

Materijalni rashodi

 

 

6.636

6.636

38

Ostali rashodi

 

 

266.888

266.888

– 087

MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA

 

 

207.030.795

207.030.795

– 08705

Ministarstvo demografije i useljeništva

 

 

207.030.795

207.030.795

– 40

SOCIJALNA SKRB

 

 

207.030.795

207.030.795

– 4016

DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA

 

 

207.030.795

207.030.795

– A558049

PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

 

 

1.262.068

1.262.068

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

731.320

731.320

32

Materijalni rashodi

 

 

428.827

428.827

38

Ostali rashodi

 

 

302.493

302.493

– 41

Prihodi od igara na sreću

 

 

530.748

530.748

38

Ostali rashodi

 

 

530.748

530.748

– A653028

DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

 

188.399.464

188.399.464

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

188.399.464

188.399.464

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

188.399.464

188.399.464

– A788018

PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

 

 

6.105.688

6.105.688

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

6.105.688

6.105.688

32

Materijalni rashodi

 

 

820.989

820.989

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

4.895.982

4.895.982

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

384.735

384.735

38

Ostali rashodi

 

 

3.982

3.982

– A862028

POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU

 

 

465.859

465.859

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

436.662

436.662

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

436.662

436.662

– 41

Prihodi od igara na sreću

 

 

29.197

29.197

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

29.197

29.197

– A862034

PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

 

 

259.500

259.500

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

259.500

259.500

32

Materijalni rashodi

 

 

20.000

20.000

38

Ostali rashodi

 

 

239.500

239.500

– A934001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

 

1.839.928

1.839.928

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

1.839.928

1.839.928

31

Rashodi za zaposlene

 

 

1.252.089

1.252.089

32

Materijalni rashodi

 

 

559.308

559.308

34

Financijski rashodi

 

 

265

265

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

3.982

3.982

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

24.284

24.284

– A934002

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5

 

 

3.254.106

3.254.106

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

49.548

49.548

35

Subvencije

 

 

14.359

14.359

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

35.189

35.189

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

478.729

478.729

35

Subvencije

 

 

140.812

140.812

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

337.917

337.917

– 561

Europski socijalni fond (ESF)

 

 

2.725.829

2.725.829

35

Subvencije

 

 

1.123.005

1.123.005

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

1.602.824

1.602.824

– A934004

MEĐUNARODNA SURADNJA

 

 

129.182

129.182

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

129.182

129.182

32

Materijalni rashodi

 

 

129.182

129.182

– A934005

PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

 

 

3.300.000

3.300.000

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

3.300.000

3.300.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

3.300.000

3.300.000

– A934006

PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

 

 

2.015.000

2.015.000

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

2.015.000

2.015.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

1.100.000

1.100.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

 

365.000

365.000

38

Ostali rashodi

 

 

550.000

550.000

– 109

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

691.512.725

 

65.119.375

756.632.100

– 10905

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

225.327.739

 

65.119.375

290.447.114

– 24

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

102.141.176

 

62.276.021

164.417.197

– 2414

INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

 

 

62.276.021

62.276.021

– A757012

RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

 

 

768.255

768.255

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

768.255

768.255

32

Materijalni rashodi

 

 

768.255

768.255

– A830019

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

 

 

2.474.603

2.474.603

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

2.474.603

2.474.603

32

Materijalni rashodi

 

 

2.474.603

2.474.603

– A912004

POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

 

 

150.349

150.349

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

150.349

150.349

32

Materijalni rashodi

 

 

150.349

150.349

– A912008

KIBERNETIČKA SIGURNOST

 

 

29.334

29.334

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

29.334

29.334

32

Materijalni rashodi

 

 

29.334

29.334

– A912009

BAZA PODATAKA

 

 

45.363

45.363

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

45.363

45.363

32

Materijalni rashodi

 

 

45.363

45.363

– A912012

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

 

 

3.004.139

3.004.139

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

271.832

271.832

35

Subvencije

 

 

271.832

271.832

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

2.732.307

2.732.307

35

Subvencije

 

 

1.540.384

1.540.384

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

1.191.923

1.191.923

– A912015

SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

 

 

1.895.533

1.895.533

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

1.895.533

1.895.533

32

Materijalni rashodi

 

 

1.895.533

1.895.533

– A912019

ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

 

 

12.632.513

12.632.513

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

12.632.513

12.632.513

32

Materijalni rashodi

 

 

382.513

382.513

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

12.250.000

12.250.000

– A912020

KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

 

 

1.128.549

1.128.549

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

1.128.549

1.128.549

32

Materijalni rashodi

 

 

128.549

128.549

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.000.000

1.000.000

– A912021

NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

 

 

10.674.946

10.674.946

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

10.674.946

10.674.946

32

Materijalni rashodi

 

 

1.706.468

1.706.468

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

3.000.000

3.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

5.968.478

5.968.478

– A912022

IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

 

 

3.746.196

3.746.196

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

3.746.196

3.746.196

32

Materijalni rashodi

 

 

265.796

265.796

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

3.480.400

3.480.400

– A912023

USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

 

 

10.736.796

10.736.796

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

10.736.796

10.736.796

32

Materijalni rashodi

 

 

81.796

81.796

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

 

10.155.000

10.155.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

500.000

500.000

– A912024

USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

 

 

2.459.172

2.459.172

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

2.459.172

2.459.172

32

Materijalni rashodi

 

 

539.285

539.285

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.919.887

1.919.887

– A912025

USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

 

 

1.751.267

1.751.267

– 581

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

 

1.751.267

1.751.267

32

Materijalni rashodi

 

 

1.251.267

1.251.267

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

500.000

500.000

– K912003

INFORMATIZACIJA

 

 

9.939.213

9.939.213

– 11

Opći prihodi i primici

 

 

9.939.213

9.939.213

32

Materijalni rashodi

 

 

6.408.086

6.408.086

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

2.252.578

2.252.578

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1.278.549

1.278.549

– T830029

CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA – ESF +

 

 

82.500

82.500

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

12.375

12.375

32

Materijalni rashodi

 

 

12.375

12.375

– 561

Europski socijalni fond (ESF)

 

 

70.125

70.125

32

Materijalni rashodi

 

 

70.125

70.125

– T912028

EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ZA POTREBE GOSPODARSKOG SEKTORA I CIVILNOG DRUŠTVA – PKK

 

 

757.293

757.293

– 12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

113.593

113.593

32

Materijalni rashodi

 

 

113.593

113.593

– 563

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

 

 

643.700

643.700

32

Materijalni rashodi

 

 

643.700

643.700

– 28

PRAVOSUĐE

123.186.563

 

2.843.354

126.029.917

– 2801

KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

62.842.300

 

2.806.927

65.649.227

– A629000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

58.824.065

 

2.806.927

61.630.992

– 11

Opći prihodi i primici

58.465.965

 

2.806.927

61.272.892

31

Rashodi za zaposlene

42.473.798

 

2.078.393

44.552.191

32

Materijalni rashodi

15.950.317

 

725.296

16.675.613

34

Financijski rashodi

18.750

 

3.238

21.988

– 2806

IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

41.007.492

 

36.427

41.043.919

– K629234

OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

16.590

 

100

16.690

– 11

Opći prihodi i primici

16.590

 

100

16.690

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.272

 

100

13.372

– K630103

UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

146.650

 

36.327

182.977

– 11

Opći prihodi i primici

146.650

 

36.327

182.977

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

84.000

 

36.327

120.327

 

 

 

III.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/216 Urbroj: 50301-05/16-24-4 Zagreb, 29. svibnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić