Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 55/2024 (10.5.2024.), Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

972

Na temelju članka 90. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za branitelje i ministra nadležnog za financije donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje način, postupak i dinamika ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.), (u daljem tekstu: cestarina), koje nisu ostvarene zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja navedenih naknada osoba s invaliditetom propisanih člankom 7. Zakona o povlasticama u prometu (»Narodne novine«, broj 133/23).

(2) Pravo na nadoknadu iznosa godišnje naknade ostvaruju županijske uprave za ceste, te gradovi koji upravljaju nerazvrstanim cestama iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, a pravo na nadoknadu cestarine trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari (u daljnjem tekstu: korisnici nadoknade).

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika osigurana su na poziciji ministarstva nadležnog za poslove pometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Korisnici nadoknade podnose račun Ministarstvu u roku od 10 dana po proteku obračunskog mjeseca.

(2) Korisnici nadoknade uz račun su dužni priložiti:

a) za godišnju naknadu – izvješće o ostvarivanju oslobađanja plaćanja godišnje naknade koje sadržava podatke o:

Nositelju prava (osobi s invaliditetom):

– OIB

– ime i prezime

– broj Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Vlasniku osobnog automobila – ukoliko je različit od Nositelja prava:

– OIB

– ime i prezime

Osobnom automobilu:

– registarska oznaka

– VIN oznaka

– kategorija vozila

Godišnjoj naknadi:

– iznos godišnje naknade

– godina na koju se odnosi naknada.

b) za cestarinu – izvješće o ostvarivanju oslobađanja od plaćanja cestarine (kronološki popis prema datumu nastanka transakcije u sustavu naplate cestarine), koje sadrži podatke o:

– broju nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

– relaciji korištenja autoceste i objekata s naplatom uz povlasticu

– registarskoj oznaci vozila

– kategoriji vozila

– pripadajućem iznosu cestarine koji uključuje PDV

– datumu i vremenu korištenja povlastice.

(3) Korisnici nadoknade kontinuirano dostavljaju u Informacijski sustav povlastica u prometu, uspostavljen za potrebe dodjele prava na povlastice osobama s invaliditetom i praćenje korištenja dodijeljenih prava, podatke o transakcijama koje su nastale korištenjem autoceste i objekata s naplatom uz povlasticu i podatak o broju Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom vezane za svaku pojedinu transakciju. U Informacijskom sustavu povlastica u prometu se za Ministarstvo automatski kreira izvještaj koji uz podatke o transakcijama i brojevima Nacionalne iskaznice pridružuje podatke o OIB-u te imenu i prezimenu Nositelja prava (osobe s invaliditetom).

(4) Dokumentacija iz stavaka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku (u formatu.xlsx) elektroničkim putem, osim 1. stranice izvješća, koja sadrži sumarni prikaz i dostavlja se u materijalnom obliku potpisana od odgovorne osobe korisnika nadoknade.

Članak 4.

Ako korisnik nadoknade račun i priloge računu iz članka 3. stavka 2. točke a) ili b) ovoga Pravilnika ne dostavi Ministarstvu u roku određenom u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika, dužan je u roku od 15 dana od dana isteka roka određenog za podnošenje računa pisanim putem Ministarstvu dostaviti obrazloženje kašnjenja, odnosno na zahtjev Ministarstva dopuniti nepotpunu dokumentaciju.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (»Narodne novine«, broj 92/16) osim odredbe članka 3. stavka 2. b toga Pravilnika koja važi do 10. lipnja 2024. godine za podatke o ostvarivanju oslobađanja od plaćanja cestarine korištenjem SMART kartice, bez unošenja podatka o registarskoj oznaci vozila.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-02/10 Urbroj: 530-08-1-2-24-1 Zagreb, 8. ožujka 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić