NN 71/2024 (14.6.2024.), Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

1219

Na temelju članka 58. stavka 2., članka 59. stavka 2., članka 60. stavka 2. i članka 61. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19. i 155/23.) potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RAZLIČITOSTI, UJEDNAČENOSTI I POSTOJANOSTI SORTI VOĆNIH VRSTA U SVRHU PRIZNAVANJA SORTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (u daljnjem tekstu: DUS) sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti i utvrđivanja službenog opisa, te vrijeme i način dostave sadnica u svrhu DUS ispitivanja.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ o pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti (SL L 298, 16. 10. 2014.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Sorta je »različita« ako se jasno može razlikovati, upućivanjem na izražavanje svojstava što proizlaze iz određenog genotipa ili kombinacije genotipa, od bilo koje druge sorte koja je opće poznata na dan podnošenja zahtjeva iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) Sorta je »ujednačena« kada je, podložna varijaciji koja se može očekivati s obzirom na posebne značajke njezine reprodukcije, dostatno ujednačena u izražavanju onih svojstava koja su sadržana u ispitivanju različitosti, kao i bilo kojih drugih svojstava koja se upotrebljavaju za opis sorte.

(3) Sorta je »postojana« kada izražavanje svojstava koja su sadržana u ispitivanju različitosti i svih drugih svojstava koja se upotrebljavaju za opis sorte ostanu nepromijenjeni nakon više reprodukcija ili, u slučaju mikrorazmnožavanja, na kraju svakog ciklusa.

Članak 5.

(1) DUS ispitivanje obavlja:

a) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za voćarstvo i povrćarstvo (u daljnjem tekstu: Agencija); ili

b) nadležno službeno tijelo druge države članice Europske unije ili Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (u daljnjem tekstu: UPOV), ili

c) bilo koja pravna osoba (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) koju je Agencija ovlastila sukladno važećim tehničkim protokolima Ureda EU za zaštitu novih biljnih sorti (u daljnjem tekstu: CPVO) ili tehničkim vodičima UPOV-a za svaku voćnu vrstu.

(2) Kada se ispitivanje obavlja u prostoru Izvoditelja, Agencija će nadzirati rad Izvoditelja, kako ne bi osobni interesi utjecali na ishod ispitivanja.

(3) Međusobne obveze, prava i način suradnje između Agencije i Izvoditelja određuju se ugovorom.

(4) Agencija dostavlja Izvoditelju kopiju tehničkog upitnika i zahtjev za provođenje DUS ispitivanja.

Članak 6.

Zahtjev za provođenje DUS ispitivanja dostavlja se Agenciji na Obrascu 1 koji se nalazi u Dodatku I ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Postupak DUS ispitivanja sorti voćnih vrsta obuhvaća ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju, koje se izvodi po:

a) »Tehničkim protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti« Administrativnog vijeća CPVO koji se primjenjuju na početku tehničkog ispitivanja ili, kada za vrstu nisu objavljeni protokoli;

b) »Tehničkim vodičima za provođenje ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti« UPOV koje se primjenjuju na početku tehničkog ispitivanja ili, kada za vrstu nisu objavljeni vodiči,

c) nacionalnim odredbama.

Članak 8.

Agencija obavještava podnositelja zahtjeva o Izvoditelju DUS ispitivanja, o potrebnoj količini i kvaliteti sadnog materijala za DUS ispitivanje sukladno propisanim CPVO tehničkim protokolima ili UPOV tehničkim vodičima, o adresi na koju se dostavlja materijal te o roku dostave.

Članak 9.

(1) DUS ispitivanje sorti u pokusnom polju traje najmanje 2 godine, odnosno 2 nezavisna vegetacijska ciklusa u kojem sorta treba dati dovoljno tipičnih plodova da se obave potrebna mjerenja. Ispitivanje može biti produženo i na dodatne godine ispitivanja u slučaju potrebe utvrđivanja ujednačenosti i/ili postojanosti sorte.

(2) U pokus za DUS ispitivanje uključene su sorte (u daljnjem tekstu: sorte kandidati) i sorte referentne kolekcije. Sorta kandidat se uspoređuje s drugim sortama kandidatima i sortama u referentnoj kolekciji u svrhu utvrđivanja različitosti.

(3) Referentnu kolekciju sačinjavaju:

a) sorte u proizvodnji u Republici Hrvatskoj

b) druge opće poznate sorte koje se nalaze u proizvodnji sličnih agroekoloških uvjeta

c) slične sorte koje navede prijavljivač

d) druge sorte u ispitivanju

e) sorte primjeri iz CPVO tehničkog protokola ili UPOV tehničkog vodiča.

Članak 10.

(1) Sorta je definirana svojim svojstvima i ta svojstva su osnova za izvođenje DUS ispitivanja. DUS ispitivanjem utvrđuju se ona svojstva sorte (navedena u CPVO tehničkim protokolima ili UPOV tehničkim vodičima), koja su bitna za utvrđivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti, ne uzimajući u obzir svojstva gospodarske vrijednosti.

(2) Nakon završnog ispitivanja Agencija daje konačno izvješće o ispitivanju različitosti, ujednačenosti i postojanosti, koje se temelji na UPOV ili CPVO modelu. Ukoliko je izvješće pozitivno, ono sadrži opis sorte u prilogu. Obrazac konačnog izvješća (I-DUS) koji sadrži opis sorte nalazi se u Dodatku II ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

(1) Način DUS ispitivanja sorti voćnih vrsta temelji se na vizualnom ocjenjivanju i na mjerenju određenih svojstava sorte.

(2) Zbog utjecaja čimbenika okoline koji, u većoj ili manjoj mjeri, mogu modificirati ekspresiju genetski uvjetovanih kvalitativnih i kvantitativnih svojstava, u pravilu utvrđuju se ona svojstva, na koje čimbenici okoline najmanje utječu.

(3) U CPVO tehničkim protokolima i UPOV tehničkim vodičima za pojedinu voćnu vrstu nalaze se tablice s obveznim i dopunskim svojstvima, stupnjevi ekspresije svojstava, stadiji razvoja za ocjenjivanje svojstava, način ocjenjivanja svojstva te sorte primjeri za svaki stupanj ekspresije pojedinog svojstva.

(4) Podnositelj zahtjeva može putem pisanog prijedloga s obrazloženjem tražiti da se utvrde i dodatna svojstva sorte. Agencija donosi odluku hoće li se i koja dodatna svojstva uvesti u DUS ispitivanje.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti (»Narodne novine« broj 121/16.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/63 Urbroj: 525-06/245-24-7 Zagreb, 27. svibnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro, v. r.

DODATAK I.

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA DUS ISPITIVANJE SORTI VOĆNIH VRSTA

Application for Addition to the Fruit Crops Variety List

DODATAK II

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM DUS ISPITIVANJU

 

 

 

Copyright © Ante Borić