Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 56/2024 (15.5.2024.), Pravilnik o radijskoj opremi

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

978

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 126/21.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O RADIJSKOJ OPREMI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima mora udovoljavati radijska oprema koja se stavlja na tržište, stavlja na raspolaganje na tržištu i/ili u pogon u Republici Hrvatskoj, način i postupci ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme, način i postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme, oznake i način označivanja radijske opreme te nadzor nad mjerodavnim tržištem.

(2) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

− Dodatak 1. Modul A: Unutarnja kontrola proizvodnje (u daljnjem tekstu: Dodatak 1.)

− Dodatak 2. Moduli B i C za ocjenjivanje sukladnosti: EU ispitivanje tipa i sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (u daljnjem tekstu: Dodatak 2.)

− Dodatak 3. Modul H: Potpuno osiguranje kakvoće (u daljnjem tekstu: Dodatak 3.)

− Dodatak 4. Tehnička dokumentacija (u daljnjem tekstu: Dodatak 4.)

− Dodatak 5. EU izjava o sukladnosti (u daljnjem tekstu: Dodatak 5.)

− Dodatak 6. Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti (u daljnjem tekstu: Dodatak 6.)

− Dodatak 7. Specifikacije i informacije koje se odnose na punjenje primjenjive na određene kategorije ili razrede radijske opreme (u daljnjem tekstu: Dodatak 7.).

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22. 5. 2014.)

2. Direktiva (EU) 2022/2380 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu (SL L 315, 07. 12. 2022.).

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22. 8. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139)

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/1717 od 27. lipnja 2023. o izmjeni Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih specifikacija za utor za punjenje i komunikacijski protokol za punjenje za sve kategorije ili razrede radijske opreme koja se može puniti s kabelom (SL L 223, 11. 9. 2023.).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na radijsku opremu.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) radijsku opremu koju upotrebljavaju radioamateri u smislu Radijskih propisa donesenih u okviru Statuta i Konvencije Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), osim radioamaterske opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu

b) pomorsku opremu, koja udovoljava posebnim uvjetima utvrđenima posebnim propisom kojim se uređuje pomorska oprema i pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, kojima su preuzete odredbe Direktive 96/98/EZ Vijeća od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi

c) opremu za zrakoplovstvo, na koju se primjenjuje propis o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139, namijenjenu isključivo za uporabu u zraku:

1. zrakoplove, osim bespilotnih zrakoplova, kao i povezane motore, propelere, dijelove i neugrađenu opremu

2. bespilotne zrakoplove, kao i povezane motore, propelere, dijelove i neugrađenu opremu, čiji je projekt certificiran u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139, koji su namijenjeni za rad samo na radijskim frekvencijama dodijeljenima Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije za potrebe zaštićene uporabe u zrakoplovstvu.

d) pribor za ocjenjivanje izrađen po narudžbi, koji služi samo za uporabu stručnjacima isključivo u objektima za istraživanje i razvoj, i u te svrhe

e) radijsku opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i sigurnosno-obavještajnih agencija.

(3) U smislu stavka 2. točke a) ovoga članka radijski pribor, koji sastavljaju i kojim se služe radioamateri, radijska oprema koju su preinačili i kojom se služe radioamateri, te oprema koju izrađuju radioamateri u pokusne i znanstvene svrhe, a namijenjena je amaterskoj službi, ne smatraju se radijskom opremom stavljenom na raspolaganje na tržištu.

Značenje pojmova

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2. akreditacija: akreditacija kako je utvrđena člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008

3. distributer: svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja stavlja radijsku opremu na raspolaganje na tržištu

4. elektromagnetska smetnja: svaka elektromagnetska pojava koja može narušiti radne značajke opreme, a obuhvaća elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promjenu u mediju širenja elektromagnetskih valova

5. gospodarski subjekt: proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer

6. hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo: nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008

7. ministar: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije

8. Ministarstvo: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije

9. ocjenjivanje sukladnosti: postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zahtjevi iz ovoga Pravilnika koji se odnose na radijsku opremu

10. ovlašteni zastupnik: svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće

11. oznaka CE: oznaka kojom proizvođač označuje da je radijska oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju koje predviđa njezino stavljanje

12. povlačenje: svaka mjera usmjerena na sprječavanje da radijska oprema u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu

13. povrat: svaka mjera usmjerena na postizanje vraćanja radijske opreme koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku

14. prijavljeno tijelo: tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je prijavljeno od strane tijela koje provodi prijavljivanje Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti za određeno područje

15. proizvođač: fizička ili pravna osoba koja proizvodi radijsku opremu ili koja je projektirala ili proizvela radijsku opremu, i koja stavlja tu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom

16. radijska oprema: električni ili elektronički proizvod koji namjerno odašilje i/ili prima radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije, ili električni ili elektronički proizvod kojemu se mora dodati dodatak, kao što je antena, kako bi namjerno odašiljao i/ili primao radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije

17. radijske komunikacije: elektroničke komunikacije putem radijskih valova

18. radijski valovi: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija nižih od 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja

19. radijsko sučelje: specifikacija regulirane uporabe radiofrekvencijskog spektra

20. radiodeterminacija: određivanje položaja, brzine i/ili drugih značajki kakvog objekta ili dobivanje podataka o tim parametrima primjenom svojstava širenja radijskih valova

21. razred (klasa) radijske opreme: razred koji obuhvaća pojedine vrste radijske opreme koje se u smislu ovoga Pravilnika smatraju sličnima, kao i radijska sučelja za koja je radijska oprema projektirana

22. stavljanje na raspolaganje na tržištu: svaka isporuka radijske opreme za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske unije u okviru trgovačke djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja

23. stavljanje na tržište: prvo stavljanje radijske opreme na raspolaganje na tržištu

24. stavljanje u pogon: prva uporaba radijske opreme od strane krajnjeg korisnika

25. štetna smetnja: smetnja koja ugrožava rad radionavigacijske službe ili drugih sigurnosnih služba, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s mjerodavnim propisima

26. tehnička specifikacija: dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje radijska oprema mora ispuniti

27. tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti

28. usklađena norma: usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012

29. uvoznik: svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji koja radijsku opremu iz treće zemlje stavlja na tržište Europske unije

30. Zakon: Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

31. zakonodavstvo Europske unije o usklađivanju: svako zakonodavstvo Europske unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište.

Bitni zahtjevi za radijsku opremu

Članak 5.

(1) Radijska oprema mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima:

1. zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te zaštite imovine, uključujući zahtjeve u pogledu sigurnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja

2. zaštitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti

3. zahtjevima u pogledu projektiranja i proizvodnje radijske opreme koja djelotvorno upotrebljava radiofrekvencijski spektar i podržava učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra, kako bi se izbjegle štetne smetnje

4. zahtjevima koji se odnose na:

a) mogućnost rada s dodacima, osobito s uređajem za punjenje za kategorije ili razrede radijske opreme iz Dodatka 7. Dijela I. ovoga Pravilnika

b) mogućnost umreženog rada s drugim uređajima

c) mogućnost priključenja na odgovarajuće vrste sučelja

d) zaštitu elektroničkih komunikacijskih mreža od mogućih zlouporaba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kakvoće usluge

e) zaštitu osobnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga

f) osiguravanje sprječavanja zlouporaba i prijevara

g) osiguravanje pristupa hitnim službama

h) olakšavanje uporabe osobama s invaliditetom

i) osiguravanje da se softver može učitavati samo u radijsku opremu kod koje je jasno dokazana sukladnost kombinacije radijske opreme i softvera.

(2) Radijska oprema obuhvaćena kategorijama ili razredima iz Dodatka 7. Dijela I. ovoga Pravilnika izrađuje se na način da je u skladu sa specifikacijama koje se odnose na sposobnosti punjenja utvrđene u tom Dodatku za mjerodavnu kategoriju ili razred radijske opreme.

(3) Kategorije ili razrede radijske opreme obuhvaćene zahtjevima iz stavka 1. točke 4. i stavka 2. ovoga članka određuje Europska komisija mjerodavnim propisima.

Pružanje podataka o sukladnosti kombinacija radijske opreme i softvera

Članak 6.

(1) Proizvođači radijske opreme i softvera, koji omogućuju da se radijska oprema upotrebljava u skladu s predviđenom namjenom, obvezni su dostaviti Agenciji i Europskoj komisiji podatke o sukladnosti kombinacije radijske opreme i softvera s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika. Takvi podaci proizlaze iz ocjenjivanja sukladnosti provedenog u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika, a pružaju se u obliku EU izjave o sukladnosti koja sadržava podatke navedene u Dodatku 5. ovoga Pravilnika. Ovisno o posebnoj kombinaciji radijske opreme i softvera, tim je podacima točno utvrđena radijska oprema i softver za koje je proveden postupak ocjenjivanja, i ti se podaci moraju redovito obnavljati.

(2) Kategorije ili razrede radijske opreme obuhvaćene zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka određuje Europska komisija mjerodavnim propisima.

Registracija vrsta radijske opreme unutar određenih kategorija

Članak 7.

(1) Proizvođač je obvezan registrirati vrste radijske opreme unutar kategorija radijske opreme, na koje se odnosi niska razina sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, u središnjem sustavu koji uspostavlja Europska komisija, prije nego što se radijska oprema unutar tih kategorija stavlja na tržište. Prigodom registracije tih vrsta radijske opreme proizvođač dostavlja dio tehničke dokumentacije ili, ako je to opravdano, sve dijelove tehničke dokumentacije iz Dodatka 4. točaka a), d), e), f), g), h) i i). Europska komisija svakoj registriranoj vrsti radijske opreme dodjeljuje registracijski broj koji proizvođači stavljaju na radijsku opremu koja se stavlja na tržište.

(2) Kategorije radijske opreme obuhvaćene zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka te dijelove tehničke dokumentacije, koji se dostavljaju, određuje Europska komisija mjerodavnim propisima.

(3) Središnji sustav iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati odgovarajuću kontrolu pristupa povjerljivim podacima.

Stavljanje radijske opreme na raspolaganje na tržištu

Članak 8.

Radijska oprema može se slobodno stavljati na raspolaganje na tržištu u Republici Hrvatskoj samo ako je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Stavljanje radijske opreme u pogon i uporaba

Članak 9.

Radijska oprema može se staviti u pogon i upotrebljavati samo ako je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika te je pravilno ugrađena, održavana i upotrebljava se za svoju predviđenu namjenu.

Obavješćivanje o tehničkim specifikacijama radijskih sučelja

Članak 10.

(1) Agencija utvrđuje i javno objavljuje podatke o radijskim sučeljima koja su regulirana u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija će u skladu s posebnim propisom, kojim su uređeni postupci službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva, izvješćivati Europsku komisiju o radijskim sučeljima koja su regulirana u Republici Hrvatskoj, osim o:

a) radijskim sučeljima koja su u skladu s odlukama Europske komisije o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra, donesenima u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici

b) radijskim sučeljima koja, u skladu s provedbenim propisima Europske komisije iz stavka 3. ovoga članka, odgovaraju radijskoj opremi koja se može staviti u pogon i upotrebljavati bez ograničenja unutar Europske unije.

(3) Europska komisija donosi provedbene propise kojima se utvrđuje jednakovrijednost prijavljenih radijskih sučelja i dodjeljuju razredi radijske opreme.

Slobodno kretanje radijske opreme

Članak 11.

(1) Radijska oprema, koja nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, može biti javno izlagana i predstavljena u Republici Hrvatskoj samo uz jasno i razvidno istaknutu oznaku da stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u pogon takve opreme nije dopušteno u Republici Hrvatskoj.

(2) Javno izlaganje i predstavljanje opreme iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je ako su prethodno poduzete odgovarajuće mjere u svrhu izbjegavanja štetnih smetnja, elektromagnetskih smetnja i rizika za zdravlje i sigurnost ljudi i životinja, te zaštite imovine.

II. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Stavljanje na tržište određenih kategorija ili razreda radijske opreme iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika

Članak 12.

(1) Gospodarski subjekt, koji potrošačima i drugim krajnjim korisnicima ponudi mogućnost stjecanja radijske opreme iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika zajedno s uređajem za punjenje, obvezan je potrošačima i drugim krajnjim korisnicima ponuditi mogućnost stjecanja te radijske opreme i bez uređaja za punjenje.

(2) Gospodarski subjekt iz stavka 1. ovoga članka obvezan je uključiti podatkovni kabel/kabel za punjenje zajedno s radijskom opremom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Gospodarski subjekt, koji je potrošačima i drugim krajnjim korisnicima stavio na raspolaganje radijsku opremu iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika, obvezan je pružiti informacije o tome je li s takvom radijskom opremom uključen uređaj za punjenje, uporabom piktograma koji je prilagođen korisnicima i lako dostupan, u skladu s Dodatkom 7. Dijelom III. ovoga Pravilnika.

(4) Piktogram iz stavka 3. ovoga članka prikazuje se na vidljiv i čitljiv način, otiskivanjem na pakiranju ili stavljanjem na pakiranje u obliku naljepnice, a u slučaju prodaje na daljinu, prikazivanjem blizu oznake cijene.

Obveze proizvođača

Članak 13.

(1) Kada stavlja svoju radijsku opremu na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da je ta oprema oblikovana i proizvedena u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođač je obvezan osigurati da je radijska oprema izrađena tako da se njome može rukovati u najmanje jednoj državi članici Europske unije, a da se ne prekrše primjenjivi zahtjevi o uporabi radiofrekvencijskog spektra.

(4) Proizvođač je obvezan sastaviti tehničku dokumentaciju iz članka 24. ovoga Pravilnika i provesti ili osigurati provedbu primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika. Ako je tim postupkom dokazana sukladnost radijske opreme s propisanim zahtjevima, proizvođač sastavlja EU izjavu o sukladnosti i stavlja oznaku CE.

(5) Proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište.

(6) Proizvođač je obvezan osigurati provedbu postupaka za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje u skladu s ovim Pravilnikom. Na odgovarajući način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama radijske opreme te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama, koje su navedene u EU izjavi o sukladnosti, a na temelju kojih je utvrđena sukladnost radijske opreme. Kada to smatra prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja radijska oprema, proizvođač ispituje uzorke radijske opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti krajnjih korisnika, istražuje i, prema potrebi, vodi knjigu pritužbi i registar nesukladne radijske opreme i njezina povrata, o čemu mora obavješćivati distributere.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da radijska oprema, koju je stavio na tržište, nosi broj tipa, šarže ili serije, ili bilo koji drugi podatak koji omogućuje njezinu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda radijske opreme, da se traženi podaci navedu na pakiranju radijske opreme ili u popratnom dokumentu.

(8) Proizvođač na radijskoj opremi navodi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda radijske opreme, te podatke navodi na pakiranju radijske opreme ili u popratnom dokumentu. U adresi je obvezan navesti jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Ti podaci moraju biti na jeziku koji bez poteškoća mogu razumjeti krajnji korisnici i nadležno inspekcijsko tijelo.

(9) Proizvođač je obvezan osigurati da su uz radijsku opremu priložene čitljive, jasne i razumljive upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Upute sadržavaju podatke koji su nužni za uporabu radijske opreme u skladu s njezinom predviđenom namjenom te, prema potrebi, opis dodataka i sastavnica, uključujući softver, koji omogućuju da radijska oprema radi u skladu s predviđenom namjenom.

(10) U slučaju radijske opreme, koja namjerno odašilje radijske valove, uključuju se i sljedeći podaci:

a) frekvencijski pojas ili frekvencijski pojasi u kojima radi radijska oprema

b) najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu ili pojasima u kojima radi radijska oprema.

(11) U slučaju radijske opreme iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika upute sadržavaju podatke o specifikacijama koje se odnose na sposobnosti punjenja radijske opreme i kompatibilne uređaje za punjenje, u skladu s Dodatkom 7. Dijelom II. ovoga Pravilnika.

(12) Proizvođači, koji stave na raspolaganje potrošačima i drugim krajnjim korisnicima radijsku opremu iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika, obvezni su podatke iz stavka 10. ovoga članka prikazati na oznaci, u skladu s Dodatkom 7. Dijelom IV. ovoga Pravilnika.

(13) Oznaka iz stavka 11. ovoga članka mora biti prikazana na vidljiv i čitljiv način:

a) otiskivanjem s uputama i na pakiranju ili stavljanjem na pakiranje u obliku naljepnice

b) stavljanjem na radijsku opremu, u slučaju da proizvod nema pakiranje

c) otiskivanjem kao zaseban dokument priložen radijskoj opremi, u slučaju da veličina ili priroda radijske opreme ne dopuštaju drukčiji način

d) blizu oznake cijene, u slučaju prodaje na daljinu.

(14) Proizvođač je obvezan osigurati da je uz svaki primjerak radijske opreme priložen primjerak EU izjave o sukladnosti ili pojednostavljena EU izjava o sukladnosti u kojoj je navedena točna internetska adresa na kojoj je dostupan cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

(15) Proizvođač je obvezan osigurati da, u slučajevima kada postoje ograničenja u vezi sa stavljanjem u pogon ili obvezom pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, podaci na pakiranju omogućuju određivanje države članice ili zemljopisnog područja unutar države članice Europske unije na kojem postoje ograničenja u vezi sa stavljanjem u pogon ili obvezom pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Ti podaci dopunjuju upute koje se prilažu radijskoj opremi.

(16) Proizvođač koji smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema koju je stavio na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom, bez odgode je obvezan poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se ta radijska oprema uskladila ili povukla s tržišta, ili kako bi se osigurao njezin povrat od krajnjih korisnika. Ako radijska oprema predstavlja rizik, proizvođač je obvezan o tome bez odgode obavijestiti nadležno nacionalno tijelo, uz navođenje pojedinosti, osobito o nesukladnosti te o svim poduzetim popravnim radnjama i njihovu ishodu.

(17) Na opravdani zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođač je obvezan dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti radijske opreme s ovim Pravilnikom, u papirnatom ili elektroničkom obliku, na jeziku lako razumljivom tom tijelu. Proizvođač je obvezan surađivati s tim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj radnji poduzetoj u svrhu uklanjanja rizika koje predstavlja radijska oprema koju je proizvođač stavio na tržište.

Ovlašteni zastupnik

Članak 14.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika. Obveze iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

(2) Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač, a osobito sljedeće:

a) mora čuvati EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju u razdoblju od deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište, te je dati na uvid nadležnom inspekcijskom tijelu u skladu s njegovim zahtjevom

b) na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela, mora bez odgode dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju nužnu za dokazivanje sukladnosti radijske opreme

c) na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela mora s njima surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja radijska oprema obuhvaćena njegovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 15.

(1) Uvoznik je obvezan stavljati na tržište samo sukladnu radijsku opremu.

(2) Prije stavljanja radijske opreme na tržište uvoznik mora utvrditi da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika, te da je radijska oprema izrađena tako da se može upotrebljavati u najmanje jednoj državi članici Europske unije, a da se ne prekrše primjenjivi zahtjevi o uporabi radiofrekvencijskog spektra. Uvoznik mora utvrditi da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da radijska oprema ima oznaku CE i da su joj priloženi podaci i dokumenti iz članka 13. stavaka 8., 9. i 13. ovoga Pravilnika, te da je proizvođač udovoljio zahtjevima iz članka 13. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(3) Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema nije u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, radijsku opremu ne smije staviti na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Ako radijska oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i nadležno inspekcijsko tijelo.

(4) Uvoznik je obvezan na radijskoj opremi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan ili, ako to nije moguće, te podatke navodi na pakiranju ili u popratnom dokumentu. Ti podaci moraju biti na jeziku koji bez poteškoća mogu razumjeti krajnji korisnici i nadležno inspekcijsko tijelo.

(5) Uvoznik, koji potrošačima i drugim krajnjim korisnicima stavlja na raspolaganje radijsku opremu iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika, obvezan je osigurati da takva radijska oprema prikazuje oznaku iz članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika na vidljiv i čitljiv način ili da se isporučuje u skladu s člankom 13. stavcima 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika. U slučaju prodaje na daljinu oznaka se prikazuje blizu oznake cijene.

(6) Uvoznik je obvezan osigurati da su uz radijsku opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(7) Uvoznik je obvezan osigurati, dok je radijska oprema pod njegovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza radijske opreme ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(8) Ako to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja radijska oprema, uvoznik je obvezan, kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, provoditi ispitivanje uzoraka radijske opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istraživati i, prema potrebi, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladne radijske opreme i njezina povrata, o čemu mora obavješćivati distributere.

(9) Uvoznik koji smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema koju je stavio na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom, obvezan je bez odgode poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se ta radijska oprema uskladila ili povukla s tržišta, ili kako bi se osigurao njezin povrat od krajnjih korisnika. Ako radijska oprema predstavlja rizik, uvoznik je obvezan o tome bez odgode obavijestiti nadležno nacionalno tijelo, uz navođenje pojedinosti, osobito o nesukladnosti te o svim poduzetim popravnim radnjama i njihovu ishodu.

(10) Uvoznik je obvezan u razdoblju od deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište čuvati presliku EU izjave o sukladnosti, kako bi bila na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu, te osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tom tijelu na njegov zahtjev.

(11) Na opravdani zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznik je obvezan dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti radijske opreme s ovim Pravilnikom, u papirnatom ili elektroničkom obliku, na jeziku lako razumljivom tom tijelu. Uvoznik je obvezan surađivati s tim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj radnji poduzetoj u svrhu uklanjanja rizika koje predstavlja radijska oprema koju je uvoznik stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 16.

(1) Distributer je obvezan, prigodom stavljanja radijske opreme na raspolaganje na tržištu, voditi računa o zahtjevima iz ovoga Pravilnika.

(2) Distributer je obvezan, prije stavljanja radijske opreme na raspolaganje na tržištu, provjeriti nosi li radijska oprema propisanu oznaku CE, je li uz nju priložena potrebna dokumentacija, upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 13. stavaka 2., 6., 7., 8., 9., 13. i 14. i članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Distributer, koji potrošačima i drugim krajnjim korisnicima stavlja na raspolaganje radijsku opremu iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika, obvezan je osigurati da takva radijska oprema prikazuje oznaku iz članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika na vidljiv i čitljiv način ili da se isporučuje u skladu s člankom 13. stavcima 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika. U slučaju prodaje na daljinu oznaka se prikazuje blizu oznake cijene.

(4) Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema nije u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, radijsku opremu ne smije staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Ako radijska oprema predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te nadležno inspekcijsko tijelo.

(5) Distributer je obvezan osigurati, dok je radijska oprema pod njegovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza radijske opreme ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema, koju je stavio na raspolaganje na tržištu, nije u skladu s ovim Pravilnikom, obvezan je osigurati provedbu popravnih radnji kako bi se ta radijska oprema uskladila ili povukla s tržišta, ili kako bi se osigurao njezin povrat od krajnjih korisnika. Ako radijska oprema predstavlja rizik, distributer je obvezan o tome bez odgode obavijestiti nadležna nacionalna tijela onih država članica Europske unije u kojima je radijsku opremu stavio na raspolaganje na tržištu, uz navođenje pojedinosti, osobito o nesukladnosti te o svim poduzetim popravnim radnjama i njihovu ishodu.

(7) Na opravdani zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributer je obvezan dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti radijske opreme s ovim Pravilnikom, u papirnatom ili elektroničkom obliku, na jeziku lako razumljivom tom tijelu. Distributer je obvezan surađivati s tim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj radnji poduzetoj u svrhu uklanjanja rizika koje predstavlja radijska oprema koju je distributer stavio na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 17.

Ako uvoznik ili distributer stavlja radijsku opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, ili preinačuje radijsku opremu koja je već stavljena na tržište, na takav način da to može utjecati na njezinu sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika, smatrat će se proizvođačem u smislu ovoga Pravilnika te podliježe obvezama proizvođača iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 18.

(1) Gospodarski subjekti obvezni su, na zahtjev nadležnog inspektora, dostaviti podatke o identitetu:

a) svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio radijsku opremu

b) svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili radijsku opremu.

(2) Gospodarski subjekti moraju biti u mogućnosti dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od deset godina od dana kada im je radijska oprema isporučena ili od dana kada su radijsku opremu isporučili.

III. SUKLADNOST RADIJSKE OPREME

Pretpostavka sukladnosti radijske opreme

Članak 19.

(1) Ako radijska oprema udovoljava odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme, smatra se da je sukladna odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika. Pretpostavka sukladnosti ograničena je na opseg usklađene norme ili norma koje se primjenjuju te primjenjivih bitnih zahtjeva koje obuhvaća takva usklađena norma ili norme.

(2) Hrvatsko nacionalno normirno tijelo osigurava, u skladu s mjerodavnim odredbama zakona kojim se uređuje područje normizacije, podatke o hrvatskim normama.

(3) Ako u Republici Hrvatskoj nisu prihvaćene i objavljene hrvatske norme kojima su prihvaćene usklađene europske norme koje se odnose na radijsku opremu, a koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, mogu se primjenjivati odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme

Članak 20.

(1) Proizvođač je obvezan provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme sa svim odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika. U postupku ocjenjivanja sukladnosti uzimaju se u obzir svi radni uvjeti i sve moguće konfiguracije, a u ocjenjivanju bitnog zahtjeva iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika uzimaju se u obzir i okolnosti koje se mogu razumno predvidjeti.

(2) Proizvođač može dokazivati sukladnost radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. ovoga Pravilnika primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka 1., Dodatka 2. i Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga Pravilnika, za koju je proizvođač primijenio usklađene norme iz članka 19. ovoga Pravilnika, provodi se primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka 1., Dodatka 2. i Dodatka 3. ovoga Pravilnika, prema izboru proizvođača.

(4) Ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga Pravilnika, za koju proizvođač nije primijenio usklađene norme iz članka 19. ovoga Pravilnika, ili ih je primijenio djelomično, provodi se primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka 2. i Dodatka 3. ovoga Pravilnika, prema izboru proizvođača.

EU izjava o sukladnosti

Članak 21.

(1) EU izjava o sukladnosti je dokument kojim se potvrđuje da radijska oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti sastavljena je prema predlošku i mora sadržavati sve podatke iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika, te se redovito usklađuje i dopunjuje. EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ili na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi korisnici.

(3) Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti sadržava podatke iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika te se redovito usklađuje i dopunjuje. Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te mora sadržavati poveznicu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

(4) Ako radijska oprema mora udovoljavati i drugim propisima Europske unije koji zahtijevaju sastavljanje EU izjave o sukladnosti, sastavlja se jedinstvena EU izjava o sukladnosti u kojoj se navode svi mjerodavni propisi Europske unije uz upućivanje na njihovu objavu.

(5) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Opća načela za oznaku CE

Članak 22.

(1) Opća načela za oznaku CE utvrđena su člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Ako to nije moguće zbog prirode radijske opreme, oznaka CE koja se stavlja na radijsku opremu može imati visinu manju od 5 mm, uz uvjet da je oznaka uočljiva i čitljiva.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela

Članak 23.

(1) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezni su radijsku opremu, koja udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, prije stavljanja na tržište označiti oznakom CE.

(2) Oznaka CE stavlja se na radijsku opremu ili na njezinu pločicu s podacima na način da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva, osim ako to nije moguće zbog prirode radijske opreme. Oznaka CE stavlja se i na pakiranje na način da je vidljiva i čitljiva.

(3) Ako se u postupku ocjenjivanja sukladnosti primjenjuje postupak iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, uz oznaku CE mora se navesti i identifikacijski broj prijavljenog tijela. Prijavljeno tijelo obvezno je staviti svoj identifikacijski broj, ili identifikacijski broj prijavljenog tijela, prema njegovoj uputi, stavlja proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. Identifikacijski broj prijavljenog tijela mora biti iste visine kao oznaka CE.

(4) Nadležni inspektor poduzet će odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom protiv proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koji je označio radijsku opremu protivno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Tehnička dokumentacija

Članak 24.

(1) Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve podatke ili pojedinosti o sredstvima kojima se proizvođač koristio kako bi osigurao da radijska oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, a osobito mora sadržavati podatke utvrđene u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Tehnička dokumentacija sastavlja se prije nego što je radijska oprema stavljena na tržište te se redovito usklađuje i dopunjuje.

(3) Tehnička dokumentacija i prepiska, koja se odnosi na bilo koji postupak EU ispitivanja tipa, sastavlja se na službenom jeziku države članice Europske unije u kojoj prijavljeno tijelo ima poslovni nastan, ili na jeziku prihvatljivom prijavljenom tijelu.

(4) Ako tehnička dokumentacija nije sastavljena u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo može zahtijevati od proizvođača ili uvoznika da u određenom roku, o svojem trošku, povjeri tijelu koje je prihvatljivo nadležnom inspekcijskom tijelu provedbu ispitivanja radi provjere sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 25.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme samo na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi ministar, uz uvjet da to tijelo ima potvrdu hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela o ispunjavanju uvjeta iz posebnog propisa o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Postupak utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u ime Ministarstva provodi hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo.

(3) Potvrda o akreditaciji mora osobito sadržavati:

− nadnevak izdavanja potvrde

− opseg aktivnosti i proizvode za koje se ovlaštenje izdaje

− ime osobe odgovorne za provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka, koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi Ministarstvu, mora sadržavati sljedeće:

− podatke o podnositelju zahtjeva

− presliku potvrde o akreditaciji.

(5) Rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili vrijediti do ukidanja.

(6) Tijelo koje provodi prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti u smislu ovoga Pravilnika je Ministarstvo.

(7) Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o prijavljenim tijelima za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, o opsegu izdanih ovlaštenja, o svakoj promjeni u vezi s izdanim ovlaštenjima te o tijelima nadležnima za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Pravilnika.

(8) Ministarstvo će obavijestiti prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti o identifikacijskom broju koji mu je dodijelila Europska komisija.

(9) Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisom o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti tijekom cijelog razdoblja važenja rješenja o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Smatra se da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje ima potvrdu o akreditaciji hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela, udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i posebnog propisa o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih tom akreditacijom.

(11) Ako hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo u redovitoj ili izvanrednoj provjeri osposobljenosti prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da to tijelo ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka ministar će ukinuti rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka, i to u cijelosti ili u dijelu u kojem je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane uvjete.

(13) Popis prijavljenih tijela za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme vodi Ministarstvo, koje ga redovito dopunjuje i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(14) Prijavljena tijela osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na svoje odluke.

V. NADZOR TRŽIŠTA, KONTROLA RADIJSKE OPREME KOJA SE STAVLJA NA TRŽIŠTE I MJERE ZAŠTITE

Primjena Uredbe (EU) 2019/1020

Članak 26.

Na radijsku opremu iz ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuje Uredba (EU) 2019/1020.

Nadzor i mjere zaštite

Članak 27.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor radijske opreme na tržištu, provode inspektori elektroničkih komunikacija Agencije u skladu sa Zakonom i posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(2) O obavljenom nadzoru radijske opreme na tržištu nadležni inspektor vodi zapisnik.

(3) Ako u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje osnovane sumnje da radijska oprema predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost ljudi, životinja i biljaka, okoliša i imovine, ili da nije u skladu s najmanje jednim od bitnih zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor ocjenjuje ispunjava li radijska oprema sve zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Gospodarski subjekti obvezni su surađivati s nadležnim inspektorom.

(4) Ako tijekom ocjenjivanja iz stavka 3. ovoga članka nadležni inspektor utvrdi da radijska oprema nije u skladu sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika, bez odgode će zahtijevati da gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi radijsku opremu uskladio s tim zahtjevima, povukao radijsku opremu s tržišta ili izvršio njezin povrat u primjerenom roku, određenom s obzirom na vrstu rizika.

(5) Nadležni inspektor može, u okviru mjera koje je ovlašten poduzimati, narediti gospodarskom subjektu ispitivanje radijske opreme.

(6) Ako utvrdi da radijska oprema stavljena na tržište i/ili u pogon ima formalni nedostatak iz članka 29. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor naredit će gospodarskom subjektu uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem se nepravilnosti moraju ukloniti.

(7) Ako se ispitivanjem iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da radijska oprema ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor odredit će mjere gospodarskom subjektu radi uklanjanja utvrđene nesukladnosti, povlačenja radijske opreme s tržišta ili povrata od krajnjih korisnika u primjerenom roku, određenom s obzirom na vrstu rizika.

(8) Ako se ispitivanjem iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da radijska oprema, za koju je utvrđena sukladnost, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost ljudi ili za druge vidove zaštite javnog interesa, nadležni inspektor odredit će mjere gospodarskom subjektu radi uklanjanja utvrđenog rizika, povlačenja radijske opreme s tržišta ili povrata od krajnjih korisnika u primjerenom roku, određenom s obzirom na vrstu rizika.

(9) Nadležni inspektor obvezan je o poduzetim mjerama iz stavaka 7. i 8. ovoga članka obavijestiti prijavljeno tijelo, ako je prijavljeno tijelo bilo uključeno u postupak ocjenjivanja sukladnosti.

(10) Kada nadležni inspektor smatra da se nesukladnost radijske opreme ne odnosi samo na tržište Republike Hrvatske, o ishodu ispitivanja i mjerama koje je odredio gospodarskom subjektu obavijestit će Europsku komisiju i druge države članice Europske unije.

(11) Gospodarski subjekt obvezan je poduzeti mjere, koje je odredio nadležni inspektor, nad svom odgovarajućom radijskom opremom koju je stavio na raspolaganje na tržištu.

(12) Ako gospodarski subjekt ne ukloni nepravilnosti u određenom roku iz stavaka 4., 6., 7. i 8. ovoga članka, nadležni inspektor odredit će gospodarskom subjektu odgovarajuće mjere u svrhu zabrane ili ograničavanja stavljanja radijske opreme na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske, povlačenja radijske opreme s tržišta ili povrata od krajnjih korisnika.

(13) Nadležni inspektor će o poduzetim mjerama iz stavaka 8. i 12. ovoga članka bez odgode obavijestiti Europsku komisiju, uz navođenje razloga za određivanje tih mjera.

(14) Obavijest Europskoj komisiji iz stavka 13. ovoga članka sadržava sve dostupne pojedinosti, a osobito podatke potrebne za identifikaciju nesukladne radijske opreme, podrijetlo radijske opreme, vrstu nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih mjera te argumente gospodarskog subjekta. U slučaju kada radijska oprema ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor u obavijesti osobito navodi razloge nesukladnosti koji mogu biti sljedeći:

a) neispunjenje bitnih zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika ili

b) nedostatak u usklađenim normama iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(15) Ako druge države članice Europske unije ili Europska komisija u roku od tri mjeseca nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 14. ovoga članka ne podnesu prigovor na privremenu mjeru koju poduzima nadležni inspektor, mjera se smatra opravdanom.

(16) Nadležni inspektor osigurava da se odgovarajuće restriktivne mjere. koje se odnose na radijsku opremu. poduzmu bez odgode.

(17) Nadležno inspekcijsko tijelo će o poduzetim mjerama bez odgode obavijestiti javnost na svojim internetskim stranicama, a prema potrebi i na drugi prikladan način.

(18) Ako nadležni inspektor utvrdi da je za radijsku opremu, koja ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo, koje je prijavilo Ministarstvo, izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa, o tome će obavijestiti Ministarstvo.

(19) U slučaju iz stavka 18. ovoga članka hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo će, u skladu s odredbama članka 25. ovoga Pravilnika, obaviti izvanrednu provjeru osposobljenosti prijavljenog tijela, ako je to tijelo ovlašteno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(20) Nadležni inspektor će, u slučaju kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno prema propisima druge države članice Europske unije, izvijestiti Ministarstvo koje o tome bez odgode izvješćuje nadležno tijelo te države članice.

Zaštitni postupak Europske unije

Članak 28.

Ako Europska komisija utvrdi da je nacionalna mjera iz članka 27. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika opravdana, nadležni inspektor poduzima potrebne mjere za povlačenje nesukladne radijske opreme te o tome obavješćuje Europsku komisiju. Ako se utvrdi da je mjera neopravdana, nadležni inspektor povlači tu mjeru.

Radijska oprema s formalnim nedostatkom

Članak 29.

(1) Smatra se da je radijska oprema proizvod s formalnim nedostatkom ako se utvrdi jedan od sljedećih nedostataka:

a) oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 23. ovoga Pravilnika

b) oznaka CE nije stavljena

c) identifikacijski broj prijavljenog tijela, u slučaju kada se primjenjuje postupak za ocjenjivanje sukladnosti iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, stavljen je protivno članku 23. ovoga Pravilnika, ili nije stavljen

d) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena

e) EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena

f) tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna

g) podaci iz članka 13. stavaka 6. i 7. ili članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika nedostaju, netočni su ili nepotpuni

h) podaci o predviđenoj namjeni radijske opreme, EU izjava o sukladnosti ili ograničenja u uporabi iz članka 13. stavaka 8., 9., 13. i 14. ovoga Pravilnika nisu priloženi radijskoj opremi

i) zahtjevi za identifikaciju gospodarskih subjekata iz članka 18. ovoga Pravilnika nisu ispunjeni

j) nesukladnost s člankom 7. ovoga Pravilnika ili člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) Smatra se da je radijska oprema iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika proizvod s formalnim nedostatkom ako se utvrdi bilo koji od nedostataka iz stavka 1. ovoga članka ili bilo koji od sljedećih nedostataka:

a) piktogram iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika ili oznaka iz članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika nisu ispravno sastavljeni

b) oznaka iz članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika nije priložena radijskoj opremi

c) piktogram ili oznaka nisu stavljeni ili prikazani u skladu s člankom 12. stavkom 4., odnosno člankom 13. stavkom 12. ovoga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Propis koji prestaje važiti

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radijskoj opremi (»Narodne novine«, br. 49/16. i 88/19.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba Dodatka 7. Dijela I. točke 1. podtočaka 1.1 do 1.12, koje stupaju na snagu 28. prosinca 2024., i odredbe Dodatka 7. Dijela I. točke 1. podtočke 1.13 koja stupa na snagu 28. travnja 2026.

Klasa: 344-05/23-01/1 Urbroj: 530-07-24-10 Zagreb, 13. svibnja 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

DODATAK 1.

MODUL A: UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Unutarnja kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. ovoga Dodatka te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da radijska oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju u skladu s člankom 24. ovoga Pravilnika.

3. Proizvodnja

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi proizvodni postupak i nadzor nad postupkom proizvodnje osigurao sukladnost proizvedene radijske opreme s tehničkom dokumentacijom i bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

4. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1. Proizvođač je obvezan svaku pojedinu radijsku opremu označiti oznakom sukladnosti iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika, koja udovoljava svim uvjetima utvrđenima Zakonom i ovim Pravilnikom.

4.2. Proizvođač je obvezan izdati pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku pojedinu radijsku opremu i čuvati je zajedno s tehničkom dokumentacijom u razdoblju od najmanje deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište, te je dati na uvid nadležnom inspektoru, na njegov zahtjev. U izjavi se navodi radijska oprema za koju je izjava sastavljena.

Na zahtjev nadležnih tijela proizvođač je obvezan dostaviti presliku EU izjave o sukladnosti.

5. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. ovoga Dodatka, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su te obveze navedene u njegovu ovlaštenju.

DODATAK 2.

MODULI B I C ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

EU ISPITIVANJE TIPA I SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE

MODUL B: EU ISPITIVANJE TIPA

1. EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje radijske opreme te provjerava i ocjenjuje ispunjava li tehničko rješenje radijske opreme bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika.

2. EU ispitivanje tipa provodi se ocjenjivanjem primjerenosti tehničkog rješenja radijske opreme pregledom tehničke dokumentacije i pripadajućih dokaza iz točke 3. ovoga Modula, bez pregleda uzorka (tip rješenja). Ispitivanje se može ograničiti u odnosu na neke vidove bitnih zahtjeva, kako je odredio proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

3. Proizvođač je obvezan podnijeti zahtjev za EU ispitivanje tipa prijavljenom tijelu prema vlastitom izboru. U zahtjevu se točno navode vidovi bitnih zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika za koje se zahtijeva pregled. Zahtjev osobito sadržava:

a) naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev

b) pisanu izjavu kojom proizvođač izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu

c) tehničku dokumentaciju iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika koja omogućuje ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika te sadržava odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehnička dokumentacija mora sadržavati primjenjive zahtjeve i obuhvatiti, u mjeri u kojoj je to potrebno za ocjenjivanje, projekt i opis proizvodnje i rada radijske opreme

d) popratne dokaze o primjerenosti tehničkog projektiranja. Popratni dokazi moraju navesti sve uporabljene dokumente, osobito ako nisu primijenjene ili su djelomično primijenjene usklađene norme. Popratni dokazi prema potrebi sadržavaju ishode ispitivanja koje je u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama proveo odgovarajući laboratorij proizvođača ili drugi ispitni laboratorij u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4. Prijavljeno tijelo pregledava tehničku dokumentaciju kako bi ocijenilo primjerenost tehničkog rješenja radijske opreme.

5. Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 4. ovoga Modula i njihovi ishodi. Ne dovodeći u pitanje njihove obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo, isključivo uz suglasnost proizvođača, objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično.

6. Ako tip odgovara zahtjevima iz ovoga Pravilnika, koji se primjenjuju na radijsku opremu koja se ispituje, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Potvrda sadržava naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, vidove bitnih zahtjeva obuhvaćene pregledom, uvjete valjanosti potvrde (ako ih ima) i potrebne podatke za identifikaciju ocijenjenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga. Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadržavaju sve odgovarajuće podatke koji omogućuju ocjenjivanje sukladnosti proizvedene radijske opreme s pregledanim tipom te nadzor radijske opreme tijekom njezine uporabe. Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo neće izdati potvrdu o EU ispitivanju tipa te će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti podrobne razloge za neizdavanje potvrde.

7. Prijavljeno tijelo mora biti upoznato sa svim promjenama općepoznatih postignuća, koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ovoga Pravilnika, te utvrđuje zahtijevaju li takve promjene daljnja ispitivanja. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača. Proizvođač je obvezan obavijestiti prijavljeno tijelo, koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa, o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost radijske opreme s bitnim zahtjevima iz ovoga Pravilnika ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za te izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

8. Prijavljeno tijelo obvezno je obavijestiti tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima, te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavljati popis takvih odbijenih, ukinutih ili na kakav drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka. Prijavljeno tijelo obvezno je obavijestiti druga prijavljena tijela o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, ukinulo ili na kakav drugi način ograničilo, i s obzirom na takve potvrde i/ili dodatke, na njihov zahtjev, dostaviti izdane potvrde. U slučaju kada usklađene norme nisu primijenjene, ili su djelomično primijenjene, prijavljeno tijelo obvezno je obavijestiti o tome države članice Europske unije i Europsku komisiju, te im, na njihov zahtjev ili na zahtjev drugog prijavljenog tijela, dostaviti presliku potvrde o EU ispitivanju tipa i/ili njezinih dodataka. Države članice Europske unije i Europska komisija mogu, na zahtjev, dobiti primjerak tehničke dokumentacije i ishode pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke, kao i tehničku dokumentaciju, uključujući i dokumentaciju koju je dostavio proizvođač, u razdoblju od deset godina od dana kada je radijska oprema ocijenjena, ili do isteka valjanosti te potvrde.

9. Proizvođač je obvezan primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa i njezine priloge i dodatke, zajedno s tehničkom dokumentacijom, dati na uvid nadležnom inspektoru na njegov zahtjev, u razdoblju od deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište.

10. Ovlašteni zastupnik može podnijeti zahtjev iz točke 3. te ispuniti obveze iz točaka 7. i 9. ovoga Modula ako su te obveze navedene u njegovu ovlaštenju.

MODUL C: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE

1. Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2. i 3. ovoga Modula te osigurava i izjavljuje da je radijska oprema sukladna s tipom za koji je izdana potvrda o EU ispitivanju tipa te udovoljava zahtjevima iz ovoga Pravilnika, koji se na nju odnose.

2. Proizvodnja

Proizvođač je obvezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem osigurala sukladnost proizvedene radijske opreme s odobrenim tipom, za koji je izdana potvrda o EU ispitivanju tipa, i sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika koji se odnose na tu radijsku opremu.

3. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

3.1. Proizvođač je obvezan staviti oznaku CE na svaku pojedinačnu radijsku opremu, koja je u skladu s tipom za koji je izdana potvrda o EU ispitivanju tipa, i koja ispunjava mjerodavne zahtjeve iz ovoga Pravilnika.

3.2. Proizvođač je obvezan sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model radijske opreme i dati na uvid nadležnom inspektoru u skladu s njegovim zahtjevom, u razdoblju od deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model radijske opreme za koji je ta izjava sastavljena.

Na zahtjev nadležnih tijela proizvođač je obvezan dostaviti presliku EU izjave o sukladnosti.

4. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 3., ovoga Modula, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su te obveze navedene u njegovu ovlaštenju.

DODATAK 3.

MODUL H: POTPUNO OSIGURANJE KAKVOĆE

1. Potpuno osiguranje kakvoće je postupak u kojem proizvođač, koji u potpunosti ispunjava obveze iz točaka 2. i 5. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje na vlastitu odgovornost da određena radijska oprema udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

2. Proizvodnja

Proizvođač upravlja odobrenim sustavom kakvoće iz točke 3. ovoga Dodatka za projektiranje, proizvodnju, završni nadzor i ispitivanje radijske opreme, te podliježe nadzoru iz točke 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav kakvoće

3.1. Proizvođač je obvezan podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kakvoće za određenu radijsku opremu prijavljenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti, prema vlastitom izboru. Zahtjev osobito sadržava:

− naziv i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio njegov ovlašteni zastupnik, i naziv i adresu ovlaštenog zastupnika

− tehničku dokumentaciju za svaki tip radijske opreme koji namjerava proizvoditi i koja, prema potrebi, sadržava sastavnice iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika

− dokumentaciju o sustavu kakvoće

− pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nijednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2. Sustav kakvoće mora osigurati sukladnost radijske opreme s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom. Sve sastavnice, zahtjevi i odredbe koje proizvođač usvaja moraju biti uredno i sustavno dokumentirani, u obliku pisanih metodologija, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kakvoće mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa o kakvoći, a osobito mora sadržavati odgovarajući opis:

− ciljeva kakvoće i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlasti uprave u projektiranju i kakvoći proizvoda

− tehničkih specifikacija, uključujući usklađene norme i tehničke propise, kao i odgovarajuće specifikacije ispitivanja koje će se primijeniti te, u slučaju kada se usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način na koji se osigurava sukladnost radijske opreme s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika

− nadzora projektiranja i tehnika provjere projektiranja, postupaka i sustavnih mjera koje će se primijeniti u projektiranju radijske opreme u skladu s pripadajućim razredom (klasom) opreme

− odgovarajućih tehnika, postupaka i sustavnih mjera proizvodnje, upravljanja kakvoćom i osiguranja kakvoće, koje će se primijeniti

− pregleda i ispitivanja koja će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, učestalosti njihove provedbe, kao i ishode ispitivanja provedenih prije proizvodnje, gdje je to prikladno

− načina na koji se utvrđuje da prostor i oprema za pregled i ispitivanje udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima za provedbu tih pregleda i ispitivanja

− zapisa o kakvoći, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.

− načina nadzora ostvarivanja tražene kakvoće proizvoda i projektiranja te djelotvornosti sustava kakvoće.

3.3. Prijavljeno tijelo mora ocijeniti sustav kakvoće u svrhu utvrđivanja udovoljavanja zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, pri čemu se smatra da sustavi kakvoće, koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu, udovoljavaju zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka.

Prijavljeno tijelo osobito mora ocijeniti osigurava li sustav upravljanja kakvoćom sukladnost proizvoda s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom u pogledu odgovarajuće dokumentacije iz točaka 3.1. i 3.2. ovoga Dodatka, uključujući i rezultate ispitivanja koje je dostavio proizvođač.

Povjerenstvo za provjeru mora imati najmanje jednog člana s iskustvom procjenitelja u odgovarajućoj proizvodnoj tehnologiji. Postupak ocjenjivanja mora sadržavati i procjeniteljev obilazak proizvođačevih proizvodnih pogona.

O odluci se mora obavijestiti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. Obavijest mora sadržavati zaključke provedenog pregleda i obrazloženu odluku.

3.4. Proizvođač mora preuzeti odgovornost za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz potvrđenog sustava kakvoće te ga mora održavati u odgovarajućem i djelotvornom stanju.

3.5. Proizvođač mora redovito izvješćivati prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje je odobrilo sustav kakvoće, o svakoj namjeri promjene u sustavu kakvoće.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti predložene promjene i utvrditi udovoljava li i nadalje promijenjeni sustav kakvoće zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, ili je potrebno ponoviti postupak ocjenjivanja.

O odluci se mora obavijestiti proizvođač. Obavijest mora sadržavati zaključke provedene procjene i obrazloženu odluku.

4. Nadzor sustava kakvoće

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač pravilno sve svoje obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.

4.2. U svrhu provedbe nadzora proizvođač mora prijavljenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti omogućiti pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, nadzor, ispitivanje i skladištenje, te mu mora pružiti sve potrebne podatke i dokumentaciju, a osobito sljedeće:

− dokumentaciju o sustavu kakvoće

− zapise o kakvoći predviđene projektnim dijelom sustava kakvoće, kao što su ishodi analiza, izračuna, ispitivanja, itd.

− zapise o kakvoći predviđene proizvodnim dijelom sustava kakvoće, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.

4.3. Prijavljeno tijelo mora obavljati provjere u primjerenim vremenskim razmacima kako bi se osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće, a izvješće o obavljenoj provjeri mora se dostaviti proizvođaču.

4.4. Prijavljeno tijelo može obaviti i nenajavljeni obilazak proizvođača, tijekom kojega se mogu, prema potrebi, provesti ispitivanja ili narediti provedba ispitivanja u svrhu provjere ispravnog djelovanja sustava kakvoće. Izvješće o obavljenom obilasku mora se dostaviti proizvođaču, kao i ispitno izvješće, ako je provedeno ispitivanje.

5. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač je obvezan staviti oznaku CE u skladu s člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika, te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1. ovoga Dodatka, identifikacijski broj tog tijela na svaki pojedinačni primjerak radijske opreme koji udovoljava primjenjivim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

5.2. Proizvođač je obvezan sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip radijske opreme, te je mora čuvati i dati na uvid nadležnim nacionalnim tijelima, u razdoblju od najmanje deset godina od dana stavljanja radijske opreme na tržište.

6. Proizvođač mora, u razdoblju od najmanje deset godina od dana kada je radijska oprema stavljena na tržište, čuvati i dati na uvid nadležnim nacionalnim tijelima sljedeće:

– tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. ovoga Dodatka

– dokumentaciju o sustavu kakvoće iz točke 3.1. ovoga Dodatka

– promjene u sustavu kakvoće iz točke 3.5. ovoga Dodatka

– odluke i izvješća prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz točaka 3.5., 4.3. i 4.4. ovoga Dodatka.

7. Prijavljena tijela moraju obavijestiti tijelo koje provodi njihovo prijavljivanje o izdanim i povučenim potvrdama o sustavu kakvoće, te u primjerenim vremenskim razmacima ili na zahtjev svojem tijelu, koje provodi prijavljivanje, dostaviti popis potvrda o sustavu kakvoće koje je odbilo, povuklo ili na drugi način ograničilo. Prijavljena tijela moraju međusobno razmjenjivati podatke u vezi s odbijenim, povučenim ili na drugi način ograničenim potvrdama o sustavu kakvoće, a na zahtjev i podatke o izdanim potvrdama o sustavu kakvoće.

8. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točaka 3.1., 3.5., 5. i 6. ovoga Dodatka, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su te obveze navedene u njegovu ovlaštenju.

DODATAK 4.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Tehnička dokumentacija sadržava najmanje sljedeće dijelove:

a) opći opis radijske opreme koji obuhvaća:

1. fotografije ili ilustracije koje prikazuju vanjske značajke, oznake i unutarnju konstrukciju

2. inačice softvera ili ugrađenih programa koji utječu na udovoljavanje bitnim zahtjevima

3. obavijesti za korisnike i upute za instalaciju

b) idejni projekt, proizvodne nacrte i sheme sastavnica, podsklopova, strujnih krugova i drugih odgovarajućih sličnih dijelova

c) opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta i shema te rada radijske opreme

d) popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih norma te, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene, opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi iz članka 5. ovoga Pravilnika, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija. U slučaju djelomične primjene usklađenih norma u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji se primjenjuju

e) primjerak EU izjave o sukladnosti

f) kada je primijenjen modul za ocjenjivanje sukladnosti iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika, primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa i njezine priloge koje je izdalo uključeno prijavljeno tijelo

g) ishode provedenih izračuna projekta, provedenih ispitivanja i drugih relevantnih sličnih elemenata

h) ispitna izvješća

i) objašnjenje o sukladnosti sa zahtjevom iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika te o navođenju ili izostavljanju obavijesti na pakiranju u skladu s člankom 13. stavkom 14. ovoga Pravilnika.

DODATAK 5.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Radijska oprema (proizvod, tip, vrsta ili serijski broj):

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika:

3. Za izdavanje ove EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4. Predmet izjave (identifikacijska oznaka radijske opreme koja omogućuje njezinu sljedivost, a može prema potrebi sadržavati dostatno jasnu sliku u boji koja omogućuje identifikaciju radijske opreme):

5. Predmet izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju:

− s Direktivom 2014/53/EU

− s drugim zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju prema potrebi.

6. Upućivanja na mjerodavne primijenjene usklađene norme ili upućivanje na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost. Upućivanja moraju biti navedena s identifikacijskim brojem i inačicom te, prema potrebi, s nadnevkom izdavanja.

7. Ako je potrebno, prijavljeno tijelo... (naziv, broj) provelo je… (opis radnje) i izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa: …

8. Ako je potrebno, opis dodatne opreme i sastavnica, uključujući softver, koji omogućuju normalan rad radijske opreme, obuhvaćen EU izjavom o sukladnosti:

9. Dodatni podaci:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i nadnevak izdavanja):

(ime, dužnost) (potpis):

DODATAK 6.

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti iz članka 13. stavka 13. ovoga Pravilnika sastavlja se kako slijedi:

[Naziv proizvođača] ovim izjavljuje da je radijska oprema tipa [oznaka tipa radijske opreme] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

DODATAK 7.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA PUNJENJE PRIMJENJIVE NA ODREĐENE KATEGORIJE ILI RAZREDE RADIJSKE OPREME

Dio I. Specifikacije koje se odnose na sposobnosti punjenja

1. Zahtjevi iz točaka 2. i 3. ovoga Dijela primjenjuju se na sljedeće kategorije ili razrede radijske opreme:

1.1 ručne mobilne telefone

1.2 tablete

1.3 digitalne kamere

1.4 slušalice

1.5 slušalice s mikrofonom

1.6 ručne konzole za videoigre

1.7 prijenosne zvučnike

1.8 e-čitače

1.9 tipkovnice

1.10 miševe

1.11 prijenosne navigacijske sustave

1.12 slušalice koje se umeću u uho

1.13 prijenosna računala.

2. Ako ih se može ponovno puniti uz pomoć kabela, kategorije ili razredi radijske opreme iz točke 1. ovoga Dijela:

2.1 opremljeni su utorom za USB tipa C, kako je opisan u normi EN IEC 62680-1-3:2022 »Sučelja univerzalne serijske sabirnice za podatke i napajanje – Dio 1-3: Opći dijelovi – Specifikacija kabela i konektora za USB tipa C®«, i taj utor je u svakom trenutku dostupan i operabilan

2.2 mogu se puniti uz pomoć kabela koji su u skladu s normom EN IEC 62680-1-3:2022 »Sučelja univerzalne serijske sabirnice za podatke i napajanje – Dio 1-3: Opći dijelovi – Specifikacija kabela i konektora za USB tipa C®«.

3. Ako ih se može ponovno puniti uz pomoć kabela pri naponu većem od 5 volta, struji snažnijoj od 3 ampera ili pri snazi većoj od 15 vata, kategorije ili razredi radijske opreme iz točke 1. ovoga Dijela:

3.1 opremljeni su funkcijom napajanja iz USB-a, kako je opisana u normi EN IEC 62680-1-2:2022 »Sučelja univerzalne serijske sabirnice za podatke i napajanje – Dio 1-2: Opći dijelovi – Specifikacija USB-a za isporuku energije«

3.2 osiguravaju da svi dodatni protokoli za punjenje omogućuju potpunu funkcionalnost napajanja iz USB-a na koju se upućuje u točki 3.1. ovoga Dijela, neovisno o tome koji se uređaj za punjenje upotrebljava.

Dio II. Informacije o specifikacijama koje se odnose na sposobnosti punjenja i kompatibilne uređaje za punjenje

U slučaju radijske opreme obuhvaćene Dijelom 1. ovoga Dodatka, sljedeće informacije navode se u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavaka 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, te se mogu dodatno staviti na raspolaganje putem QR kodova ili sličnih elektroničkih rješenja:

(a) u slučaju svih kategorija ili razreda radijske opreme koji podliježu zahtjevima utvrđenima u Dijelu I. ovoga Dodatka, opis potrebne snage za uređaje za punjenje uz pomoć kabela koji se mogu upotrebljavati s tom radijskom opremom, uključujući najmanju snagu potrebnu za punjenje radijske opreme i najveću snagu potrebnu za punjenje radijske opreme pri najvećoj brzini punjenja, izraženu u vatima, navođenjem teksta: »snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje [xx] vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše [yy] vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja”. Broj vata izražava najmanju snagu potrebnu radijskoj opremi odnosno najveću snagu potrebnu radijskoj opremi za postizanje najveće brzine punjenja

(b) u slučaju radijske opreme koja podliježe zahtjevima iz Dijela 1. točke 3. ovoga Dodatka, opis specifikacija koje se odnose na sposobnosti punjenja radijske opreme, uz uvjet da se može ponovno puniti uz pomoć kabela pri naponu većem od 5 volta, ili struji snažnijoj od 3 ampera, ili snazi većoj od 15 vata, uključujući naznaku da radijska oprema podržava protokol napajanja iz USB-a navođenjem teksta: »USB PD brzo punjenje« (engl. USB PD fast charging) i naznaku svih drugih podržanih protokola navođenjem njihova naziva u tekstnom obliku.

Dio III. Piktogram koji pokazuje je li uređaj za punjenje uključen s radijskom opremom

1. Piktogram ima sljedeće oblike:

1.1 Ako je uređaj za punjenje uključen s radijskom opremom:

1.2 Ako uređaj za punjenje nije uključen s radijskom opremom:

2. Piktogram može izgledati različito (npr. u odnosu na boju, je li s ili bez ispune, debljinu crte), uz uvjet da je i dalje vidljiv i čitljiv. Ako se piktogram smanjuje ili uvećava, zadržavaju se razmjeri iz crteža danih u točki 1. ovoga Dijela. Dimenzija »a« iz točke 1. ovoga Dijela veća je ili jednaka 7 mm, neovisno o inačici.

Dio IV. Sadržaj i oblik oznake

1. Oznaka je prikazana u sljedećem obliku:

2. Slova »XX« zamjenjuju se brojem koji odgovara najmanjoj snazi koju zahtijeva radijska oprema u svrhu punjenja, što predstavlja najmanju snagu koju uređaj za punjenje treba isporučivati radijskoj opremi radi punjenja. Slova »YY« zamjenjuju se brojem koji odgovara najvećoj snazi koju zahtijeva radijska oprema za postizanje najveće brzine punjenja, što predstavlja snagu koju uređaj za punjenje treba isporučivati kako bi se postigla barem ta najveća brzina punjenja. Kratica »USB PD« (engl. USB Power Delivery) prikazuje se ako radijska oprema podržava taj komunikacijski protokol za punjenje. »USB PD« je protokol kojim se struja najbrže isporučuje iz uređaja za punjenje u radijsku opremu, a da se pritom ne skraćuje životni vijek baterije.

3. Oznaka može izgledati različito (npr. u odnosu na boju, je li s ili bez ispune, debljinu crte), uz uvjet da je i dalje vidljiva i čitljiva. Ako se oznaka smanjuje ili uvećava, zadržavaju se razmjeri iz crteža danog u točki 1. ovoga Dijela. Dimenzija »a« iz točke 1. ovoga Dijela veća je ili jednaka 7 mm, neovisno o inačici.

 

 

 

Copyright © Ante Borić