Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 48/2024 (24.4.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Ministarstvo obrane

829

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, donosim

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovoga Pravilnika, prihodi su ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Vlastiti prihodi na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika su prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, i odnose se na poslove:

– pružanja usluga (izdavačke djelatnosti, zdravstvenih usluga, prijevoza, obuke i drugo)

– korištenja opreme i objekata (prostora)

– organizacije seminara i tečajeva

– organizacije stručnih i znanstvenih skupova i savjetovanja

– stručnih i istraživačkih projekata

– stručnih analiza i ekspertiza

– drugi slični poslovi.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 4.

(1) Najava nenamjenskih donacija počinje upućivanjem pisma namjere donatora čelniku proračunskog korisnika o vrsti i vrijednosti donacije.

(2) Čelnik proračunskog korisnika donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(3) Odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek po dobivenoj suglasnosti Ministarstva.

(4) Način korištenja donacije mora obuhvatiti i podmirenje svih zavisnih troškova koji nastaju načinom korištenja utvrđenim odlukom iz stavka 2. ovoga članka, kao npr. porez na dodanu vrijednost, prijevoz i slični troškovi ako podmirenje zavisnih troškova nije predviđeno iz nekog drugog izvora financiranja proračunskog korisnika.

(5) Čelnik proračunskog korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/ neprihvaćanju donacije.

(6) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik proračunskog korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(7) Nenamjenska financijska donacija iz ugovora o donaciji uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna.

(8) Proračunski korisnik koji je primio nenamjensku donaciju dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(9) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(10) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi to stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske u skladu s člankom 97. Zakona o proračuna.

(11) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a koje će se financirati nenamjenskim donacijama, isključivo na način propisan člankom 48. Zakona o proračunu.

Članak 5.

(1) Nenamjenske donacije koristit će se u predviđenim rokovima određenima namjenom ili u primjerenom roku ovisno o potrebi od dana dobivanja.

(2) Nenamjenske donacije koje nisu iskorištene u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 6.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna.

(2) Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije u skladu s člankom 74. Zakona o proračunu

– podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i ugovorima o dugoročnim kreditima, a koje su proračunski korisnici sklopili u skladu s člankom 109. Zakona o proračunu.

(3) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 2. ovoga članka preostali prihodi mogu se koristiti za podmirenje rashoda obavljanja redovne djelatnosti.

(4) Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

(5) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a koje će se financirati vlastitim prihodima, isključivo na način propisan člankom 48. Zakona o proračunu.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 7.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva nadziru ostvarenje i trošenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode podnose nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(3) Rok za dostavu polugodišnjeg izvješća je 31. srpnja tekuće godine, a godišnjeg 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode dužni su ih evidentirati u skladu s propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva, donosi pravilnik ili odluku kojim se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(2) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje samo jedan od navedenih prihoda, donosi pravilnik ili odluku o ostvarivanju i korištenju te vrste prihoda.

(3) Pravilnik ili odluka upravljačkog tijela proračunskog korisnika mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/24-01/1

Urbroj: 512-01-24-32

Zagreb, 15. travnja 2024.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić