Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 48/2024 (24.4.2024.), Pravilnik o načinu provedbe te vrstama i razinama vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika

MINISTARSTVO OBRANE

830

Na temelju članka 79. stavka 7. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE TE VRSTAMA I RAZINAMA VOJNE IZOBRAZBE PRIČUVNIH DOČASNIKA I ČASNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način provedbe, vrste i razine vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika.

(2) Kandidati za vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika odabiru se i upućuju na izobrazbu u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Vojna izobrazba pričuvnih dočasnika i časnika provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman« (u daljnjem tekstu Hrvatsko vojno učilište), u središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

II. SLIJEDNO-RASTUĆA I FUNKCIONALNA IZOBRAZBA PRIČUVNIH DOČASNIKA I ČASNIKA

Članak 4.

(1) Vojna izobrazba pričuvnih dočasnika i časnika organizira se kao slijedno-rastuća pohađanjem prve tri razine vojne izobrazbe dočasnika i časnika te pohađanjem funkcionalnih izobrazbi.

(2) Nastavne planove i programe slijedno-rastućih izobrazbi pričuvnih dočasnika i časnika donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) Nastavne planove i programe funkcionalnih vojnih izobrazbi pričuvnih dočasnika i časnika donosi zapovjednik Hrvatskoga vojnog učilišta.

Članak 5.

(1) Slijedno-rastuća vojna izobrazba osposobljava pričuvnike za obnašanje dužnosti određene razine odgovornosti i provodi se kroz tri razine dočasničke i tri razine časničke izobrazbe.

(2) Slijedno-rastuća izobrazba pričuvnih dočasnika:

– I. razina: Izobrazba za prvu pričuvnu dočasničku dužnost – provodi se u središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga

– II. razina: Temeljna izobrazba pričuvnih dočasnika – provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu, središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga

– III. razina: Napredna izobrazba pričuvnih dočasnika – provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu.

(3) Slijedno-rastuća izobrazba pričuvnih časnika:

– I. razina: Temeljna izobrazba za pričuvne časnike – provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu, središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga

– II. razina: Napredna izobrazba pričuvnih časnika – provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu, središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga

– III. razina: Zapovjedno-stožerna izobrazba pričuvnih časnika – provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu.

Članak 6.

(1) Funkcionalna izobrazba je oblik stjecanja znanja i vještina u svrhu kvalitetnijeg obnašanja dužnosti čijim se završetkom stječe funkcionalna osposobljenost za obnašanje određene dužnosti.

(2) Funkcionalna izobrazba pričuvnih dočasnika provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu, središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga:

– Tečaj za prvog dočasnika pričuvnog voda

– Tečaj za prvog dočasnika pričuvne satnije/bitnice

– Tečaj za prvog dočasnika pričuvne bojne.

(3) Funkcionalna izobrazba pričuvnih časnika provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu:

– Tečaj za zapovjednika pričuvnog voda

– Tečaj za zapovjednika pričuvne satnije/bitnice

– Tečaj za zapovjednika pričuvne bojne.

(4) U skladu s potrebama službe Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske uspostavit će dodatne funkcionalne izobrazbe za pričuvne dočasnike i časnike koje će se provoditi na Hrvatskom vojnom učilištu, središtima za obuku ili rodovskim postrojbama Oružanih snaga.

Članak 7.

(1) Postupak privlačenja, selekcije i odabira prijavljenih kandidata za upućivanje na vojnu izobrazbu za pričuvne dočasnike i časnike propisat će se uputom ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima.

(2) Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazuje potrebe za vojnim izobrazbama pričuvnih dočasnika i časnika iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika najkasnije do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Iskaz potreba iz stavka 2. ovoga članka uključuje broj i vrstu vojnih izobrazbi pričuvnih dočasnika i časnika, te metodu provedbe i brojčanu zastupljenost polaznika po rodu, službi, struci i njihovim specijalnostima u okviru određenog programa izobrazbe.

(4) Ministar obrane donosi godišnji plan izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika na temelju iskazanih potreba iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odobrenim financijskim sredstvima, raspoloživim kapacitetima i mogućnostima provođenja izobrazbe, najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću godinu.

(5) Godišnji plan izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika sadrži:

– broj pojedinih izobrazbi po vrsti izobrazbe i metodi provedbe

– broj polaznika po rodu, službi, struci i njihovim specijalnostima

– vrijeme i mjesto provedbe izobrazbe

– financijska sredstva.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 8.

Međusobna prava i obveze tijekom i nakon završetka vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika uređuje se ugovorom koji Ministarstvo obrane sklapa s odabranim kandidatom za izobrazbu.

Članak 9.

(1) Iznimno od članka 8. ovoga Pravilnika, ugovor o izobrazbi ne sklapa se s polaznicima funkcionalnih izobrazbi u trajanju do 15 dana ili koje se provode učenjem na daljinu.

(2) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale prati izvršenje ugovornih obveza.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-04/1

Urbroj: 512-01-24-8

Zagreb, 15. travnja 2024.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić