NN 77/2024 (28.6.2024.), Pravilnik o kategorizaciji sportova

Ministarstvo turizma i sporta

1317

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministar turizma i sporta donosi

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i rokovi kategorizacije sportova.

Članak 2.

Pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČIN KATEGORIZACIJE SPORTOVA

Članak 3.

(1) Kategorizacija sportova provodi se sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o sportu na temelju evaluacije ključnih pokazatelja uspješnosti iz članka 6. stavka 2. Zakona o sportu.

(2) Po provedbi kategorizacije sportova donosi se odluka o rangiranju sportova i razvrstavanju u kategorije sukladno članku 5. stavku 5. Zakona o sportu.

III. KATEGORIZACIJA SPORTOVA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 4.

Kriterij zastupljenosti sporta u svijetu i Europi vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj nacionalnih sportskih saveza (u daljnjem tekstu: NSS-a) na svjetskoj razini s vrijednostima bodova:

 

Broj NSS-a

Bodovi

0 – 120

1

121 – 135

2

136 – 170

3

171 – 190

4

191 – 200

5

201 – 210

6

211 –

7

 

 

– broj NSS-a na europskoj razini sa vrijednostima bodova:

 

Broj NSS-a

Bodovi

0 – 30

1

31 – 36

2

37 – 41

3

42 – 45

4

46 – 49

5

50 –

6

 

 

Članak 5.

Kriterij masovnost u Republici Hrvatskoj vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj klubova unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom sportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj klubova

Bodovi

3 – 40

1,1

41 – 80

1,2

81 – 160

1,4

161 – 240

1,6

241 – 320

1,8

321 – 400

2,0

401

2,2

 

 

– broj sportaša iz članka 8. Zakona o sportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom sportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj sportaša

Bodovi

0 – 500

1

501 – 1000

2

1001 – 1500

3

1501 – 2000

4

2001 – 4000

5

4001 – 7000

6

7001 – 11000

7

11001 – 15000

8

15001 – 30001

9

30001 – 45000

10

45001 – 60000

11

60001 – 75000

12

75001 – 90000

13

90001 – 105000

14

105001 –

15

 

 

– postotni udio sportaša iz članka 8. Zakona o sportu do 18 godina u odnosu na ukupan broj sportaša u pojedinom sportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u Republici Hrvatskoj sa vrijednostima bodova:

 

Postotni udio %

Bodovi

0 – 15

1

16 – 30

2

31 – 45

3

46 – 60

4

61 –

5

 

 

Članak 6.

Kriterij olimpijskog statusa sporta vrednuje s vrijednostima bodova:

 

Kriterij

Bodovi

Neolimpijski sport

1

Olimpijski sport

3

 

 

Članak 7.

(1) Kriterij ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– rezultati na olimpijskim igrama s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Plasman

Bodovi

48

24

12

6

3

1,5

 

 

– rezultati na svjetskim seniorskim prvenstvima s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4.

mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

32

16

8

4

2

 

 

– rezultati na europskim seniorskim prvenstvima s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

16

8

4

2

1

 

 

– rezultati seniora na europskim igrama s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

8

4

2

 

 

(2) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 4. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se rezultati ostvareni u prvom olimpijskom ciklusu množe s faktorom 0.6, a u drugom olimpijskom ciklusu s faktorom 1.

(3) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 4. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se:

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake godine množe s faktorom 1,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake godine osim godine održavanja olimpijskih igara množe se faktorom 1,33 natjecanja,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake dvije godine množe s faktorom 2,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake četiri godine množe s faktorom 4.

(4) Ako u nekom sportu ima više svjetskih ili europskih prvenstava u istoj disciplini tijekom jedne godine, vrijednost bodova za ostvareni rezultat na tom natjecanju dijeli se s brojem natjecanja tijekom te godine.

(5) Ako su na svjetskom prvenstvu nastupili sportaši s manje od tri kontinenta i 15 zemalja odnosno na europskom prvenstvu manje od 12 zemalja, rezultat će se množiti s koeficijentom 0,5.

(6) Svi rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 4. ovoga članka ostvareni u olimpijskom disciplinama množe se s faktorom 3, a u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova i neolimpijskim sportovima s faktorom 1.

(7) Rezultati ostvareni u tenisu u natjecanjima Davis Cup (muški) odnosno Billie Jean King Cup (žene) vrednuju se kao rezultati ostvareni na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama na sljedeći način: 1. mjesto – pobjednik, 2. mjesto – finale, 3. mjesto polufinale te 5. – 8. mjesto četvrtfinale tih natjecanja.

(8) Rezultati ostvareni u tenisu na Grand Slam turnirima vrednuju se kao rezultati ostvareni na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama na sljedeći način: 1. mjesto – pobjednik, 2. mjesto – finale, 3. mjesto polufinale te 5. – 8. mjesto četvrtfinale, a vrijednost rezultata će se množiti s 0,25.

(9) Rezultati ostvareni u skijanju u ukupnom poretku Svjetskog kupa vrednuju se kao rezultati ostvareni na europskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

Članak 8.

Vrijednosti kriterija iz članaka 4. – 7. ovoga Pravilnika definiraju se na sljedeći način:

– vrijednost kriterija zastupljenosti sporta u svijetu i Europi definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 4. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika određenih 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija sportova

– vrijednost kriterija masovnost u Republici Hrvatskoj definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 5. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika određenih 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija sportova

– vrijednost kriterija status sporta definira se kao vrijednost bodova iz članka 6. ovoga Pravilnika

– vrijednost kriterija ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini definira se zbrojem vrijednosti bodova ostvarenih temeljem zbroja svih sportskih rezultata iz članka 7. stavaka 1. podstavka 1. – 4. ovoga Pravilnika i ponderiranih na način opisan u članku 7. stavcima 2. – 9. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Rang-lista sportova iz nomenklature sportova koju donosi Hrvatski olimpijski odbor od sporta s najvišom do sporta s najnižom vrijednošću, odvojeno za ekipne i pojedinačne sportove, definira se kao umnožak vrijednosti kriterija iz članka 4. do 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ako dva ili više sportova imaju istu vrijednost dijele istu poziciju na rang-listi.

(3) Sportovi se na temelju rang-liste razvrstavaju u četiri kategorije odvojeno za ekipne i pojedinačne sportove na sljedeći način:

– u I. kategoriju se razvrstavaju sportovi koji su ostvarili najmanje 20.000 bodova (pojedinačni sportovi) odnosno 350 bodova (ekipni sportovi).

– u II. kategoriju se razvrstavaju sportovi koji su ostvarili od 4.500 do 19.999 bodova (pojedinačni sportovi) odnosno od 200 do 349 bodova (ekipni sportovi)

– u III. kategoriju se razvrstavaju sportovi koji su ostvarili od 250 do 4.499 bodova (pojedinačni sportovi) odnosno od 50 do 199 bodova (ekipni sportovi)

– u IV. kategoriju se razvrstavaju sportovi koji su ostvarili do 249 boda (pojedinačni sportovi) odnosno 49 bodova (ekipni sportovi).

(4) Iznimno od stavka 3. podstavka 1. ovoga članka u I. kategoriju može se razvrstati olimpijski sport koji ima najveći broj registriranih klubova i najveći broj registriranih sportaša, neovisno o ukupnom broju ostvarenih bodova.

(5) Hrvatski olimpijski odbor uz prethodnu suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku o rangiranju i razvrstavanju u četiri kategorije sportova na temelju rang-liste iz stavka 1. ovoga članka i na način propisan stavkom 2., 3. i 4. ovoga članka.

IV. KATEGORIZACIJA SPORTOVA HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA

Članak 10.

Kriterij zastupljenosti parasporta u svijetu vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj zemalja sudionica svjetskog prvenstva s vrijednostima bodova:

 

Broj zemalja sudionica

Bodovi

1 – 20

1

21 – 40

2

41 – 60

3

61 – 80

4

81 +

5

 

 

– broj zemalja sudionica europskog prvenstva s vrijednostima bodova:

 

Broj zemalja sudionica

Bodovi

1 – 7

1

8 – 15

2

16 – 25

3

26 – 34

4

35 +

5

 

 

Članak 11.

Kriterij masovnost u Republici Hrvatskoj vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj klubova unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom parasportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj klubova

Bodovi

3 – 5

1

6 – 10

2

11 – 15

3

16 – 20

4

21 – 25

5

26 – 30

6

31 +

7

 

 

– broj parasportaša iz članka 8. Zakona o sportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom parasportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj sportaša

Bodovi

1 – 30

1

31 – 60

2

61 – 90

3

91 – 120

4

121 – 150

5

151 – 180

6

181 – 210

7

211 – 240

8

241 – 270

9

271 –

10

 

 

– postotni udio parasportaša iz članka 8. Zakona o sportu do 18 godina u odnosu na ukupan broj parasportaša u pojedinom parasportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Postotni udio %

Bodovi

0 – 10

1

11 – 20

2

21 – 30

3

31 – 40

4

41 –

5

 

 

Članak 12.

Kriterij paraolimpijskog statusa sporta vrednuje se kroz sljedeće vrijednosti bodova:

 

Kriterij

Bodovi

Neparaolimpijski sport

1

Paraolimpijski sport

3

 

 

Članak 13.

(1) Kriterij ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– rezultati na paraolimpijskim igrama s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Plasman

Bodovi

48

24

12

6

3

1,5

 

 

– rezultati na parasvjetskim seniorskim prvenstvima s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4.

mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

32

16

8

4

2

 

 

– rezultati na paraeuropskim seniorskim prvenstvima s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

Bodovi

8

4

2

1

 

 

– rezultati na finalu euro kupa u paraalpskom skijanju i paraskijaškom trčanju s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

Bodovi

8

4

2

1

 

 

– rezultati na finalu svjetskog kupa u parasnowboardu s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

Bodovi

8

4

2

1

 

 

(2) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se rezultati ostvareni u prvom paraolimpijskom ciklusu množe s faktorom 0.6, a u drugom paraolimpijskom ciklusu s faktorom 1

(3) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se:

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake godine množe s faktorom 1,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake dvije godine množe s faktorom 2,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake četiri godine množe s faktorom 4.

(4) Ako u nekom parasportu ima više svjetskih ili europskih prvenstava u istoj disciplini tijekom jedne godine, vrijednost bodova za ostvareni rezultat na tom natjecanju dijeli se s brojem natjecanja tijekom te godine.

(5) Svi rezultati iz stavka 1. podstavka 1. do 5. ovoga članka ostvareni u paraolimpijskom disciplinama množe se s faktorom 3, a u neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova i neparaolimpijskim sportovima s faktorom 1.

Članak 14.

Vrijednosti kriterija iz članaka 10. – 13. ovoga Pravilnika definiraju se na sljedeći način:

– vrijednost kriterija zastupljenosti parasporta u svijetu i Europi definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 10. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika određenih na dan 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija parasportova

– vrijednost kriterija masovnost u Republici Hrvatskoj definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 11. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika određenih na dan 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija parasportova

– vrijednost kriterija status parasporta definira se kao vrijednost bodova iz članka 12. ovoga Pravilnika

– vrijednost kriterija ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini definira se zbrojem bodova ostvarenih temeljem zbroja svih sportskih rezultata iz članka 13. stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga Pravilnika i ponderiranih na način iz članka 13. stavaka 2. do 5. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Rang-lista parasportova iz nomenklature parasportova koju donosi Hrvatski paraolimpijski odbor od parasporta s najvišom do parasporta s najnižom vrijednošću, definira se kao umnožak vrijednosti kriterija iz članka 10. do 13. ovoga Pravilnika.

(2) Ako dva ili više parasportova imaju istu vrijednost, dijele istu poziciju na rang-listi.

(3) Parasportovi se na temelju rang-liste razvrstavaju u dvije kategorije odvojeno za ekipne i pojedinačne parasportove na sljedeći način:

– u I. kategoriju se razvrstavaju parasportovi koji zauzimaju od 1. do 15. mjesta na rang-listi sportova iz stavka 1. ovoga članka

– u II. kategoriju se razvrstavaju parasportovi koji zauzimaju od 16. mjesta nadalje na rang-listi sportova iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Hrvatski paraolimpijski odbor uz prethodnu suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku o rangiranju i razvrstavanju u dvije kategorije parasportova na temelju rang-liste iz stavka 1. ovoga članka i na način propisan stavkom 2. i 3. ovoga članka.

V. KATEGORIZACIJA SPORTOVA HRVATSKOG SPORTSKOG SAVEZA GLUHIH

Članak 16.

Kriterij zastupljenosti sporta gluhih u svijetu i Europi vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj zemalja sudionica na posljednja dva održana svjetska prvenstva gluhih, uključujući kvalifikacije ukoliko se održavaju, po pojedinom sportu s vrijednostima bodova:

 

Broj zemalja

Bodovi

5 – 7

1

8 – 10

2

11 – 15

3

16 – 20

4

21 –

5

 

 

– broj zemalja sudionica na posljednja dva održana europska prvenstva gluhih, uključujući kvalifikacije ako se održavaju, po pojedinom sportu s vrijednostima bodova:

 

Broj zemalja

Bodovi

4 – 5

1

6 – 8

2

9 – 11

3

12 – 15

4

16 –

5

 

 

Članak 17.

Kriterij masovnost u Republici Hrvatskoj vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– broj klubova unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom sportu gluhih Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj klubova

Bodovi

1

1,1

2 – 3

1,2

4 – 5

1,4

6 – 7

1,6

8 – 9

1,8

10 – 11

2,0

12 – 15

2,2

 

 

– broj gluhih sportaša iz članka 8. Zakona o sportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u pojedinom sportu gluhih u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Broj sportaša

Bodovi

1 – 5

1

6 – 10

2

11 – 15

3

16 – 20

4

21 – 25

5

26 – 30

6

31 – 35

7

36 – 40

8

41 – 45

9

46 –

10

 

 

– postotni udio gluhih sportaša iz članka 8. Zakona o sportu do 18 godina u odnosu na ukupan broj gluhih sportaša u pojedinom sportu unesenih u Nacionalni informacijski sustav u sportu u Republici Hrvatskoj s vrijednostima bodova:

 

Postotni udio %

Bodovi

0 – 10

1

11 – 20

2

21 – 30

3

31 – 40

4

41 –

5

 

 

Članak 18.

Kriterij olimpijskog statusa sporta gluhih vrednuje se kroz sljedeće vrijednosti bodova:

 

Kriterij

Bodovi

Neolimpijski sport

1

Olimpijski sport

3

 

 

Članak 19.

(1) Kriterij ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini vrednuje se kroz sljedeće ključne pokazatelje:

– rezultati na olimpijskim igrama gluhih s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3.

mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

48

24

12

6

3

 

 

– rezultati na svjetskim seniorskim prvenstvima gluhih s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

32

16

8

4

2

 

 

– rezultati na europskim seniorskim prvenstvima gluhih s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3.

mjesto

4. mjesto

5. – 8. mjesto

Bodovi

16

8

4

2

1

 

 

– rezultati seniora na svjetskom kupu gluhih s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

4. mjesto

Bodovi

8

4

2

1

 

 

– rezultati seniora na europskom kupu gluhih s vrijednostima bodova za ostvareni sportski rezultat:

 

Rezultat

1. mjesto

2. mjesto

3. mjesto

Bodovi

4

2

1

 

 

(2) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se rezultati ostvareni u prvom olimpijskom ciklusu gluhih množe s faktorom 0.6 a u drugom olimpijskom ciklusu gluhih s faktorom 1.

(3) Svi ostvareni sportski rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga članka dodatno se ponderiraju na način da se:

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake godine množe s faktorom 1,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake dvije godine množe s faktorom 2,

– rezultati ostvareni na natjecanjima koja se održavaju svake četiri godine množe s faktorom 4.

(4) Ako u nekom sportu gluhih ima više svjetskih ili europskih prvenstava u istoj disciplini tijekom jedne godine, vrijednost bodova za ostvareni rezultat na tom natjecanju dijeli se s brojem natjecanja tijekom te godine.

(5) Svi rezultati iz stavaka 1. podstavka 1. – 5. ovoga članka ostvareni u olimpijskom disciplinama gluhih množe se s faktorom 3, a u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova gluhih i neolimpijskim sportovima gluhih s faktorom 1.

Članak 20.

Vrijednosti kriterija iz članaka 16. – 19. ovoga Pravilnika definiraju se na sljedeći način:

– vrijednost kriterija zastupljenosti sporta gluhih u svijetu i Europi definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 16. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika određenih 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija sportova gluhih

– vrijednost kriterija masovnost u Republici Hrvatskoj definira se zbrojem vrijednosti bodova iz članka 17. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika određenih na dan 1. ožujka u godini u kojoj se donosi kategorizacija sportova gluhih

– vrijednost kriterija status sporta gluhih definira se kao vrijednost bodova iz članka 18. ovoga Pravilnika

– vrijednost kriterija ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini definira se zbrojem bodova ostvarenih temeljem zbroja svih sportskih rezultata iz članka 19. stavaka 1. podstavka 1. do 5. ovoga Pravilnika i ponderiranih na način iz članka 19. stavaka 2. do 5. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Rang-lista sportova iz nomenklature sportova gluhih koju donosi Hrvatski sportski savez gluhih od sporta gluhih s najvišom do sporta gluhih s najnižom vrijednošću, odvojeno za ekipne i pojedinačne sportove gluhih, definira se kao umnožak vrijednosti kriterija iz članka 16. do 19. ovoga Pravilnika.

(2) Ako dva ili više sportova gluhih imaju istu vrijednost, dijele istu poziciju na rang-listi.

(3) Hrvatski sportski savez gluhih uz prethodnu suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku o kategorizaciji sportova na temelju rang-liste iz stavka 1. ovoga članka i na način propisan stavkom 2. ovoga članka.

VI. ROKOVI KATEGORIZACIJE

Članak 22.

(1) Hrvatski olimpijski odbor odluku o kategorizaciji sportova iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika donosi najkasnije 60 dana od dana završetka ljetnih olimpijskih igara.

(2) Hrvatski paraolimpijski odbor odluku o kategorizaciji sportova iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika donosi najkasnije 60 dana od dana završetka ljetnih paraolimpijskih igara.

(3) Hrvatski sportski savez gluhih odluku o kategorizaciji sportova iz članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika donosi najkasnije 60 dana od dana završetka ljetnih olimpijskih igara gluhih.

(4) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih odluke iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dužne su na prethodnu suglasnost čelniku tijela državne uprave nadležnom za sport dostaviti najkasnije 30 dana od dana završetka ljetnih olimpijskih igara/paraolimpijskih igara/olimpijskih igara gluhih.

(5) Rezultati kategorizacije primjenjuju se na sljedeći olimpijski ciklus, od 1. siječnja godine nakon godine u kojoj su ljetne olimpijske igre/paraolimpijske igre/olimpijske igre gluhih održane do 31. prosinca godine u kojoj se održavaju sljedeće ljetne olimpijske igre/paraolimpijske igre/olimpijske igre gluhih.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/7

Urbroj: 529-06-3-1-24-6

Zagreb, 19. lipnja 2024.

Ministar Tonči Glavina, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić