Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 56/2024 (15.5.2024.), Pravilnik o Registru ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

976

Na temelju odredbe članka 580.a stavka 7. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja Registra ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (u daljnjem tekstu: Registar), naknada za upis te pravo na neposredan pristup podacima iz Registra, kao i izdavanje potvrde o podacima iz Registra.

(2) Registar je elektronička baza podataka koji sadrži:

– osobne podatke o davatelju uzdržavanja i primatelju uzdržavanja koji su sklopili, izmijenili ili raskinuli ugovor o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) (u daljnjem tekstu: ugovor o doživotnom uzdržavanju) ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (uz istodobni prijenos imovine) (u daljnjem tekstu: ugovor o dosmrtnom uzdržavanju),

– podatke o sudu ili javnom bilježniku koji je ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sastavio, potvrdio ili ovjerio,

– podatke o datumu kada je ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sastavljen, potvrđen ili ovjeren, i o poslovnom broju predmeta suda ili javnog bilježnika pod kojim je taj ugovor sastavljen, potvrđen ili ovjeren,

– podatke o datumu pokretanja postupka, sudu i poslovnom broju predmeta pokrenutom radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

– podatke o datumu i načinu pravomoćnog okončanja postupka radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

– podatke o datumu i prestanku obveza po ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju ispunjenjem i

– izmjene navedenih podataka.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka u Registar se mogu upisati podaci o drugim ispravama ili postupcima koji su u vezi ili se odnose na sklopljene, izmijenjene ili raskinute ugovore o doživotnom uzdržavanju ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju.

Članak 2.

(1) Registar osniva i vodi Hrvatska javnobilježnička komora (dalje u tekstu: HJK).

(2) Registar nije javan.

(3) Kako bi se osigurala mogućnost provjere broja primatelja uzdržavanja s kojima je davatelj uzdržavanja sklopio ugovore o doživotnom uzdržavanju i ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, pravo uvida kao ovlaštenih korisnika u podatke upisane u Registar imaju:

1. sudovi

2. javni bilježnici

3. Hrvatski zavod za socijalni rad

4. nadležna državna odvjetništva.

(4) Ostala javnopravna tijela mogu ostvariti pravo uvida iz stavka 3. ovoga članka na temelju odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa kada im je to potrebno za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ima pravo uvida u Registar kada je to potrebno za obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva.

(6) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(7) Za uvid iz stavaka 3. do 5. ovoga članka ne plaća se nagrada ni naknada.

Članak 3.

(1) Podatke iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika u Registar upisuje sudac nadležnog suda odnosno javni bilježnik.

(2) Sudac nadležnog suda ili javni bilježnik koji sastavi, potvrdi ili ovjeri ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili njihove izmjene, dužan je podatke iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika odmah nakon sklapanja, potvrde ili ovjere ugovora elektroničkim putem unijeti u Registar.

(3) Sudac ili javni bilježnik koji sastavi, potvrdi ili ovjeri sporazum kojom se raskida ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju dužan je podatak o tome odmah nakon sklapanja, potvrde ili ovjere sporazuma elektroničkim putem unijeti u Registar.

(4) Sud prvog stupnja dužan je podatke o pokrenutom postupku radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju odmah po primitku tužbe elektroničkim putem unijeti u Registar.

(5) Sud prvog stupnja dužan je podatke o pravomoćnom okončanju postupka iz stavka 4. ovoga članka elektroničkim putem unijeti u Registar u roku od 30 dana od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek odnosno u roku od 30 dana od dostave pravomoćne odluke višeg suda. Ako sud prvog stupnja odlučuje o izvanrednom pravnom lijeku, dužan je upisati u Registar izmjenu podataka iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od pravomoćnosti odluke o izvanrednom pravnom lijeku.

(6) Sudac nadležnog suda i javni bilježnik ovlašteni su izvršiti naknadnu promjenu podataka upisanih u Registar radi ispravka očite pogreške u pisanju, što će u Registru biti posebno naznačeno.

(7) Davatelj uzdržavanja može predložiti da javni bilježnik u Registar provede upis prestanka obveza po ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju ispunjenjem. Prijedlogu će priložiti ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju te ispravu kojom se dokazuje smrt primatelja uzdržavanja određenu zakonom kojim se uređuju državne matice.

Članak 4.

(1) Pohrana podataka u Registar vrši se u informatičkom sustavu HJK.

(2) Oblik podataka koji su potrebni kod upisa, promjene upisa, oblik potvrda iz članka 6. ovoga Pravilnika, te oblik i sadržaj pretraživanja, upita i odgovora na upite, određuje HJK.

(3) Svaka ovlaštena osoba mora se u okviru elektroničkog pravnog prometa predstaviti navođenjem svog korisničkog broja (korisničkog imena) i sigurnosne šifre ili vjerodajnice.

(4) Korisnički broj i sigurnosnu šifru za pristup Registru odobrava HJK i o tome vodi evidenciju.

(5) Sigurnosna šifra mora se čuvati u tajnosti i zaštititi od zlouporabe. Gubitak sigurnosne šifre mora se odmah prijaviti HJK.

(6) Registru se može pristupati putem mrežnog servisa (web servisa) uz poštivanje navedenih sigurnosnih pravila.

Članak 5.

(1) Za upis u Registar podataka iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika plaća se naknada u iznosu od 20,00 eura.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti davatelj uzdržavanja.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka se uplaćuju na račun HJK. Sredstva prikupljena naplatom naknade služe za održavanje i unapređivanje Registra.

Članak 6.

(1) Na zahtjev osobe koja predoči osobnu identifikacijsku ispravu javni bilježnik dužan je izdati potvrdu o podacima upisanim u Registar koji se odnose na nju i/ili potvrdu o broju primatelja uzdržavanja s kojima ona ima sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju.

(2) Na zahtjev osobe koja predoči osobnu identifikacijsku ispravu i ispravu kojom dokazuje status nasljednika javni bilježnik dužan je izdati potvrdu o podacima upisanim u Registar koji se odnose na njezinog ostavitelja i/ili potvrdu o broju primatelja uzdržavanja s kojima njezin ostavitelj ima sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju.

(3) Potvrda o podacima upisanim u Registru mora sadržavati podatke iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Potvrda o broju primatelja uzdržavanja mora sadržavati podatak o broj primatelja uzdržavanja s kojima određena osoba ima sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju.

(5) Za izdavanje potvrda iz stavka 3. i 4. ovoga članka javni bilježnik ima pravo na nagradu u iznosu od 10,00 eura.

(6) Javni bilježnik na nagradu iz ovog članka zaračunava porez na dodanu vrijednost.

(7) Za radnje upisa podataka u Registar i izdavanje potvrde sukladno odredbama ovog pravilnika ne plaćaju se javnobilježničke i sudske pristojbe.

Članak 7.

Pristup ovlaštenih korisnika Registru moguć je u svako doba uz navođenje svog korisničkog broja i sigurnosne šifre, odnosno putem mrežnog servisa (web servisa).

Članak 8.

Sudovi i javni bilježnici pred kojima su sklopljeni, potvrđeni ili ovjereni ugovori o doživotnom uzdržavanju i ugovori o dosmrtnom uzdržavanju u razdoblju od 30. prosinca 2023. do 30. lipnja 2024. dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika u Registar upisati podatke iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2024.

Klasa: 011-03/24-01/165 Urbroj: 514-04-01-01-01/04-24-02

Zagreb, 29. travnja 2024.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić