Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 51/2024 (30.4.2024.), Odluka o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode »Mrežnica - Tounjčica«

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

885

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 123. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 29/23), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 352-02/23-04/2, urbroj: 517-10-2-1-24-9 od 1. veljače 2024. godine) Županijska skupština Karlovačke županije na 20. sjednici, 7. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE »MREŽNICA – TOUNJČICA«

Članak 1.

Porječje rijeke Mrežnice i Tounjčice pod nazivom »Mrežnica – Tounjčica« koji obuhvaća gornji tok rijeke Mrežnice i donji tok rijeke Tounjčice na područjima Gradova Ogulin i Slunj te Općina Tounj i Barilović, proglašava se zaštićenim područjem u kategoriji Spomenik prirode.

Članak 2.

Granica i položaj u prostoru Spomenika prirode pobliže su opisani u Prilogu I., prikazani na topografskoj karti iz Priloga II., a utvrđeni geodetskom podlogom (Geo-kom d.o.o., Duga Resa, iz lipnja 2023. godine) iz Priloga III. ove Odluke.

Članak 3.

Spomenikom prirode »Mrežnica – Tounjčica« upravlja Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke, Spomenik prirode »Mrežnica – Tounjčica« upisat će se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 5.

Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Karlovačkoj županiji. U digitalnom obliku obuhvat Spomenika prirode čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) i javno je dostupan putem mrežnog portala lnformacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis), kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 6.

Ova Odluka i kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode, te Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Karlovcu, radi evidentiranja posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji spomenika prirode u katastar i zemljišnu knjigu, u skladu sa člankom 127., stavcima 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 7.

Za upravljanje predmetnim Spomenikom prirode sredstva će osigurati Karlovačka županija sukladno Izjavi o osiguranju sredstava za upravljanje Spomenikom prirode »Mrežnica – Tounjčica«, donesenoj na 20. sjednici županijske skupštine 7. ožujka 2024. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«, bez priloga III. ove Odluke.

Klasa: 024-02/24-02/4

Urbroj: 2133-01-01/01-24-16

Karlovac, 7. ožujka 2024.

Predsjednik Županijske skupštine mr. sc. Vlado Jelkovac, v. r.

PRILOG I.

1. OPIS GRANICE SPOMENIKA PRIRODE »MREŽNICA – TOUNJČICA«

Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) geodetskom podlogom prostorno se određuje područje koje se planira zaštititi, a ista je sastavljena od preklopa DOF 5 s katastarskim planom i ucrtanom granicom zaštićenog područja te popisom katastarskih čestica koje su obuhvaćene tim područjem. Sukladno navedenom, granica Spomenika prirode Mrežnica – Tounjčica koja je predložena u stručnoj podlozi za zaštitu (MINGOR ZZOP, 2023) prilagođena je geodetskoj podlozi (GEO-KOM d.o.o., 2023) prostorno i opisom. Kartografski prikaz zaštićenog područja nalazi se u Prilogu 1. ovog dokumenta. Predloženi Spomenik prirode Mrežnica – Tounjčica nalazi se na području Karlovačke županije, općina/grad: Barilović, Ogulin, Slunj, Tounj i katastarskih općina: Donje Dubrave, Donje Primišlje, Gornje Primišlje, Mrežnica, Skradnik, Svojić, Tobolić, Tržić Tounjski i Zdenac.

1.1. Granica Spomenika prirode »Mrežnica – Tounjčica«

Granica Spomenika prirode Mrežnica – Tounjčica započinje u točki T1 koja se nalazi na sjevernoj međi k.č.br. 1786/1 k.o. Donje Dubrave. Od te točke nastavlja u smjeru jugoistoka prateći među k.č. 1786/1 i 3038 k.o. Donje Dubrave pravocrtno do točke T2 koja se nalazi na zapadnom rubu k.č.br. 1765 k.o. Svojić. Od te točke nastavlja pravocrtno u smjeru sjeveroistoka (presijecajući k.č.br. 1765, 33 i 48 k.o. Svojić) do točke T3 od koje dalje prati među k.č.br. 48 k.o. Svojić do točke T4 te nadalje međom iste katastarske čestice u smjeru juga do točke T5. Zatim nastavlja dalje prateći istočnu među k.č.br. 48, 71, 61 k.o Svojić do točke T6. Presijeca k.č.br. 1754 te dalje nastavlja u smjeru juga prateći istočnu granicu odsjeka 17b g.j. Bosiljevac do točke T7. Dalje nastavlja međom k.č.br. 1736 k.o. Svojić do točke T8 odakle nastavlja zapadnom granicom odsjeka 1b, 2b i 3b g,j, Perjasička kosa do točke T9 zatim pravocrtno do točke T10. Dalje nastavlja sjeveroistočnom međom k.č.br. 170 k.o. Mrežnica do točke T11. Od te točke nastavlja pravocrtno do točke T12 presijecajući k.č.br. 170 k.o. Mrežnica, a od točke T12 nastavlja međom iste katastarske čestice do točke T13 od koje nastavlja pravocrtno (presijecajući k.č.br. 170 k.o. Mrežnica) do T14 te nastavlja dalje pratiti istočnu među k.č.br. 170 sve do međe k.č.br 173 k.o. Mrežnica. Odatle nastavlja međom k.č.br. 173 k.o. Mrežnica do točke T15. Presijeca pravocrtno k.č.br. 181 k.o. Mrežnica i dolazi do točke T16 od koje nastavlja u smjeru istoka pratiti među k.č.br. 182 do točke T17 od koje pravocrtno siječe istu katastarsku česticu i dolazi do točke T18. Dalje nastavlja međom k.č.br. 182, 197, 198 k.o. Mrežnica do točke T19. Presijeca k.č. 378 i dolazi pravocrtno do točke T20 te nastavlja pratiti rub kanjona rijeke Mrežnice sve do točke T21. Nastavlja dalje međom k.č.br. 845/1 k.o. Donje Primišlje do točke T22 od koje dalje granicu odsjeka 45a g.j. Koranska Dubrava u smjeru juga/jugoistoka do točke T23, presijeca k.č. 936 k.o. Donje Primišlje i nastavlja dalje do T24. Presijeca k.č.br. 813 k.o. Donje Primišlje prateći istočnu granicu odsjeka 45a g.j. Koranska Dubrava do točke T25 od koje nastavlja međom k.č.br. 813 k.o. Donje Primišlje do točke T26 te dalje nastavlja granicom odsjeka 45a g.j. Koranska Dubrava do T27 i T28. Odatle nastavlja pravocrtno do točke T29, a potom međom k.č.br. 757/1 k.o. Donje Primišlje do točke T30. Od te točke nastavlja pratiti istočnu granicu odsjeka 45a g.j. Koranska Dubrava koju dijelom pravocrtno siječe do točke T31, zatim međom k.č.br. 756 k.o. Donje Primišlje do točke T32. Od te točke pravocrtno dolazi do točke (presijecajući k.č.br. 872/1 k.o. Donje Primišlje) T33 od koje nastavlja pratiti među k.č.br. 752/11 k.o. Donje Primišlje do točke T34, zatim pravocrtno presijeca istu katastarsku česticu do točke T35. Nastavlja pravcem u smjeru jugozapada presijecajući k.č.br. 929 k.o. Donje Primišlje do točke T36, zatim međom k.č.br. 662/1 k.o. Donje Primišlje do točke T37. Od te točke nastavlja pravocrtno u smjeru juga do granice odsjeka 43a g.j. Koranska Dubrava te dalje nastavlja prateći granicu odsjeka 43a g.j. Koranska Dubrava preko točaka T38 i T39. Od T39 nastavlja pravocrtno u smjeru juga gdje dolazi do granice odsjeka 43a g.j. Koranska Dubrava te nastavlja prateći granicu navedenog odsjeka do točke T40. Od T40 nastavlja međom k.č. 662/1 k.o. Donje Primišlje do točke T41. Odavde nastavlja pravocrtno do točke T42 presijecajući k.č.br. 705 k.o. Donje Primišlje. Dalje prati istočnu granicu odsjeka 43a g.j. Koranska Dubrava sve do točke T43, a zatim nastavlja međom k.č.br. 662/1 k.o. Donje Primišlje do točke T44. Nastavlja južnom međom k.č.br. 651/2, 651/1 i 652/1 k.o. Donje Primišlje do k.č.br. 911/2 koju siječe pravocrtno do točke T45. Dalje nastavlja prateći cestu isključujući istu do točke T46. Od te točke pravocrtno presijeca k.č.br. 648/2 k.o. Donje Primišlje i dolazi do granice područja ekološke mreže HR2000593 Mrežnica – Tounjčica (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, »Narodne novine«, broj 80/2019, 119/2023). Od kuda nastavlja pratiti granicu područja ekološke mreže HR2000593 Mrežnica – Tounjčica (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, »Narodne novine«, broj 80/2019, 119/2023) sve do točke T47 od kuda nastavlja pravocrtno do južne međe k.č.br. 602/4 k.o. Donje Primišlje te dalje prateći među k.č.602/4 k.o. Donje Primišlje do točke T48. Od te točke pravocrtno dolazi do točke T49, a zatim prati među k.č.br. 592/1 k.o. Donje Primišlje do točke T50. Dalje nastavlja međom k.č.br. 22/1 k.o. Gornje Primišlje do točke T51, a zatim presijeca k.č.br. 22/1 pravocrtno u smjeru jugozapada i dolazi do južne međe k.č.br. 1648 te nastavlja pravocrtno u smjeru jugozapada presijecajući k.č.br. 21/7 k.o. Gornje Primišlje do točke T52. Od te točke nastavlja pratiti među k.č.br. 21/7 k.o. Gornje Primišlje do sjecišta s k.č.br. 1587 k.o. Gornje Primišlje. Pravocrtno siječe navedenu čestici i nastavlja međom k.č.br. 646/7, 646/8, 646/2, 646/3, 646/4, 646/6, 646/7 k.o. Gornje Primišlje do točke T53 odnosno do Vojnog poligona Eugen Kvaternik. Od te točke nastavlja granicom vojnog poligona u smjeru jugozapada do točke T54, a zatim skreće na sjever prateći granicu vojnog poligona do točke T55. Odatle nastavlja prateći među k.č.br. 1763 k.o. Tržić Tounjski kojom dalje nastavlja do točke T56. Odatle u smjeru zapada pravocrtno presijecajući k.č.br. 1763 k.o. Tržić Tounjski dolazi do točke T57 koja se nalazi na zapadnoj međi k.č.br. 1763 k.o. Tržić Tounjski. Dalje nastavlja međom k.č.br 1763, 1661, 1658, 1084, 1076, 522 k.o. Tržić Tounjski. Pravocrtno presijeca k.č.br. 521 k.o. Tržić Tounjski i dolazi do međe k.č.br. 507. Od tuda nastavlja pratiti među k.č.br. 507, 508/1, 508/2, 504 (presijecajući k.č.br. 507 k.o. Tržić Tounjski), 458 (presijecajući k.č. 454 k.o. Tržić Tounjski), 437 (presijecajući k.č.br. 2947 k.o. Tržić Tounjski), 203 (presijecajući k.č.br. 2947 k.o. Tržić Tounjski), 186, 185, 79, 46 (presijecajući k.č.br. 2946, k.o. Tržić Tounjski), 1, 256, 258 (presijecajući k.č.br. 278/2, k.o. Tržić Tounjski), 277 (presijecajući k.č.br. 301, k.o. Tržić Tounjski), 673 (presijecajući k.č.br. 674, k.o Tržić Tounjski), 701, 716, 722 (presijecajući k.č.br. 717), 721 i 720 k.o. Tržić Tounjski. Zatim nastavlja prateći međe k.č.br. 2256, 4418/S, 2253, 2252 i 2251 k.o. Skradnik do točke T58. Odatle pravocrtno ide do točke T59 presijecajući rijeku Tounjčicu i k.č.br. 6014, 5977 k.o. Zdenac te dolazi do točke T60 od koje nastavlja međom k.č.br. 5977 do točke T61. Zatim pravocrtno nastavlja do točke T62 (presijecajući k.č.br. 6002) od koje dalje prati među k.č.br. 5321, 5320 do točke T63. Presijeca k.č.br. 5319/1 k.o. Zdenac prateći jugoistočnu granicu odsjeka 84d g.j. Međuvođe - Zale do točke T64. Odatle nastavlja međom k.č.br. 5319/1 (presijecajući k.č.br. 5088 k.o. Zdenac), 5087 k.o. Zdenac do točke T65, zatim pravocrtno presijeca k.č. 5087 k.o. Zdenac i dolazi do točke T66 te dalje nastavlja međom k.č.br. 5086 (presijecajući k.č.br. 6012, k.o. Zdenac), 5004, 4914, 4913 (presijecajući k.č.br. 6009, k.o. Zdenac), 4619 (presijecajući pravocrtno k.č.br. 5996, k.o. Zdenac), 759 (presijecajući k.č.br. 5986, k.o. Zdenac), 760 (presijecajući k.č.br. 5984, k.o. Zdenac), 724, 684, 665, 664 i 663 k.o. Zdenac. Zatim međom k.č.br. 3013 (presijecajući k.č.br. 3014, k.o. Donje Dubrave), 3011 (presijecajući k.č.br. 3033, k.o. Donje Dubrave), 2975, 3031, 2113 (presijecajući istu), 2112, 2110 k.o. Donje Dubrave gdje dolazi do točke T67. Od te točke nastavlja prateći granice odsjeka 56c, 54c i 53b g.j. Međuvođe – Zale presijecajući k.č.br. 1829 k.o. Donje Dubrave sve do točke T68 te nastavlja prateći zapadnu granicu odsjeka 53b, g.j. Međuvođe – Zale (presijecajući k.č.br. 1786/1 k.o. Donje Dubrave) do početne točke T1.

Tablica 1.     Koordinate referentnih točaka (izražene u metrima) granice Spomenika prirode »Mrežnica – Tounjčica« (ArcGIS Desktop 10.8.1) u koordinatnom sustavu kartografske projekcije HTRS96/TM)

 

Referentna točka

E

N

T1

412954,75

5020014,49

T2

413035,70

5019975,56

T3

413153,54

5020008,42

T4

413381,79

5019940,05

T5

413519,62

5019695,02

T6

413513,15

5018452,42

T7

413411,08

5017361,85

T8

413452,92

5017305,60

T9

414077,23

5014334,45

T10

414258,46

5014056,23

T11

415104,12

5013612,64

T12

415190,36

5013583,01

T13

415279,60

5013528,32

T14

415404,16

5013410,23

T15

415411,50

5013010,70

T16

415416,95

5013006,61

T17

415537,97

5013000,32

T18

415696,02

5012821,38

T19

416393,00

5011200,28

T20

416400,08

5011195,93

T21

416674,62

5011029,33

T22

416710,40

5011031,18

T23

416759,55

5010780,40

T24

416757,07

5010774,52

T25

416927,86

5010456,90

T26

416763,58

5010135,29

T27

416701,43

5009966,03

T28

416701,99

5009943,10

T29

416701,27

5009937,41

T30

416668,54

5009729,81

T31

416578,04

5009462,19

T32

416553,96

5009348,52

T33

416553,59

5009343,26

T34

416497,05

5009203,25

T35

416482,36

5009175,03

T36

416480,33

5009171,12

T37

416306,58

5008943,80

T38

416182,86

5008615,89

T39

416428,49

5008217,20

T40

416446,52

5007684,51

T41

416496,09

5007657,70

T42

416495,28

5007541,81

T43

416343,64

5007281,06

T44

416188,69

5006896,02

T45

416057,80

5006894,55

T46

416073,77

5006868,43

T47

416793,72

5005766,83

T48

416960,07

5005684,28

T49

417170,22

5005566,76

T50

417304,76

5005432,30

T51

417743,88

5004871,84

T52

417680,79

5004704,19

T53

417835,59

5003520,33

T54

417730,44

5003453,85

T55

415994,78

5006700,15

T56

415724,10

5006906,03

T57

415677,69

5006959,48

T58

412678,05

5009284,10

T59

412708,48

5009316,01

T60

412718,42

5009336,32

T61

412732,18

5009337,67

T62

412742,75

5009350,32

T63

412827,92

5009370,87

T64

412924,19

5009519,46

T65

413530,81

5009919,10

T66

413577,74

5009918,04

T67

413192,35

5017361,53

T68

413143,68

5019269,62

 

 

 

PRILOG II.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ SPOMENIKA PRIRODE »MREŽNICA – TOUNJČICA«

Mjerilo: 1:15 000

Izvori:

1. Geodetska podloga u svrhu proglašenja zaštićenog područja, GEO-KOM d.o.o., 2023

2. WMS Državne geodetske uprave

 

 

 

Copyright © Ante Borić